Etaamb.openjustice.be
Bijzonder Decreet van 13 juli 1999
gepubliceerd op 17 juli 1999

Bijzonder decreet houdende verhoging van het maximumaantal Regeringsleden in uitvoering van artikelen 123, § 2, van de Grondwet en 63, § 4, van de bijzondere wet tot hervorming der instellingen van 8 augustus 1980, zoals gewijzigd bij de wetten van 8 augustus 1988 en van 16 juli 1993

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
1999029406
pub.
17/07/1999
prom.
13/07/1999
ELI
eli/decreet/1999/07/13/1999029406/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

13 JULI 1999. - Bijzonder decreet houdende verhoging van het maximumaantal Regeringsleden in uitvoering van artikelen 123, § 2, van de Grondwet en 63, § 4, van de bijzondere wet tot hervorming der instellingen van 8 augustus 1980, zoals gewijzigd bij de wetten van 8 augustus 1988 en van 16 juli 1993 (1)


De Franse Gemeenschapsraad heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1.Dit decreet regelt in toepassing van artikelen 38 en 123, § 2, van de Grondwet, een aangelegenheid bedoeld in artikel 63, § 4, van de bijzondere wet tot hervorming der instellingen, zoals gewijzigd bij de wetten van 8 augustus 1988 en van 16 juli 1993.

Art. 2.De Franse Gemeenschapsregering telt ten hoogste acht leden, de voorzitter inbegrepen.

Art. 3.Dit decreet treedt in werking op de dag dat het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Verkondigen dit decreet, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Brussel, 13 juli 1999.

De Minister-Voorzitter van de Franse Gemeenschapsregering, belast met Internationale betrekkingen, H. HASQUIN De Minister van Begroting, Cultuur en Sport, R. COLLIGNON De Minister van Lager onderwijs en Kinderwelzijn, J.-M. NOLLET De Minister van Middelbaar Onderwijs, Kunsten en Letteren, P. HAZETTE _______ Nota (1) Buitengewone zitting 1999. Documenten van de Raad. - Ontwerpdecreet, nr. 4-1. - Amendement in de zitting, nr. 4-2.

Integraal verslag. - Mondeling verslag, debat en aaneming. Zitting van 13 juli 1999.

^