Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Waalse Regering van 27 oktober 2022
gepubliceerd op 24 november 2022

Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de maximumprijzen voor het vervoer met taxi's en tot opheffing van het besluit van de Waalse Regering van 13 maart 2014 tot vaststelling van de maximumprijzen voor het vervoer met taxi's

bron
waalse overheidsdienst
numac
2022206722
pub.
24/11/2022
prom.
27/10/2022
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

27 OKTOBER 2022. - Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de maximumprijzen voor het vervoer met taxi's en tot opheffing van het besluit van de Waalse Regering van 13 maart 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 13/03/2014 pub. 07/04/2014 numac 2014202110 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de maximumprijzen voor het vervoer met taxi's sluiten tot vaststelling van de maximumprijzen voor het vervoer met taxi's


De Waalse Regering, Gelet op het decreet van 18 oktober 2007 betreffende de taxidiensten en de diensten van verhuur van voertuigen met chauffeur, inzonderheid op artikel 4, lid 3;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 13 maart 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 13/03/2014 pub. 07/04/2014 numac 2014202110 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de maximumprijzen voor het vervoer met taxi's sluiten tot vaststelling van de maximumprijzen voor het vervoer met taxi's;

Gelet op het rapport van 2 mei 2022, opgemaakt overeenkomstig artikel 3, 11°, van het decreet van 11 april 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/04/2014 pub. 06/06/2014 numac 2014203532 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende uitvoering van de resoluties van de Vrouwenconferentie van de Verenigde Naties die in september 1995 in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de gewestelijke beleidslijnen sluiten houdende uitvoering van de resoluties van de Vrouwenconferentie van de Verenigde Naties die in september 1995 in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de gewestelijke beleidslijnen;

Gelet op het advies van de Gegevensbeschermingsautoriteit, gegeven op 19 augustus 2022;

Gelet op het advies van de "Union des Villes et Communes de Wallonie" (Unie van de Waalse steden en gemeenten), gegeven op 29 juli 2022;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 28 juni 2022;

Gelet op advies nr. 72.204/4 van de Raad van State, gegeven op 12 oktober 2022, overeenkomstig artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Gelet op het koninklijk besluit van 21 oktober 1991 waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 juli 1991, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende de nachtarbeid in de ondernemingen van taxi's;

Gelet op het advies van de beleidsgroep "Mobiliteit", gegeven op 29 augustus 2022;

Overwegende dat de maximumprijzen voor de vervoerdiensten met taxi dienen aangepast te worden om een degelijke vergoeding van de exploitant en dus ook van de loontrekkende chauffeurs toe te laten, voor zover dit redelijk blijft voor de klant, en om weinig transparante en oneerlijke praktijken te voorkomen;

Overwegende dat deze prijzen rekening moeten houden met de verschillende parameters die eigen zijn aan de sector en met hun evolutie;

Overwegende dat de laatste aanpassing van de prijzen gebaseerd is op de kostprijzen van het jaar 2008; dat het ontwikkelingspercentage van deze kosten 31,25 % bedraagt; dat dit percentage geleidelijk aan in de maximumprijzen van de vervoerdiensten met taxi's dient opgenomen te worden;

Overwegende dat een te hevige verhoging van de tarieven de klanten zou doen vluchten en dus nadelig zou zijn voor de sector;

Op de voordracht van de Minister van Mobiliteit, Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Voor de toepassing van dit besluit verstaat men onder : 1° "nachtritten" : de ritten waarbij het instappen van de klant gebeurt tussen 22 uur en 6 uur;2° "perimeter" : lijn die een zone afbakent binnen dewelke de terugrit van de taxi naar zijn standplaats niet aan de klant wordt aangerekend;3° in de lokaliteiten waar het perimeterstelsel niet wordt toegepast : - "Tarief 1" : het enkelvoudige tarief dat wordt toegepast als de klant het voertuig niet verlaat en zich naar zijn vertrekpunt laat terugbrengen; - "Tarief II" : het tarief dat wordt toegepast als de klant het voertuig verlaat en het voertuig leeg naar zijn vertrekpunt terugkeert en dat niet hoger mag zijn dan het dubbele van het Tarief I. 4° in de lokaliteiten waar het perimeterstelsel wordt toegepast : - "Tarief I" : het enkelvoudige tarief dat binnen de perimeter wordt toegepast; - "Tarief II" : het tarief dat wordt toegepast wanneer het voertuig het perimeter verlaat behalve als de klant het voertuig niet verlaat en zich laat terugvoeren naar een binnen de perimeter gelegen willekeurige plaats, en dat niet hoger mag zijn dan het dubbele van het Tarief I,.

Art. 2.§ 1. De maximumprijzen, fooi en belasting over de toegevoegde waarde inbegrepen, voor het vervoer van personen met taxi's, worden als volgt vastgesteld in de lokaliteiten waar het perimeterstelsel niet wordt toegepast : 1° opnemingsbedrag : 3.00 euro; 2° kilometerprijs : 1.55 euro per afgelegde kilometer; 3° wachtgeld : 37.00 euro per uur; 4° forfaitaire toeslag voor nachtritten : 2.90 euro.

De afstand mag worden berekend vanaf het vertrek van de garage of de standplaats tot de terugkeer op dezelfde plaats. De afstand zonder passagier dient langs de kortste weg te worden afgelegd.

Tarief I of Tarief II wordt toegepast naargelang de klant het voertuig verlaat of niet. De chauffeur moet vergewist zich van de bedoelingen van de klant voordat het hogere tarief wordt geactiveerd. § 2. De maximumprijzen, fooi en belasting over de toegevoegde waarde inbegrepen, voor het vervoer van personen met taxi's, worden als volgt vastgesteld in de lokaliteiten waar het perimeterstelsel wordt toegepast : 1° opnemingsbedrag : 2.80 euro; 2° kilometerprijs : 1.90 euro per afgelegde kilometer; 3° wachtgeld : 37.00 euro per uur; 4° forfaitaire toeslag voor nachtritten : 2.90 euro.

De afstand mag worden berekend vanaf het instappen van de klant tot het uitstappen van de klant binnen de perimeter. Indien de klant buiten de perimeter uitstapt, mag de terugrit tot de perimeter worden aangerekend, met dien verstande dat de terugrit langs de kortste weg moet geschieden.

Wanneer het voertuig de perimeter verlaat, bedraagt het tarief ten hoogste het dubbele van het tarief dat binnen de perimeter wordt aangerekend, tenzij de klant, die het voertuig niet verlaat, wordt teruggebracht naar een punt binnen de perimeter.

Voor de toepassing van het derde lid, schakelt de chauffeur de bedieningsinrichting van het hogere tarief bij het verlaten van de perimeter en zorgt hij ervoor dat, alvorens in te schakelen, de eindbestemming van de klant bekend is.

Het opnemingsbedrag bedoel in § 2, 1° geeft recht op het thuis afhalen binnen een straal van 2.000 meter, gerekend vanaf de dichtst bijgelegen standplaats van de exploitant.

Art. 3.De Minister van Mobiliteit kan afwijkingen van de maximumprijzen toestaan om rekening te houden met plaatselijke omstandigheden De aanvragen om afwijking worden gericht aan de "Direction du Service public de Wallonie Mobilité et Infrastructures" (Directie van de Waalse Overheidsdienst Mobiliteit en Infrastructuur), die verantwoordelijk is voor het personenvervoer, en bevatten de volgende gegevens : 1° de naam en het adres van de aanvrager;2° de actuele en de gevraagde tarieven;3° de redenen voor de indiening van de aanvraag om afwijking evenals de becijferde rechtvaardiging ervan;4° de jaarrekeningen van de representatieve ondernemingen voor de laatste drie boekjaren en de uitbatingsrekeningen van de betrokken afdeling. De Minister spreekt zich uit binnen 60 dagen over de afwijking.

Art. 4.De exploitant mag de klant commerciële verminderingen toestaan voor zover deze verminderingen het in dit besluit of binnen een gemeentelijk reglement vastgesteld maximumtarief naleven.

Art. 5.Het besluit van de Waalse Regering van 13 maart 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 13/03/2014 pub. 07/04/2014 numac 2014202110 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de maximumprijzen voor het vervoer met taxi's sluiten tot vaststelling van de maximumprijzen voor het vervoer met taxi's wordt opgeheven.

Art. 6.De Minister die bevoegd is voor Mobiliteit, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 27 oktober 2022.

Voor de Regering : De Minister-President, E. DI RUPO De Minister van Klimaat, Energie, Mobiliteit en Infrastructuren, Ph. HENRY

^