Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 27 oktober 2022

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 27/10/2022 pub. 31/10/2022 numac 2022033991 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 december 2021 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen voor het jaar 2022 tot het behoud van de visbestanden in zee type ministerieel besluit prom. 27/10/2022 pub. 22/11/2022 numac 2022206497 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit houdende samenstelling van de Commissie voor Vergoedingspensioenen, van de Commissie van Beroep voor Vergoedingspensioenen en van de Commissie van Beroep voor Vergoedingspensioenen voor Politieke Gevangenen - Nederlandstalige kamers. type ministerieel besluit prom. 27/10/2022 pub. 18/01/2023 numac 2022034154 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 10 september 2021 houdende benoeming van de leden van de examencommissie voor de oproep tot het indienen van projecten tot financiering van artistieke projecten in hogere kunstscholen type ministerieel besluit prom. 27/10/2022 pub. 18/01/2023 numac 2022042655 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende toepassing van artikel 17, § 1, tweede lid, van het decreet van 4 februari 2021 houdende organisatie van de begroting, de boekhouding en de verslaggeving van de openbare bestuursinstellingen ten opzichte van de instellingen opgenomen in artikel 3, § 1, 2, a), b), d) en e), van hetzelfde decreet type ministerieel besluit prom. 27/10/2022 pub. 17/02/2023 numac 2022034812 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit houdende toestemming van een activiteit als bedoeld bij de wet van 17 september 2005 met betrekking tot de activiteiten op het gebied van het lanceren, het bedienen van de vlucht of het geleiden van ruimtevoorwerpen op verzoek van AEROSPACELAB nv in het kader van de activiteit "PVCC"

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 27/10/2022 pub. 04/11/2022 numac 2022206436 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 1 oktober 2020 tot benoeming van de leden van het Comité "Gezinnen" van het "Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles"

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/10/2022 pub. 10/11/2022 numac 2022042658 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de maatregelen ter ondersteuning van voorzieningen voor de opvang van jonge kinderen en voor structuren voor vrijetijdsopvang in het kader van de energie- en financiële crisis

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 27/10/2022 pub. 24/11/2022 numac 2022206722 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de maximumprijzen voor het vervoer met taxi's en tot opheffing van het besluit van de Waalse Regering van 13 maart 2014 tot vaststelling van de maximumprijzen voor het vervoer met taxi's type besluit van de waalse regering prom. 27/10/2022 pub. 05/12/2022 numac 2022206868 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van personeelsleden die moeten toezien op de uitvoering van de politiereglementen op het vervoersnet van de "Opérateur de Transport de Wallonie" type besluit van de waalse regering prom. 27/10/2022 pub. 05/12/2022 numac 2022206866 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering waarbij de "RESA" als gasdistributienetbeheerder voor het grondgebied van gemeente Trooz aangewezen wordt

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 27/10/2022 pub. 15/12/2022 numac 2022042649 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 28 januari 2016 tot benoeming van de leden van de Erkenningscommissie bevoegd voor het betaald educatief verlof bij de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 27/10/2022 pub. 21/12/2022 numac 2022034074 bron gewestelijke overheidsdienst brussel Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende afwijking van artikel 8 van de ordonnantie van 10 december 2021 betreffende het beheer van de materiële belangen van de erkende plaatselijke levensbeschouwelijke gemeenschappen

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/10/2022 pub. 18/01/2023 numac 2022042652 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning van een afwijking van de rationalisatienormen aan het Internat Saint-Henri gelegen avenue royale 50, 7700 Moeskroen, en het Internaat bij het Athénée Royal de la Roche-en-Ardenne gelegen rue des Evêts 4, 6980 Roche-en-Ardenne type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/10/2022 pub. 18/01/2023 numac 2022042651 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 23 mei 2013 genomen bij toepassing van artikel 4bis van het koninklijk besluit nr. 456 van 10 september 1986 betreffende de rationalisering en de programmering van de internaten in het door de Staat georganiseerd of gesubsidieerd onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/10/2022 pub. 18/01/2023 numac 2022042653 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 november 2002 tot vaststelling van de regels voor de aanpassing van lestijdendotaties in het onderwijs voor sociale promotie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/10/2022 pub. 18/01/2023 numac 2022042657 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot uitvoering van artikel 17, § 1, tweede lid, van het decreet van 4 februari 2021 houdende organisatie van de begroting, van de boekhouding en van de verslaggeving van de openbare bestuursinstellingen met betrekking tot de organen opgenomen in artikel 3, § 1, 1°, a), en 2°, c) en f), van hetzelfde decreet type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/10/2022 pub. 18/01/2023 numac 2022042656 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij toestemming wordt gegeven voor de cumulatie van het mandaat van directeur-voorzitter en van het mandaat van directeur van de hogeschool "Robert Schuman". type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/10/2022 pub. 18/01/2023 numac 2022042668 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de regering van de Franse Gemeenschap tot tijdelijke erkenning van het Certificate of Complete General Secondary Education en het Attestat of Complete General Secondary Education verleend door het Oekraïense ministerie van Onderwijs en Wetenschappen en het gehomologeerde certificaat van hoger secundair onderwijs dat toegang verleent tot het hoger onderwijs van het korte type

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 27/10/2022 pub. 23/02/2023 numac 2023200977 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering waarbij RESA wordt aangewezen als elektriciteitsdistributienetbeheerder voor het grondgebied van de gemeente Trooz

omzendbrief

type omzendbrief prom. 27/10/2022 pub. 24/01/2023 numac 2022042641 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Omzendbrief. - impact van de fusies van gemeenten op de hulpverleningszones. - Instructies en stappenplan

lijst

type lijst prom. 27/10/2022 pub. 17/01/2023 numac 2022207177 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot vastlegging van de lijst van de verboden stoffen en methoden in de sport voor het jaar 2023
^