Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Waalse Regering van 30 april 2009
gepubliceerd op 02 juni 2009

Besluit van de Waalse Regering houdende oprichting van de Kunstencommissie van het Waalse Gewest

bron
waalse overheidsdienst
numac
2009202358
pub.
02/06/2009
prom.
30/04/2009
ELI
eli/besluit/2009/04/30/2009202358/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

30 APRIL 2009. - Besluit van de Waalse Regering houdende oprichting van de Kunstencommissie van het Waalse Gewest


De Waalse Regering, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, gewijzigd bij de bijzondere wetten van 8 augustus 1988 en 16 juli 1993;

Gelet op het decreet van de Franse Gemeenschap van 10 mei 1984 betreffende de integratie van kunstwerken in de openbare gebouwen;

Overwegende dat de Kunstencommissie in de loop der jaren steeds sterker op de voorgrond is getreden, dat haar werk, meermaals in publicaties uitgegeven, algemeen erkend is en dat er verschillende verzoeken om advies uitgaande van andere departementen van het Waalse Gewest dan het departement Vestigingen bij de Kunstencommissie zijn ingediend;

Overwegende dat de uitbreiding van de activiteiten van de Kunstencommissie naar de andere investeringen van het Waalse Gewest dan de vestigingen ertoe noopt de werking en de samenstelling van die commissie te herzien;

Op de voordracht van de Minister-President, Besluit :

Artikel 1.Het besluit van de Waalse Regering van 23 december 1993 houdende oprichting van de Kunstcommissie van het Waalse Gewest gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 9 oktober 1997 en 2 december 2004 wordt opgeheven.

Art. 2.Er wordt door het Waalse Gewest een Kunstencommissie opgericht die belast is met het uitbrengen van een advies aan de bevoegde minister inzake de integratie van kunstwerken in de gebouwen bestemd voor de diensten van het Waalse Gewest. Elke andere minister heeft de mogelijkheid om een beroep te doen op het advies van de Commissie hetzij voor eigen investeringen hetzij voor die van een inrichtende macht of een ondergeschikt bestuur dat door het Waalse Gewest gesubsidieerd wordt.

De Commissie kan eveneens, na een oproep tot de kandidaten, haar steun verlenen aan elk initiatief dat bijdraagt tot de ontwikkeling van de hedendaagse kunst in het Waalse Gewest op het gebied van de openbare kunst of de artistiekeintegratie.

De Kunstencommissie stelt in samenwerking met de opdrachtgever een overeenkomst of een contract met de geselecteerde artiest voor en zorgt voor de opvolging op artistiek vlak van de projecten die zij geselecteerd heeft, tot en met de oplevering van het kunstwerk.

Daartoe richt zij voor elk van haar projecten in eigen kring een begeleidingscomité in dat bestaat uit twee leden en het secretariaat.

Dat begeleidingscomité woont van rechtswege de de werfvergaderingen bij wanneer het project er besproken wordt. De actoren van het project zijn ertoe gehouden dat comité in te lichten over elke ontwikkeling of wijziging van het aanvankelijke project.

Art. 3.De commissie bestaat uit drieëntwintig vaste leden die door de Waalse Regering worden benoemd voor een verlengbare termijn van vier jaar.

Art. 4.De Commissie wordt voorgezeten door de Minister-President, die daartoe een vertegenwoordiger aanwijst.

Zij bestaat bovendien uit één ondervoorzitter en 18 persoonlijkheden die onbetwistbare bevoegdheden bezitten op het gebied van plastische kunsten en integratie van kunstwerken in de architectuur en de leefomgeving, uit één deskundige vertegenwoordiger van het DGO4 van de Waalse Overheidsdienst, één vertegenwoordiger van het DGT2 en één vertegenwoordiger van het DGO1.

Naar gelang van het behandelde project hebben twee vertegenwoordigers van de vakminister alsook, in voorkomend geval, één lid dat het ondergeschikte bestuur vertegenwoordigt dat als financiële partner optreedt, zitting als lid.

Het secretariaat wordt voltijds bij de voorzitter uitgeoefend door een attaché en adjunct die ter beschikking worden gesteld van de Kunstencommissie.

Art. 5.De Commissie maakt haar huishoudelijke reglement op, dat goedgekeurd wordt door de Waalse Regering.

Art. 6.Dit besluit treedt in werking op 1 mei 2009. Het mandaat van de leden die bij het besluit van de Waalse Regering van 2 december 2004 benoemd zijn, vervalt op 31 december 2008 en wordt tot die datum verlengd.

Art. 7.De Minister-President is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 30 april 2009.

De Minister-President, R. DEMOTTE

^