Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Waalse Regering van 30 november 2017
gepubliceerd op 21 december 2017

Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 mei 2013 betreffende de bescherming van proefdieren

bron
waalse overheidsdienst
numac
2017206660
pub.
21/12/2017
prom.
30/11/2017
ELI
eli/besluit/2017/11/30/2017206660/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

30 NOVEMBER 2017. - Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 mei 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 29/05/2013 pub. 10/07/2013 numac 2013024221 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de bescherming van proefdieren sluiten betreffende de bescherming van proefdieren


De Waalse Regering, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikelen 20, gewijzigd bij de bijzondere wet van 16 juli 1993;

Gelet op de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren, artikel 20, § 3, ingevoegd bij de wet van 4 mei 1995 en vervangen bij de wet van 27 december 2012, artikel 21, vervangen bij de wet van 7 februari 2014, artikel 22, vervangen bij de wet van 27 december 2012, artikel 23, § 1, vervangen bij de wet van 4 mei 1995, artikel 25, vervangen bij de wet van 27 december 2012, artikel 27, vervangen bij de wet van 27 december 2012, artikel 28, artikel 29, vervangen bij de wet van 27 december 2012, en artikel 30/1, ingevoegd bij de wet van 27 december 2012;

Gelet op het koninklijk besluit van 29 mei 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 29/05/2013 pub. 10/07/2013 numac 2013024221 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de bescherming van proefdieren sluiten betreffende de bescherming van proefdieren;

Gelet op het rapport van 1 september 2017, opgemaakt overeenkomstig artikel 3, 2°, van het decreet van 11 april 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/04/2014 pub. 06/06/2014 numac 2014203532 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende uitvoering van de resoluties van de Vrouwenconferentie van de Verenigde Naties die in september 1995 in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de gewestelijke beleidslijnen sluiten houdende uitvoering van de resoluties van de Vrouwenconferentie van de Verenigde Naties die in september 1995 in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de gewestelijke beleidslijnen;

Gelet op het advies 62.139/4 van de Raad van State, gegeven op 9 oktober 2017, overeenkomstig artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Dierenwelzijn;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Bij dit besluit wordt Richtlijn 2010/63/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 september 2002 betreffende de bescherming van dieren die voor wetenschappelijke doeleinden worden gebruikt gedeeltelijk omgezet.

Art. 2.In artikel 2 van het koninklijk besluit van 29 mei 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 29/05/2013 pub. 10/07/2013 numac 2013024221 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de bescherming van proefdieren sluiten betreffende de bescherming van proefdieren worden de volgden wijzigingen aangebracht: a) punt 5° wordt vervangen als volgt: "5° Dienst : volgens het geval, de Directie Kwaliteit van het Departement Ontwikkeling, of de Directie Bestrijding Stroperij en Milieuverontreiniging van het Departement Ordehandhaving en Controles van het Operationeel Directoraat-generaal Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu van de Waalse Overheidsdienst; b) punt 6° wordt vervangen als volgt: "6° Minister : de Minister van Dierenwelzijn;"; c) het artikel wordt aangevuld met een punt 9°, luidend als volgt : "9° aangewezen deskundige: een dierenarts die deskundig is op het gebied van proefdiergeneeskunde, of, als die geschikter is, een andere, voldoende gekwalificeerde deskundige die door de gebruiker, de fokker of de leverancier wordt aangewezen en die belast is met adviestaken met betrekking tot het welzijn en de behandeling van de dieren.".

Art. 3.In artikel 4 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: a) in § 1, tweede lid, worden de woorden "java-apen, resusapen en andere soorten niet-menselijke primaten" ingevoegd tussen het woord "Penseelaapjes" en de woorden "mogen alleen"; b) § 1 wordt aangevuld met een lid, luidend als volgt: "Voor java-apen, resusapen en andere soorten niet-menselijke primaten treedt het tweede lid in werking op een door de Minister bepaalde datum." c) in § 2, eerste lid, worden de woorden "en op basis van een wetenschappelijke motivering" ingevoegd tussen de woorden "na advies van het Deontologisch Comité," en de woorden "een vrijstelling verlenen".

Art. 4.In artikel 7, vierde lid, van hetzelfde besluit worden de woorden "bij het vangen" ingevoegd tussen de woorden "mogen " en de woorden "geen enkele pijn, lijden".

Art. 5.In artikel 9, § 2, tweede lid, van hetzelfde besluit worden de woorden "geïdentificeerd worden" vervangen door de woorden "op de minst pijnlijke wijze van een individueel en blijvend identificatieteken worden voorzien".

Art. 6.Artikel 10 van hetzelfde besluit wordt gewijzigd als volgt: a) in § 1 worden, in de Franse versie de woorden "qui reprend" vervangen door de woorden ", dans lequel sont consignées,";b) in § 1, 1°, worden de woorden "of geleverde" ingevoegd tussen de woorden "Voor alle verworven" en het woord "proefdieren";c) in § 1, 2°, worden de woorden ", vrijgelaten of geadopteerde" ingevoegd tussen de woorden "Het aantal afgestane " en het woord "proefdieren";d) § 1 wordt aangevuld met een punt 2°/1, luidend als volgt: "2°/1.Het aantal gefokte proefdieren en het aantal proefdieren dat gebruikt wordt in dierproeven;"; e) in § 1, 4°, derde lid, worden de woorden "beschikbaar blijven" vervangen door de woorden "worden op verzoek van de dienst ter beschikking gesteld";f) § 2 wordt aangevuld met de woorden "en worden op verzoek van de dienst ter beschikking gesteld".

Art. 7.In artikel 11 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: a) in paragraaf 2, wordt 2° vervangen als volgt : "2° een beschrijving van de apparatuur en installaties waar de proefdieren gehuisvest worden en waar, in voorkomend geval, de proeven worden uitgevoerd.Uit die beschrijving blijkt dat voldaan is aan de voorwaarden, vermeld in artikel 31, § 1. Het ontwerp, de bouw en de werking van de installaties en voorzieningen bij gebruikers, fokkers en leveranciers dienen zodanig te zijn dat de dierproeven zo doelmatig mogelijk kunnen worden uitgevoerd en dat met zo weinig mogelijk dieren en een minimum aan pijn, lijden, angst, of blijvende schade naar betrouwbare resultaten wordt gestreefd."; b) in § 2, 3°, worden de woorden "van de deskundige bedoeld in artikel 31, § 1, punt 4°" vervangen door de woorden "van de aangewezen deskundige en van de personen die projecten en proeven opzetten";c) in § 3, eerste lid, worden de woorden "vermeld in § 2, punten 4° en 5°" vervangen door de woorden "vermeld in § 2, 1°, 2°, 4° en 5°";c) in § 3, tweede lid, worden de woorden "vermeld in § 2, 1°, 2° en 3°" vervangen door de woorden "vermeld in § 2, 3°".

Art. 8.Artikel 12, § 1, van hetzelfde besluit wordt aangevuld met volgend lid: "De stukken, vermeld in artikel 11, § 2 en § 3, maken deel uit van de erkenning. De Dienst registreert de erkende gebruikers.".

Art. 9.In artikel 13 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: a) paragraaf 2, 2°, wordt aangevuld met de volgende zin: "Uit die beschrijving blijkt dat voldaan is aan de voorwaarden, vermeld in artikel 31.§ 1."; b) in § 2.3°, worden de woorden "van de deskundige" vervangen door de woorden "van de aangewezen deskundige"; c) in § 3, worden de woorden "vermeld in § 2, 4°" vervangen door de woorden "vermeld in § 2, 1°, 2° en 4°"; d) § 3 wordt aangevuld met een lid, luidend als volgt: "Elke wijziging van de gegevens vermeld in paragraaf 2, 3°, dient ten minste jaarlijks meegedeeld te worden aan de Dienst."; e) § 8 wordt aangevuld met een lid, luidend als volgt: "De stukken, vermeld in paragraaf 2 en 3, maken deel uit van de erkenning.De dienst registreert de erkende fokkers en leveranciers.".

Art. 10.In artikel 14 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: a) in § 1 worden de woorden "FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu" vervangen door het woord "Dienst"; b) in § 2, 2°, worden de woorden "en mogelijke vermoedens al naar gelang de gecontroleerde inrichting" vervangen door de woorden "van de fokker, leverancier of gebruiker wat betreft de naleving van de vereisten van de wet en van dit besluit;"; c) § 2 wordt aangevuld met een punt 4°, luidend als volgt : "4° Alle informatie die zou kunnen wijzen op een niet-conformiteit.".

Art. 11.In artikel 17, § 1, tweede lid, van hetzelfde besluit worden de woorden "op basis van een wetenschappelijke motivering" ingevoegd tussen de woorden "De Dienst kan" en de woorden " ontheffingen toestaan".

Art. 12.In artikel 18 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : a) in § 2 worden de woorden "De Ethische Commissie dient er bij de uitvoering van haar taken over te waken dat" worden vervangen door de woorden "Met behoud van de toepassing van de bescherming van de intellectuele eigendom en van vertrouwelijke informatie dient de Ethische Commissie er bij de uitvoering van haar taken over te waken dat ";b) § 2 wordt aangevuld met een lid luidend als volgt: "De evaluaties worden door de Ethische Commissie op transparante wijze uitgevoerd.".

Art. 13.In artikel 21 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: a) punt 2° wordt vervangen als volgt: "2° de schade die de dieren hebben ondervonden, met inbegrip van de gebruikte aantallen en de soorten proefdieren en de ernst van de proeven;"; b) 3° wordt opgeheven.

Art. 14.In artikel 27 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 2 wordt het tweede lid vervangen als volgt: "Op het einde van elke proef wordt door een aangewezen deskundige persoon beslist of het dier in leven zal worden gehouden.Een dier wordt gedood als aannemelijk is dat het een matige of ernstige vorm van pijn, lijden, angst of schade zal blijven ondervinden."; 2° in § 3, 1°, worden de woorden "van de deskundige" vervangen door de woorden "van de aangewezen deskundige".

Art. 15.In artikel 30, tweede lid, van hetzelfde besluit worden de woorden "de deskundige" vervangen door de woorden "de aangewezen deskundige".

Art. 16.In artikel 31 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: a) paragraaf 1 wordt vervangen als volgt : " § 1.De inrichtingen van fokkers, leveranciers of gebruikers beschikken over installaties en voorzieningen die geschikt zijn voor de daar gehuisveste diersoorten en, als er proeven plaatsvinden, voor de uitvoering van die proeven.

De gebruiker, fokker en leverancier zien erop toe dat: 1° alle aanwezige proefdieren huisvesting en bijzondere verzorging ontvangen overeenkomstig de bepalingen van bijlage 4 en onverminderd de bepalingen van artikel 41;2° iedere inperking van het vermogen van de proefdieren om aan hun fysiologische en ethologische behoeften te voldoen tot het uiterste minimum beperkt blijft;3° alle aanwezige proefdieren en hun omgevingsomstandigheden dagelijks worden gecontroleerd;4° het welzijn en de behandeling van de proefdieren regelmatig worden gecontroleerd door de aangewezen deskundige. Wat punt 4° betreft, stelt de aangewezen deskundige minstens trimestrieel een schriftelijk verslag op van zijn controles voor de gebruiker, fokker of leverancier. Een kopie van dat verslag wordt aan de Dienst bezorgd."; b) in § 2 worden de woorden "onverwijld het nodige te doen om de oorzaak op te sporen en passende maatregelen te nemen" vervangen door de woorden "regelingen te treffen om een eventueel letsel of pijn, onnodig lijden, angst en blijvende schade die vermijdbaar zijn en die worden ontdekt, zo snel mogelijk te verhelpen".

Art. 17.In artikel 32, eerste lid, van hetzelfde besluit worden de woorden "zoals omschreven in artikel 3, 21° van de wet" vervangen door de woorden "zoals omschreven in artikel 3, 19° van de wet en de personen die projecten en proeven opzetten".

Art. 18.In artikel 33, § 2, van hetzelfde besluit, wordt de zin "De personen die een opleiding volgen, staan tijdens hun werk onder toezicht totdat ze het bewijs van de vereiste bekwaamheid hebben geleverd" ingevoegd tussen de woorden "vooraleer zijn functies op te nemen." en de woorden "In het geval van een veldonderzoek,".

Art. 19.In artikel 35 van hetzelfde besluit wordt het tweede lid vervangen als volgt : "De cel belast met het welzijn van de dieren omvat ten minste de persoon(personen) die verantwoordelijk is (zijn) voor het welzijn en de verzorging van de dieren en, in geval van een gebruiker, een wetenschapper. De cel krijgt ook raadgevingen van de aangewezen deskundige.".

Art. 20.In artikel 36 van hetzelfde besluit wordt het tweede lid aangevuld door wat volgt: "en ter beschikking van de Dienst op eigen verzoek worden gesteld".

Art. 21.In artikel 37 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: a) § 1 wordt aangevuld met een lid, luidend als volgt: "De gegevens, vermeld in het tweede lid, omvatten ook informatie over de werkelijke ernst van de proeven en over de herkomst van de in de proeven gebruikte niet-menselijke primaten en de soorten waartoe ze behoren."; b) hetzelfde artikel wordt aangevuld met een § 3, luidend als volgt: " § 3.De gegevens, vermeld in paragraaf 1, worden jaarlijks openbaar gemaakt door de dienst via publicatie op zijn website.".

Art. 22.In artikel 42 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° het getal "18" wordt vervangen door het getal "17"; 2° hetzelfde artikel wordt aangevuld met een nieuw lid, luidend als volgt: "Voor projecten die vóór 1 januari 2013 zijn goedgekeurd en pas na 1 januari 2018 worden afgerond, moet uiterlijk op 1 januari 2018 de in artikel 17, § 2, bedoelde vergunning zijn verkregen.".

Art. 23.In de bijlagen 2 en 3 bij hetzelfde besluit wordt de bepaling "FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, Directoraat-generaal Dier, Plant en Voeding, Dienst Dierenwelzijn, EUROSTATION Blok II (7e verdiep), V. Hortaplein 40, bus 10, 1060 BRUSSEL" telkens vervangen door wat volgt: "Service public de Wallonie, Direction générale Agriculture, Ressources naturelles et Environnement, Département du Développement, Direction de la Qualité, Chaussée de Louvain 14, 5000 Namur".

Art. 24.In bijlage 4, Deel I, Algemeen Gedeelte, bij hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in punt 1.2, eerste lid, het woord "Plafonds" vervangen door de zinsnede "Toestellen, installaties, plafonds"; 2° in 1.2., tweede lid, worden de woorden "Waar de dieren vrij kunnen rondlopen,"opgeheven; 3° in punt 2.2 worden de woorden "gehuisveste soorten" vervangen door de woorden "gehuisveste soorten en leeftijdsgroepen"; 4° in punt 2.3 worden de woorden "gehuisveste soorten" vervangen door de woorden "gehuisveste soorten en leeftijdsgroepen"; 5° in 3.1., eerste lid, worden de woorden tussen de woorden "Deze strategie moet" en de woorden "een microbiologisch bewakingsprogramma" de woorden "een regelmatige gezondheidsmonitoring," ingevoegd.

Art. 25.In bijlage 4, deel IX, Soortspecifieke normen voor vogels, bij hetzelfde besluit wordt tussen tabel 25 en de woorden "Wanneer het om wetenschappelijke redenen niet mogelijk is" een tabel 25/1 ingevoegd, die luidt als volgt: "Tabel 25/1: Eenden en ganzen: minimale afmetingen poel (*)

Oppervlakte (m2)

Diepte (cm)

Eenden

0,5

30

Ganzen

0,5

Van meer dan 10 tot 30

(*) De afmetingen van de poel zijn per 2m2 leefruimte. De poel mag tot 50 % van de minimale oppervlakte van de leefruimte in beslag nemen.


".

Art. 26.De Minister van Dierenwelzijn is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 30 november 2017.

Voor de Regering : De Minister-President, W. BORSUS De Minister van Leefmilieu, Ecologische Overgang, Ruimtelijke Ordening, Openbare Werken, Mobiliteit, Vervoer, Dierenwelzijn en Industriezones, C. DI ANTONIO

^