Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 29 juni 2016
gepubliceerd op 23 september 2016

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 18 april 2016 tot vaststelling van de verdeling van de bevoegdheden onder de Ministers en tot regeling van de ondertekening van de akten van de Regering

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2016029388
pub.
23/09/2016
prom.
29/06/2016
ELI
eli/besluit/2016/06/29/2016029388/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

29 JUNI 2016. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 18 april 2016Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/04/2016 pub. 20/04/2016 numac 2016029191 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de verdeling van de bevoegdheden onder de Ministers en tot regeling van de ondertekening van de akten van de Regering sluiten tot vaststelling van de verdeling van de bevoegdheden onder de Ministers en tot regeling van de ondertekening van de akten van de Regering


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op de artikelen 127 en 129 van de Grondwet, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen, inzonderheid gewijzigd bij de bijzondere wetten van 8 augustus 1988, 5 mei 1993, 16 juli 1993, 13 juli 2001, 12 augustus 2003, 19 juli 2012 en 6 januari 2014;

Gelet op het bijzonder decreet van 3 april 2014Relevante gevonden documenten type bijzonder decreet prom. 03/04/2014 pub. 25/06/2014 numac 2014029357 bron ministerie van de franse gemeenschap Bijzonder decreet betreffende de bevoegdheden van de Franse Gemeenschap waarvan de uitoefening naar het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie wordt overgedragen sluiten betreffende de bevoegdheden van de Franse Gemeenschap waarvan de uitoefening naar het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie wordt overgedragen;

Gelet op het bijzonder decreet van 13 juli 1999Relevante gevonden documenten type bijzonder decreet prom. 13/07/1999 pub. 17/07/1999 numac 1999029406 bron ministerie van de franse gemeenschap Bijzonder decreet houdende verhoging van het maximumaantal Regeringsleden in uitvoering van artikelen 123, § 2, van de Grondwet en 63, § 4, van de bijzondere wet tot hervorming der instellingen van 8 augustus 1980, zoals gewijzigd bij de wetten van 8 augustus 1988 en van 16 juli 1993 sluiten houdende verhoging van het maximumaantal leden van de Regering van de Franse Gemeenschap ter uitvoering van de artikelen 123, § 2, van de Grondwet en 63, § 4, van de bijzondere wet tot hervorming der instellingen van 8 augustus 1980, zoals gewijzigd bij de wetten van 8 augustus 1988 en van 16 juli 1993;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 18 april 2016Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/04/2016 pub. 20/04/2016 numac 2016029191 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de verdeling van de bevoegdheden onder de Ministers en tot regeling van de ondertekening van de akten van de Regering sluiten tot vaststelling van de verdeling van de bevoegdheden onder de Ministers en tot regeling van de ondertekening van de akten van de Regering;

Overwegende dat de Regering de mogelijkheid moet worden geboden om zo doeltreffend mogelijk te kunnen werken;

Gelet op de bijzonder dringende noodzakelijkheid, voor de Regering van de Franse Gemeenschap, samengesteld met toepassing van artikel 60 van de voormelde bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen, te zorgen voor de continuïteit van de openbare dienst;

Op de voordracht van de Minister-President, Besluit :

Artikel 1.Aan artikel 5 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 18 april 2016Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/04/2016 pub. 20/04/2016 numac 2016029191 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de verdeling van de bevoegdheden onder de Ministers en tot regeling van de ondertekening van de akten van de Regering sluiten tot vaststelling van de verdeling van de bevoegdheden onder de Ministers en tot regeling van de ondertekening van de akten van de Regering, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

Art. 5.Rachid Madrane, Minister van Hulpverlening aan de Jeugd, Justitiehuizen, Sport en Promotie van Brussel, belast met het toezicht op de Franse Gemeenschapscommissie van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, is bevoegd voor : 1° het punt 6° wordt vervangen door hetgeen volgt: « 6° de lichamelijke opvoeding, de sport en het openluchtleven, zoals bedoeld in artikel 4, 9°, van de wet, met uitsluiting van de aangelegenheden bedoeld bij artikel 3, 1°, van het decreet;»; 2° het artikel wordt aangevuld met een 8°, luidend als volgt: « 8° het bijwonen van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest aan het verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, met toepassing van artikel 76 van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen. ».

Art. 2.In artikel 6, 1°, van hetzelfde besluit, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° het punt i wordt vervangen door hetgeen volgt: « i.de post- en parascolaire vorming, zoals bedoeld in artikel 4, 12°, van de wet; » 2° punt K wordt vervangen door hetgeen volgt : « k.de intellectuele, morele en sociale vorming, zoals bedoeld in artikel 4, 14°, van de wet; ».

Art. 3.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 18 april 2016.

Art. 4.De Ministers worden, ieder wat hem of haar betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 29 juni 2016.

De Minister-President, R. DEMOTTE De Vice-President en Minister van Cultuur en Kind, Mevr. A. GREOLI De Vice-President en Minister van Hoger Onderwijs, Media en Wetenschappelijk Onderzoek, J.-Cl. MARCOURT De Minister van Hulpverlening aan de Jeugd, Justitiehuizen, Sport en Promotie van Brussel, belast met het toezicht op de Franse Gemeenschapscommissie van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, R. MADRANE De Minister van Onderwijs, Mevr. M.-M. SCHYNS De Minister van Begroting, Ambtenarenzaken en Administratieve Vereenvoudiging, FLAHAUT De Minister van Onderwijs voor sociale promotie, Jeugd, Vrouwenrechten en Gelijke Kansen, Mevr. I. SIMONIS

^