Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 13 juli 1999

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 13/07/1999 pub. 15/07/1999 numac 1999022767 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 31 mei 1999 houdende maatregelen betreffende sommige producten van dierlijke oorsprong type ministerieel besluit prom. 13/07/1999 pub. 15/07/1999 numac 1999022768 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 juni 1999 houdende maatregelen betreffende sommige producten van dierlijke oorsprong afkomstig van runderen en varkens type ministerieel besluit prom. 13/07/1999 pub. 15/07/1999 numac 1999022769 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 12 juni 1999 tot vaststelling van de modaliteiten van monsterneming en de technische competentie van de laboratoria voor het opsporen van residuen van PCB/dioxines in sommige producten van dierlijke oorsprong

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 13/07/1999 pub. 15/07/1999 numac 1999035976 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse regering

bijzonder decreet

type bijzonder decreet prom. 13/07/1999 pub. 17/07/1999 numac 1999029406 bron ministerie van de franse gemeenschap Bijzonder decreet houdende verhoging van het maximumaantal Regeringsleden in uitvoering van artikelen 123, § 2, van de Grondwet en 63, § 4, van de bijzondere wet tot hervorming der instellingen van 8 augustus 1980, zoals gewijzigd bij de wetten van 8 augustus 1988 en van 16 juli 1993

erratum

type erratum prom. 13/07/1999 pub. 19/08/1999 numac 1999036046 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot bepaling van de bevoegdheden van de Vlaamse regering. - Erratum
^