Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Waalse Regering van 29 april 2021
gepubliceerd op 11 mei 2021

Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de artikelen 1, 2°, 10, 2°, en 11 van het decreet van 2 mei 2019 tot wijziging van verscheidene wetgevingen inzake pacht en tot aanwijzing van de ambtenaar bedoeld in artikel 10, eerste en tweede lid, van het oud Burgerlijk Wetboek, Boek III, Titel VIII, Hoofdstuk II, Afdeling III

bron
waalse overheidsdienst
numac
2021202234
pub.
11/05/2021
prom.
29/04/2021
ELI
eli/besluit/2021/04/29/2021202234/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

29 APRIL 2021. - Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de artikelen 1, 2°, 10, 2°, en 11 van het decreet van 2 mei 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 02/05/2019 pub. 08/11/2019 numac 2019015073 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van verscheidene wetgevingen inzake pacht sluiten tot wijziging van verscheidene wetgevingen inzake pacht en tot aanwijzing van de ambtenaar bedoeld in artikel 10, eerste en tweede lid, van het oud Burgerlijk Wetboek, Boek III, Titel VIII, Hoofdstuk II, Afdeling III


De Waalse Regering, Gelet op het oud Burgerlijk Wetboek, Boek III, Titel VIII, Hoofdstuk II, Afdeling III, artikel 10, vervangen bij de wet van 7 november 1988 en gewijzigd bij het decreet van 2 mei 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 02/05/2019 pub. 08/11/2019 numac 2019015073 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van verscheidene wetgevingen inzake pacht sluiten;

Gelet op het decreet van 2 mei 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 02/05/2019 pub. 08/11/2019 numac 2019015073 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van verscheidene wetgevingen inzake pacht sluiten tot wijziging van verschillende wetgevingen inzake pacht, artikel 55, tweede lid, 6°;

Gelet op het rapport van 12 maart 2020 opgesteld overeenkomstig artikel 3, 2°, van het decreet van 11 april 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/04/2014 pub. 06/06/2014 numac 2014203532 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende uitvoering van de resoluties van de Vrouwenconferentie van de Verenigde Naties die in september 1995 in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de gewestelijke beleidslijnen sluiten tot uitvoering van de resoluties van de Vrouwenconferentie van de Verenigde Naties die in september 1995 in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de gewestelijke beleidslijnen;

Gelet op het advies 68.821/2 van de Raad van State, gegeven op 3 maart 2021, overeenkomstig artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Gelet op het koninklijk besluit van 3 juli 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/07/2019 pub. 09/07/2019 numac 2019013405 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de artikelen 3:1, § 3, 5°, 3:4, eerste lid, 4°, 3:8, § 1, tweede lid, 2°, 3:21, 4°, 3:72, 3°, 3:76, 3°, 6:1, § 3, 8:2, 8:3 en 8:6 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de artikelen 31, eerste lid, en 42, § 2 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen sluiten tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de artikelen 3: 1, § 3, 5°, 3: 4, eerste lid, 4°, 3: 8, § 1, tweede lid, 2°, 3: 21, 4°, 3: 72, 3°, 3: 76, 3°, 6: 1, § 3, 8: 2, 8: 3 en 8: 6 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de artikelen 31, eerste lid, en 42, § 2 van de wet van 23 maart 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 23/03/2019 pub. 04/04/2019 numac 2019040586 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen sluiten tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen;

Gelet op de inwerkingtreding van bovengenoemde artikelen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en van de wet tot invoering daarvan op 15 juli 2019;

Overwegende dat het voorzien in een inwerkingtreding met terugwerkende kracht van de artikelen 1, 2° en 10, 2° van het decreet van 2 mei 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 02/05/2019 pub. 08/11/2019 numac 2019015073 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van verscheidene wetgevingen inzake pacht sluiten tot wijziging van verscheidene wetgevingen inzake pacht, de als landbouwbedrijf erkende bedrijven die zijn opgericht overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de mogelijkheid biedt om met terugwerkende kracht binnen het toepassingsgebied van de voornoemde artikelen van dat Wetboek te treden;

Overwegende dat deze terugwerkende kracht het mogelijk maakt mogelijke juridische situaties te verduidelijken betreffende bijvoorbeeld opzegvormen die zouden zijn gegeven voor "persoonlijke exploitatie" door bedrijven die als landbouwbedrijf zijn erkend;

Overwegende dat deze terugwerkende kracht geen afbreuk doet aan de landbouwbedrijven die nog niet zijn omgevormd ten aanzien van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen indien voor deze bedrijven rekening wordt gehouden met de overgangsmaatregelen waarin is voorzien bij artikel 41 en artikel 42, § 2, van de wet van 23 maart 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 23/03/2019 pub. 04/04/2019 numac 2019040586 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen sluiten tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen;

Overwegende dat, om alle moeilijkheden in verband met de toepassing van zowel de oude als de nieuwe wetgeving van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen te vermijden, dit besluit tot doel heeft rekening te houden met de genoemde overgangsmaatregelen van voornoemde wet van 23 maart 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 23/03/2019 pub. 04/04/2019 numac 2019040586 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen sluiten;

Overwegende dat, bij wijze van uitzondering, de artikelen 1, 2° en 10, 2°, van het decreet van 2 mei 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 02/05/2019 pub. 08/11/2019 numac 2019015073 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van verscheidene wetgevingen inzake pacht sluiten tot wijziging van verscheidene wetgevingen inzake pacht met terugwerkende kracht in werking moeten treden op dezelfde datum als de voornoemde artikelen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en van de wet van 23 maart 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 23/03/2019 pub. 04/04/2019 numac 2019040586 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen sluiten tot invoering daarvan, waarbij moet worden voorzien in overgangsmaatregelen, teneinde de vereisten van rechtszekerheid en individuele rechten in acht te nemen;

Gelet op het overleg tussen de gewestelijke Regeringen en de federale Overheid, afgesloten op 3 juli 2020;

Op de voordracht van de Minister van Landbouw;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.De in artikel 10, eerste en tweede lid, van het oud Burgerlijk Wetboek, Boek III, Titel VIII, Hoofdstuk II, Afdeling III, bedoelde ambtenaar is de directeur-generaal van de Waalse Overheidsdienst bevoegd inzake pacht of elk door hem aangewezen personeelslid.

Art. 2.De artikelen 1, 2°, en 10, 2°, van het decreet van 2 mei 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 02/05/2019 pub. 08/11/2019 numac 2019015073 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van verscheidene wetgevingen inzake pacht sluiten tot wijziging van verscheidene wetgevingen inzake pacht hebben uitwerking met ingang van 15 juli 2019.

Artikel 11 van hetzelfde decreet treedt in werking op de datum van inwerkingtreding van dit besluit.

Voor de toepassing van de in het eerste lid vermelde artikelen en zolang het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, overeenkomstig hoofdstuk IV, afdeling II van de wet van 23 maart 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 23/03/2019 pub. 04/04/2019 numac 2019040586 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen sluiten, nog niet van toepassing is op een landbouwbedrijf, wordt elke verwijzing naar een bepaling van dat Wetboek van vennootschappen en verenigingen of van zijn uitvoeringsbesluit, die is opgenomen in een bij dit besluit in werking getreden bepaling, wat dit landbouwbedrijf betreft, geacht een verwijzing te blijven naar de overeenkomstige bepaling van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, van zijn uitvoeringsbesluit of van elke andere specifieke wetgeving die vóór de inwerkingtreding van dit besluit bestond.

Zolang een landbouwbedrijf naar Belgisch recht overeenkomstig hoofdstuk IV, afdeling II, van de wet van 23 maart 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 23/03/2019 pub. 04/04/2019 numac 2019040586 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen sluiten een rechtsvorm behoudt die het Wetboek van vennootschappen en verenigingen niet erkent, worden de door de bij dit besluit in werking getreden artikelen gewijzigde bepalingen die vóór de inwerkingtreding van dit besluit naar die rechtsvorm verwezen, geacht daarnaar te blijven verwijzen zoals vóór de inwerkingtreding van dit besluit ten aanzien van dit landbouwvennootschap.

Art. 2.De Minister bevoegd voor Landbouw is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 29 april 2021.

Voor de Regering: De Minister-President, E. DI RUPO De Minister van Economie, Buitenlandse Handel, Onderzoek, Innovatie, Digitale Technologieën, Ruimtelijke Ordening, Landbouw, het "IFAPME", en de Vaardigheidscentra, W. BORSUS

^