Etaamb.openjustice.be
Bijzonder Decreet van 09 november 2017
gepubliceerd op 21 november 2017

Bijzonder decreet tot wijziging van artikel 32, § 1, eerste lid van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, om de datum van het begin van het zittingsjaar van het Parlement van de Franse Gemeenschap vroeger vast te stellen

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2017014082
pub.
21/11/2017
prom.
09/11/2017
ELI
eli/decreet/2017/11/09/2017014082/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

9 NOVEMBER 2017. - Bijzonder decreet tot wijziging van artikel 32, § 1, eerste lid van de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen, om de datum van het begin van het zittingsjaar van het Parlement van de Franse Gemeenschap vroeger vast te stellen


Het Parlement van de Franse Gemeenschap heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1.Dit decreet regelt, met toepassing van de artikelen 39 en 118, § 2, van de Grondwet, en van artikel 49, § 1, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen, zoals gewijzigd, een aangelegenheid bedoeld in artikel 32 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen, zoals gewijzigd.

Art. 2.In artikel 32, § 1, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen, wordt het eerste lid vervangen als volgt : "Het Parlement van de Franse Gemeenschap komt van rechtswege bijeen ieder jaar de donderdag die volgt op de eerste woensdag van september".

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 9 november 2017.

De Minister-President, R. DEMOTTE De Vice-President en Minister van Cultuur en Kind, A. GREOLI De Vice-President en Minister van Hoger Onderwijs, Media en Wetenschappelijk Onderzoek, J.-Cl. MARCOURT De Minister van Hulpverlening aan de Jeugd, Justitiehuizen, Sport en Promotie van Brussel, belast met het toezicht op de Franse Gemeenschapscommissie van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, R. MADRANE De Minister van Onderwijs, M.-M. SCHYNS De Minister van Begroting, Ambtenarenzaken en Administratieve Vereenvoudiging, A. FLAHAUT De Minister van Onderwijs voor sociale promotie, Jeugd, Vrouwenrechten en Gelijke Kansen, I. SIMONIS _______ Nota Zitting 2017-2018 Stukken van het Parlement. - Voorstel van decreet, nr. 426-1. - Commissieamendementen nr. 426-2. - Commissieverslag, nr. 426-3. - In commissie aangenomen tekst, nr. 426-4.

Integraal verslag. - Bespreking en aanneming. - Vergadering van 8 november 2017.

^