Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Waalse Regering van 28 oktober 2021
gepubliceerd op 05 november 2021

Besluit van de Waalse Regering betreffende de opdrachten van de coördinerende en raadgevende artsen in rust- en verzorgingstehuizen en rustoorden en tot wijziging van bijlage 120 van het Reglementair deel van het Waals Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid

bron
waalse overheidsdienst
numac
2021205284
pub.
05/11/2021
prom.
28/10/2021
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

28 OKTOBER 2021. - Besluit van de Waalse Regering betreffende de opdrachten van de coördinerende en raadgevende artsen in rust- en verzorgingstehuizen en rustoorden en tot wijziging van bijlage 120 van het Reglementair deel van het Waals Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid


De Waalse Regering, Gelet op de gecoördineerde wet van 10 juli 2008Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/07/2008 pub. 31/03/2011 numac 2011000186 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Gecoördineerde wet betreffende de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 10/07/2008 pub. 04/06/2010 numac 2010000299 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen. - Duitse vertaling sluiten op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen, inzonderheid op artikel 170, § 1;

Gelet op het Waalse wetboek van sociale Actie en gezondheid, artikel 359;

Gelet op het reglementair deel van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 9 december 2020;

Gelet op de instemming van de Minister van Begroting, gegeven op 10 december 2020;

Gelet op het rapport van 9 december 2020, opgesteld overeenkomstig artikel 4, 2°, van het decreet van 3 maart 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 03/03/2016 pub. 14/03/2016 numac 2016201315 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende uitvoering van de resoluties van de Vrouwenconferentie van de Verenigde Naties die in september 1995 in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de gewestelijke beleidslijnen, voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet sluiten houdende uitvoering van de resoluties van de Vrouwenconferentie van de Verenigde Naties die in september 2016 in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de gewestelijke beleidslijnen voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet;

Gelet op het advies van het inter-Franstalig overlegorgaan, gegeven op 10 februari 2021;

Gelet op het advies nr. 68.475/4 van de Raad van State, gegeven op 11 januari 2021, overeenkomstig artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Gelet op het advies van de "Commission wallonne des Aînés" (Waalse commissie voor senioren), gegeven op 23 februari 2021;

Gelet op het decreet van 3 december 2015Relevante gevonden documenten type decreet prom. 03/12/2015 pub. 14/12/2015 numac 2015205756 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende het "Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles" (1) sluiten betreffende het "Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles" (Waals Agentschap Voor Gezondheid, Sociale Bescherming, Handicap en Gezinnen);

Overwegende dat de crisis van COVID-19 een gebrek aan voorbereiding op het beheer en de bestrijding van infecties in rust- en verzorgingstehuizen en rustoorden aan het licht heeft gebracht, maar ook heeft aangetoond hoe belangrijk het is dat men in rust- en verzorgingstehuizen en rustoorden kan rekenen op een coördinerend en raadgevend arts, die onder meer tot taak hebben het beheer van de verzorging te coördineren in overleg met de behandelende geneesheren wanneer deze laatste afwezig zijn, de coördinatie van de medische activiteiten in geval van gezondheidsrisico's voor de bewoners en het personeel, in overleg met de behandelende artsen, of de coördinatie van de continuïteit van de medische verzorging, waarbij de schakel wordt gevormd tussen de instelling, het ziekenhuis en de huisartsenkringen;

Dat deze ondersteunende functie zeer snel veranderde in echt coördinatiewerk met externe partners, behandelende artsen, ziekenhuizen, enz.

Overwegende dat tot op heden alleen rust- en verzorgingstehuizen een coördinerende en raadgevende arts hebben, in tegenstelling tot rustoorden;

Dat het eveneens dienstig is aan de rustoorden een coördinerend en raadgevend arts ter beschikking te stellen, wiens taken overeenkomen met die van de coördinerend en raadgevend arts in de rust- en verzorgingstehuizen; dat de bevolking die in een van deze instellingen is ondergebracht, in feite gemeenschappelijke kenmerken vertoont van verlies van autonomie, polypathologie, enz. en dat epidemieën beide zonder onderscheid treffen;

Dat het derhalve gerechtvaardigd is de kwaliteit, de opleiding, de functie en de taken van de coördinerend en raadgevend arts e in zowel rust- en verzorgingstehuizen als rustoorden te herzien en dat deze coördinerend en raadgevend arts een lokale partner zal zijn van de instellingen waar hij werkt, teneinde zijn aanwezigheid te vergemakkelijken en te verzekeren;

Overwegende dat het systeem op 1 oktober 2021 in werking moet treden om de snelle aanwezigheid van een coördinerend en raadgevend arts in rustoorden te waarborgen;

Op de voordracht van de Minister van Sociale Actie en Gezondheid, Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Dit besluit regelt, overeenkomstig artikel 138 van de Grondwet, een aangelegenheid bedoeld in artikel 128, § 1, ervan.

Art. 2.In bijlage 120 van het Waals Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid, ingevoegd bij het besluit van de Waalse Regering van 16 mei 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 16/05/2019 pub. 18/10/2019 numac 2019204705 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het algemeen reglement houdende de algemene beginselen op grond waarvan de kredieten uit Fonds 2 door het « Fonds du logement des familles nombreuses de Wallonie » toegestaan worden type besluit van de waalse regering prom. 16/05/2019 pub. 26/06/2019 numac 2019202987 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering waarbij de tornado van 7 en 8 augustus 2018 als een algemene ramp worden beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp afgebakend wordt type besluit van de waalse regering prom. 16/05/2019 pub. 26/06/2019 numac 2019202986 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering waarbij de overstromingen van 9, 10 en 11 juni 2018 als een algemene ramp beschouwd worden en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp afgebakend wordt sluiten, worden de punten 9.3.12.1 tot 9.3.12.5 vervangen door wat volgt : " 9.3.12.1. Kwaliteit en opleiding In elk rust- en verzorgingstehuis en rustoord wijst de beheerder ten minste één coördinerende en raadgevende arts aan, die uitsluitend een erkend huisarts is en die, uiterlijk twee jaar na zijn aanwijzing, houder moet zijn van een getuigschrift dat is verkregen na het met vrucht doorlopen van een specifieke vormingscyclus van ten minste 24 uur, die door het Agentschap is erkend en toegang geeft tot de functie van coördinerende en raadgevende arts. De modaliteiten van de erkenning van de vormingscyclus worden vastgesteld door de Minister.

Een coördinerende en raadgevende arts kan in verschillende instellingen werken.

De vormingscyclus bevat minstens volgende elementen: 1° specifieke kenmerken van de geriatrische geneeskunde (voeding, preventie en behandeling van doorligwonden, continentie,...), 2° ziekte van Alzheimer en andere vormen van dementie;3° hygiëne : gebruik van ontsmettingsmiddelen en persoonlijke beschermingsmiddelen, infectiepreventie, isolatie en beheer van de behandeling met antibiotica;4° communicatietechnieken;5° wetgeving betreffende de instellingen voor de opvang en huisvesting van bejaarde personen;6° palliatieve zorg, euthanasie, ethische aspecten van het levenseinde en project voor gepersonaliseerde en anticiperende zorg;7° het gebruik van geneesmiddelen bij ouderen 8° nood- en rampenplan: epidemie, pandemie (opsporing, cohort, medische organisatie, rationeel gebruik van middelen, brand) en evacuatieplan; Het Agentschap keurt de specifieke vormingscyclus goed die toegang geeft tot de functie van coördinerende en raadgevende arts in rust- en verzorgingstehuizen en rustoorden, en wel onder de volgende voorwaarden: 1° de inhoud van de vormingscyclus omvat minstens de elementen opgesomd in het vorige lid; 2° de aanvraag tot erkenning wordt ingediend bij het agentschap, op het adres aines@aviq.be, met gebruikmaking van een formulier waarvan het model door de Minister wordt vastgesteld; 3° de opleiding bevordert de interactie tussen de deelnemers en de opleiders.Naast de plenaire presentaties zijn er interactieve thematische groepsdiscussies met maximaal 30 deelnemers; 4° de opleiding is gericht tot de erkende huisartsen;5° de opleiders hebben een universitaire of hogere opleiding genoten, met een erkende kwalificatie en/of ervaring in het vakgebied. Het Agentschap maakt zijn beslissing binnen 30 kalenderdagen na ontvangst van de aanvraag over.

Aan het einde van de vormingscyclus wordt door het opleidingsorgaan een getuigschrift uitgereikt aan de deelnemers die alle onderdelen van de vormingscyclus met succes hebben doorlopen, overeenkomstig het door de Minister vastgestelde model. Het orgaan houdt een lijst bij van geslaagde kandidaten.

In de rust- en verzorgingstehuizen en rustoorden met vestigingen verspreid over verschillende sites of waarvan het belang de inzet van meerdere coördinerend en raadgevend artsen vereist, wordt door deze coördinerend en raadgevend artsen regelmatig overlegd gepleegd. De taakverdeling tussen de verschillende coördinerende en raadgevende artsen wordt schriftelijk vastgelegd.

Om hun kwalificatie als coördinerende en raadgevende arts te behouden, moeten de betrokken artsen elk jaar ten minste 6 uur voortgezette opleiding in het kader van hun functie of basisopleiding volgen. 9. 3.12.2. Aanwijzing van de coördinerende en raadgevende arts Wanneer een ambt van coördinerende en raadgevende arts vacant is, licht de beheerder of de directeur van het rust- en verzorgingstehuis of het rustoord de huisartsenkring van het gebied waarin het rust- en verzorgingstehuis gevestigd is hiervan binnen 15 werkdagen in, evenals de huisartsen die de bewoners verzorgen; Een werkdag is iedere dag, met uitzondering van zaterdag, zondag en feestdagen.

De huisartsenkring, hierna "de kring" genoemd, stelt haar leden onverwijld in kennis van de vacature en de oproep tot kandidaatstelling voor de functie van coördinerende en raadgevende arts. De kandidaten beschikken over een termijn van ten minste 30 dagen, te rekenen vanaf de datum van de door de kring verstrekte informatie, om hun aanvraag in te dienen op de zetel van de beheerder of op het adres van de inrichting.

Op uitnodiging van de directeur of de beheerder brengt de kring advies uit over de ontvangen kandidaturen. Na afloop van de aanwervings- en aanwijzingsprocedure deelt de beheerder of de directeur zijn keuze aan de kring mede.

De directeur van de instelling stelt de bewoners, het personeel en het ziekenhuis of de ziekenhuizen waarmee het rusthuis of het verzorgingstehuis en het rustoord een functionele band of samenwerkingsovereenkomst heeft, in kennis van de aanwijzing van de coördinerende en raadgevende arts. De directeur behoudt de in punt 9.3.12.3 bedoelde aannemingsovereenkomst. 9.3.12.3 Contract en bezoldiging De coördinerende en raadgevende arts kan de arts zijn die de bewoners behandelt in de instelling waar hij werkt. Tijdens de uren waarin zijn prestaties plaatsvinden kan hij het ambt van huisarts niet vervullen.

De coördinerende en raadgevende arts heeft een aannemingscontract voor onbepaalde tijd, met een opzegtermijn van 3 maanden.

In geval van een ernstige tekortkoming die het de partijen onmiddellijk en blijvend onmogelijk maakt om samen te werken, kan het contract zonder opzeggingstermijn door een van de partijen worden opgezegd.

In geval van een conflict tussen de coördinerende en raadgevende arts en de artsen van de instelling en tussen de coördinerende en raadgevende arts en de directeur of de beheerder van de instelling, wordt de zaak voorgelegd aan en beslist door de bevoegde provinciale commissie van de Orde van Geneesheren.

Ten minste 75 % van de prestatie-uren worden binnen de instelling voltooid Over de bezoldiging van de coördinerende en raadgevende arts als bedoeld in het ministerieel besluit van 6 november 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 06/11/2003 pub. 26/11/2003 numac 2003023017 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot vaststelling van het bedrag en de voorwaarden voor de toekenning van de tegemoetkoming, bedoeld in artikel 37, § 12, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, in de rust- en verzorgingstehuizen en in de rustoorden voor bejaarden sluiten tot vaststelling van het bedrag en de voorwaarden voor de toekenning van de tegemoetkoming, bedoeld in artikel 37, § 12, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, in de rust- en verzorgingstehuizen en in de rustoorden voor bejaarden, mag niet neerwaarts worden onderhandeld, in het bijzonder niet bij overheidsopdrachten. De instelling mag geen percentage inhouden op het aan de coördinerende en raadgevende arts te betalen forfaitaire bedrag, noch op enig ander bedrag dat aan de coördinerend en raadgevende arts wordt betaald en dat het forfaitaire bedrag te boven gaat.

De coördinerende arts heeft een verplichting van continuïteit van functie.

Indien nodig sluit de coördinerende en raadgevende arts zich aan bij en werkt hij samen met de cel "coördinerende en raadgevende arts" van de Kring van het grondgebied waar de instelling is gevestigd.

Indien hij verhinderd is ten minste 50 % van de tijd in de vestiging te werken, is het zijn verantwoordelijkheid om de continuïteit van zijn opdracht te verzekeren. Hij zorgt voor zijn vervanging ongeacht de reden van zijn verhindering. Hij deelt aan de directeur van het rust- en verzorgingstehuis een samenwerkingscontract mee met een andere coördinerende en raadgevende arts die hem kan vervangen en de continuïteit kan verzekeren. Deze vervanging wordt vooraf goedgekeurd door de directeur. Indien geen vervanger wordt gevonden, kan de beheerder het contract eenzijdig beëindigen zonder opzegtermijn.

Voor de duur van de verhindering draagt de coördinerende en raadgevende arts de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit het aannemingscontract dat tussen de coördinerende en raadgevende arts en de instelling is gesloten, over op zijn vervanger. Er wordt een tijdelijk tripartiet contract ondertekend en de honoraria voor zijn diensten worden door de instelling aan de vervanger betaald.

Indien hij minder dan 50 % van zijn tijd in de inrichting kan werken, draagt de coördinerende en raadgevende arts de niet-gewerkte uren over, die uiterlijk binnen het kalenderjaar moeten worden gepresteerd.

De coördinerend en raadgevende arts beschikt over een - eventueel gedeelde - werkplek, uitgerust met een internetaansluiting om zijn taken naar behoren te kunnen vervullen. 9.3.12.4 Functie en opdrachten.

In elk rust- en verzorgingstehuis en rustoord werkt de coördinerende en raadgevende arts nauw samen met de directie en de hoofdverpleger van het rust- en verzorgingstehuis en de verpleger in het rustoord.

Als dusdanig, 1° neemt hij deel aan het opstellen van het levensproject van de instelling;2° neemt hij deel aan het opstellen van het kwaliteitsprogramma van de instelling en aan het proces van voortdurende kwaliteitsverbetering van de instelling;3° werkt hij mee aan de opmaak van het verslag over de evaluatie van de kwaliteit van de zorgen : minstens eenmaal per jaar wordt, in overleg met de directie en de coördinerende en raadgevende arts, door de hoofdverpleegkundige(n) van het rust- en verzorgingstehuis en minstens één verpleegkundige van het rustoord een verslag opgesteld over de evaluatie van de kwaliteit van de zorgen.Het wordt doorgestuurd naar de betrokken huisartsenkring en is beschikbaar voor de behandelende artsen en het personeel. 4° kan hij advies verlenen over de aanpassing van lokalen, de uitbreiding en de diversificatie van de activiteiten en de aankoop van materiaal;5° neemt hij deel aan de relaties met de behandelende geneesheren en met de huisartsenkring op het grondgebied waar de instelling is gevestigd;6° neemt hij deel aan de crisiscel wanneer die actief is;7° neemt hij deel aan het rampenplan;8° neemt hij deel aan de vergaderingen van het platform palliatieve zorg;9° neemt hij deel aan overleg - samenwerking - coördinatievergaderingen met de ziekenhuisdiensten waarmee de instelling een functionele band heeft;10° vergewist hij zich ervan dat een medisch getuigschrift wordt verkregen dat, in geval van epidemie, aanwijzingen bevat over het vervolg van de behandeling en de gezondheidstoestand van de bewoner bij zijn terugkeer van een ziekenhuisopname.Hij is ervan op de hoogte gesteld als een bewoner een kiem draagt die potentieel gevaarlijk is voor de gemeenschap; 11° indien de situatie het vereist, organiseert hij het voorschrijven en verdelen van geneesmiddelen, met inbegrip van spoedgeneesmiddelen, in overleg met de apothekers. In verband met de medische beroepsgroep, coördineert hij 1° de continuïteit van de medische zorg;2° de samenstelling en bijwerking van medische dossiers en bevordert de aanwezigheid van een gepersonaliseerd zorgplan voor elke bewoner, 3° medische handelingen in verband met aandoeningen die een gevaar vormen voor de bewoners of het personeel; 4° het zorgbeleid (opsporings- en vaccinatieprogramma's, enz.). Wat de geneesmiddelen betreft, zullen de coördinerende en raadgevende arts de aandacht vestigen op het rationele gebruik ervan.

Meer in het bijzonder, in overleg met de hoofdverpleegkundige(n) in de rust- en verzorgingstehuizen of de verpleegkundige in het rustoord, 1° neemt hij op regelmatige tijdstippen deel aan het multidisciplinair overleg;de behandelende artsen worden uitgenodigd in geval van ingewikkelde of complexe situaties; 2° neemt hij deel aan het opstellen van een beleid voor een zorgverbonden besmettingsbeheersing, preventie van doorlig- en chronische wonden, mond- en tandzorgen, incontinentieproblemen en palliatieve zorgen;3° wordt hij geraadpleegd bij het vaststellen van procedures voor dwangmaatregelen en/of afzondering. Wat de opleiding betreft, werkt de coördinerende en raadgevende arts mee en neemt hij deel aan a) de organisatie van permanente educatieactiviteiten voor het personeel van de instelling op het gebied van gezondheidszorg;b) de ontwikkeling van de algemene hygiëne van de inrichting; (c) de opleiding van verplegend en paramedisch personeel in palliatieve zorg en zorg rond het levenseinde, als bedoeld in punt 22.1 van hoofdstuk XI van bijlage 120 bij het "CRWASS"; d) de bewustmaking van een voedingsbeleid dat de voedingsbehoeften verzoent met het plezier van eten, zo nodig in overleg met de diëtist; e) de opleiding georganiseerd door de dementiereferent over hoe om te gaan met bewoners met cognitieve stoornissen, met inbegrip van een niet-medicamenteuze aanpak.".

Art. 3.In bijlage 120 bij hetzelfde Wetboek wordt punt 9.3.13 vervangen door hetgeen volgt: " 9.3.13. De vrije keuze van arts en ziekenhuis door de bewoner of zijn vertegenwoordiger is gewaarborgd en mag niet worden beïnvloed.

Indien een bewoner geen huisarts heeft op het moment van opname of indien de huisarts weigert de zorg voor de patiënt voort te zetten, wordt een bijgewerkte lijst van beschikbare huisartsen aan de bewoner of zijn vertegenwoordiger overhandigd".

Art. 4.In bijlage 120 van dezelfde Wetboek wordt punt 9.3.14 vervangen door de volgende tekst: "9.3.14. Elke rustoord en elk rust- en verzorgingstehuis beschikt over een algemeen reglement voor de medische activiteiten, aan de opstelling waarvan de coördinerende en raadgevende arts deelneemt. Het bepaalt de rechten en plichten van de behandelende artsen die er actief in zijn. Dat reglement wordt aan iedere huisarts overhandigd, en door diens ondertekening verbindt hij zich ertoe zo doeltreffend mogelijk mede te werken aan de medische organisatie en aan de medische zorgen van de instelling.

Het algemeen reglement van de medische activiteit omschrijft minstens volgende punten: 1° de inzet van de behandelende artsen om deel te nemen aan een samenhangend medisch beleid binnen de instelling, met name op het vlak van het voorschrijven van geneesmiddelen, het verlenen van kwaliteitsvolle zorgen, het multidisciplinair overleg en het overleg met de coördinerende en raadgevende arts;2° het naleven van de regels bepaald door de huisartsenkring waar de instelling is gevestigd om een behandelende geneesheer aan te duiden wanneer de bewoner er geen heeft;3° de normale openings- en bezoekuren (behoudens spoedgevallen);4° contacten met familie en naasten;5° overleg en recyclagevergaderingen binnen de instelling;6° het houden van het medisch dossier van de bewoner;7° het gebruik van alle middelen die een beredeneerd voorschrijven van geneesmiddelen mogelijk maken en in het bijzonder het voorschrijven van de goedkoopste geneesmiddelen of van geneesmiddelen die aangepast zijn aan de bereiding van individuele geneesmiddelen, alsook het gebruik van elektronische voorschriften; 8° de praktische modaliteiten voor de overmaking van de getuigschriften van verstrekte zorgen en de betaling ervan, 9° de informatie-overdracht bij overdraagbare ziektes.".

Art. 5.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 oktober 2021.

Art. 6.Rustoorden en rust- en verzorgingstehuizen beschikken over een termijn van zes maanden vanaf de inwerkingtreding van dit besluit om een aannemingscontract te sluiten met een coördinerende en raadgevende arts.

Art. 7.De Minister van Gezondheid en Sociale Actie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 28 oktober 2021.

Voor de Regering : De Minister-President, E. DI RUPO De Minister van Tewerkstelling, Vorming, Gezondheid, Sociale Actie, Gelijke Kansen en Vrouwenrechten Ch. MORREALE

^