Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Waalse Regering van 27 oktober 2016
gepubliceerd op 18 november 2016

Besluit van de Waalse Regering tot afwijking van het besluit van de Waalse Regering van 3 september 2015 betreffende agromilieu- en klimaatsteun

bron
waalse overheidsdienst
numac
2016205724
pub.
18/11/2016
prom.
27/10/2016
ELI
eli/besluit/2016/10/27/2016205724/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

27 OKTOBER 2016. - Besluit van de Waalse Regering tot afwijking van het besluit van de Waalse Regering van 3 september 2015Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 03/09/2015 pub. 02/10/2015 numac 2015204323 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende agromilieu- en klimaatsteun sluiten betreffende agromilieu- en klimaatsteun


De Waalse Regering, Gelet op Verordening (EG) nr. 1305/2013 van het Europees Parlement en van de Raad van 17 december 2013 inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (ELFPO) en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1698/2005 van de Raad;

Gelet op Verordening (EG) nr. 1306/2013 van het Europees Parlement en van de Raad van 17 december 2013 inzake de financiering, het beheer en de monitoring van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot intrekking van Verordeningen (EEG) nr. 352/78, (EG) nr. 165/94, (EG) nr. 2799/98, (EG) nr. 814/2000, (EG) nr. 1200/2005 en nr. 485/2008 van de Raad;

Gelet op Verordening (EG) nr. 1307/2013 van het Europees Parlement en van de Raad van 17 december 2013 tot vaststelling van voorschriften voor rechtstreekse betalingen aan landbouwers in het kader van de steunregelingen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 637/2008 van de Raad en Verordening (EG) nr. 73/2009 van de Raad;

Gelet op het Waalse Landbouwwetboek, inzonderheid op de artikelen D.4, D.242, D.243 en D.249;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 3 september 2015Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 03/09/2015 pub. 02/10/2015 numac 2015204323 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende agromilieu- en klimaatsteun sluiten betreffende agromilieu- en klimaatsteun, artikel 6, § 1, eerste lid;

Gelet op het ministerieel besluit van 3 september 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 03/09/2015 pub. 02/10/2015 numac 2015204324 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 3 september 2015 betreffende agromilieu- en klimaatsteun sluiten tot uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 3 september 2015Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 03/09/2015 pub. 02/10/2015 numac 2015204323 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende agromilieu- en klimaatsteun sluiten betreffende agromilieu- en klimaatsteun, artikel 2;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 24 oktober 2016;

Gelet op de instemming van de Minister van Begroting, gegeven op 27 oktober 2016;

Gelet op het rapport opgesteld overeenkomstig artikel 3, 2°, van het decreet van 11 april 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/04/2014 pub. 06/06/2014 numac 2014203532 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende uitvoering van de resoluties van de Vrouwenconferentie van de Verenigde Naties die in september 1995 in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de gewestelijke beleidslijnen sluiten houdende uitvoering van de resoluties van de Vrouwenconferentie van de Verenigde Naties die in september 1995 in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de gewestelijke beleidslijnen;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Op de voordracht van de Minister van Landbouw, Besluit :

Artikel 1.De producenten die op 31 oktober 2014 geen steunaanvraag hebben ingediend voor 2015, overeenkomstig artikel 2 van het ministerieel besluit van 3 september 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 03/09/2015 pub. 02/10/2015 numac 2015204324 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 3 september 2015 betreffende agromilieu- en klimaatsteun sluiten tot uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 3 september 2015Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 03/09/2015 pub. 02/10/2015 numac 2015204323 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende agromilieu- en klimaatsteun sluiten betreffende agromilieu- en klimaatsteun, komen in aanmerking voor de agromilieu- en klimaatsteun voor de premieperiode 2015 voor de doelgerichte methoden. De betrokken landbouwer bewijst de naleving van zijn verbintenis en van het productdossier dat overeenstemt met deze methoden via de opvolging uitgevoerd door het betaalorgaan of door de instelling waaraan hij zijn opdracht geheel of gedeeltelijk heeft overgedragen of via de mededeling van een behoorlijk ingevuld veldboekje.

Art. 2.De aanvraag tot betaling van de landbouwer die vóór 31 december 2016 een afschrift van het veldboekje met de verrichtingen van 2015 voor de betrokken percelen levert, overeenkomstig de verplichting bedoeld in artikel 23 van het besluit van de Waalse Regering van 3 september 2015Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 03/09/2015 pub. 02/10/2015 numac 2015204323 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende agromilieu- en klimaatsteun sluiten betreffende agromilieu- en klimaatsteun en waarbij de ingang van zijn verbintenis op 1 januari 2015 wordt bewezen, kan, voor de niet-doelgerichte methoden, worden beschouwd als een steunaanvraag.

Art. 3.De landbouwers die niet onder de artikelen 1 en 2 vallen, en die een aanvraag tot betaling in 2015 hebben ingediend, worden geacht een steunaanvraag te hebben ingediend voor een verbintenis die op 1 januari 2016 ingaat.

Art. 4.Dit besluit heeft uitwerking vanaf 31 oktober 2014.

Art. 5.De Minister van Landbouw is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 27 oktober 2016.

De Minister-President, P. MAGNETTE De Minister van Landbouw, Natuur, Landelijke Aangelegenheden, Toerisme en Luchthavens, afgevaardigde voor de Vertegenwoordiging bij de Grote Regio, R. COLLIN

^