Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Waalse Regering van 28 juni 2012
gepubliceerd op 13 september 2012

Besluit van de Waalse Regering tot definitieve aanneming van de gedeeltelijke herziening van het gewestplan Bergen-Borinage met het oog op de uitbreiding van het ontginningsgebied van de groeve « Bois du Prince » en op de opneming van een groengebied op de plaats « Carrière des Vaches » op het grondgebied van de gemeente Saint-Ghislain

bron
waalse overheidsdienst
numac
2012027124
pub.
13/09/2012
prom.
28/06/2012
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

28 JUNI 2012. - Besluit van de Waalse Regering tot definitieve aanneming van de gedeeltelijke herziening van het gewestplan Bergen-Borinage met het oog op de uitbreiding van het ontginningsgebied van de groeve « Bois du Prince » en op de opneming van een groengebied op de plaats « Carrière des Vaches » (bladen 45/1 en 45/2) op het grondgebied van de gemeente Saint-Ghislain


De Waalse Regering, Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 15 december 2011 tot vaststelling van de verdeling van de ministeriële bevoegdheden en tot regeling van de ondertekening van haar akten;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 17 juli 2009 tot regeling van de werking van de Regering;

Gelet op het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw, Erfgoed en Energie, inzonderheid op de artikelen 19, 22, 23, 25, 32, 37 en 42 tot 46;

Gelet op het gewestelijk ruimtelijk ontwikkelingsplan (SDER) aangenomen door de Waalse Regering op 27 mei 1999 en overwegende dat de aangehouden optie, wat de bescherming en het beheer van de hulpbronnen van de ondergrond betreft, erin bestaat te zorgen voor de ruimte die de komende dertig jaren noodzakelijk zal zijn voor de extractieve activiteit;

Overwegende dat het Toekomstcontract voor Wallonië, aangenomen op 20 januari 2000, in zijn fiche 70.3 betreffende de hulpbronnen van de ondergrond, uitdrukkelijk melding maakt van de wil van de Regering om die hulpbronnen op verantwoordelijke wijze te beheren door de gegronde ontwikkelingsbehoeften van de sector tot overeenstemming te brengen met de maatregelen inzake ruimtelijke ordening en de al even gegronde maatregelen betreffende de levenskwaliteit van de Waalse bevolking;

Overwegende dat de gewestplannen aangenomen tussen 1977 en 1987 uitgingen van sociaal-economische behoeften die voor een tiental jaren geëvalueerd werden;

Overwegende dat ze sindsdien slechts het voorwerp van een beperkt aantal herzieningen en van geen enkele globale herziening hebben uitgemaakt;

Overwegende derhalve dat de afzetting binnen talrijke in exploitatie zijnde ontginningsgebieden helemaal of nagenoeg uitgeput is;

Overwegende dat de herziening van bepaalde gewestplannen dan ook nodig is voor de voortzetting van die exploitaties;

Overwegende immers dat de hulpbronnen van de ondergrond niet-hernieuwbare hulpbronnen zijn en dat de duurzaamheid van de extractieve activiteit, in tegenstelling tot de andere economische activiteiten, derhalve onvermijdelijk ruimteverbruik tot gevolg heeft;

Overwegende dat de Waalse Regering op 27 maart 2002 de Minister van Ruimtelijke Ordening opgedragen heeft de dossiers van aanvraag tot opneming van ontginningsgebieden te laten behandelen als volgt : de administratie moet nagaan of de aanvraag betrekking heeft op een afzetting gevalideerd door het onderzoek dat is toevertrouwd aan het « laboratoire d'analyses litho- et zoostratigraphiques » van het « Département de Géologie de l'Université de Liège (Professeur Poty) », meer bepaald op de inventaris van de hulpbronnen van de ondergrond, dat die aanvraag in de lijn ligt van een strategisch ontwikkelingsplan van de onderneming, op economisch vlak, inzake tewerkstelling en duurzame mobiliteit, en dat ze rekening houdt met minstens één van de volgende prioriteiten : - de exploitatie mag tegen het huidige exploitatieritme niet langer dan zes jaar voortgezet worden binnen de ontginningsgebieden opgenomen op het gewestplan, behoudens buitengewone omstandigheden gemotiveerd in het strategisch plan; - de aanvraag beoogt het behoud van het productieve potentieel betreffende een materiaal dat als productiemiddel dient in een belangrijke economische sector in Wallonië;

Gelet op het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 9 november 1983 tot opstelling van het gewestplan Bergen-Borinage, gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 28 maart 1991 tot opneming van het tracé van de elektrische ovenleiding H.T. 150-30 Kv tussen de posten « Air liquide » en « Baudour », bij de besluiten van de Waalse Regering van 26 juin 1997 tot opneming van een specifiek gebied voor een kuurwezencentrum te Baudour en de opneming van een dienstverleningsgebied op de locatie van de universitaire campus, het besluit van de Waalse Regering van 1 april 1999 tot opneming van een gebied voor openbare nutsvoorzieningen en gemeenschapsvoorzieningen met de overdruk C.E.T. met het oog op de vestiging en de exploitatie van een centrum voor technische ingraving en tot opneming van een groengebied, het besluit van de Waalse Regering van 24 oktober 2002 waarbij de zandgroeve SA Laurent uitgebreid mag worden en het besluit van de Waalse Regering van 22 april 2004 tot opneming van een gemengde bedrijfsruimte op het grondgebied van de gemeente Bergen op de plaats « Vieille-Haine », de gedeeltelijke buitendienststelling van de gemengde industriële bedrijfsruimte van Ghlin-Baudour op het grondgebied van de gemeenten Bergen (Jemappes), Quaregnon en Saint-Ghislain (Baudour), de buitendienststelling van de gemengde bedrijfsruimte van « Gronde » op het grondgebied van de gemeente Saint-Ghislain (Baudour) en de buitendienststelling van de gemengde bedrijfsruimte « Le Culot » op het grondgebied van de gemeente Quaregnon (Wasmuel);

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 27 mei 2004 tot herziening van het gewestplan Bergen-Borinage en tot aanneming van het voorontwerp van herziening van het plan met het oog op de opneming van een ontginningsgebied in de zuidelijke verlenging van de huidige groeve « Bois du Prince » en tot vastlegging van het ontwerp van inhoud van het planeffectonderzoek en gelet op de getekende kaart waarop het voorontwerp van wijzigend gewestplan voorkomt, die noodzakelijk deel uitmaakt van dit besluit;

Overwegende dat de bepalingen van artikel 46, § 1, tweede lid, 3°, van het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Erfgoed, zoals gewijzigd bij het programmadecreet betreffende de economische heropleving en de administratieve vereenvoudiging van 3 februari 2005, inhouden dat de opneming van het ontginningsgebied waarin voorzien wordt in het voorontwerp van herziening van het op 27 mei 2004 aangenomen gewestplan gecompenseerd wordt door de overeenkomstige omzetting van bestaande bebouwingsgebieden in niet-bebouwingsgebieden of door een alternatieve compensatie bepaald door de Regering;

Gelet, bijgevolg, op het besluit van de Waalse Regering van 19 juli 2007 tot aanvulling, door een groengebied als planologische compensatie op te nemen op de plaats "Carrière des Vaches", van het besluit van de Waalse Regering van 27 mei 2004 tot herziening van het gewestplan Bergen-Borinage en tot aanneming van het voorontwerp van herziening van het plan met het oog op de opneming van een ontginningsgebied in het zuidelijke verlengde van de huidige groeve "Bois du Prince" op het grondgebied van Saint-Ghislain (bladen 45/1 en 45/2);

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 21 februari 2008 waarbij beslist wordt een effectenonderzoek te laten doorvoeren met betrekking tot het voorontwerp van herziening van het gewestplan Bergen-Borinage met het oog op de uitbreiding van het ontginningsgebied in de groeve "Bois du Prince" en een groengebied op de plaats "Carrière des Vaches" (bladen 45/1 en 45/2) en waarbij de inhoud van het planeffectonderzoek aangenomen wordt;

Gelet op het effectonderzoek betreffende het voorontwerp van plan uitgevoerd door ARIES Consultants, een bureau dat behoorlijk erkend is overeenkomstig artikel 42, vierde lid, van het Wetboek;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 26 augustus 2010 tot voorlopige aanneming van de gedeeltelijke herziening van het gewestplan Bergen-Borinage met het oog op de uitbreiding van de groeve « Bois du Prince » en op de opneming van een groengebied op de plaats « Carrière des Vaches » (bladen 45/1 en 45/2) op het grondgebied van de gemeente Saint-Ghislain;

Gelet op het openbaaar onderzoek dat van 18 oktober 2010 tot 1 december 2010 plaatsgevonden heeft op het grondgebied van de gemeente Saint-Ghislain en gelet op de volgende bezwaren en opmerkingen :

LAURENT

Marie-Ange

Rue Gustave Lhoir 65 7334 HAUTRAGE

NICOLAS

Charlotte

Rue Gustave Lhoir 151 7334 HAUTRAGE

DIVANNI

Christophe

Rue Gustave Lhoir 106 7334 HAUTRAGE

BERLEMONT

Loic

Rue Gustave Lhoir 118 7334 HAUTRAGE

DELVIGNE

Isabelle

Rue Gustave Lhoir 149 7334 HAUTRAGE

ANCELIN

Christiane

Rue Gustave Lhoir 57 7334 HAUTRAGE

KOPYDLOWSKI

Franz

Rue Gustave Lhoir 57 7334 HAUTRAGE

DEGLASSE

Françoise

Rue Gustave Lhoir 45 7334 HAUTRAGE

MACKIW

Zonia

Rue Gustave Lhoir 61 7334 HAUTRAGE

BRULARD

Simone

Rue Gustave Lhoir 95 7334 HAUTRAGE

NION

Colette

Rue Gustave Lhoir 117 7334 HAUTRAGE

QUINTARD

Pol

Rue Bois du Prince 37 7334 HAUTRAGE

DELCOURT

Paul

Rue Bois du Prince 43 7334 HAUTRAGE

FOURNIER

Lisette

Rue Bois du Prince 34 7334 HAUTRAGE

OLIVIER

Laurence

Rue Gustave Lhoir 127 7334 HAUTRAGE

WAROQUIER

Rudy

Rue Gustave Lhoir 113 7334 HAUTRAGE

QUITTELIER

Noëlla

Place Saint Pierre 8 7334 HAUTRAGE

PARET

J.P. Place d'Hautrage 18 7334 HAUTRAGE

DE GROOTE

Virginie

Place Saint Pierre 11 7334 HAUTRAGE

DEMOULIN

Florence

Rue Bois du Prince 65 7334 HAUTRAGE

DEPRETER

M.P. Rue Forestière 7334 HAUTRAGE

DUQUENNE

Berangère

Rue Gustave Lhoir 106 7334 HAUTRAGE

GILMANT

Gilberte

Rue Gustave Lhoir 91 7334 HAUTRAGE

STRADY

Jean

Rue Bois du Prince 36 7334 HAUTRAGE

DATH

Dany

Rue Gustave Lhoir 58 7334 HAUTRAGE

LEMAL

Nancy

Rue Gustave Lhoir 91 7334 HAUTRAGE

ANDRE

Ch.

Rue Bois du Prince 61 7334 HAUTRAGE

ANDRE

Christine

Rue Bois du Prince 63 7334 HAUTRAGE

DESCHEPPER

Marie

Rue Bois du Prince 60 7334 HAUTRAGE

CHARLES

Vincent

Rue Bois du Prince 58 7334 HAUTRAGE

PETIT

Francis

Rue Bois du Prince 60 7334 HAUTRAGE

ROUSSEAU

Jean-Pierre

Rue Bois du Prince 57 7334 HAUTRAGE

ROUSSEAU

Robert

Rue Bois du Prince 57 7334 HAUTRAGE

BRION

Christophe

Rue Gustave Miroir 24 7334 HAUTRAGE

GOSSELIN

Françoise

Rue Bois du Prince 58 7334 HAUTRAGE

FAGNIART

Luce

Rue Gustave Lhoir 1 7334 HAUTRAGE

DE GROOTE

Gabriel

Rue Gustave Lhoir 1 7334 HAUTRAGE

KOVARSKI

Jean

Rue Gustave Lhoir 45 7334 HAUTRAGE

LORENTIN

Olivier

Rue Gustave Lhoir 127 7334 HAUTRAGE

FAGNIART

Luc

Rue Gustave Lhoir 65 7334 HAUTRAGE

CHEVALIER

Josiane

Rue Bois du Prince 45 7334 HAUTRAGE

SANCASSIANI

Angelina

Rue Gustave Lhoir 58 7334 HAUTRAGE

WALLON

Fabrice

Place Saint-Pierre 11 7334 HAUTRAGE

VAN HEYE

M. Rue Bois du Prince 30 7334 HAUTRAGE

SCOLLARI

CARMELA

Rue Gustave Lhoir 129 7334 HAUTRAGE

WALLON

Charlotte

Place 42 7334 HAUTRAGE

DELHAYE

Michel

Rue Gustave Lhoir 119 7334 HAUTRAGE

BREUSE

Christine

Rue Octave Mahieu 41 7334 HAUTRAGE

MORA CUEVAS

Catalina

Rue Gustave Lhoir 56 7334 HAUTRAGE

MICHEL

Dany

Rue Gustave Lhoir 56 7334 HAUTRAGE

DESTREBECQ

Howard

Rue Gustave Lhoir 7334 HAUTRAGE

DESTREBECQ

Bertrand

Rue Gustave Lhoir 137 7334 HAUTRAGE

MERPOEL

Catherine

Rue Gustave Lhoir 137 7334 HAUTRAGE

COLLIN

Christelle

Rue Gustave Lhoir 147 7334 HAUTRAGE

DUNCAN

Glen

Rue Gustave Lhoir 147 7334 HAUTRAGE

ZAGARELLA

Melina

Rue Forestière 12 7334 HAUTRAGE

DZIWULSKYJ

Ludovic

Rue Forestière 12 7334 HAUTRAGE

AMARU

Laetitia

Rue Forestière 10 7334 HAUTRAGE

WATELET

Michaël

Rue Forestière 16 7334 HAUTRAGE

MEUNIER

Virginie

Rue Forestière 16 7334 HAUTRAGE

COUVREUR

Martine

Rue Gustave Lhoir 98 7334 HAUTRAGE

QUENEHEN

Dany

Rue Bois du Prince 70 7334 HAUTRAGE

LEDOUX

Paulette

Rue Bois du Prince 16 7334 HAUTRAGE

POTTIEZ

E. Place d'Hautrage 18 7334 HAUTRAGE

DUMONT

Monica

Rue Gustave Lhoir 104 7334 HAUTRAGE

LESTRADE

Edgard

Rue Gustave Lhoir 95 7334 HAUTRAGE

FAUVEAUX

Christophe

Rue Bois du Prince 65 7334 HAUTRAGE

PAUPORTE DURIEUX

Delphine Christophe

Rue Gustave Lhoir 94 7334 HAUTRAGE

PAUPORTE

Delphine

Rue Gustave Lhoir 94 7334 HAUTRAGE

CARBONNELLE

Joel

Rue Gustave Lhoir 88 7334 HAUTRAGE

MIROIR

Monique

Rue Gustave Lhoir 99 7334 HAUTRAGE

PAUPORTE

Julien

Rue Gustave Lhoir 90 7334 HAUTRAGE

DESTREBECQ

André

Rue Gustave Lhoir 117 7334 HAUTRAGE

FAUVEAUX

Francis

Rue Bois du Prince 67 7334 HAUTRAGE

CAULIER

P. Rue Bois du Prince 70 7334 HAUTRAGE

JULIEN

Marie

Rue Bois du Prince 67 7334 HAUTRAGE

FRICQ

Julien

Rue Gustave Lhoir 98 7334 HAUTRAGE

GREMEAUX

Jacqueline

Rue Gustave Lhoir 119 7334 HAUTRAGE

LORENZIN

Dino

Rue Gustave Lhoir 129 7334 HAUTRAGE

BRAU

Jean-Luc

Rue Gustave Lhoir 48 7334 HAUTRAGE

HANSEZ

Audrey

Place Saint-Pierre 7334 HAUTRAGE

PAULART

Alain

Place Saint Pierre 8 7334 HAUTRAGE

FABROT

Christelle

Rue Gustave Lhoir 131 7334 HAUTRAGE

WAROQUIER

Maxime

Rue Gustave Lhoir 113 7334 HAUTRAGE

TORWES

Didier

Rue Gustave Lhoir 61 7334 HAUTRAGE

CARTON

M. Rue du 100e anniversaire 7334 HAUTRAGE

DEDISSE

Jean-Pierre

Rue Bois du Prince 38 7334 HAUTRAGE

CHARLIER

Elisabeth

Rue Bois du Prince 38 7334 HAUTRAGE

SAINT

Lucien

Rue Bois du Prince 16 7334 HAUTRAGE

LORENZIN

Jeanine

Rue Gustave Lhoir 108 7334 HAUTRAGE

LENNE

André

Rue Gustave Lhoir 108 7334 HAUTRAGE

FRICQ

Jean-Michel

Rue Gustave Lhoir 98 7334 HAUTRAGE

PARET

Rémy

Place d'Hautrage 7334 HAUTRAGE

MORIAME

Isabelle

Rue Gustave Lhoir 48 7334 HAUTRAGE

DESTREBECQ

Martine

Rue Gustave Lhoir 115 7334 HAUTRAGE

PRZYKLENK

Amékie

Rue Gustave Lhoir 118 7334 HAUTRAGE

PARET

Romain

Place d'Hautrage 18 7334 HAUTRAGE

VANLIERDE

Adeline

Rue Gustave Lhoir 39 7334 HAUTRAGE

TERLINCK

Michel

Rue Gustave Lhoir 31 7334 HAUTRAGE

CORDIER

Charlène

Rue Octave Mahieu 8 7334 HAUTRAGE

LAMLIN

Liliane

Rue Gustave Miroir 22 7334 HAUTRAGE

HEYMANS

Robecca

Rue Gustave Miroir 11 7334 HAUTRAGE

VANDEVELDE

Françis

Rue Gustave Miroir 11 7334 HAUTRAGE

MARCHAND

Sabrina

Place d'Hautrage 30 7334 HAUTRAGE

SCHOONJANS

Nathalie

Place d'Hautrage 40 7334 HAUTRAGE

LECLERCQ

Place 22 7334 HAUTRAGE

KUMINEZAK

Béatrice

Rue Gustave Lhoir 88 7334 HAUTRAGE

LEROY

Joëlle

Rue Gustave Lhoir 121 7334 HAUTRAGE

PAULART

Frédéric

Rue Gustave Lhoir 131 7334 HAUTRAGE

MIROIR

Véronique

Rue Gustave Lhoir 113 7334 HAUTRAGE

WACHEL

Christiane

Rue Gustave Lhoir 46 7334 HAUTRAGE

MAYEUR

Vincent

Rue Gustave Lhoir 35 7334 HAUTRAGE

VANLIERDE

Marylène

Rue Gustave Lhoir 39 7334 HAUTRAGE

VANCOPPENOLLE

Noëlla

Rue Gustave Lhoir 39 7334 HAUTRAGE

D'ALFONSO

Alexandro

Rue Gustave Lhoir 104 7334 HAUTRAGE

NISOLLE

Danielle

Rue Bois du Prince 36 7334 HAUTRAGE

CARTON

Willy

Rue Gustave Lhoir 110 7334 HAUTRAGE

DESMET

Bertha

Rue Gustave Lhoir 110 7334 HAUTRAGE

JEUNIEAUX

Marie France

Rue Gustave Lhoir 125 7334 HAUTRAGE

HANSEZ

Jean-Marc

Rue Gustave Lhoir 125 7334 HAUTRAGE

VANLIERDE

Patrick

Rue Gustave Lhoir 39 7334 HAUTRAGE

CAULIER

Marie

Rue Gustave Miroir 24 7334 HAUTRAGE

D'HAENENS

Noëlle

Rue Gustave Lhoir 36 7334 HAUTRAGE

WISEUR

Rue Gustave Lhoir 7334 HAUTRAGE

TREFOIS

Michel

Rue Gustave Lhoir 24 7334 HAUTRAGE

SIMON

Christophe

Place d'Hautrage 40 7334 HAUTRAGE

CSUKO

Corentin

Place d'Hautrage 26 7334 HAUTRAGE

L'AVICCHIA

Maria-Louisa

Place d'Hautrage 24 7334 HAUTRAGE

ROULET

Corentino

Place d'Hautrage 26 7334 HAUTRAGE

HISMANS

Jacques

Rue Gustave Lhoir 121 7334 HAUTRAGE

DUPONT

Muriel

Rue Gustave Lhoir 20 7334 HAUTRAGE

GONTHIEZ

Josée

Rue Gustave Lhoir 14 7334 HAUTRAGE

GUIGLIA

Jeanna

Place Saint-Pierre 15 7334 HAUTRAGE

LOISEAUT

Rue Gustave Lhoir 10 7334 HAUTRAGE

QUENEHEN

Nelly

Rue Gustave Lhoir 12 7334 HAUTRAGE

LOMBRY

Dominique

Rue Gustave Mahieu 41 7334 HAUTRAGE

BOUCHEZ BAUDRY

Rue Gustave Lhoir 7334 HAUTRAGE

DUVEILLER

Jean

Place 42 7334 HAUTRAGE

BLOND

Benoit

Rue Octave Mahieu 8 7334 HAUTRAGE

DUFRASNES

Laurent

Rue Gustave Lhoir 79 7334 HAUTRAGE

DEFRISE

Viviane

Rue Gustave Lhoir 85 7334 HAUTRAGE

LECLERCQ

Christian

Rue Gustave Lhoir 85 7334 HAUTRAGE

VAN BREETWATER

Yvon

Rue Gustave Lhoir 81 7334 HAUTRAGE

DUBUS

Christine

Rue Gustave Lhoir 81/1 7334 HAUTRAGE

CARTON

Jenny

Rue Gustave Lhoir 110 7334 HAUTRAGE

DUFOUR

Maria

Rue Gustave Lhoir 15 7334 HAUTRAGE

DELVAUX

Patricia

Rue Gustave Lhoir 11 7334 HAUTRAGE

BAVIER

Gérard

Rue Gustave Lhoir 11 7334 HAUTRAGE

GALANT

Sybile

Rue Gustave Lhoir 79 7334 HAUTRAGE

DUMOULIN PYCLINDANSKI

Christiane Edouard

Rue Gustave Lhoir 20 7334 HAUTRAGE

TREFOIS

Julien

Rue Gustave Lhoir 24 7334 HAUTRAGE

LEPAPE

Brigitte

Rue Gustave Lhoir 24 7334 HAUTRAGE

MAYEUR

Jacques

Rue Gustave Lhoir 35/1 7334 HAUTRAGE

DUFOUR

Maria

Rue Gustave Lhoir 15 7334 HAUTRAGE

DESVACHEZ

Huguette

Place d'Hautrage 6 7334 HAUTRAGE

MEYER

Hélène

Rue Gustave Lhoir 112 7334 HAUTRAGE

BAVIER

Eddy

Rue Octave Mahieu 10 7334 HAUTRAGE

DEVLEESCHOUWER

Marie-Jeanne

Rue Octave Mahieu 10 7334 HAUTRAGE

STICCA

Pierre

Rue Bois du Prince 62 7334 HAUTRAGE

CLAEYS

Francine

Rue Bois du Prince 22 7334 HAUTRAGE

HEURGUIER

Catherine

Rue Gustave Lhoir 114 7334 HAUTRAGE

FRANCOIS

Jean-Paul

Rue Gustave Lhoir 114 7334 HAUTRAGE

VRAND

Carine

Rue Bois du Prince 62 7334 HAUTRAGE

BUSCEMI

Marielle

Rue Gustave Lhoir 62 7334 HAUTRAGE

SNOOCK

Denis

Rue Gustave Lhoir 62 7334 HAUTRAGE

DE LAMINNE

Sylvie

Rue Gustave Lhoir 53 7334 HAUTRAGE

LAVENNE

Armand

Rue Gustave Lhoir 53 7334 HAUTRAGE

RENIER

Claude

Rue Gustave Lhoir 49 7334 HAUTRAGE

LESCOT

Marie-Anne

Rue Gustave Lhoir 49 7334 HAUTRAGE

RENIER

Valérie

Rue Gustave Lhoir 49 7334 HAUTRAGE

ZEN

Marina

Rue Omer Lescot 11 7334 HAUTRAGE

GACEM

Marie

Cité des Chaufours 12 7334 HAUTRAGE

DELBART

Mathilde

Place d'Hautrage 6 7334 HAUTRAGE

VANDEPLASSCHE

Sopjie

Place d'Hautrage 6 7334 HAUTRAGE

ROLLAND

Carine

Place d'Hautrage 6 7334 HAUTRAGE

GODART

Marc

Place d'Hautrage 6 7334 HAUTRAGE

HUANT

Catherine

Place d'Hautrage 6 7334 HAUTRAGE

DRAMAIX

Yvon

Rue Gustave Lhoir 115 7334 HAUTRAGE

POTTIEZ

Damien

Drève Royale 3 7334 HAUTRAGE

QUIQUAMPOIS STIEUEUNART

Jimmy Nicole

Chemin de Saint-Ghislain 19 7322 VILLE-POMMEROEUL

DETEIGE JACOBS

Chemin d'Orange 18 7322 VILLE-POMMEROEUL

ANDRIN BOTTI

Chemin du Happart 4d 7322 VILLE-POMMEROEUL

VAN WEZEMAEL COLPAERT

Avenue de la Princesse 13 7322 VILLE-POMMEROEUL

Usines et Carrières Ernest Lebailly

Rue Forestière 17 7334 HAUTRAGE

PAGE TRIVIER PAGE PAGE CHOIR CASTIAUX

Mickaël Monique Anne-Muriel Pierre-André Yvette Charles


7322 VILLE-POMMEROEUL

LATRAGNA POTIEZ

Chemin d'Orange 18 7322 VILLE-POMMEROEUL

OBSOMER

Etienne

Chemin du Happart 1a 7322 VILLE-POMMEROEUL

SACCA

Michele

Chemin de Saint-Ghislain 3 7322 VILLE-POMMEROEUL

DELBECQ MATTON

Guy Josiane

Chemin d'Orange 4 7322 VILLE-POMMEROEUL

VAN RENTERGHEM

Jacques

Avenue de la Princesse 13 7322 VILLE-POMMEROEUL

BRISON

E. Avenue de la Princesse 1 7322 VILLE-POMMEROEUL

LAURENT BELLANTONI

Valérie Domenico

Rue des Chaufours 81 7334 HAUTRAGE

BROUILLARD

Valérie Domenico

Chemin d'Orange 24 7322 VILLE-POMMEROEUL

VIVIER

Céline

Chemin d'Orange 24 7322 VILLE-POMMEROEUL

HONORE

Daniel

Rue Mont-Jacquot 13 7334 HAUTRAGE

FRUYTHOF

Marquita

Place de Saint Denis 1A 7034 OBOURG

JACOBS

Gaston

Genstesteenweg 307/A 9240 ZELE

DEFOSSE VERSET

R. B.

Chemin d'Orange 16 7322 VILLE-POMMEROEUL

LATRAGNA POTIEZ

Chemin d'Orange 18 7322 VILLE-POMMEROEUL

ANDREANI

M.C.

7322 VILLE-POMMEROEUL

VERCOUTER

Guy

7322 VILLE-POMMEROEUL

VERCOUTER

Cécile

7322 VILLE-POMMEROEUL

VERCOUTER

Audrey

7322 VILLE-POMMEROEUL

VERCOUTER

Estelle

7322 VILLE-POMMEROEUL

FAUCON SALIER

A. Fr.

Chemin d'Orange 41 7322 VILLE-POMMEROEUL

GARRIC

Roger

Chemin du Happart 4a 7322 VILLE-POMMEROEUL

DUPONT

Françoise

Rue Gustave Lhoir 31 7334 HAUTRAGE

DETEIGE JACOBS

Chemin d'Orange 18 7322 VILLE-POMMEROEUL

BOUSMAR

Sylvie

Rue du Bois du Prince 90 7334 HAUTRAGE


DGO3 - Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu


Departement Natuur en Bossen Directie Bergen 7000 BERGEN


Gelet op de informatievergadering gehouden op 22 oktober 2010 overeenkomstig artikel 4 van het « CWATUPE »;

Gelet op de overlegvergadering gehouden op 7 décembre 2010 overeenkomstig artikel 43 van het « CWATUPE »;

Gelet op de notulen van die overlegvergadering;

Gelet op het advies van de gemeenteraad van Saint-Ghislain van 20 december 2010 die beslist : - om eenstemmig een gunstig advies over het ontwerp van gedeeltelijke herziening van het gewestplan uit te brengen; - om met 16 stemmen voor en 7 onthoudingen « gunstig te antwoorden op de aanvraag van de vennootschap ZEEREC NV door 0,5 ha van haar terreinen van de planologische compensatie af te trekken en zodoende uiteindelijk een compensatie van 4,65 ha groengebied te halen »;

Gelet op het advies van het gemeentecollege van Saint-Ghislain van 21 december 2010 dat beslist : - « - om Mijnheer de Minister HENRY erom te verzoeken bovenop het effectonderzoek de vervoersproblematiek i.v.m. de exploitatie van de groeve « Bois du Prince » te Hautrage te laten onderzoeken; - om Mijnheer de Minister HENRY erom te verzoeken een bijzondere aandacht te schenken aan de alternatieve voorstellen betreffende de vervoersproblematiek die van de omwonenden uitgaan en die in de notulen van de overlegvergadering van 7 december 2010 opgenomen werden. »;

Gelet op de vergadering die daartoe op 9 juni 2011 belegd werd op initiatief van de Minister van Ruimtelijke Ordening en die bijgewoond werd door vertegenwoordigers van zijn Kabinet, van de Stad Saint-Ghislain, van de SA Lebailly, van het comité van omwonenden, van het DGO3 en het DGO4;

Gelet, bijgevolg, op de overeenkomst gesloten op 4 juli 2011 tussen de SA Lebailly, de Stad Saint-Ghislain en de VZW SOS Hautrage om de vervoersproblematiek op te lossen;

Gelet op het gunstig advies van de « Conseil wallon pour le Développement durable (CWEDD), gegeven op 25 oktober 2011;

Dat uit dat advies blijkt dat « de auteur een kwalitatief toereikend onderzoek heeft verricht » en dat « de bevoegde overheid er de elementen in zal vinden om haar beslissing te nemen »;

Dat dat advies erop wijst dat « het als groengebied voorgedragen ontginningsgebied volledig is opgevuld. Welnu, dankzij een sanering die aan ecologische eisen voldoet, zou het kunnen dienen als schakel tussen de « Bois des Poteries » en de « Moulin à papier ». Anderzijds maakt dat gebied deel uit van een lineaire gordel noord-zuid die een mooi ecologisch netwerk op gewestelijk vlak tot stand zou brengen.

De industriële bedrijfsruimte die aan de locatie aangrenst bevat in afbraak zijnde gebouwen. De renovering van het gebied in groengebieden zou idealiter niet uitgevoerd mogen worden zonder project inzake sanering of herstructurering van dat naburige gebied;

Het is dus belangrijk dat de gemeente de volledige restauratie van het gebied overweegt via een coherent project dat voorziet in het herstel van het natuurlijke milieu (cfr. artikel 37 van het « CWATUPE »).

Daartoe beveelt de auteur aan om het gebied in te richten als een semi-natuurlijk park met een pad dat de vijvers van de molen met het bos verbindt;

Overwegende dat dat advies bovendien de volgende opmerkingen bevat die gericht worden aan de bevoegde overheid i.v.m. de toekenning van de eenmalige vergunning die zal zorgen voor de concrete tenuitvoerlegging van het project waarop deze herziening van het gewestplan slaat : « Alhoewel die elementen onder de toekenning van de vergunning en niet onder de gewestplanwijziging vallen, geeft de « CWEDD » de overheid die de vergunning zal onderzoeken nu al kennis van een reeks elementen : - onderzoek van de opportuniteit om vooraf te voorzien in maatregelen tot verzachting en herstel van het kaalgeslagen bosgebied via te bepalen bufferzones aan de rand waarvan de plantengroei aan de plaatselijke context aangepast zou worden; - organisatie van het beheer van de randen van de groeve en van eventuele zones die al door de exploitant geëxploiteerd worden; - toepassing van het handvest betreffende het vervoer, de trajecten, de verkeersveiligheid en het onderhoud van de wegen; - geluidsoverschrijdingen bij de exploitatie : voorzien in meetcampagnes en aanbevelingen om de geldende normen te doen naleven; - tussenkomst van de dienst archeologie vooraleer de blootleggingswerken aangevat worden. »;

Gelet op het gunstig advies van de « Commission régionale d'Aménagement du Territoire (CRAT) » van 24 november 2011 waaruit blijkt dat : - de « CRAT » de opneming van het ontginningsgebied gunstig gezind is en dat « Ze vaststelt dat de opneming van een ontginningsgebied ter uitbreiding van de bestaande groeve noodzakelijk lijkt om de exploitatie van de zandsteen van Villerot te kunnen voortzetten.

De Commissie wijst erop dat talrijke overwegingen m.b.t. de vervoersproblematiek in het openbaar onderzoek voorkomen. Die overwegingen vallen echter niet onder deze aanvraag tot gewestplanherziening. Om in te spelen op de zorgen van de omwonenden acht de Commissie dat tijdens de milieuvergunningsprocedure een bijzondere aandacht geschonken moet worden aan de door de groeve veroorzaakte vervoersproblematiek. » - De « CRAT » is de opneming van het groengebied als planologische compensatie gunstig gezind; - De « CRAT » vindt dat het effectonderzoek van goede kwaliteit is en benadrukt dat « Ze de uitvoerige analyse van de verschillende milieudomeinen alsmede de duidelijkheid en leesbaarheid van het overgelegde document op prijs stelt »;

Overwegende dat de Waalse Regering na analyse van de tijdens het openbaar onderzoek geformuleerde bezwaren en van de uitgebrachte adviezen er als volgt wenst op te antwoorden;

Overwegende allereerst dat het niet verplicht is elk bezwaar afzonderlijk in aanmerking te nemen; dat de particulier uit het besluit ook impliciet moet kunnen afleiden dat het antwoord op zijn bezwaar voldoende en geschikt is, hezij door een individuele stellingname, hetzij op grond van een algemene Richtlijn (C.E., 212.225, van 24 maart 2011, Havelange); dat de Regering wegens het algemene karakter van de inhoud van het gewestplan slechts algemene richtlijnen mag formuleren als antwoord op de bezwaren die tijdens het openbaar onderzoek geuit werden;

Dat de motivering van het besluit bijgevolg als een geheel beschouwd moet worden; dat een antwoord op een bezwaar gegeven kan worden bij de behandeling van een ander bezwaar of dat verwezen kan worden naar het advies van een geraadpleegde overheid;

Overwegende bovendien dat talrijke bezwaren eerder betrekking hebben op vraagstukken die onder de eenmalige vergunning i.v.m. de ontginningsactiviteit vallen; dat het hier gaat om een beslissing te nemen over de herziening van het gewestplan met het oog op de opneming van een nieuw ontginningsgebied; dat de meeste van die vraagstukken een antwoord zullen vinden in het kader van de aanvraag tot eenmalige vergunning die zal zorgen voor de concrete tenuitvoerlegging van het ontwerp die het voorwerp is van deze herziening van het gewestplan, van de effectbeoordeling waaraan ze onderworpen zal worden en de vergunning die afgegeven zou kunnen worden;

Dat de Regering acht dat bepaalde vragen dus nu niet beantwoord moeten worden opdat ze volstrekt terecht kan beslissen; dat het in deze fase van de herziening van het gewestplan immers niet past om vooruit te lopen op die vraagstukken die het voorwerp zijn van de vergunning tot uitvoering van die planherziening;

Overwegende dat haast alle bezwaren betrekking hebben op de route gebruikt voor het vervoer i.v.m. de exploitatie van de groeve en op de hinder die het veroorzaakt; dat geen enkel bezwaar het voortbestaan van de onderneming in opspraak brengt, integendeel;

Overwegende dat verschillende reclamanten achten dat « het project geen nieuwe of bijkomende hinder mag veroorzaken voor een groter aantal omwonenden van de groeve. Bijgevolg is het eventuele gebruik van de « Chemin d'Orange » en/of de « Chemin du Happart » te Ville-Pommeroeul als alternatieve routes voor de huidige route niet aanvaardbaar » omdat dat het nieuwe hinder zou veroorzaken voor de omwonenden die nog niet te leiden hebben onder de activiteiten van de groeve;

Overwegende dat sommige reclamanten vragen « dat een aan de groeve eigen aansluitingsroute op de grote verkeersassen gevonden en opgelegd wordt om een einde te maken aan de hinder » (...). en er ook op wijzen dat « de eigenaar openstaat voor alle oplossingen die hem de mogelijkheid zouden bieden om de N50 rechtstreeks langs de achterkant van de groeve te bereiken. »;

Overwegende dat de omwonenden benadrukken dat « een duurzame oplossing gevonden moet worden voor de hinder (geluid, trillingen, snel rijden, slib, stof, ladingsverlies, gebroken voorruiten, niet-naleving van de wegcode,) veroorzaakt door het verkeer i.v.m. de exploitatie van de groeve, waarbij 180 woningen, twee scholen en een sportzaal alsmede de « Grande Place » van het dorp betrokken zijn. »;

Overwegende dat met het oog op de beperking van de effecten te wijten aan het vervoer i.v.m. de huidige en de geplande activiteit van de groeve verschillende alternatieve routes door het effectonderzoek bepaald werden; dat de effecten voor elk alternatief onderzocht werden;

Dat tot slot blijkt dat geen van de alternatieve routes een echte oplossing biedt voor het probleem dat door de huidige route veroorzaakt wordt;

Overwegende dat de Regering, die gevoelig is voor de zorgen van de omwonenden, erop aandringt dat ze onderzocht worden door het effectonderzoek dat uitgevoerd moet worden bij de aanvraag tot eenmalige vergunning en, in voorkomend geval, en in aanmerking genomen bij de afgifte van de vergunning;

Overwegende dat de Regering acht dat de route die nu gebruikt wordt voor het vervoer i.v.m. de activiteit van de groeve op korte termijn behouden moet worden maar dat een oplossing gevonden moet worden voor de hinder vermeld door de omwonenden;

Gelet op de vergadering die daartoe op 9 juni 2011 belegd werd op initiatief van de Minister van Ruimtelijke Ordening en die bijgewoond werd door de vertegenwoordigers van zijn Kabinet, van de Stad Saint-Ghislain, van de SA Lebailly, van het comité van omwonenden, van het DGO3 en het DGO4;

Gelet op de overeenkomst gesloten op 4 juli 2011 tussen de la SA Lebailly, de Stad Saint-Ghislain en de VZW SOS Hautrage die voorziet in een reeks maatregelen tot oplossing van de hinder i.v.m. het vervoer;

Overwegende dat verschillende bezwaren de planologische compensatie betreffen, dat de vragen betrekking hebben op de omvang en de aard van die compensatie alsmede op de activiteiten toegelaten in een groengebied;

Overwegende dat reclamanten voorstellen om de planologische compensatie te beperken ten gunste van een kavel woningen op de locatie « Usines et Carrières Honoré »;

Overwegende dat de gemeente Saint-Ghislain geen gebrek aan bouwgrond heeft;

Overwegende anderzijds dat de gemeenteraad van de Stad Saint-Ghislain beslist heeft de Minister van Ruimtelijke Ordening voor te stellen om de locatie « Usines et Carrières Honoré » opnieuw in te richten; dat in dat kader nadere bepalingen van de omtrek en de bestemmingen overwogen kunnen worden; dat zulks niet het voorwerp van deze gewestplanherziening is;

Overwegende dat reclamanten achten dat « een bestemming als groengebied onmogelijk een bestemming als bosgebied compenseert » en dat « vanuit het oogpunt van de biologische kwaliteit een gebied voor planologische uitwisseling met een echte biologische waarde gevonden zou moeten worden dat een dergelijke bestemming zou verdienen »;

Overwegende dat de compensatie voldoet aan artikel 46 van het « CWATUPE » dat o.a. bepaalt dat de compensatie inzake planherziening zich uit door « de gelijkwaardige omzetting van een bestaand bebouwingsgebied in een niet-bebouwingsgebied »; dat die eis in dit geval ingewilligd is;

Overwegende dat zowel de « CRAT » op 24 november 2011 als de « CWEDD » op 25 oktober 2011 een gunstig advies uitgebracht hebben wat betreft de opneming van het groengebied als planologische compensatie op de plaats « Carrière des Vaches »;

Dat in laatsgenoemd advies benadrukt wordt dat « Het als groengebied voorgedragen ontginningsgebied geheel opgevuld is. Welnu, dankzij een sanering die aan ecologische eisen voldoet zou het haar rol van schakel tussen het « Bois des Poteries » en de « Moulin à papier » kunnen vervullen. Anderzijds maakt dat gebied deel uit van een lineaire gordel noord-zuid die een mooi ecologisch netwerk op gewestelijk vlak in de hand zou kunnen werken;

Overwegende dat uit een bezwaar van de eigenares van « Carrière des Vaches » blijkt dat ze zich zorgen maakt over de « omzetting in groengebied » van de terreinen die ze op eigen kosten gesaneerd heeft en waarop haar paarden rondlopen en dat ze om het vrije gebruik van die terreinen vraagt;

Overwegende dat de bestemming als groengebied niet verenigbaar is met het gebruik van de terreinen als weiland voor paarden;

Overwegende, tot slot, dat de Waalse Regering op basis van de adviezen uitgebracht door de gemeenteraad, de « CRAT » en de « CWEDD » acht dat de uitbreiding van de groeve « Bois du Prince » gegrond is en door de bekrachtiging van het aan openbaar onderzoek onderworpen ontwerp van herziening van 26 augustus 2010 beslist de herziening van het gewestplan definitief aan te nemen en daartoe kiest voor de opneming op het gewestplan Bergen-Borinage van : - een ontginningsgebied van ongeveer 4,5 ha op het grondgebied van de gemeente Saint-Ghislain (Hautrage), in de zuidelijke verlenging van de huidige exploitatie, op terreinen die nu opgenomen zijn als bosgebied met een landschappelijke waarde; - een groengebied van ongeveer 5,0 ha als planologische compensatie op terreinen die nu als ontginningsgebied opgenomen zijn op de plaats « Carrière des Vaches » op het grondgebied van de gemeente Saint-Ghislain (Hautrage);

Op de voordracht van de Minister van Leefmilieu, Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit, Besluit :

Artikel 1.De herziening van het gewestplan Bergen-Borinage (bladen 45/1 en 45/2) met het oog op de opneming van een ontginningsgebied ter uitbreiding van het ontginningsgebied van de groeve « Bois du Prince » en op de opneming van een groengebied op de plaats « Carrière des Vaches » op het grondgebied van de gemeente Saint-Ghislain wordt definitief aangenomen overeenkomstig bijgevoegd plan.

Art. 2.De milieuverklaring, die de Regering overeenkomstig artikel 44 van het Wetboek heeft overgelegd, gaat als bijlage bij dit besluit.

Art. 3.De Minister van Ruimtelijke Ordening is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 28 juni 2012.

De Minister-President, R. DEMOTTE De Minister van Leefmilieu, Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit, Ph. HENRY

Milieuverklaring betreffende de definitieve aanneming van de herziening van het gewestplan Bergen-Borinage met het oog op de uitbreiding van het ontginningsgebied van de groeve « Bois du Prince » en op de opneming van een groengebied op de plaats « Carrière des Vaches » (bladen 45/1 en 45/2) op het grondgebied van de gemeente Saint-Ghislain Deze milieuverklaring wordt vereist krachtens artikel 44, tweede lid, van het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw, Erfgoed en Energie (hierna het Wetboek genoemd).

Ze wordt gevoegd bij het besluit van de Waalse Regering tot definitieve aanneming van de herziening van het gewestplan Bergen-Borinage met het oog op de uitbreiding van het ontginningsgebied van de groeve « Bois du Prince » en op de opneming van een groengebied op de plaats « Carrière des Vaches » (bladen 45/1 en 45/2) op het grondgebied van de gemeente Saint-Ghislain. Ze wordt samen met genoemd besluit in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.

Deze milieuverklaring is een samenvatting van de wijze waarop de milieuoverwegingen opgenomen werden in de herziening van het gewestplan en waarop het effectonderzoek, de adviezen, bezwaren en opmerkingen in aanmerking genomen werden. Ze is ook een samenvatting van de redenen voor de keuzes van de gewestplanherziening, rekening houdend met de andere redelijke oplossingen die overwogen werden.

Daar het om een synthesedocument gaat, verwijst deze milieuverklaring voor details en voor het overige naar de tekst van het besluit van de Waalse Regering tot aanneming van bedoelde herziening van het gewestplan.

Voor een betere leesbaarheid is de milieuverklaring onderverdeeld in drie hoofdstukken : het eerste is gewijd aan het doel van de herziening van het gewestplan, het tweede aan de chronologie van de herzieningsprocedure en het derde aan milieuoverwegingen. 1. Doel van de herziening van het gewestplan Deze herziening van het gewestplan heeft tot doel, in het kort, de voortzetting van de huidige exploitatie van de afzetting « Grès de Villerot » mogelijk te maken.Die afzetting, die in de groeve « Bois du Prince » geëxploiteerd wordt, is volgens de huidige wetenschap uniek in België.

De vraag naar dat product zou in de toekomst stabiel moeten blijven terwijl de voorraden in het huidige ontginningsgebied uitgeput zijn; anderzijds genereert de activiteit van de groeve 7 rechtstreekse en 13 tot 16 onrechtstreekse banen. De afzetting is opgenomen op de lijst van de hulpbronnen van de ondergrond opgesteld door het Laboratorium voor litho- en zoöstratigrafische analyses van het Departement Geologie van de Universiteit van Luik (Professor POTY).

Deze herziening van het gewestplan sluit aan op de oriëntatienota aaangenomen door de Waalse Regering op 27 maart 2002 m.b.t. de methodologie voor de validering van de dossiers betreffende de aanvraag tot opneming van ontginningsgebieden op de gewestplannen.

Krachtens deze nota heeft de Regering de Minister van Ruimtelijke Ordening ermee belast de dossiers betreffende de aanvraag tot uitbreiding van het ontginningsgebied te laten onderzoeken op volgende wijze : nagaan of de aanvraag betrekking heeft op een locatie gevalideerd door voornoemd onderzoek van professor Poty, dat ze voldoet aan een strategisch ontwikkelingsplan van de onderneming op economisch vlak, inzake banencreatie en duurzame mobiliteit en dat ze het voorwerp is van minstens één van de volgende prioriteiten : - de huidige exploitatie mag, binnen de toegelaten perken, niet langer dan zes jaar voortgezet worden tegen het huidige exploitatieritme, behalve uitzonderlijke omstandigheden; - de aanvraag beoogt het behoud van een productief potentieel betreffende een materiaal dat als productiemiddel dient in een belangrijke economische sector in Wallonië. de herziening betreft de opneming op het gewestplan Bergen-Borinage van : - een ontginningsgebied van ongeveer 4,5 ha op het grondgebied van de gemeente Saint-Ghislain (Hautrage), in de zuidelijke verlenging van de huidige exploitatie, op terreinen die nu opgenomen zijn als bosgebied met een landschappelijke waarde; - een groengebied van ongeveer 5,0 ha als planologische compensatie op terreinen die nu als ontginningsgebied opgenomen zijn op de plaats « Carrière des Vaches » op het grondgebied van de gemeente Saint-Ghislain (Hautrage). 2. Chronologie van de herziening van het gewestplan De herziening van het gewestplan Bergen-Borinage heeft het voorwerp uitgemaakt van de procedure bepaald bij de artikelen 42 tot 44 van het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw, Erfgoed en Energie en is chronologisch verlopen als volgt : Op 27 mei 2004 heeft de Waalse Regering besloten tot de herziening van het gewestplan Bergen-Borinage (bladen 45/1 en 45/2) en heeft ze het voorontwerp aangenomen met het oog op de opneming van een ontginningsgebied op de plaats « Bois du Prince ». Ingevolge de inwerkingtreding van artikel 46, § 1, 3°, van het « CWATUPE », dat voorziet in een compensatiemechanisme in geval van opneming van een nieuw bebouwingsgebied op het gewestplan, heeft de Waalse Regering op 19 juli 2007 een besluit aangenomen waarbij voornoemd besluit aangevuld wordt met de opneming van een groengebied als planologische compensatie op de plaats « Carrière des Vaches ».

Bij besluit van 21 februari 2008 heeft de Waalse Regering beslist een efffectonderzoek te laten uitvoeren m.b.t. het voorontwerp van herziening van het gewestplan en heeft ze de inhoud van het planeffectonderzoek aangenomen.

Het planeffectonderzoek voorgeschreven overeenkomstig artikel 42, tweede lid, van het Wetboek werd aan het erkende bureau ARIES Consultants toevertrouwd na afloop van een overheidsopdracht via de onderhandelde procedure.

Op 26 augustus 2010 heeft de Waalse Regering op basis van voornoemd effectonderzoek de gedeeltelijke herziening van het gewestplan Bergen-Borinage voorlopig aangenomen.

Het effectonderzoek betreffende het ontwerp van herziening van het gewestplan heeft van maandag 18 oktober 2010 tot woensdag 1 december 2010 plaatsgevonden in de gemeente Saint-Ghislain.

De informatievergadering voorzien tijdens het onderzoek, overeenkomstig artikel 4, eerste lid 1, 8°, van het « CWATUPE », werd gehouden op 22 oktober 2010.

De overlegvergadering voorzien na afloop van het effectonderzoek, overeenkomstig artikel 43 van het Wetboek, werd belegd op 7 december 2010.

Op 20 december 2010 heeft de gemeenteraad van Saint-Ghislain een gunstig advies over het ontwerp van herziening van het gewestplan uitgebracht.

Op 21 december 2010 heeft het gemeentecollege van Saint-Ghislain beslist de Minister Henry erom te verzoeken het vervoersprobleem i.v.m. de exploitatie van de groeve « Bois du Prince » opnieuw te onderzoeken en aandacht te hebben voor de alternatieve voorstellen ingediend door de omwonenden m.b.t. dat probleem.

Tot slot, de « Conseil wallon de l'Environnement pour le Développement durable » en de « Commission régionale d'Aménagement du Territoire » hebben respectievelijk op 25 oktober 2011 en 24 november 2011 advies uitgebracht. Die adviezen gaan vergezeld van op- en aanmerkingen die in het besluit uiteengezet worden.

Na onderzoek van de opmerkingen en adviezen heeft de Waalse Regering de herziening van het gewestplan definitief aangenomen. Die herziening betreft de opneming van een ontginningsgebied van ongeveer 4,5 ha op het grondgebied van de gemeente Saint-Ghislain (Hautrage), in de zuidelijke verlenging van de huidige exploitatie en van een groengebied van ongeveer 5,0 ha op de plaats « Carrière des Vaches » op het grondgebied van de gemeente Saint-Ghislain (Hautrage). 3. Milieuoverwegingen Alvorens de milieuoverwegingen te onderzoeken dient te worden benadrukt dat dit besluit betrekking heeft op een gewestplanherziening en niet op een vergunningsaanvraag met het oog op de uitvoering van het ontwerp dat het voorwerp van deze planherziening is. Dientengevolge krijgen de opmerkingen geformuleerd in het kader van het openbaar onderzoek, de verschillende adviezen uitgebracht in de loop van de planherzieningsprocedure alsmede de aanbevelingen gedaan door de auteur van het effectonderzoek m.b.t. de vestiging en de exploitatie van het onderliggende industrieel project hier geen antwoord maar wel in het kader van de latere procedure tot aanvraag van de eenmalige vergunning.

I. Opportuniteit van de herziening van het gewestplan De rotsen die gedolven worden in de groeve « Bois du Prince » kunnen op twee wijzen gebruikt worden : - de « witte zandsteen » wordt als siergrind verkocht, met een hoge toegevoegde waarde; - de « zwarte zandsteen » wordt voor civieltechnische werken verkocht.

De zeer specifieke lithologische kenmerken van de Zandsteen van Villerot (onveranderlijke en duurzame kleur, slijtbestendig, vorstbestendig, weinig poreus, bestand tegen polluenten) verklaren waarom de productie van dat type siergrind geen sterke rechtstreekse concurrentie op de markt tegenkomt. Men kan er dus van uitgaan dat de vraag naar « witte grind » zal aanhouden in de toekomst.

De voorraden van Zandsteen van Villerot zijn echter zo goed als uitgeput in de groeve « Bois du Prince »; daarom is deze aanvraag tot herziening van het gewestplan gegrond.

Als men de geologische kaart van Wallonië en de op het gewestplan opgenomen ontginningsgebieden op elkaar legt, merkt men dat, wat de Zandsteen van Villerot betreft, het enige ontginningsgebied, afgezien van de groeve « Bois du Prince », de voormalige groeve « des Vaches » is die vroeger geëxploiteerd en onlangs opgevuld werd.

Bijgevolg kan geen enkel ontginningsgebied dat nu op het gewestplan opgenomen is voor de exploitatie van de Zandsteen van Villerot dienen.

II. Plaatsbepaling en afbakening In de context van de steengroeven is het belangrijkste plaatsbepalingscriterium voor de opneming van nieuwe ontginningsgebieden de aanwezigheid van een afzetting.

Bedoelde afzetting bestaat uit een zandsteen met unieke kenmerken inzake kleur en weerstand (slijt- en vorstbestendig). De uitbreiding ervan is zeer beperkt.

Een andere vestiging zou een volkomen gedelokaliseerde exploitatie van een verschillende afzetting inhouden. Het voor verkoop bestemde eindproduct zou andere kenmerken vertonen.

Wat de afbakening betreft, is de aangehouden omtrek die van het ontwerp van gewestplanherziening dat door het effectonderzoek gevalideerd werd.

III. Bebouwd kader Uit het effectonderzoek blijkt dat de opneming van een nieuw ontginningsgebied op het gewestplan geen rechtstreekse weerslag op het bebouwde kader zal hebben. Er bevindt zich immers geen woning in de onmiddellijke buurt van het op te nemen ontginningsgebied; de dichtstbijgelegen woning bevindt zich op ongeveer 200 meter (tegenover de ingang van de groeve). Daar de opneming van het nieuwe ontginningsgebied inhoudt dat de extractieve activiteit voortgezet wordt onder de voorwaarden die nu gelden, zal de rots met de laadschop gedolven worden; er wordt dus geen gebruik gemaakt van mijnschoten, waardoor geen gevaar voor schade aan de bestaande gebouwen zal ontstaan wegens trillingen.

Anderzijds wordt geen enkele weerslag op het bebouwde kader verwacht dankzij de opneming van een groengebied in de sector van voormalige groeve « des Vaches ».

Wat de erfgoederen betreft, zal de onmiddellijke omgeving van de kapellen die rue Forestière gelegen zijn kleine wijzigingen ondergaan ingevolge de zuidwaartse uitbreiding van de bestaande ontginningsput.

Er wordt geen weerslag op dat erfgoed verwacht.

IV. Geluid en trillingen Het effectonderzoek benadrukt dat de uitbreiding van het ontginningsgebied de huidige waarden van de geluidsniveaus en van de trillingen niet wijzigt. Er worden geen mijnschoten en bijgevolg geen specifieke trillingen in het ontginningsgebied verwacht.

De geschiktheid om het door de auteur van het effectonderzoek aanbevolen bijkomend akoestisch onderzoek te laten uitvoeren ter beperking van de bestaande geluidsbronnen en van de vastgestelde overschrijdingen van toegelaten geluidsdrempels zal tijdens de vergunningsaanvraagprocedure onderzocht worden.

V. Hydrogeologie en hydrologie Uit het effectonderzoek blijkt dat de beek Baudergnies, in de huidige toestand, gekanaliseerd en westwaarts omgelegd is. In de toekomst wordt geen bijkomende weerslag op haar tracé verwacht.

Wat de grondwateren betreft, kan wellicht geen enkele waterwinning aangetast worden door de ontwikkeling van de extractieve activiteit.

De laag in het grondwater van de Zandsteen van Villerot is niet uitermate belangrijk en wordt niet geëxploiteerd. De weerslag op het hydrogeologische stelsel kan als onbelangrijk beschouwd worden.

VI. Topografie en landschap Het effectonderzoek wijst erop dat de zuidwaartse uitbreiding van het ontginningsgebied de huidige effecten van de groeve op het landschap in stand zal houden : daar het ontginningsgebied en de uitbreiding deel uitmaken van een bos, zullen de landschappen geen wijziging ondergaan.

De enige te verwachten weerslag betreft de « rue Forestière » voor zover het nieuwe gebied dat voor ontginning bestemd is langs die weg ligt. Een beboste strook zou er langs de put behouden moeten worden, waardoor het uitzicht gedeeltelijk beperkt wordt. In het effectonderzoek wordt een bredere vegetatiegordel aanbevolen om het zicht op de ontginningsput te beperken; de uitvoering van die aanbeveling valt onder de af te geven vergunning.

Er wordt geen weerslag op het landschap verwacht ingevolge de opneming van het groengebied op het gewestplan. Het huidige landschap zou dus blijven voortbestaan.

VII. Lucht, klimaat Behalve het feit dat de overwegingen i.v.m. een eventuele luchtverontreiniging onderzocht zullen worden wanneer de vergunning wordt aangevraagd, dient erop gewezen te worden dat het ontwerp in feite de voortzetting van een bestaande activiteit en niet de creatie van een nieuwe activiteit beoogt. Met andere woorden, er moet niet gevreesd worden voor aanzienlijkere effecten dan thans het geval is.

De activiteit van de groeve « Bois du Prince » brengt stof voort : de behandeling van de rots (vergruizen en zeven), enerzijds, en het vervoer van de aggregaten, anderzijds, veroorzaken immers de vorming van zwevende stofdeeltjes.

Het effectonderzoek suggereert verschillende maatregelen ter beperking van stofuitstoot binnen de locatie, bijvoorbeeld een vouwdak plaatsen op de behandelingsinstallaties, de vrachtwagens met een zeil afdekken, de wielen wassen van de vrachtwagens die de locatie verlaten, Die maategelen zijn opgenomen in de overeenkomst gesloten op 4 juli 2011 tussen de SA Lebailly, de Stad Saint-Ghislain en de VZW SOS Hautrage die voorziet in een reeks maatregelen tot oplossing van de hinder i.v.m. het vervoer.

VIII. Fauna, flora en biodiversiteit De exploitatie van het nieuwe ontginningsgebied zal tot gevolg hebben dat de biologisch waardevolle milieus die daar bestaan vernietigd worden. Voor zover het gebied waarop het voorontwerp betrekking heeft, omringd is door een uitgestrekt bosgebied waarin dezelfde milieus voorkomen, zal de wijziging van het gebied echter niet aanleiding geven tot de verdwijning, op het ruimere niveau van de gemeente, van die biotopen en aanwezige soorten.

IX. Natura 2000 Er wordt geen weerslag verwacht op de locaties Natura 2000 gelegen in de nabijheid van de op te nemen gebieden.

X. Mobiliteit - Vervoer Uit het effectonderzoek blijkt dat het vervoer i.v.m. de activiteit van de groeve « Bois du Prince » zeer weinig effecten inzake mobiliteit veroorzaakt.

Desalniettemin lijkt het door de vrachtwagens gebruikte traject problematisch om verschillende redenen : ze rijden door het centrum van Hautrage, in de buurt van schoolgebouwen, van het sportcentrum en van 180 woningen.

Geen enkel van de alternatieven die door het planeffectonderzoek geanalyseerd werden, lijkt voldoening te geven.

Daarom heeft de Regering, na onderzoek van de voorstellen ingediend door de omwonenden in het kader van het openbaar onderzoek, beslist om het huidige traject te behouden.

In het effectonderzoek worden evenwel inrichtingen aanbevolen voor meer veiligheid op de wegen die door de vrachtwagens gebruikt worden, met name het verbod van toegang tot het centrum van Hautrage voor zware vrachtwagens op de in- en uitgangsuren van de scholen en de systematische reiniging, door de steenhouwer, van de wegen gebruikt door de vrachtwagens.

De overeenkomst gesloten op 4 juli 2011 tussen de SA Lebailly, de Stad Saint-Ghislain en de VZW SOS Hautrage voorziet in een reeks maatregelen tot oplossing van de hinder i.v.m. het vervoer.

Al die overwegingen i.v.m. het vervoer zullen in het kader van de vergunningsprocedure onderzocht worden.

Gezien om te worden gevoegd bij het besluit van de Waalse Regering van 28 juni 2012 tot definitieve aanneming van de gedeeltelijke herziening van het gewestplan Bergen-Borinage met het oog op de uitbreiding van het ontginningsgebied van de groeve « Bois du Prince » en op de opneming van een groengebied op de plaats « Carrière des Vaches » (bladen 45/1 en 45/2) op het grondgebied van de gemeente Saint-Ghislain.

De Minister-President, R. DEMOTTE De Minister van Leefmilieu, Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit, Ph. HENRY

Advies van de « CRAT » betreffende het ontwerp van herziening van het gewestplan Bergen-Borinage met het oog op de uitbreiding van het ontginningsgebied van de groeve « Bois du Prince » en op de opneming van een groengebied op de plaats « Carrière des Vaches » te Saint-Ghislain 1. INLEIDING 1.1. Aanhangigmaking en antwoord - In zijn schrijven van 3 oktober 2011 verzoekt het « DGO4 » om het advies van de « Commission régionale d'Aménagement du Territoire (CRAT) » over genoemd ontwerp. - Overeenkomstig artikel 43, § 4, van het « CWATUPE » slaat het advies van de « CRAT » op het dossier bevattende het planontwerp, het effectonderzoek en de bezwaren, opmerkingen, notulen en adviezen uitgebracht tijdens het openbaar onderzoek. - De « CRAT » heeft daarvan kennis genomen en het geheel van de bovenvermelde elementen van het dossier onderzocht. 1.2. Achtergrond - Op 13 november 2007 heeft de « CRAT » een gunstig advies uitgebracht over het ontwerp van besluit en het ontwerp van de inhoud van het effectonderzoek (Ref. : 07/CART A.639-AN); - op 10 maart 2009 heeft de « CRAT » opmerkingen geformuleerd i.v.m. de eerste fase van het effectonderzoek betreffende de opneming van het ontginningsgebied en verklaard de voortzetting van het onderzoek (Ref. 09/CRAT A.770-AN) gunstig gezind te zijn; - op 14 januari 2010 heeft de « CRAT » opmerkingen geformuleerd i.v.m. de 2e de fase van het effectonderzoek betreffende de opneming van het ontginningsgebied en verklaard de voortzetting van de procedure (Ref. : 10/CRAT A867-AN) gunstig gezind te zijn. 1.3. Omschrijving van het ontwerp De Waalse Regering heeft besloten tot de herziening van het gewestplan Bergen-Borinage met het oog op de opneming van : - een ontginningsgebied van ongeveer 4,5 ha in de zuidelijke verlenging van de huidige groeve « Bois du Prince » te Hautrage; - een groengebied van ongeveer 5 ha op de plaats « Carrière des Vaches » te Hautrage. 2. ADVIES 2.1. Wat betreft het ontginningsgebied in de zuidwestelijke verlenging van de huidige groeve « Bois du Prince » De « CRAT » is de opneming van het ontginningsgebied gunstig gezind.

Ze stelt vast dat de opneming van een ontginningsgebied ter uitbreiding van de bestaande groeve noodzakelijk lijkt om de voortzetting van de exploitatie van de Zandsteen van Villerot te garanderen.

De Commissie wijst erop dat talrijke overwegingen i.v.m. de vervoersproblematiek in het openbaar onderzoek voorkomen. Die overwegingen zijn echter niet het voorwerp van deze aanvraag tot gewestplanherziening. Om tegemoet te komen aan de zorgen van de omwonenden acht de Commissie dat in het kader van de milieuvergunningsprocedure een bijzondere aandacht geschonken moet worden aan de vervoersproblematiek veroorzaakt door de groeve. 2.2. Wat het groengebied betreft De « CRAT » is de opneming van het groengebied als planologische compensatie gunstig gezind.

Ze benadrukt dat de voormalige groeve « des Vaches » volkomen geëxploiteerd werd en dat ze, nu ze opgevuld is, bepaalde biologisch waardevolle zones inhoudt. 2.3. Wat de kwaliteit van het effectonderzoek betreft De « CRAT » vindt dat het effectonderzoek van goede kwaliteit is.

Ze stelt de uitvoerige analyse van de verschillende milieudomeinen alsmede de klaarheid en leesbaarheid van het overgelegde document op prijs. Ze wijst er ook op dat de opmerkingen die ze in het kader van de procedure geformuleerd heeft door de auteur van het onderzoek in aanmerking genomen werden.

Pierre GOVAERTS

^