Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Waalse Regering van 28 januari 2016
gepubliceerd op 08 februari 2016

Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 27 januari 2011 tot benoeming van de leden, de voorzitter en de ondervoorzitters van de Conseil wallon de l'environnement pour le développement durable

bron
waalse overheidsdienst
numac
2016200551
pub.
08/02/2016
prom.
28/01/2016
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

28 JANUARI 2016. - Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 27 januari 2011Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 27/01/2011 pub. 22/02/2011 numac 2011200757 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de leden, de voorzitter en de ondervoorzitters van de "Conseil wallon de l'Environnement pour le Développement durable" sluiten tot benoeming van de leden, de voorzitter en de ondervoorzitters van de Conseil wallon de l'environnement pour le développement durable (Waalse milieuraad voor duurzame ontwikkeling)


De Waalse Regering, Gelet op Boek I van het Milieuwetboek, de artikelen D.9, R.6 en R.7, negende lid;

Gelet op het decreet van 15 mei 2003Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/05/2003 pub. 20/05/2003 numac 2003027350 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen binnen de adviesorganen type decreet prom. 15/05/2003 pub. 21/05/2003 numac 2003027352 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen binnen de adviesorganen voor de aangelegenheden waarin het Gewest de bevoegdheden van de Franse Gemeenschap uitoefent sluiten tot bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen binnen de adviesorganen;

Gelet op het decreet van 6 november 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 06/11/2008 pub. 18/12/2008 numac 2008204571 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende rationalisatie van de adviesverlenende functie type decreet prom. 06/11/2008 pub. 19/12/2008 numac 2008204572 bron waalse overheidsdienst Kaderdecreet houdende rationalisatie van de adviesverlenende functie voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet sluiten houdende rationalisatie van de adviesverlenende functie;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 27 januari 2011Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 27/01/2011 pub. 22/02/2011 numac 2011200757 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de leden, de voorzitter en de ondervoorzitters van de "Conseil wallon de l'Environnement pour le Développement durable" sluiten tot benoeming van de leden, de voorzitter en de ondervoorzitters van de "Conseil wallon de l'environnement pour le développement durable" (Waalse milieuraad voor duurzame ontwikkeling);

Gelet op de voorstellen ingediend door "Inter-Environnement Wallonie" op 22 september 2015;

Gelet op de voorstellen ingediend door de "Association belge de recherche et d'expertise des organisations de consommateurs" (Belgische Vereniging voor Onderzoek en Expertise voor de Consumentenorganisaties) op 2 oktober 2015;

Gelet op de voorstellen ingediend door de "Union des Villes et Communes de Wallonie" (Unie van de steden en gemeenten van Wallonië) op 14 oktober 2015;

Gelet op de voorstellen ingediend door de "Fédération wallonne de l'agriculture" (Waalse landbouwbond) op 27 oktober 2015;

Gelet op de voorstellen ingediend door het "Union wallonne des Entreprises" (Waals Ondernemersverbond) op 29 oktober 2015;

Gelet op de voorstellen ingediend door het "Confédération des syndicats chrétiens" (Algemeen Christelijk Vakverbond) op 29 oktober 2015;

Gelet op de voorstellen ingediend door de "Union des Classes moyennes" (Unie van Middenstand)" op 2 november 2015;

Gelet op de voorstellen ingediend door het "Fédération générale du travail de Belgique" (het Algemeen Belgisch Vakverbond) op 15 januari 2016;

Overwegende dat het decreet van 15 mei 2003Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/05/2003 pub. 20/05/2003 numac 2003027350 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen binnen de adviesorganen type decreet prom. 15/05/2003 pub. 21/05/2003 numac 2003027352 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen binnen de adviesorganen voor de aangelegenheden waarin het Gewest de bevoegdheden van de Franse Gemeenschap uitoefent sluiten tot bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen binnen de adviesorganen bepaalt dat niet meer dan twee derde van de leden binnen een adviesorgaan van hetzelfde geslacht mogen zijn;

Overwegende dat die regel van toepassing is op de leden van de Raad die de plenaire vergadering vormen;

Overwegende dat de regel van de twee derde quota nageleefd wordt;

Op de voordracht van de Minister van Leefmilieu, Ruimtelijke Ordening, Mobiliteit en Vervoer, Luchthavens en Dierenwelzijn, Besluit :

Artikel 1.Vanaf de dag van de bekendmaking van dit besluit in het Belgisch Staatsblad, worden de volgende wijzigingen aangebracht in artikel 1 van het besluit van de Waalse Regering van 27 januari 2011Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 27/01/2011 pub. 22/02/2011 numac 2011200757 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de leden, de voorzitter en de ondervoorzitters van de "Conseil wallon de l'Environnement pour le Développement durable" sluiten tot benoeming van de leden, de voorzitter en de ondervoorzitters van de "Conseil wallon de l'environnement pour le développement durable" gewijzigd bij de besluiten van de Waalse Regering van 23 februari 2012, 28 juni 2012, 13 december 2012, 21 maart 2013, 30 mei 2013, 25 september 2014 en 13 mei 2015: 1° in het eerste lid worden de woorden ", tot de uitvoering van de Milieupool binnen de "Conseil économique et social de Wallonie" (Sociaal-economische raad van Wallonië)," ingevoegd tussen de woorden "is samengesteld" en de woorden "uit de volgende gewone en plaatsvervangende leden";2° Mevr.Anne-Sophie Stenuit vervangt Mevr. Séverine Van Waeyenberge als gewoon lid ter vertegenwoordiging van de professionele landbouworganisaties; 3° Mevr.Adeline Sterckx vervangt de heer Yves Somville als plaatsvervangend lid ter vertegenwoordiging van de professionele landbouworganisaties; 4° Mevr.Sandrine David vervangt de heer Arnaud Deplae als gewoon lid ter vertegenwoordiging van de representatieve organisaties van de Middenstand; 5° De heer Charles Istasse vervangt Mevr.Capucine De Buyser als gewoon lid ter vertegenwoordiging van de representatieve organisaties van de Middenstand; 6° De heer Arnaud Deplae vervangt Mevr.Sandrine David als plaatsvervangend lid ter vertegenwoordiging van de representatieve organisaties van de Middenstand; 7° Mevr.Clarisse Ramakers vervangt de heer Charles Istasse als plaatsvervangend lid ter vertegenwoordiging van de representatieve organisaties van de Middenstand; 8° Mevr.Audrey Mathieu vervangt de heer Jean-Denis Ghysens als gewoon lid ter vertegenwoordiging van de verenigingen voor milieubescherming; 9° De heer Lionel Delvaux vervangt de heer Benjamin Assouad als plaatsvervangend lid ter vertegenwoordiging van de verenigingen voor milieubescherming;10° De heer Steve Braem vervangt de heer Thomas Moureau als gewoon lid ter vertegenwoordiging van de representatieve verenigingen van de verbruikers;11° Mevr.Caroline Sauveur vervangt de heer Steve Braem als plaatsvervangend lid ter vertegenwoordiging van de representatieve verenigingen van de verbruikers;

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op 1 februari 2016.

Art. 3.De Minister van Leefmilieu is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 28 januari 2016.

De Minister-President, P. MAGNETTE De Minister van Leefmilieu, Ruimtelijke Ordening, Mobiliteit, Vervoer, Luchthavens en Dierenwelzijn, C. DI ANTONIO

^