Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Waalse Regering van 28 januari 2021
gepubliceerd op 08 februari 2021

Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 27 februari 2014 tot goedkeuring van de huishoudelijke reglementen van het beheerscomité en van het bureau van het beheerscomité van het "Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises"

bron
waalse overheidsdienst
numac
2021040418
pub.
08/02/2021
prom.
28/01/2021
ELI
eli/besluit/2021/01/28/2021040418/staatsblad
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

28 JANUARI 2021. - Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 27 februari 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 27/02/2014 pub. 20/03/2014 numac 2014201757 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van de huishoudelijke reglementen van het beheerscomité en van het bureau van het beheerscomité van het "Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises sluiten tot goedkeuring van de huishoudelijke reglementen van het beheerscomité en van het bureau van het beheerscomité van het "Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises" (Waals instituut voor alternerende opleiding, zelfstandigen en kleine en middelgrote ondernemingen)


De Waalse Regering, Gelet op het decreet van 17 juli 2003Relevante gevonden documenten type decreet prom. 17/07/2003 pub. 05/08/2003 numac 2003027695 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende oprichting van een « Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises » (1) sluiten tot oprichting van een "Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et des petites et moyennes entreprises" ;

Gelet op het decreet van 12 februari 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 12/02/2004 pub. 23/03/2004 numac 2004200762 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de overheidsbestuurder voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet type decreet prom. 12/02/2004 pub. 23/03/2004 numac 2004200759 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de regeringscommissaris voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet type decreet prom. 12/02/2004 pub. 23/03/2004 numac 2004200760 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende het beheerscontract en de verplichtingen tot informatieverstrekking voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet sluiten betreffende het statuut van de overheidsbestuurder voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 27 februari 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 27/02/2014 pub. 20/03/2014 numac 2014201757 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van de huishoudelijke reglementen van het beheerscomité en van het bureau van het beheerscomité van het "Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises sluiten tot goedkeuring van de huishoudelijke reglementen van het beheerscomité en van het bureau van het beheerscomité van het "Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises" (Waals instituut voor alternerende opleiding, zelfstandigen en kleine en middelgrote ondernemingen), gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 22 februari 2018;

Gelet op het ministerieel besluit van 20 december 2019Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 20/12/2019 pub. 24/12/2019 numac 2019042849 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Ministerieel besluit tot wijziging van de Europese bekendmakingsdrempels in meerdere koninklijke besluiten tot uitvoering van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, de wet van 17 juni 2016 betreffende de concessieovereenkomsten en de wet van 13 augustus 2011 inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied sluiten tot wijziging van de Europese bekendmakingsdrempels in meerdere koninklijke besluiten tot uitvoering van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, de wet van 17 juni 2016 betreffende de concessieovereenkomsten en de wet van 13 augustus 2011 inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied;

Gelet op het rapport van 15 januari 2021, opgesteld overeenkomstig artikel 3, 2°, van het decreet van 11 april 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/04/2014 pub. 06/06/2014 numac 2014203532 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende uitvoering van de resoluties van de Vrouwenconferentie van de Verenigde Naties die in september 1995 in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de gewestelijke beleidslijnen sluiten houdende uitvoering van de resoluties van de Vrouwenconferentie van de Verenigde Naties die in september 1995 in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de gewestelijke beleidslijnen ;

Op de voordracht van de Minister van het "IFAPME";

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Dit besluit regelt, overeenkomstig artikel 138 van de Grondwet, een aangelegenheid bedoeld in artikel 127, § 1, ervan.

Art. 2.In bijlage 1 bij het besluit van de Waalse Regering van 27 februari 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 27/02/2014 pub. 20/03/2014 numac 2014201757 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van de huishoudelijke reglementen van het beheerscomité en van het bureau van het beheerscomité van het "Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises sluiten tot goedkeuring van de huishoudelijke reglementen van het beheerscomité en van het bureau van het beheerscomité van het "Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises", worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in artikel 1 wordt, in de Franse versie, de datum "17 juillet 2013" vervangen door: "17 juillet 2003"; 2° artikel 1, derde lid, wordt vervangen als volgt : "Overeenkomstig artikel 10, tweede lid, van het decreet, kan het beheerscomité een deel van zijn bevoegdheden aan het bureau, wanneer het is samengesteld, of aan de algemeen bestuurder overdragen."; 3° artikel 1, vierde lid, wordt vervangen door: "Wanneer het samengesteld is, neemt het beheerscomité de beslissingen in plaats van het bureau wanneer het bureau, na afloop van een bepaalde termijn, geen beslissing genomen heeft of tot de vaststelling gekomen is dat het hem onmogelijk is te beslissen en een dossier aan het beheerscomité heeft teruggestuurd."; 4° artikel 2, vijfde lid, wordt vervangen als volgt: "Als de Waalse Regering krachtens artikel 5, § 2, tweede lid, van het decreet het beheerscomité om advies verzoekt binnen een termijn die niet overeenstemt met de kalender van zijn zittingen, roept de voorzitter een buitengewone zitting van het beheerscomité bijeen of organiseert hij een raadpleging per mail in de zin van artikel 12/2 "procedure bij hoogdringende zaken" . 5° artikel 2 wordt aangevuld met een nieuw lid, luidend als volgt: "Overeenkomstig artikel 9, § 6, 2°, van het decreet van 17 juli 2003Relevante gevonden documenten type decreet prom. 17/07/2003 pub. 05/08/2003 numac 2003027695 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende oprichting van een « Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises » (1) sluiten tot oprichting van een "Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et des petites et moyennes entreprises", zetelt een vertegenwoordiger van de raad van het IFAPME-net, vertegenwoordigd door de jaarlijks wisselende aanwezigheid van de directeurs van de erkende centra, met raadgevende stem in het beheerscomité."; 6° artikel 3, tweede lid, wordt vervangen als volgt: "Bij afwezigheid of verhindering van de voorzitter en de ondervoorzitter worden de in het eerste lid bedoelde bevoegdheden uitgeoefend door het stemgerechtigde lid van het beheerscomité met de grootste ambtsanciënniteit.7° artikel 6 wordt vervangen als volgt: "Het beheerscomité kan vergaderen op de volgende wijze: - face-tot-face op de hoofdzetel van het " IFAPME " of in een erkend IFPAME-centrum of, in uitzonderlijke gevallen, op elke andere geschikte plaats; - per teleconferentie overeenkomstig de voorschriften van artikel 12/1.

Teleconferentie wordt gedefinieerd als een vergadering waarbij verscheidene personen op afgelegen locaties betrokken zijn, die met elkaar verbonden zijn via één of meerdere telecommunicatiemiddelen, zoals een conferentiegesprek, videoconferentie en webconferentie. " ; 8° in artikel 8, paragraaf 2, b) wordt de zin "De oproeping met vermelding van de betrokken agendapunten wordt aan alle bestuurders gestuurd en vermeldt uitdrukkelijk dat het Beheerscomité, ongeacht het aantal aanwezige bestuurders bij deze buitengewone vergadering, geldig zal beraadslagen over de betrokken agendapunten" vervangen door de volgende zin: "De oproeping met vermelding van de betrokken agendapunten wordt aan alle gewone en plaatsvervangende bestuurders gestuurd en vermeldt uitdrukkelijk dat het beheerscomité, ongeacht het aantal aanwezige bestuurders bij deze buitengewone vergadering, geldig zal beraadslagen over de betrokken agendapunten;"; 9° artikel wordt vervangen als volgt: "Art.9. § 1. De zittingen van het beheerscomité zijn niet openbaar. De door het beheerscomité onderzochte stukken zijn strikt vertrouwelijk.

Overeenkomstig de verbintenis die ze zijn aangegaan door het handvest van de algemeen bestuurder te ondertekenen, komen de leden van het beheerscomité de geheimhoudingsplicht na in het kader van de uitoefening van hun mandaat; zij mogen zonder toestemming van het beheerscomité rechtstreeks noch onrechtstreeks gegevens verstrekken waarover ze beschikken vanwege hun functie binnen het beheerscomité.

Ze mogen geen ongepast gebruik maken van de informatie waarover ze vanwege hun functie beschikken, ongeacht het feit dat ze er al dan niet een persoonlijk voordeel uit trekken of dat het "IFAPME" al dan niet benadeeld wordt. Ze mogen, rechtstreeks noch onrechtstreeks, informatie verspreiden waarvan ze weten dat ze onjuist of bedrieglijk is.

Andere personen dan de in het tweede lid van deze paragraaf bedoelde leden, die er in welke hoedanigheid dan ook aan deelnemen, zijn verplicht tot geheimhouding van de beraadslagingen en stemmingen en tot geheimhouding van de documenten die zij in het kader van hun deelneming aan het beheerscomité hebben ontvangen en onderzocht.

Onder lid wordt verstaan de personen bedoeld in artikel 8 van het decreet van 17 juli 2003Relevante gevonden documenten type decreet prom. 17/07/2003 pub. 05/08/2003 numac 2003027695 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende oprichting van een « Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises » (1) sluiten tot oprichting van een "Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et des petites et moyennes entreprises". § 2. Onverminderd de toepassing van andere verboden die voortvloeien uit een wet, een decreet of een statutaire of reglementaire bepaling, onthoudt elk lid van het beheerscomité zich van deelname aan de bespreking en de stemming van een agendapunt zodra hij rechtstreeks of onrechtstreeks een persoonlijk belang heeft bij de besluitvorming.

Het lid of de persoon die het beheerscomité bijwoont, moet zich terugtrekken wanneer dat punt besproken wordt en erover gestemd wordt.

Het lid wordt als afwezig beschouwd in het kader van het aanwezigheidsquorum bedoeld in artikel 8, § 1, en van het besluitvormingsquorum bedoeld in artikel 12 " ; 10° de artikelen 12/1 tot 12/2 worden ingevoegd, luidend als volgt: "Art.12/1. § 1. Overeenkomstig artikel 5 kan in de oproeping van het beheerscomité worden bepaald dat : - het beheerscomité face-tot-face vergadert, - de leden die de vergadering niet face-to-face kunnen bijwonen, op afstand per teleconferentie kunnen deelnemen, - de vergadering van het beheerscomité voor alle leden per teleconferentie wordt gehouden. § 2. De leden die aan het beheerscomité op afstand deelnemen, moeten rechtstreeks, gelijktijdig en zonder onderbreking kennis kunnen nemen van de besprekingen in het beheerscomité, kunnen deelnemen aan de beraadslagingen, gebruik kunnen maken van hun recht om vragen te stellen en hun stemrecht kunnen uitoefenen over alle punten waarover het comité van beheer een besluit moet nemen.

De algemeen bestuurder bepaalt de middelen voor de controle van de kwaliteit en de identiteit van de leden die deelnemen aan het beheerscomité op afstand. De algemeen bestuurder bepaalt tevens, in voorkomend geval, de middelen om het stemgeheim zoveel mogelijk te bewaren wanneer dit vereist is.

Wanneer de algemeen bestuurder voor een beheerscomité voorziet in de mogelijkheid van deelneming op afstand overeenkomstig dit artikel, wordt in de oproeping van het beheerscomité melding gemaakt van de in het vorige lid bedoelde middelen.

De voorzitter of, bij diens afwezigheid, de ondervoorzitter, is bevoegd om de deelneming van een lid op afstand in het beheerscomité vast te stellen overeenkomstig dit artikel.

De secretaris van het beheerscomité vermeldt deze wijze van deelname op de presentielijst die bij de notulen van de vergadering van het beheerscomité wordt gevoegd. Voor de betrokken leden geldt deze vermelding als handtekening op de presentielijst.

In de notulen van het beheerscomité wordt melding gemaakt van alle technische problemen en incidenten die de deelneming op afstand aan het beheerscomité of de stemming hebben verhinderd of verstoord. Zo nodig besluit de voorzitter tot een raadpleging per e-mail in de zin van artikel 8, § 2, lid 2, onder a).

Art. 12/2.In geval van een ministerieel bevel of in geval van een geval van overmacht dat een antwoord vereist zonder de termijnen voor het bijeenroepen van vergaderingen en het nemen van besluiten, zoals bepaald in de artikelen 2, 7 en 8, te kunnen naleven, kan de procedure voor de goedkeuring van hoogdringende zaken door de voorzitter worden toegepast.

Om de procedure voor de goedkeuring bij hoogdringende zaken te kunnen toepassen, komen de voorzitter en de leden van het beheerscomité in een geest van consensus overeen hoeveel tijd er minimaal nodig is voor een hernieuwd advies van hun kant.

De procedure voor de goedkeuring bij hoogdringende zaken wordt geformaliseerd door middel van een raadpleging van de leden van het beheerscomité per e-mail.

De raadpleging wordt op verzoek van de voorzitter per e-mail door de algemeen bestuurder aan de leden van het beheerscomité, het personeel en de plaatsvervangers toegezonden, die daarbij alle voor de besluitvorming noodzakelijke documenten voegt.

Binnen de door de voorzitter en de leden van het beheerscomité vastgestelde termijn zenden de leden van het beheerscomité hun stem toe aan de voorzitter, de ondervoorzitter, de algemeen bestuurder en de secretaris van het beheerscomité.

De mededeling van zijn stem door het lid van het beheerscomité wordt beschouwd als de aanwezigheid van het lid van het beheerscomité overeenkomstig de in artikel 8 vastgestelde quorumvoorschriften.

Wanneer een lid van het beheerscomité zijn stem niet binnen de voorgeschreven termijn heeft uitgebracht, wordt dit beschouwd als afwezigheid in de zin van de in artikel 8 vastgestelde quorumvoorschriften.

De beslissing wordt genomen met inachtneming van het in artikel 12 vastgestelde beraadslagingsquorum.

Het resultaat van die schriftelijke goedkeuringsprocedure wordt opgenomen in de notulen van de volgende gewone vergadering. " ; 11° in artikel 13, wordt het eerste lid vervangen als volgt: "Onverminderd de rol die aan het bureau, wanneer het samengesteld is, toegewezen wordt, kan het beheerscomité beperkte commissies of niet-bestendige werkgroepen oprichten met het oog op de voorbehandeling van bijzondere punten die onder zijn bevoegdheid vallen." ; 12° in artikel 15 wordt het zevende lid vervangen als volgt: "De definitieve notulen worden door de voorzitter en de algemeen bestuurder ondertekend na goedkeuring van het beheerscomité.Ze worden bewaard in de archieven van het secretariaat van de algemene administratie, die voor eensluidend verklaarde afschriften of uittreksels aan belanghebbenden aflevert. " ; 13° artikel 15 wordt aangevuld met een nieuw lid, luidend als volgt: "In geval van deelneming op afstand komt de vermelding van deze deelneming op de presentielijst in de plaats van de handtekening en wordt deze door de secretaris van het beheerscomité geregistreerd."; 14° het opschrift van artikel 16 wordt vervangen als volgt: "Delegaties van bevoegdheden verleend door het beheerscomité aan het bureau wanneer het samengesteld is." ; 15° in artikel 16, punt 1, a), eerste lid, wordt het cijfer "144.000" vervangen door het cijfer "139.000"; 16° in artikel 16, punt 1, b), eerste lid, wordt het cijfer "144.000" vervangen door het cijfer "139.000"; 17° in artikel 16, punt 1, c), wordt het cijfer "144.000" vervangen door het cijfer "139.000"; 18° in artikel 16 wordt punt 4 van het eerste lid vervangen als volgt: "Inzake opleiding beslist de algemeen bestuurder beslist over technische wijzigingen van de bestaande opleidingen, waarbij de voorstellen van nieuwe opleidingen overeenkomstig artikel 16, 4, blijven onderworpen aan de goedkeuring van het bureau, wanneer het samengesteld is."; 19° in artikel 18, wordt § 4 vervangen als volgt: " § 4."Inzake opleiding beslist de algemeen bestuurder beslist over technische wijzigingen van de bestaande opleidingen, waarbij de voorstellen van nieuwe opleidingen overeenkomstig artikel 16, 4, blijven onderworpen aan de goedkeuring van het bureau, wanneer het samengesteld is. ".

Art. 3.Dit besluit heeft uitwerking op 1 januari 2021.

Art. 4.De Minister van het "IFAPME" is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 28 januari 2021.

De Minister-President, E. DI RUPO De Minister van Economie, Buitenlandse Handel, Onderzoek, Innovatie, Digitale Technologieën, Ruimtelijke Ordening, Landbouw, het "IFAPME", en de Vaardigheidscentra, W. BORSUS

^