Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Waalse Regering van 31 mei 2012
gepubliceerd op 12 juni 2012

Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 22 april 2004 betreffende de voorwaarden van erkenning en subsidiëring van de voor gehandicapte personen bestemde diensten voor vroegtijdige hulpverlening en begeleidingsdiensten voor volwassenen

bron
waalse overheidsdienst
numac
2012203133
pub.
12/06/2012
prom.
31/05/2012
ELI
eli/besluit/2012/05/31/2012203133/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

31 MEI 2012. - Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 22 april 2004Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 22/04/2004 pub. 10/06/2004 numac 2004201746 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de voorwaarden van erkenning en subsidiëring van de voor gehandicapte personen bestemde diensten voor vroegtijdige hulpverlening en begeleidingsdiensten voor volwassenen type besluit van de waalse regering prom. 22/04/2004 pub. 10/06/2004 numac 2004201744 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de voorwaarden van erkenning zonder subsidiëring van de diensten die activiteiten voor gehandicapte personen organiseren sluiten betreffende de voorwaarden van erkenning en subsidiëring van de voor gehandicapte personen bestemde diensten voor vroegtijdige hulpverlening en begeleidingsdiensten voor volwassenen


De Waalse Regering, Gelet op boek IV van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid - Decretaal luik, inzonderheid op de artikelen 283, 285 en 289;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 22 april 2004Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 22/04/2004 pub. 10/06/2004 numac 2004201746 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de voorwaarden van erkenning en subsidiëring van de voor gehandicapte personen bestemde diensten voor vroegtijdige hulpverlening en begeleidingsdiensten voor volwassenen type besluit van de waalse regering prom. 22/04/2004 pub. 10/06/2004 numac 2004201744 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de voorwaarden van erkenning zonder subsidiëring van de diensten die activiteiten voor gehandicapte personen organiseren sluiten betreffende de voorwaarden van erkenning en subsidiëring van de voor gehandicapte personen bestemde diensten voor vroegtijdige hulpverlening en begeleidingsdiensten voor volwassenen;

Gelet op de driedelige kaderovereenkomst van 24 februari 2011 voor de Waalse privé non-profitsector en de maatregelen die gelijktijdig genomen werden wat betreft de loonschaalverhoging van de hoofdopvoeders en opvoeders groepsleiders;

Gelet op het advies van het beheerscomité van het "Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées" (Waals Agentschap voor de Integratie van Gehandicapte Personen), gegeven op 22 maart 2012;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 22 mei 2012;

Gelet op de instemming van de Minister van Begroting, gegeven op 31 mei 2012;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat deze aanpassingen onmiddellijk nodig zijn om het bedrag van de loonschaalverhogingen te bepalen die voor het jaar 2011 aan de hoofdopvoeders en opvoeders groepsleiders van de voor gehandicapte personen bestemde begeleidingsdiensten voor volwassenen worden toegekend en dat de middelen om deze maatregel te financieren aan de betrokken gesubsidieerde diensten toegekend moeten worden;

Overwegende dat de reglementaire teksten overigens aan de Europese bepalingen aangepast moeten worden wat betreft de ranginneming, dat deze wijzigingen het voorwerp hebben uitgemaakt van een akkoord binnen het Paritair Comité 319.02;

Op de voordracht van de Minister van Gezondheid, Sociale Actie en Gelijke Kansen;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Dit besluit regelt, overeenkomstig artikel 138 van de Grondwet, een materie bedoeld in artikel 128, § 1, ervan.

Art. 2.In artikel 12 van het besluit van de Waalse Regering van 22 april 2004Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 22/04/2004 pub. 10/06/2004 numac 2004201746 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de voorwaarden van erkenning en subsidiëring van de voor gehandicapte personen bestemde diensten voor vroegtijdige hulpverlening en begeleidingsdiensten voor volwassenen type besluit van de waalse regering prom. 22/04/2004 pub. 10/06/2004 numac 2004201744 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de voorwaarden van erkenning zonder subsidiëring van de diensten die activiteiten voor gehandicapte personen organiseren sluiten betreffende de voorwaarden van erkenning en subsidiëring van de voor gehandicapte personen bestemde diensten voor vroegtijdige hulpverlening en begeleidingsdiensten voor volwassenen wordt punt 3 vervangen als volgt : "3°/1° de identiteit van de directeur van de dienst, zijn uittreksel uit het strafregister van minder dan drie maanden geleden (model 1), opgemaakt overeenkomstig de ministeriële rondzendbrief nr. 905 van 2 februari 2007 betreffende de afgifte van een uittreksel uit het strafregister, vrij van veroordelingen tot correctionele straffen die onverenigbaar zijn met het ambt of tot criminele straffen, alsook de geschreven delegatie van bevoegdheden van de inrichtende macht bedoeld in artikel 52; 3°/2 de identiteit van de bestuurders, alsook hun uittreksel uit het strafregister van minder dan drie maanden geleden, vrij van veroordelingen tot correctionele straffen die onverenigbaar zijn met het ambt; 3°/3 de identiteit van de leden van de algemene vergadering;".

Art. 3.Artikel 21 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : "

Art. 21.De erkenning wordt verleend voor onbepaalde duur. Als het gaat om een aanvraag voor de erkenning van een nieuwe dienst, wordt de erkenning verleend voor een periode van drie maanden tot hoogstens drie jaar. Na afloop van deze periode wordt de erkenning voor onbepaalde duur verleend, behalve andersluidende beslissing van het Beheerscomité."

Art. 4.In artikel 38 van hetzelfde besluit worden leden 2 en 3 vervangen als volgt : "Dat project wordt minstens om de vijf jaar bijgewerkt.

De dienst evalueert zijn activiteit minstens één keer per jaar. Vóór 30 juni van elk jaar stuurt de dienst het activiteitenverslag naar het AWIPH "Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées" (Waalse Agentschap voor de Integratie van Gehandicapte Personen)".

Art. 5.In artikel 46 van hetzelfde besluit wordt het derde lid vervangen als volgt : "De personeelsleden leggen voor hun indienstneming een uittreksel uit het strafregister van model 1 over dat is opgemaakt overeenkomstig de ministeriële rondzendbrief nr. 905 van 2 februari 2007 betreffende de afgifte van een uittreksel uit het strafregister, vrij van veroordelingen tot correctionele straffen die onverenigbaar met het ambt zijn of tot criminele straffe."

Art. 6.In titel IV, hoofdstuk I, wordt een afdeling 12 die artikel 63bis, omvat, ingevoegd, luidend als volgt : "Afdeling 12. - Evaluatie van de diensten

Art. 63bis.Onverminderd artikel 315 van boek IV van het Waalse wetboek van Sociale Actie en Gezondheid - Decretaal luik, moeten de diensten, opdat het "AWIPH" het Agentschap kan nagaan of de erkenningsvoorwaarden in acht genomen worden, hem om de vijf jaar de volgende stukken overleggen : 1° het geactualiseerde project van de dienst, alsmede de wijze waarop de individuele projecten uitgewerkt en opgevolgd worden;2° het uittreksel uit het strafregister (model 1) van de directeur, van minder dan drie maanden geleden, opgemaakt overeenkomstig de ministeriële rondzendbrief nr.905 van 2 februari 2007 betreffende de afgifte van een uittreksel uit het strafregister, vrij van veroordelingen tot correctionele straffen die onverenigbaar met het ambt zijn of tot criminele straffen; 3° in geval van wijziging van directie, een afschrift van de diploma's en getuigschriften van de directeur, de geschreven overdracht van bevoegdheid door de inrichtende macht bedoeld in artikel 52, alsmede het bewijs van nuttige ervaring bedoeld in bijlage 2;4° de lijst van de leden van de Algemene vergadering;5° de lijst van de leden van de Bestuursraad. 6° de wijzigingen in de statuten die sinds de laatste vijf jaren zijn gepubliceerd of ter griffie zijn neergelegd."

Art. 7.In artikel 70 van hetzelfde besluit wordt punt 1° van het tweede lid opgeheven.

Art. 8.Artikel 72, § 1, van hetzelfde besluit wordt aangevuld met de punten 6°, 7° en 8°, luidend als volgt : "6° een specifieke subsidie om de loonsverhogingen te financieren die resulteren uit de valorisatie van de lastige uren; 7° een specifieke subsidie als compensatie voor de maatregelen inzake de loonschaalverhoging van de hoofdopvoeders en opvoeders groepsleiders; 8° een specifieke subsidie voor de financiering van de compensatiebanen i.v.m. de toekenning van bijkomende jaarlijkse verlofdagen aan de personeelsleden van 52 jaar en meer. Deze subsidie wordt uitsluitend toegekend aan de diensten die door een openbare inrichtende macht worden beheerd."

Art. 9.Artikel 79 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : "

Art. 79.Het "AWIPH" stort namens de diensten op het fonds dat instaat voor de betaling van de vakbondspremies, een bedrag dat overeenstemt met het aantal werknemers die er in aanmerking voor kunnen komen, vermenigvuldigd met het bedrag van de vakbondspremie per werknemer vastgesteld overeenkomstig de wet van 1 september 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/09/1980 pub. 05/10/2012 numac 2012000585 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toekenning en de uitbetaling van een vakbondspremie aan sommige personeelsleden van de overheidssector. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie sluiten betreffende de toekenning en de uitbetaling van een vakbondspremie aan sommige personeelsleden van de overheidssector, zoals uitgevoerd bij de koninklijke besluiten van 26 en 30 september 1980."

Art. 10.In titel VII, hoofdstuk IVter wordt een artikel 79sexies ingevoegd, luidend als volgt : "

Art. 79sexies.§ 1. Er wordt een specifieke subsidie aan de diensten toegekend om de loonsverhogingen te financieren die resulteren uit de valorisatie van de lastige uren. § 2. Deze subsidie wordt berekend volgens de modaliteiten die vastliggen in het besluit van de Waalse Regering van 27 mei 2010Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 27/05/2010 pub. 09/06/2010 numac 2010027086 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de subsidiëring van de maatregelen van de driedelige overeenkomst voor de Waalse privé non-profit sector sluiten betreffende de subsidiëring van de maatregelen van de driedelige raamovereenkomst voor de Waalse privé non-profitsector.".

Art. 11.In titel VII wordt hoofdstuk IVquater dat artikel 79septies omvat, ingevoegd, luidend als volgt : "Hoofdstuk IVquater. De specifieke subsidie als compensatie voor de maatregelen inzake de loonschaalverhoging van de hoofdopvoeders en opvoeders groepsleiders.

Art. 79septies.§ 1. Het "AWIPH" stort aan de diensten die door een private inrichtende macht worden beheerd en die, op 31 december 2009, opvoeders groepsleiders en/of hoofdopvoeders betaalden, een subsidietoeslag om de bijkomende kosten van de loonschaalverhoging van deze beide categorieën werknemers te financieren. § 2. Deze subsidietoeslag wordt berekend door voor elke dienst, in elke van deze personeelscategorieën, het aantal valoriseerbare voltijds equivalenten te vermenigvuldigen door het verschil tussen de loonschaal bedoeld in bijlage 9 en de loonschaal gebruikt voor de vastlegging van de tarieven per tenlasteneming van de onthaal- en huisvestingsdiensten bedoeld in bijlage VIII bij het besluit van de Waalse Regering van 9 oktober 1997 betreffende de theoretische anciënniteit van de werknemers. § 3. Het aantal valoriseerbare voltijds equivalenten bedoeld in § 2 komt overeen met de som van de bezoldigde prestaties van de werknemers voor de periode van 1 januari 2009 tot 31 december 2009, na aftrek van de tegemoetkomingen van andere overheden, gedeeld door het totaal van de bezoldigde uren die gepresteerd moeten worden om een voltijds equivalent tijdens het jaar 2009 te rechtvaardigen. § 4. De theoretische anciënniteit van de werknemers die in aanmerking komen voor deze nieuwe schalen wordt berekend op 31 december van het toekenningsjaar van de subsidie. § 5. Het aldus verkregen totaal van de toeslagen wordt eventueel beperkt om het bedrag van 3.460,53 euro gekoppeld aan het indexcijfer 154,63 van 1 oktober 2010 niet te overschrijden. § 6. De beperking wordt over het geheel van de diensten verdeeld aan de hand van een bijsturingscoëfficiënt. Die coëfficiënt wordt bepaald als volgt : Krediet bedoeld in § 5 Totaal van de toeslagen die aanvankelijk werden berekend

Art. 12.In titel VII wordt hoofdstuk IVquinquies dat de artikelen 79octies en 79nonies omvat, ingevoegd, luidend als volgt : "Hoofdstuk IVquinquies. De specifieke subsidie om te voldoen aan de bepalingen van het raamakkoord 2011-2012 betreffende de openbare non-profitsector.

Art. 79octies.§ 1. Het "AWIPH" stort aan de diensten die door een openbare inrichtende macht worden beheerd een specifieke subsidie voor de financiering van de compensatiebanen i.v.m. de toekenning van bijkomende jaarlijkse verlofdagen aan de personeelsleden van 52 jaar en meer. § 2. Die bijkomende subsidie die door het Agentschap aan de diensten verleend wordt, bedraagt voor het geheel van de diensten jaarlijks globaal 20.576,55 euro; § 3. Het bedrag bedoeld in § 2 wordt gekoppeld aan het indexcijfer 154,63 van 1 oktober 2010.

Art. 79nonies.§ 1. Elke dienst krijgt een bedrag dat resulteert uit de opdeling van het bedrag bedoeld in artikel 79octies, § 2 door 51,1553, vermenigvuldigd door het op 31 december 2009 vastgelegde aantal voltijds equivalenten ervan. § 2. De diensten rechtvaardigen en verklaren op erewoord een aanwending van de bedragen bedoeld in artikel 79nonies, § 1, voor bijkomende aanwervingen."

Art. 13.In artikel 86 van hetzelfde besluit wordt het derde lid vervangen als volgt : "De hoofdopvoeders en opvoeders groepsleiders bedoeld in het besluit van 9 oktober 1997 die vóór 1 januari 2013 als begeleidingspersoneel in dienst genomen zijn op basis van de kwalificaties bedoeld in artikel 47 van hetzelfde besluit, behouden de bezoldiging gekoppeld aan de loonschaal en de andere geldelijke voordelen die op hen van toepassing waren vóór hun indienstneming door de dienst voor vroegtijdige hulpverlening of voor begeleiding van volwassenen voor zover zij voldoen aan de voorwaarden bedoeld in punt III van bijlage VI bij hetzelfde besluit."

Art. 14.In hetzelfde besluit wordt bijlage 2 vervangen door bijlage 1 die bij dit besluit gaat.

Art. 15.In hetzelfde besluit wordt bijlage 5 vervangen door bijlage 2 die bij dit besluit gaat.

Art. 16.In hetzelfde besluit wordt bijlage 6 vervangen door bijlage 3 die bij dit besluit gaat.

Art. 17.In hetzelfde besluit wordt bijlage 7 vervangen door bijlage 4 die bij dit besluit gaat.

Art. 18.In hetzelfde besluit wordt een bijlage 9 ingevoegd die bij dit besluit als bijlage 5 wordt gevoegd.

Art. 19.Dit besluit heeft uitwerking op 1 januari 2012 met uitzondering van artikel 9 en artikel 11 die op 1 januari 2011 uitwerking hebben.

Art. 20.De Minister van Gezondheid, Sociale Actie en Gelijke Kansen is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 31 mei 2012.

De Minister-President, R. DEMOTTE De Minister van Gezondheid, Sociale Actie en Gelijke Kansen, Mevr. E. TILLIEUX

BIJLAGE 1 Bijlage 2 bij het besluit van de Waalse Regering van 22 april 2004Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 22/04/2004 pub. 10/06/2004 numac 2004201746 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de voorwaarden van erkenning en subsidiëring van de voor gehandicapte personen bestemde diensten voor vroegtijdige hulpverlening en begeleidingsdiensten voor volwassenen type besluit van de waalse regering prom. 22/04/2004 pub. 10/06/2004 numac 2004201744 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de voorwaarden van erkenning zonder subsidiëring van de diensten die activiteiten voor gehandicapte personen organiseren sluiten betreffende de voorwaarden van erkenning en subsidiëring van de voor gehandicapte personen bestemde diensten voor vroegtijdige hulpverlening en begeleidingsdiensten voor volwassenen KWALIFICATIESVEREISTEN VOOR HET PERSONEEL VAN DE DIENSTEN MET HET OOG OP DE BEPALING VAN DE SUBSIDIES Directeurs klasse I De houders van een einddiploma of -getuigschrift van het hoger universitair of niet-universitair onderwijs met pedagogische, psychologische, sociale of paramedische oriëntering die het bewijs leveren van minstens drie jaar dienstanciënniteit in een educatieve, sociale, pedagogische, pschychologische of paramedische functie in de sector personenzorg.

A. Begeleidingspersoneel Master in de psychologische wetenschappen, opvoedingswetenschappen, kinesitherapie of logopedie De houders van het diploma dat één van die titels voor de uitoefening van die functies verleent.

Opvoeder klasse I De houders van het diploma dat die titel verleent.

Bachelor in de verpleegkunde De houders van het diploma dat die titel verleent.

Bachelor - Assistent in de psychologie De houders van het diploma dat die titel verleent.

Bachelor in de ergotherpie, kinesitherapie, logopedie of psychomotoriek De houders van het diploma dat één van die titels verleent.

Specialisatie of paramedisch postgraduaat in de psychomotoriek De houders van de titel die deze specialisatie verleent.

Bachelor - Maatschappelijk assistent of Bachelor - Sociaal adviseur De houders van het diploma dat één van die titels verleent.

Specialisatie in de gemeenschappelijke gezondheid De houders van het diploma dat deze specialisatie verleent.

B. Administratief personeel Klerk De houders van één van de volgende titels : - einddiploma of -getuigschrift van het lager secundair onderwijs (algemeen of technisch onderwijs); - eindgetuigschrift of -attest van het lager secundair beroepsonderwijs uitgereikt na een vierde finaliteitsjaar of erkend na een vijfde bijscholings- of specialisatiejaar in een afdeling " Travaux de bureau ", uitgereikt door een door de Staat opgerichte, gesubsidieerde of erkende inrichting.

Kopiist (Braille) 2e klasse De houders van een diploma, getuigschrift of attest dat toegang geeft tot de functie van klerk.

Kopiist (Braille) 1e klasse De houders van een diploma of getuigschrift dat toegang geeft tot de functie van opsteller.

Boekhouder 2e klasse De houders van een einddiploma of -getuigschrift van het hoger secundair onderwijs (algemene of technische opleiding) met een commerciële richting.

Boekhouder 1e klasse De houders van een einddiploma of -getuigschrift van het hoger onderwijs met een economische richting, waarvan de kwalificatie beantwoordt aan de normale eisen van de functie.

De houders van het diploma van de Belgische Kamer van Boekhouders.

Opsteller De houders van een einddiploma of -getuigschrift van het hoger secundair onderwijs (algemene of technische opleiding), voor zover de opleiding beantwoordt aan de normale eisen van de functie.

Bachelor economische, juridische, administratieve oriëntering, of informatica De houders van het diploma dat die titel verleent.

Master economische, juridische, administratieve oriëntering, of informatica De houders van het diploma dat één van die titels verleent.

C. Arbeiderspersoneel Arbeiderspersoneel categorie I Ongeschoolde arbeiders, schoonmakers, dienstboden, nachtwakers, conciërges, niet-gekwalificeerde landarbeiders.

Arbeiderspersoneel categorie III Gekwalificeerde arbeiders die niet in het bezit zijn van een einddiploma of -getuigschrift dat van hun kwalificatie getuigt.

Gezien om te worden gevoegd bij het besluit van de Waalse Regering van 31 mei 2012 tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 22 april 2004Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 22/04/2004 pub. 10/06/2004 numac 2004201746 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de voorwaarden van erkenning en subsidiëring van de voor gehandicapte personen bestemde diensten voor vroegtijdige hulpverlening en begeleidingsdiensten voor volwassenen type besluit van de waalse regering prom. 22/04/2004 pub. 10/06/2004 numac 2004201744 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de voorwaarden van erkenning zonder subsidiëring van de diensten die activiteiten voor gehandicapte personen organiseren sluiten betreffende de voorwaarden van erkenning en subsidiëring van de voor gehandicapte personen bestemde diensten voor vroegtijdige hulpverlening en begeleidingsdiensten voor volwassenen.

Namen, 31 mei 2012.

De Minister-President, R. DEMOTTE De Minister van Gezondheid, Sociale Actie en Gelijke Kansen, Mevr. E. TILLIEUX

BIJLAGE 2 Bijlage 5 (bedoeld in artikel 83) bij het besluit van de Waalse Regering van 22 april 2004Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 22/04/2004 pub. 10/06/2004 numac 2004201746 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de voorwaarden van erkenning en subsidiëring van de voor gehandicapte personen bestemde diensten voor vroegtijdige hulpverlening en begeleidingsdiensten voor volwassenen type besluit van de waalse regering prom. 22/04/2004 pub. 10/06/2004 numac 2004201744 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de voorwaarden van erkenning zonder subsidiëring van de diensten die activiteiten voor gehandicapte personen organiseren sluiten betreffende de voorwaarden van erkenning en subsidiëring van de voor gehandicapte personen bestemde diensten voor vroegtijdige hulpverlening en begeleidingsdiensten voor volwassenen PRINCIPE OP BASIS WAARVAN DE LASTEN IN AANMERKING GENOMEN WORDEN I. De lasten worden niet in aanmerking genomen als de volgende algemene principes niet nageleefd worden : 1) ze moeten betrekking hebben op de personen voor wie het "AWIPH" een gunstige beslissing heeft genomen over de opportuniteit van een opvang door de dienst;2) ze moeten betrekking hebben op de kosten waarvoor de Dienst gesubsidieerd werd; 3) ze moeten redelijk zijn t.o.v. de behoeften van de gesubsidieerde activiteit; 4) ze moeten geboekt worden overeenkomstig de wetgeving op de boekhouding en de jaarrekeningen van de ondernemingen en overeenkomstig de desbetreffende uitvoeringsbesluiten;5) ze moeten voortvloeien uit uitwisselingen tussen derden en uit tastbare economische realiteiten.Vooral de VZW's die onder één enkele controle of directie staan in de zin van de artikelen 5 tot 10 van het Wetboek van vennootschappen, ingevoerd bij de wet van 7 mei 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/05/1999 pub. 15/05/1999 numac 1999000386 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet tot wijziging van artikel 54 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en van artikel 57ter van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, van de artikelen 2, § 5, 5, § 2 en 11bis van de wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door openbare centra voor maatschappelijk welzijn type wet prom. 07/05/1999 pub. 20/08/1999 numac 1999021323 bron diensten van de eerste minister Wet houdende oprichting van het Paleis voor Schone Kunsten in de vorm van een naamloze vennootschap van publiek recht met sociale doeleinden en tot wijziging van de wet van 30 maart 1995 betreffende de netten voor distributie voor omroepuitzendingen en de uitoefening van televisie-omroepactiviteiten in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad type wet prom. 07/05/1999 pub. 19/06/1999 numac 1999012447 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet op de gelijke behandeling van mannen en vrouwen ten aanzien van de arbeidsvoorwaarden, de toegang tot het arbeidsproces en de promotiekansen, de toegang tot een zelfstandig beroep en de aanvullende regelingen voor sociale zekerheid type wet prom. 07/05/1999 pub. 30/07/1999 numac 1999009724 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging, wat het tuchtrecht voor de leden van de Rechterlijke Orde betreft, van het Gerechtelijk Wetboek type wet prom. 07/05/1999 pub. 19/06/1999 numac 1999012448 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek naar aanleiding van de wet van 7 mei 1999 op de gelijke behandeling van mannen en vrouwen ten aanzien van de arbeidsvoorwaarden, de toegang tot het arbeidsproces en de promotiekansen, de toegang tot een zelfstandig beroep en de aanvullende regelingen voor sociale zekerheid sluiten, vormen derden onder elkaar voor zover hun respectievelijke boekhoudingen op een geldige wijze gecontroleerd kunnen worden; 6) ze moeten voortvloeien uit uitwisselingen met natuurlijke personen die in geen geval deel mogen uitmaken van de inrichtende macht of van de directie van de dienst, of met rechtspersonen onder wie de leden van de inrichtende macht of van de directie van de dienst geen functie van directeur of bestuurder bekleden.In het tegenovergestelde geval dient de aantoonbaarheid van de lasten door het "AWIPH" te kunnen worden vastgesteld; 7) zij mogen niet betrekking hebben op forfaitaire sommen, buiten de sommen die verantwoord zijn via een overeenkomst waarin de voorwaarden waaronder de beroepsprestaties geleverd en bezoldigd worden, omstandig worden omschreven;8) zij dienen in voorkomend geval voort te vloeien uit de aanrekening die wordt doorgevoerd vanuit een verdeelsleutel die beantwoordt aan objectieve, realistische en concrete criteria. 2. Meer bepaald de volgende lasten worden niet in aanmerking genomen : 2.1. in de rekeningen 60 en 61 bedoeld in het genormaliseerde boekhoudplan dat dmv omzendbrieven aan de diensten wordt meegedeeld 1) het gedeelte van de reiskosten om dienstredenen boven het percentage dat voor het personeel van de ministeries bepaald werd bij het koninklijk besluit van 18 januari 1965 houdende algemene regeling inzake reiskosten, zoals gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 7 maart 2001;2) de lasten met betrekking tot de toekenning van voordelen van allerlei aard;3) de beleggingswaarden, met inbegrip van grote herstellingen en groot onderhoud boven 500 euro, die voor één enkel boekjaar als lasten worden geboekt;4) de representatiekosten die niet in rechtstreeks verband staan met de activiteit van de diensten;5) de restaurantstroken waarop de naam en de hoedanigheid van de gasten niet worden vermeld;6) de hotelrekeningen waarop de naam en de hoedanigheid van de gasten niet worden vermeld;7) de huurlasten die eventueel niet gerechtvaardigd zijn bij een geschreven huurcontract of een overeenkomst tussen de partijen, waarin een beschrijving wordt gegeven van de lokalen die het voorwerp zijn van het contract;8) de huurlasten onder VZW's, behalve als ze overeenstemmen hetzij met het geïndexeerde kadastraal inkomen van betrokken gebouw, waarvan de afschrijving van de door de overheid verleende kapitaalsubsidies afgetrokken wordt, betreffende dat gebouw.Onder geïndexeerd kadastraal inkomen wordt verstaan het niet geïndexeerde kadastraal inkomen bepaald door de Federale Overheidsdienst Financiën, vermenigvuldigd met onderstaande formule : Index ABEX van november (van betrokken boekjaar) Index ABEX van november (van het jaar van de vastlegging of van de laatste wijziging van het kadastraal inkomen) (van het jaar van de vastlegging of van de laatste wijziging van het kadastraal inkomen) hetzij met de waarde van de afschrijvingen van het gedeelte van betrokken gebouw dat niet gesubsidieerd werd door de overheid.

Alleen in die gevallen kunnen de lasten die krachtens de wet op de huurovereenkomsten geacht worden ten laste van de verhuurder te vallen als huurderslasten aangenomen worden. 2.2. in de rekeningen 62 bedoeld in het genormaliseerde boekhoudplan dat dmv omzendbrieven aan de diensten wordt meegedeeld : 1) in de diensten voor vroegtijdige hulpverlening en begeleiding voor volwassenen stemmen de bezoldigingen niet overeen met de weddeschalen bedoeld in bijlage VIII, met degene die toepasselijk zijn op de hoofdopvoeders en opvoeders-groepsleiders bedoeld in bijlage VIIIbis bij het besluit van 9 oktober 1997, noch met de weddeschalen van het personeel van de diensten van de Waalse Regering op grond van volgende tabel :

FUNCTIES

Weddeschaal van het personeel van de diensten van de Waalse Regering

Opvoeders A2 en opstellers

C3

Opvoeders A1

B3

Maatschappelijke assistenten

B2

Coördinatoren

A6

Licenciaten psychologie

A6


2) de aanvullende voordelen die niet voortvloeien uit een officiële overeenkomst in het kader van de PC 319.02 of van de Nationale Arbeidsraad; 2) de werkgeverspremies voor de bovenwettelijke verzekeringen bedoeld in rekening 6230;3) de lasten met betrekking tot groepsverzekeringen;4) de dotaties en de aanwendingen van reserves voor het vakantie- en uitgaansgeld bedoeld in de rekeningen 6250 en 625;5) de loonkosten die niet voortvloeien uit een overeenkomst of een geschreven arbeidscontract waarin minstens de door de werknemer uitgeoefende functie(s) en de omvang van de dienstverstrekkingen worden vermeld;6) de loonlasten die niet het voorwerp zijn geweest van aangiften bij de RSZ en/of bij de Administratie van de belastingen;7) de verbrekingsvergoedingen, behalve die betreffende de directeur. 2.3. in de rekeningen 63 bedoeld in het genormaliseerde boekhoudplan dat d.m.v. omzendbrieven aan de diensten wordt meegedeeld : 1) de afschrijvingslasten die voortvloeien uit percentages die hoger zijn dan : a.20 % voor de oprichtingskosten bedoeld in rekening 6300. b. 33 % voor de onlichamelijke vaste activa bedoeld in rekening 6301.c. 3 % voor de gebouwen en bebouwde terreinen bedoeld in rekening 63020, met uitzondering van de grote onderhouds- en herstellingswerken (rekening 63020X) die tegen 10 % afgeschreven worden.d. 10 % voor de inrichtingen en verbouwingen van gebouwen, excl. uitbreidingen. e. 20 % voor de installaties, machines en uitrustingen bedoeld in rekening 63021, met uitzondering van het educatieve materieel dat tegen 10 % afgeschreven wordt.Het informaticamaterieel kan echter tegen 33 % afgeschreven worden. f. 10 % voor het meubilair bedoeld in rekening 63022X.g. 20 % voor het rollend materieel bedoeld in rekening 63022X.h. Eén van bovengenoemde percentages naar gelang van het type goed betrokken bij het leasingcontract en andere gelijkaardige rechten.i. Een afwijking van die percentages kan door het "AWIPH" worden toegestaan bij tweedehandse aankoop of aankoop van geprefabriceerde goederen Bedoelde afwijking dient te worden aangevraagd bij aangetekend en met redenen omkleed schrijven.2) de waardeverminderingen op schuldvorderingen bedoeld in de rekeningen 633 en 634;3) de voorzieningen voor wettelijke en bovenwettelijke pensioenen bedoeld in rekening 635;4) de voorzieningen voor grote onderhouds- en herstellingswerken bedoeld in rekening 636;5) de andere voorzieningen bedoeld in rekening 637. 2.4. in de rekeningen 64 bedoeld in het genormaliseerde boekhoudplan dat d.m.v. omzendbrieven aan de diensten wordt meegedeeld : 1) de boetes aangerekend op rekening 640;2) de in de rekeningen 646 bedoelde lasten betreffende de bedragen die aan de subsidiërende overheid terugbetaald moeten worden; 2.5. in de rekeningen 65 bedoeld in het genormaliseerde boekhoudplan dat d.m.v. omzendbrieven aan de diensten wordt meegedeeld : 1) de niet-verdeelde financiële lasten, al naar gelang van het soort, in de volgende rekeningen : 65000 - "Financiële lasten van investeringsleningen", 65001 - "Financiële lasten leasing", 65002 - "Financiële lasten kaskredieten - "AWIPH "- uitstel of dwingende reden ", 65003 - "Financiële lasten kaskredieten - Andere", 6570 - "Financiële lasten bankrekeningen", 6571 - "Financiële lasten - beleggingen";2) de lasten voor kaskredieten behalve als hierop een beroep moet worden gedaan wegens een uitstel van betaling waarvan de schuld bij de Administratie ligt of om een dwingende reden waarmee de dienst niets te maken heeft.In dit geval moet de dienst het uitstel van betaling en de verantwoordelijkheid van de Administratie bewijzen d.m.v. een attest dat aan het "AWIPH" moet worden gevraagd of het bewijs leveren van de dwingende aard van de gebeurtenis die het beroep op voormeld krediet rechtvaardigt; 3) de financiële lasten i.v.m. beleggingen. 2.6. in de rekeningen 66 bedoeld in het genormaliseerde boekhoudplan dat dmv omzendbrieven aan de diensten wordt meegedeeld : de uitzonderlijke lasten bedoeld in rekening 660; 2.7. in de rekeningen 69 bedoeld in het genormaliseerde boekhoudplan dat d.m.v. omzendbrieven aan de diensten wordt meegedeeld : de lasten voor aanwendingen en heffingen verdeeld in de rekeningen 69. 2.8. Varia : 1) de giften die tegelijkertijd als lasten en als opbrengsten geboekt worden;2) de opbrengsten van de activiteiten van de instellingen die tegelijkertijd als lasten en als opbrengsten geboekt worden;3) de lasten betreffende de terugbetalingen van administrateurskosten, behalve voor punctuele opdrachten waarover collegiaal beslist wordt door de raad van bestuur en de directie.3. Van de lasten worden afgetrokken : 1) de door de overheid verleende toelagen wanneer ze precies dezelfde lasten dekken als degene die in aanmerking worden genomen in de zin van dit besluit;2) de door de Nationale Loterij verleende werkingstoelage kan niet van de lasten afgetrokken worden; 3) de diverse kosteninvorderingen, met uitzondering van de private giften, de opbrengsten van fancy fairs of andere handelingen m.b.t. de opvraging van private storting, van de verkoop van producten buiten de dienst, van cash management en van ontvangsten die uit het verhuren van appartementen voortkomen. Die uitzonderingen worden in aanmerking genomen als de betrokken opbrengsten in aparte rekeningen of subrekeningen geboekt worden en als de lasten m.b.t. de organisatie van deze handelingen eveneens apart geboekt worden; 4) de lasten betreffende de organisatie van fancy fairs of andere handelingen m.b.t. de opvraging van private storting, de verkoop van producten buiten de dienst, van cash management en van ontvangsten die uit het verhuren van gesuperviseerde appartementen voortkomen. Ze moeten naar gelang elk type lasten geboekt worden, net zoals de opbrengsten die uit deze verrichtingen voortkomen. 4. Toekenning van de lasten aan de verschillende toelagen : Onverminderd de in dit besluit vermelde principes op basis waarvan de lasten in aanmerking genomen kunnen worden : - worden beschouwd als lasten die behoren bij de jaarlijkse personeelstoelage bedoeld in titel VII, de lasten die op geldige wijze worden ondergebracht in de rekeningen 618 en 62 vermeld in het genormaliseerd boekhoudplan bedoeld in artikel 73; - de andere lasten behoren bij de jaarlijkse werkingstoelage bedoeld in titel VII. Als de jaarlijkse personeelstoelage niet volstaat om het geheel van de desbetreffende lasten te dekken, kunnen deze gedekt worden door de jaarlijkse werkingstoelage zoals bedoeld in artikel 73. 5. Financiële controle : Wanneer een dienst deel uitmaakt van een administratieve cel die bestaat uit diensten gesubsidieerd krachtens het besluit van de Waalse Regering van 9 oktober 1997 betreffende de voorwaarden van erkenning en subsidiëring van de voor gehandicapte personen bestemde residentiële diensten, dagonthaaldiensten en diensten voor plaatsing in gezinnen, of krachtens dit besluit, wordt het gebruik van de toelagen van die dienst gecontroleerd door de verleende toelagen en de per sectie te boeken lasten op te tellen. Gezien om te worden gevoegd bij het besluit van de Waalse Regering van 31 mei 2012 tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 22 april 2004Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 22/04/2004 pub. 10/06/2004 numac 2004201746 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de voorwaarden van erkenning en subsidiëring van de voor gehandicapte personen bestemde diensten voor vroegtijdige hulpverlening en begeleidingsdiensten voor volwassenen type besluit van de waalse regering prom. 22/04/2004 pub. 10/06/2004 numac 2004201744 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de voorwaarden van erkenning zonder subsidiëring van de diensten die activiteiten voor gehandicapte personen organiseren sluiten betreffende de voorwaarden van erkenning en subsidiëring van de voor gehandicapte personen bestemde diensten voor vroegtijdige hulpverlening en begeleidingsdiensten voor volwassenen.

Namen, 31 mei 2012.

De Minister-President, R. DEMOTTE De Minister van Gezondheid, Sociale Actie en Gelijke Kansen, Mevr. E. TILLIEUX

BIJLAGE 3 Bijlage 6 (bedoeld in artikel 73 en in bijlage 5) bij het besluit van de Waalse Regering van 22 april 2004Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 22/04/2004 pub. 10/06/2004 numac 2004201746 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de voorwaarden van erkenning en subsidiëring van de voor gehandicapte personen bestemde diensten voor vroegtijdige hulpverlening en begeleidingsdiensten voor volwassenen type besluit van de waalse regering prom. 22/04/2004 pub. 10/06/2004 numac 2004201744 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de voorwaarden van erkenning zonder subsidiëring van de diensten die activiteiten voor gehandicapte personen organiseren sluiten betreffende de voorwaarden van erkenning en subsidiëring van de voor gehandicapte personen bestemde diensten voor vroegtijdige hulpverlening en begeleidingsdiensten voor volwassenen PERSONEELSKOSTEN - SPECIFIEKE REGELS I. Geldelijke anciënniteit De geldelijke anciënniteit van het begeleidend personeel en de directeurs wordt berekend op basis van het aantal jaren waarvoor de werknemers van de volgende sectoren voltijds of deeltijds betaald worden door hun werkgever : 1) de instellingen die door het "AWIPH", het voormalige Fonds 81 en het voormalige "FCIPPH" erkend zijn of met hen een overeenkomst hebben gesloten;2) de instellingen die door de Franse Gemeenschapscommissie en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie erkend zijn of met hen een overeenkomst hebben gesloten;3) de diensten van Hulpverlening aan de Jeugd en van de voormalige Jeugdbescherming, 4) de "ONE";5) de erkende centra;6) de instellingen die door het Directoraat-generaal Sociale Zaken en Volksgezondheid van het Federale Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu erkend zijn en met hem een overeenkomst hebben gesloten;7) de instellingen die door het Directoraat-generaal Sociale Actie en Gezondheid van de Waalse Overheidsdienst erkend zijn en met hem een overeenkomst hebben gesloten;8) de scholen van het buitengewoon onderwijs, 9) de instellingen die een overeenkomst hebben gesloten met het RIZIV. Het bevallings- en borstvoedingsverlof, de loopbaanonderbreking van maximum één jaar die recht geeft op een onderbrekingsuitkering, en het tien dagen verlof om dwingende redenen worden meegerekend.

Wat het niet-educatieve personeel betreft, met uitzondering van de directeurs en maatschappelijke assistenten, kan ook elke dienst meegerekend worden die eerder deeltijds of voltijds verstrekt werd in een gelijksoortige functie als degene die het bekleedt bij zijn aanwerving in een door het "AWIPH" erkende instelling.

Onder gelijksoortige functie wordt verstaan : . voor het administratieve personeel : alle functies die in bijlage 2 onder de desbetreffende rubriek ingedeeld zijn; . voor het arbeiderspersoneel : alle functies die in bijlage 2 onder de desbetreffende rubriek ingedeeld zijn.

Die dienstverstrekkingen worden slechts in aanmerking genomen voor zover betrokken personeelslid indertijd beschikte over het diploma dat vereist werd om die functie uit te oefenen.

De personeelsleden die vóór 1 januari 1984 in dienst waren in instellingen erkend door het Fonds voor medisch-socio-pedagogische zorgverlening aan gehandicapten of door de Dienst Jeugdbescherming behouden hoe dan ook het voordeel van de geldelijke anciënniteit die hen indertijd officieel toegekend werd.

Het bewijs van de verrichte diensten wordt door betrokkenen geleverd d.m.v. de stortingen verricht bij een instelling voor sociale zekerheid of een pensioenkas.

Elk ander bewijsstuk kan door de bevoegde diensten geëist worden.

II. Benoemingen, bevorderingen en functieveranderingen § 1. De bezoldiging van een personeelslid met een directiegraad mag niet lager zijn dan die voorzien voor de functie waarop zijn diploma recht geeft in de dienst waar het tewerkgesteld is; § 2. Het personeelslid dat tot een andere graad in dezelfde dienst bevorderd wordt, behoudt de gezamenlijke geldelijke anciënniteit die hem toegekend werd op basis van de criteria bedoeld onder punt I van deze bijlage.

In geval van functieverandering binnen dezelfde instelling kan de geldelijke anciënniteit insgelijks opgewaardeerd worden overeenkomstig de bepalingen onder punt I van deze bijlage. § 3. Het kaderpersoneel moet binnen vier jaar na 1 september die volgt op hun indienstneming of bevordering aan de volgende voorwaarden voldoen : Hoofdopvoeder : - geslaagd zijn voor één van de modules van de opleiding « Gestion de services pour personnes handicapées » (Beheer van diensten voor gehandicapte personen) georganiseerd door een opleidingsoperator of een door de Franse Gemeenschap erkende onderwijsinrichting en waarvan de inhoud door het beheerscomité van het "AWIPH" is goedgekeurd; - geslaagd zijn voor de opleidingseenheid « Les stratégies de l'organisation » (Organisatiestrategieën) van het postgraduaat « cadre du secteur non-marchand » (kader van de non-profit sector) georganiseerd door het hoger onderwijs voor sociale promotie;

Opvoeder groepsleider - geslaagd zijn voor de 150 uren van het eerste jaar van de tweejarige opleidingscyclus « Gestion de services pour personnes handicapées » georganiseerd door een opleidingsoperator of een door de Franse Gemeenschap erkende onderwijsinrichting en waarvan de inhoud door het beheerscomité van het "AWIPH" is goedgekeurd;

Directeur : - de tweejarige opleidingen van 150 uur "Beheer van diensten voor gehandicapte personen", die georganiseerd wordt door een opleidingsoperator of een door de Franse Gemeenschap erkende onderwijsinstelling en waarvan de inhoud goedgekeurd is door het beheerscomité van het "AWIPH", met succes hebben gevolgd.

III. Komen niet in aanmerking : 1) de bezoldigingen uitgekeerd aan de pensioengerechtigde personeelsleden die krachtens de wetgeving op de pensioenen een ongeoorloofde beroepsactiviteit uitoefenen;2) het deel van de bezoldigingen en de wettelijke werkgeverslasten boven de bedragen voor rekening van de overheid voor een volledige uurrooster, onverminderd de betaling van de in aanmerking komende extra-uren en van de diensten verstrekt in het kader van het onderwijs voor sociale promotie georganiseerd ten gunste van de personeelsleden tewerkgesteld door die diensten. Deze bepaling is eveneens van toepassing op personeelsleden met verschillende deeltijdse functies die gesubsidieerd worden of voor rekening zijn van de overheid. 3) de lasten van het personeel waarvan de kwalificaties niet overeenstemmen met de vereiste titels bedoeld in bijlage 2. IV. Regeling van de loopbaanbeëindiging.

De maandelijkse bijdrage die gestort wordt in het Sociaal Fonds "Old Timer" krachtens de Collectieve Arbeidsovereenkomst van 7 januari 2003 zoals afgesloten binnen het Paritair comité 319.02 tot instelling van de bepalingen betreffende de indeling van de beroepsloopbaan, genaamd "Plan Tandem", wordt beschouwd als een in aanmerking te nemen last.

Voor de openbare sector moet deze voorziening vooraf erkend worden door de Regering en dezelfde voordelen en garanties bieden als degene voorzien in bovengenoemde Collectieve arbeidsovereenkomst.

Gezien om te worden gevoegd bij het besluit van de Waalse Regering van 31 mei 2012 tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 22 april 2004Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 22/04/2004 pub. 10/06/2004 numac 2004201746 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de voorwaarden van erkenning en subsidiëring van de voor gehandicapte personen bestemde diensten voor vroegtijdige hulpverlening en begeleidingsdiensten voor volwassenen type besluit van de waalse regering prom. 22/04/2004 pub. 10/06/2004 numac 2004201744 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de voorwaarden van erkenning zonder subsidiëring van de diensten die activiteiten voor gehandicapte personen organiseren sluiten betreffende de voorwaarden van erkenning en subsidiëring van de voor gehandicapte personen bestemde diensten voor vroegtijdige hulpverlening en begeleidingsdiensten voor volwassenen.

Namen, 31 mei 2012.

De Minister-President, R. DEMOTTE De Minister van Gezondheid, Sociale Actie en Gelijke Kansen, Mevr. E. TILLIEUX

BIJLAGE 4 Bijlage 7 (bedoeld in artikel 6) bij het besluit van de Waalse Regering van 22 april 2004Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 22/04/2004 pub. 10/06/2004 numac 2004201746 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de voorwaarden van erkenning en subsidiëring van de voor gehandicapte personen bestemde diensten voor vroegtijdige hulpverlening en begeleidingsdiensten voor volwassenen type besluit van de waalse regering prom. 22/04/2004 pub. 10/06/2004 numac 2004201744 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de voorwaarden van erkenning zonder subsidiëring van de diensten die activiteiten voor gehandicapte personen organiseren sluiten betreffende de voorwaarden van erkenning en subsidiëring van de voor gehandicapte personen bestemde diensten voor vroegtijdige hulpverlening en begeleidingsdiensten voor volwassenen WEDDESCHALEN

Functie

Categorieën

Weddeschaal (nr. schaal)


Directeur

25


Begeleidingspersoneel

Master met een pedagogische, psychologische, sociale of paramedische oriëntering. Bachelor met een pedagogische, psychologische, sociale of paramedische oriëntering

27 19


Administratief personeel

Master met een economische, juridische, administratieve, of informaticaoriëntering. Bachelor met een economische, juridische, administratieve, of informaticaoriëntering.

27 19

Opsteller

17

Klerk

4


Boekhouder Kl 1

18

Boekhouder Kl 2

8


Kopiist A3

4

Kopiist A2

17


Arbeider

Arbeider Cat 1

1

Arbeider Cat 3

3


Gezien om te worden gevoegd bij het besluit van de Waalse Regering van 31 mei 2012 tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 22 april 2004Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 22/04/2004 pub. 10/06/2004 numac 2004201746 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de voorwaarden van erkenning en subsidiëring van de voor gehandicapte personen bestemde diensten voor vroegtijdige hulpverlening en begeleidingsdiensten voor volwassenen type besluit van de waalse regering prom. 22/04/2004 pub. 10/06/2004 numac 2004201744 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de voorwaarden van erkenning zonder subsidiëring van de diensten die activiteiten voor gehandicapte personen organiseren sluiten betreffende de voorwaarden van erkenning en subsidiëring van de voor gehandicapte personen bestemde diensten voor vroegtijdige hulpverlening en begeleidingsdiensten voor volwassenen.

Namen, 31 mei 2012.

De Minister-President, R. DEMOTTE De Minister van Gezondheid, Sociale Actie en Gelijke Kansen, Mevr. E. TILLIEUX

BIJLAGE 5 Bijlage 9 (bedoeld in artikel 79septies, § 2) bij het besluit van de Waalse Regering van 22 april 2004Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 22/04/2004 pub. 10/06/2004 numac 2004201746 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de voorwaarden van erkenning en subsidiëring van de voor gehandicapte personen bestemde diensten voor vroegtijdige hulpverlening en begeleidingsdiensten voor volwassenen type besluit van de waalse regering prom. 22/04/2004 pub. 10/06/2004 numac 2004201744 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de voorwaarden van erkenning zonder subsidiëring van de diensten die activiteiten voor gehandicapte personen organiseren sluiten betreffende de voorwaarden van erkenning en subsidiëring van de voor gehandicapte personen bestemde diensten voor vroegtijdige hulpverlening en begeleidingsdiensten voor volwassenen Weddeschalen op 1 januari 1990 voor de opvoeders groepsleiders en de hoofdopvoeders in dienst genomen door een dienst beheerd door een private inrichtende macht en omvattende de schaalopwaardering Schaalnummers

Geld.Anc.

21

22

0

19.425,21

21.226,92

1

20.421,15

22.067,41

2

20.421,15

22.067,41

3

21.145,24

22.681,66

4

21.145,24

22.681,66

5

21.869,37

23.295,89

6

21.869,37

23.295,89

7

22.593,46

23.910,15

8

22.593,46

23.910,15

9

23.317,53

24.524,38

10

23.679,56

24.886,40

11

24.403,65

25.500,66

12

24.403,65

25.500,66

13

25.127,78

26.114,91

14

25.127,78

26.114,91

15

25.851,87

26.729,17

16

26.685,57

27.638,17

17

27.248,43

28.221,12

18

27.248,43

28.221,12

19

27.811,29

28.804,07

20

27.811,29

28.804,07

21

28.374,17

29.387,04

22

28.374,17

29.387,04

23

28.937,02

29.969,99

24

28.937,02

29.969,99

25

29.499,91

30.552,97

26

29.499,91

30.552,97

27

30.196,48

31.135,91

28

30.196,48

31.135,91

29

30.196,48

31.135,91

30

30.196,48

31.135,91

31

30.196,48

31.135,91


Gezien om te worden gevoegd bij het besluit van de Waalse Regering van 31 mei 2012 tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 22 april 2004Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 22/04/2004 pub. 10/06/2004 numac 2004201746 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de voorwaarden van erkenning en subsidiëring van de voor gehandicapte personen bestemde diensten voor vroegtijdige hulpverlening en begeleidingsdiensten voor volwassenen type besluit van de waalse regering prom. 22/04/2004 pub. 10/06/2004 numac 2004201744 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de voorwaarden van erkenning zonder subsidiëring van de diensten die activiteiten voor gehandicapte personen organiseren sluiten betreffende de voorwaarden van erkenning en subsidiëring van de voor gehandicapte personen bestemde diensten voor vroegtijdige hulpverlening en begeleidingsdiensten voor volwassenen.

Namen, 31 mei 2012.

De Minister-President, R. DEMOTTE De Minister van Gezondheid, Sociale Actie en Gelijke Kansen, Mevr. E. TILLIEUX

^