Etaamb.openjustice.be
Bijakte
gepubliceerd op 24 juli 2012

Aanhangsel van 18 juni 2012 bij het protocolakkoord van 28 september 2009 tussen de Federale Overheid en de Overheden bedoeld in artikelen 128, 130 en 135 van de Grondwet inzake preventie Gelet op de specifieke bevoegdheden waarover de Federale Gelet op de bevoegdheid van de ziekteverzekering in de tegemoetkoming in kosten van geneeskundige v(...)

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2012024244
pub.
24/07/2012
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

Aanhangsel van 18 juni 2012 bij het protocolakkoord van 28 september 2009 tussen de Federale Overheid en de Overheden bedoeld in artikelen 128, 130 en 135 van de Grondwet inzake preventie Gelet op de specifieke bevoegdheden waarover de Federale overheid en de Overheden bedoeld in artikel 128,130 en 135 van de Grondwet, hierna de 'Gemeenschappen' genoemd, beschikken op het gebied van het gezondheidsbeleid en in het bijzonder voor wat activiteiten en diensten op het vlak van de preventieve geneeskunde betreft, overeenkomstig artikel 5, § 1, I, 1°, c) en 2° van de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen;

Gelet op de bevoegdheid van de ziekteverzekering in de tegemoetkoming in kosten van geneeskundige verstrekkingen voor preventieve verzorging, overeenkomstig artikel 34 van de Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994;

Gelet op de bevoegdheid van de ziekteverzekering voor het afsluiten van overeenkomsten met de Gemeenschappen met als doel een tegemoetkoming te verlenen in de kostprijs van verstrekkingen verricht in het kader van opsporingsprogramma's van de Gemeenschappen, overeenkomstig art. 56, § 2, 5° van de Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994;

Gelet op het protocolakkoord van 25 november 2000 tot samenwerking van de Federale Overheid en de Gemeenschappen inzake mammografische borstkankerscreening;

Gelet op het protocolakkoord van 20 maart 2003 betreffende het vaccinatiebeleid;

Gelet op het Decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 21 november 2003 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 12/12/2008 pub. 19/02/2009 numac 2009035085 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende bevolkingsonderzoek in het kader van ziektepreventie sluiten betreffende bevolkingsonderzoek in het kader van ziektepreventie;

Gelet op het besluit van de Franse Gemeenschap van 14 juli 1997 betreffende de organisatie ter bevordering van de gezondheid in de Franse Gemeenschap, in het bijzonder art. 17bis;

Gelet op het decreet van de Duitstalige Gemeenschap van 1 juni 2004 betreffende de gezondheidspromotie;

Gelet op de Ordonnantie van 19 juli 2007 van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende het preventieve gezondheidsbeleid;

Gelet op het protocolakkoord van 28 september 2009 tussen de federale overheid en de overheden bedoeld in artikel 128, 130 en 135 van de Grondwet inzake preventie;

Overwegende het Kankerplan, gelanceerd in maart 2008;

Overwegende dat een doeltreffend en doelmatig georganiseerd preventiebeleid de gezondheid van de bevolking bevordert en aldus bijdraagt tot de beheersing van de uitgaven ten laste van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging;

Overwegende dat, naar aanleiding van de Interministeriële Conferentie van 11 maart 2008, een werkgroep opgericht werd die belast werd met de optimalisering van de onderlinge afstemming van de federale overheid en de gemeenschappen wat betreft het beleid inzake kankerpreventie;

Overwegende dat dit protocol tot stand kwam na gezamenlijk overleg tussen de Federale Overheid en de Gemeenschappen;

De leden van de Interministerïele Conferentie Volksgezondheid komen overeen om het voormelde protokol van 28 september 2009 als volgt te wijzigen :

Artikel 1.Artikel 7, 7°, wordt vervangen door : De uitbetaling van de bedragen toegekend in het kader van de cofinanciering gebeurt ofwel rechtstreeks aan de Gemeenschap die het preventieprogramma met cofinanciering organiseert, of via de ziekenfondsen en in dat geval steeds met toepassing van de derdebetalersregeling. De concrete betalingsmodaliteiten worden per programma bepaald.

De federale minister engageert zich om de derdebetalersregeling aan te passen voor de preventieprogramma's zodat deze werkwijze mogelijk gemaakt wordt.

Een veralgemeende toegang tot de preventieprogramma's voor alle personen in de doelgroep, ook zij die niet verzekerd zijn, dient zoveel mogelijk nagestreefd te worden. De tussenkomst van het RIZIV voor de terugbetaling van geneeskundige verstrekkingen in het kader van de preventieprogramma's zal dan ook zowel gelden voor personen die verzekerd zijn in de verplichte ziekteverzekering als voor de niet-verzekerden.

Art. 2.Artikel 8, § 2, wordt vervangen door : § 2. De federale minister informeert de Gemeenschappen over initiatieven om, al dan niet in het kader van de RIZIV-wetgeving, aspecten van de organisatie of financiering van de gezondheidszorg te regelen of te wijzigen die een rechtstreekse impact hebben op preventieprogramma's, bijvoorbeeld de preventiemodule in het GMD en de homologatie van de betreffende software.

Bij voorstellen van initiatieven met een duidelijke impact op preventieprogramma's wordt een overleg georganiseerd en is afstemming tussen de federale minister en de gemeenschapsminister over deze initiatieven noodzakelijk alvorens zij opgestart worden.

Art. 3.Artikel 19, § 2, wordt vervangen door : § 2. De Gemeenschappen verbinden zich ertoe een 'fail-safe' call-recall systeem uit te bouwen ter optimalisering van de participatie van de doelpopulatie. Op basis van de beschikbare gegevens, met inbegrip van het cytohistopathologisch register, worden, zo veel als mogelijk, enkel die vrouwen uitgenodigd waarvoor een uitstrijkje echt aangewezen is.

Art. 4.Artikel 22, § 3, 2° wordt vervangen door : § 3. De Gemeenschappen verbinden zich ertoe : 2° in te staan voor een efficiënte verdeling van het materiaal nodig voor de uitvoering van de FOB-test.Bij een negatief screeningsresultaat wordt tweejaarlijks een FOB-test aangeboden.

Art. 5.Dit aanhangsel verlengt het protocolakkoord van 28 september 2009 inzake preventie; treedt in werking vanaf 1 januari 2012 tot en met 31 december 2013 en zal herzien worden uiterlijk op 31 december 2013.

Aldus gesloten te Brussel, op 18 juni 2012.

Voor de Federale Overheid : De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Mevr. L. ONKELINX Voor de Vlaamse Regering : De Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, J. VANDEURZEN Voor de Waalse Gewestregering : De Minister van Gezondheid, Sociale Actie en Gelijkheid van Kansen, Mevr. E. TILLIEUX Voor de Franse Gemeenschapsregering : De Minister van Cultuur, Media, Gezondheid en Gelijkheid van Kansen, Mevr. F. LAANAN Voor de Duitstalige Gemeenschapsregering : De Minister van Familie, Gezondheid en Sociale Zaken, H. MOLLERS Voor het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : Het lid van het Verenigd College, bevoegd voor het Gezondheidsbeleid, B. CEREXHE Voor het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : Het lid van het Verenigd College, bevoegd voor het Gezondheidsbeleid, G. VANHENGEL

^