Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 21 december 2017

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 13/05/2017 pub. 21/12/2017 numac 2017031913 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot invoeging van artikel 134septies in de Nieuwe gemeentewet, teneinde de Burgemeester toe te staan over te gaan tot sluiting van de inrichtingen waarvan vermoed wordt dat er terroristische activiteiten plaatsvinden. - Duitse vertaling type wet prom. 15/07/2016 pub. 21/12/2017 numac 2017031912 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot uitvoering van de Verordening nr. 98/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 15 januari 2013 over het op de markt brengen en het gebruik van precursoren voor explosieven. - Duitse vertaling type wet prom. 05/03/2017 pub. 21/12/2017 numac 2017031915 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende werkbaar en wendbaar werk Duitse vertaling

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 10/12/2017 pub. 21/12/2017 numac 2017013276 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de ijzernijverheid, tot bepaling van de inspanning ten voordele van personen die behoren tot de risicogroepen voor 2017-2018 type koninklijk besluit prom. 07/12/2017 pub. 21/12/2017 numac 2017031710 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de inwerkingtreding van artikel 2, b), van de wet van 7 december 2016 tot wijziging van de wet van 22 juli 1985 betreffende de wettelijke aansprakelijkheid op het gebied van de kernenergie en tot bepaling van de datum bedoeld in artikel 23, vierde lid, van de wet van 22 juli 1985 betreffende de wettelijke aansprakelijkheid op het gebied van de kernenergie type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/12/2017 numac 2017031939 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Personeel. - Mandaat. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 29 november 2017, met uitwerking op 1 april 2018, is eervol ontslag uit haar functie als "Directeur-generaal van het Directoraat-generaal Controlebeleid" bij het Federaal Agent Een beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan bij de afdeling(...) type koninklijk besluit prom. 20/09/2017 pub. 21/12/2017 numac 2017031950 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 juni 2014 tot bepaling van de opdrachten en taken van civiele veiligheid uitgevoerd door de hulpverleningszones en de operationele eenheden van de Civiele Bescherming en tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 februari 2006 betreffende de nood- en interventieplannen. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 29/11/2017 pub. 21/12/2017 numac 2017040809 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juli 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der kalksteengroeven, cementfabrieken en kalkovens van het administratief arrondissement Doornik, betreffende de invoering van een conventioneel stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op 58/59 jaar (1) type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/12/2017 numac 2017040905 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - **** **** koninklijk besluit ****. 1967 van 19 oktober 2017, wordt majoor ****. De Moor op pensioen gesteld op 1 oktober 2018. type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/12/2017 numac 2017040906 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - **** **** koninklijk besluit ****. 1966 van 19 oktober 2017, wordt kolonel van het vliegwezen militair administrateur ****. **** op pensioen gesteld op 1 december 2018. type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/12/2017 numac 2017040938 bron ministerie van landsverdediging Centrale Dienst voor sociale en culturele actie Eervolle onderscheidingen Bij koninklijk besluit nr. 1969 van 19 oktober 2017 : Het burgerlijk ereteken wordt verleend aan de hierna vermelde ambtenaren van de Centrale Dienst voor sociale en cu Voor meer dan 35 jaar dienst Burgerlijk Kruis Eerste Klasse : Mevr. Michèle Lapraille, techni(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/12/2017 numac 2017040943 bron ministerie van landsverdediging Centrale Dienst voor sociale en culturele acties Eervolle onderscheiding. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit nr 1970 van 19 oktober 2017 : Wordt Mevr. Michèle Lapraille, technisch deskundige benoemd tot Ridder in de Orde van Leopold. Zij neemt rang in de Orde in op datum van 15 november 2017. type koninklijk besluit prom. 29/11/2017 pub. 21/12/2017 numac 2017204853 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf 58 jaar mits een loopbaan van 35 jaar voor de mindervalide werknemers of de werknemers met ernstige lichamelijke problemen type koninklijk besluit prom. 29/11/2017 pub. 21/12/2017 numac 2017204866 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de ijzernijverheid, tot bepaling van de inspanning ten voordele van personen die behoren tot de risicogroepen voor 2017-2018 type koninklijk besluit prom. 10/12/2017 pub. 21/12/2017 numac 2017204917 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de openbare kredietinstellingen, betreffende de inspanning ten voordele van de personen die behoren tot de risicogroepen type koninklijk besluit prom. 29/11/2017 pub. 21/12/2017 numac 2017204988 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 mei 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor sommige oudere werknemers die worden ontslagen en die 20 jaar hebben gewerkt in een regeling van nachtarbeid, die hebben gewerkt in een zwaar beroep of die hebben gewerkt in het bouwbedrijf en arbeidsongeschikt zijn en betreffende de uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomsten nr. 120 en nr. 121 van de Nationale Arbeidsraad type koninklijk besluit prom. 29/11/2017 pub. 21/12/2017 numac 2017204993 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf 58/59 jaar met 40 jaar loopbaan type koninklijk besluit prom. 29/11/2017 pub. 21/12/2017 numac 2017205240 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de petroleumnijverheid en -handel, betreffende het tijdskrediet type koninklijk besluit prom. 29/11/2017 pub. 21/12/2017 numac 2017205249 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vezelcement, betreffende het tijdskrediet en de landingsbanen type koninklijk besluit prom. 29/11/2017 pub. 21/12/2017 numac 2017205251 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, betreffende de landingsbanen type koninklijk besluit prom. 29/11/2017 pub. 21/12/2017 numac 2017205059 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de pensioenpremie voor de uitzendkrachten in de sector van de ondernemingen welke bruggen en metalen gebinten monteren die ressorteren onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, met uitzondering van die welke tot de sector van de ondernemingen der metaalverwerking behoren (1) type koninklijk besluit prom. 29/11/2017 pub. 21/12/2017 numac 2017205057 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op de leeftijd van 58 jaar (2017) en 59 jaar (2018) - zwaar beroep en nachtarbeid - in de ondernemingen van de dagbladpers (1) type koninklijk besluit prom. 29/11/2017 pub. 21/12/2017 numac 2017205785 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de tewerkstelling en de opleiding van de risicogroepen - sectie monteerders type koninklijk besluit prom. 29/11/2017 pub. 21/12/2017 numac 2017205794 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de vorming en de opleiding type koninklijk besluit prom. 29/11/2017 pub. 21/12/2017 numac 2017205797 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 juli 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de cementfabrieken, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op de leeftijd van 58 jaar voor mindervalide werklieden of werklieden met ernstige lichamelijke problemen (1) type koninklijk besluit prom. 29/11/2017 pub. 21/12/2017 numac 2017205806 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 mei 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de edele metalen, betreffende het nationaal akkoord 2017-2018 type koninklijk besluit prom. 29/11/2017 pub. 21/12/2017 numac 2017205804 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de bijzondere collectieve arbeidsovereenkomst van 24 mei 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de bedienden van de inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs van de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap, betreffende de overdracht van de collectieve arbeidsovereenkomsten en akkoorden gesloten op het niveau van Paritair Comité voor de bedienden van de inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs type koninklijk besluit prom. 13/12/2017 pub. 21/12/2017 numac 2017206322 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 maart 2006 betreffende het activerend beleid bij herstructureringen en van het koninklijk besluit van 3 mei 2007 tot regeling van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag type koninklijk besluit prom. 29/11/2017 pub. 21/12/2017 numac 2017205805 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 juli 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vlasbereiding, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding ten gunste van sommige oudere werknemers die op het ogenblik van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst 58 jaar of 59 jaar of ouder zijn, een beroepsverleden van ten minste 35 jaar als loontrekkende kunnen laten gelden en gewerkt hebben in een zwaar beroep type koninklijk besluit prom. 29/11/2017 pub. 21/12/2017 numac 2017205807 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juni 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de bedienden van de inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs van de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap, betreffende de dagelijkse en wekelijkse minimumarbeidsduur van het bediendepersoneel dat deeltijds tewerkgesteld is in het gesubsidieerd vrij onderwijs in de Franse Gemeenschap

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 21/12/2017 numac 2017032044 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Individuele vergunning voor aardgaslevering Total Gas & Power Limited - A330-024ter Bij ministerieel besluit van 8 december 2017 wordt een individuele vergunning voor aardgaslevering toegekend aan Total Gas & Power Limited, overeenkomsti type ministerieel besluit prom. -- pub. 21/12/2017 numac 2017032080 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Vervoersleidingen van gasvormige zuurstof Vervoersvergunning B323-4193 nv Air Liquide Industries Belgium Bij ministerieel besluit van 13 december 2017 wordt een bijvoegsel aan de vervoersvergunning B323-2407 van 4 maart 1994 voor vervoer van Betrokken zuurstofinstallatie: ND250 Beveren-Maasmechelen: vak Kruibeke-Boechout. type ministerieel besluit prom. -- pub. 21/12/2017 numac 2017032086 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Gasvervoersleidingen Vervoersvergunning A323-4211 nv Fluxys Belgium Bij ministerieel besluit van 13 december 2017 wordt een vervoersvergunning voor vervoer van aardgas door middel van leidingen verleend aan de nv Fluxys Belgium voor de aanleg type ministerieel besluit prom. -- pub. 21/12/2017 numac 2017032126 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Waterstofvervoersleidingen. - Vervoersvergunning A.323-4192 nv Air Liquide Industries Belgium Bij ministerieel besluit van 15 december 2017 wordt een bijvoegsel aan de vervoersvergunning A.323-2406 van 4 maart 1994 voor vervoer van waterstof doo Betrokken waterstofinstallatie: ND100 Kruibeke - Tessenderlo: vak Kruibeke - Boechout. type ministerieel besluit prom. -- pub. 21/12/2017 numac 2017032137 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Individuele vergunning voor aardgaslevering BV Powerhouse A330-052bis Bij ministerieel besluit van 15 december 2017 wordt een individuele vergunning voor aardgaslevering toegekend aan Powerhouse BV, overeenkomstig de bepalingen van het koninklij type ministerieel besluit prom. 18/12/2017 pub. 21/12/2017 numac 2017032145 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende inschrijving in het register van erkende gemachtigden met toepassing van artikel XI.69 van het Wetboek van economisch recht type ministerieel besluit prom. 18/12/2017 pub. 21/12/2017 numac 2017040974 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 18/12/2017 pub. 21/12/2017 numac 2017040973 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 18/12/2017 pub. 21/12/2017 numac 2017040975 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 18/12/2017 pub. 21/12/2017 numac 2017040976 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 24/10/2017 pub. 21/12/2017 numac 2017206661 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 08 van organisatieafdeling 09 en programma 01 van organisatieafdeling 34 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017 type ministerieel besluit prom. 08/11/2017 pub. 21/12/2017 numac 2017206664 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 21 van organisatieafdeling 16 en programma 01 van organisatieafdeling 34 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017 type ministerieel besluit prom. 25/10/2017 pub. 21/12/2017 numac 2017206662 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 08 van organisatieafdeling 09 en programma 01 van organisatieafdeling 34 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017 type ministerieel besluit prom. 06/11/2017 pub. 21/12/2017 numac 2017206663 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 01, 02, 03 en 04 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 29/11/2017 pub. 21/12/2017 numac 2017014339 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van de voorzitters en de secretarissen van de raad van beroep van de leden van de leermeesters en leraars godsdienst van de onderwijsinrichtingen georganiseerd door de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/10/2017 pub. 21/12/2017 numac 2017031604 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Examencommissie bedoeld bij artikel 4bis van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 21 september 2016 tot vaststelling van de minvermogendheid van de kandidaten voor een studietoelage en van de criteria voor de bepaling van de bedragen van de studietoelagen

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 07/12/2017 pub. 21/12/2017 numac 2017031923 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot toekenning van de erkenning van de inrichting "Chatterie La Légende de Maldapour" gelegen Toots Thielemansstraat 52/11 te 1190 Brussel als hobbykwekerij van katten aan mevrouw Camille Peeters in toepassing van de wet betreffende de bescherming en het welzijn der dieren

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 30/11/2017 pub. 21/12/2017 numac 2017206660 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 mei 2013 betreffende de bescherming van proefdieren

lijst

type lijst prom. -- pub. 21/12/2017 numac 2017031790 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Lijst van de paritaire organen op datum van 1 oktober 2017 Deze lijst geeft de benaming en het administratief nummer weer van de paritaire organen 1. Paritaire organen bevoegd voor de werknemers die hoofdzakelijk handarbeid verrichten en hun werk(...) type lijst prom. -- pub. 21/12/2017 numac 2017206640 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van ondernemingen waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de intrekking van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42 van het Wetboek van economisch recht Als u vragen hebt, kunt u de webs Ond. Nr. 0400.461.035 BRIMO intrekking van de ambtshalve doorhaling ingaande vanaf: 10/11/201(...) type lijst prom. -- pub. 21/12/2017 numac 2017206641 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van ondernemingen waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de correctie van de datum van de ambtshalve doorhaling of de datum van de intrekking van de ambtshalve doorhaling, uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42, Als u vragen hebt, kunt u de website van de FOD Economie (www.economie.fgov.be) raadplegen of de he(...) type lijst prom. -- pub. 21/12/2017 numac 2017206642 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van ondernemingen waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de annulatie van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42, paragraaf 1, 1e alinea, 4° van het Wetboek van economisch recht Als u Ond. Nr. 0404.346.676 TRANSPORTS DRAPIER-LAVAL Annulatie van de ambtshalve doorhaling.

buitenlandse consulaten

type buitenlandse consulaten prom. -- pub. 21/12/2017 numac 2017031681 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse consulaten in België Op 16 november 2017 heeft de heer **** **** de nodige machtiging ontvangen om het ambt van **** van het **** **** te **** uit te oefenen, met als consulair ressort het **** ****. type buitenlandse consulaten prom. -- pub. 21/12/2017 numac 2017031682 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse consulaten in België Op 10 november 2017 heeft de ***** de nodige volmacht ontvangen om het ambt van **** van **** te **** uit te oefenen, met als consulair ressort de **** ****, ****- en West-**** type buitenlandse consulaten prom. -- pub. 21/12/2017 numac 2017031683 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse consulaten in België Op 10 november 2017 heeft de heer **** **** de nodige volmacht ontvangen om het ambt van **** van **** te **** uit te oefenen, met als consulair ressort de **** ****.

overhandiging van geloofsbrieven

type overhandiging van geloofsbrieven prom. -- pub. 21/12/2017 numac 2017031919 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse Ambassades in België Overhandiging van geloofsbrieven Op 7 december 2017 hebben H.E. de heer Amandin Rugira, de heer Fadi Hajali, de heer Khaled Aly El Bakly en de heer Zeki Levent Gümrükçü de eer gehad aan de Koning, in officiël H.E. werden in de automobielen van het Hof naar het Paleis gevoerd en, na afloop van de audiëntie, (...)

document

type document prom. -- pub. 21/12/2017 numac 2017206847 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau A voor de Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen: Attachés verantwoordelijken uitbetalingskantoor Leuven (m/v/x) (BNG17188) De medewerkers die voldoen aan de deelnemin(...) Solliciteren kan tot 04/01/2018. Voor alle bijkomende inlichtingen, kunnen de kandidaten zich ri(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 21/12/2017 numac 2017031605 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht Benoeming van een kandidaat-reserveofficier Bij koninklijk besluit nr. 1959 van 13 oktober 2017, wordt de aangestelde onderluitenant kandidaat-reserveofficier F. Finet, op 1 oktober 2017 benoemd in de graad van onderluitena type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 21/12/2017 numac 2017031615 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht Benoeming van kandidaat-reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 1962 van 13 oktober 2017 : De aangestelde onderluitenants kandidaat-reserveofficieren, van wie de namen volgen, worden op 1 januari 2017 benoemd in de gra in het korps van de transmissietroepen B. Wouters in het korps van de logistiek P. Vervloet, N. (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 21/12/2017 numac 2017041010 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 7 december 2017 wordt Mevrouw CARPANO, Manuela, met ingang van 1 december 2017, benoemd als rijksambtenaar in een betrekking van klasse A4 waaraan de titel van adviseur-generaal is verbonden. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 21/12/2017 numac 2017206019 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 3 december 2017, is de heer URBAIN Yannick benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-arbeider bij de Arbeidsrechtbank van Antwerpen arrondissement Limburg ter vervanging

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 21/12/2017 numac 2017032149 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Oproep tot de kandidaten voor het mandaat van directeur juridische studies bij de Belgische Mededingingsautoriteit Er wordt ter kennis van de belangstellenden gebracht dat het mandaat van directeur juridische studies te begeven(...) De Belgische Mededingingsautoriteit (BMA) is een autonome dienst met rechtspersoonlijkheid die bela(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 21/12/2017 numac 2017205423 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Elke kandidatuur voor een benoeming of voor een aanwijzing tot korpschef (zie opsomming in artikel 58bis, 2°, van het Gerechtelijk Wetbo(...) a) alle stavingstukken met betrekking tot de studies en beroepservaring; b) een curriculum vitae(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 21/12/2017 numac 2017206806 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Elke kandidatuur voor een benoeming of voor een aanwijzing tot korpschef (zie opsomming in artikel 58bis, 2°, van het Gerechtelijk Wetbo(...) a) alle stavingstukken met betrekking tot de studies en beroepservaring; b) een curriculum vitae(...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 21/12/2017 numac 2017040926 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - **** van kandidaat-beroepsofficieren van niveau **** van de normale werving Bij koninklijk besluit ****. 1968 van 19 oktober 2017: Landmacht De leerlingen van de 169**** promotie van de polytechnische faculteit van de **** S. ****, ****. ****, ****. **** **** leerlingen van de 154**** promotie van de faculteit ****(...)
^