Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 18 november 2016

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 25/10/2016 pub. 18/11/2016 numac 2016003373 bron federale overheidsdienst financien Wet betreffende de toegang tot het beleggingsdienstenbedrijf en betreffende het statuut van en het toezicht op de vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies type wet prom. 28/10/2016 pub. 18/11/2016 numac 2016024248 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet tot inzake de wijze van toepassing van Verordening nr. 517/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 betreffende gefluoreerde broeikasgassen en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 842/2006 en Verordening (EU) nr. 525/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 21 mei 2013 betreffende een bewakings- en rapportagesysteem voor de uitstoot van broeikasgassen en een rapportagemechanisme voor overige informatie op nationaal niveau en op het niveau van de unie met betrekking tot klimaatverandering, en tot intrekking van Beschikking nr. 280/2004/EG (1)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/11/2016 numac 2016000706 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Commissaris-generaal van de federale politie Hernieuwing mandaat Bij koninklijk besluit d.d. 20 oktober 2016 wordt het mandaat van Mevr. Catherine DE BOLLE als commissaris-generaal van de federale politie hernieuwd voor een termijn van vijf j type koninklijk besluit prom. 09/11/2016 pub. 18/11/2016 numac 2016003383 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit met betrekking tot gespecialiseerde vastgoedbeleggingsfondsen type koninklijk besluit prom. 15/11/2016 pub. 18/11/2016 numac 2016009562 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende de erkenning van Child Focus als organisatie bedoeld in artikel 383bis/1 van het Strafwetboek type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/11/2016 numac 2016021084 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Personeel. - Overplaatsing Bij koninklijk besluit van 4 oktober 2016 dat uitwerking heeft op 16 september 2016 wordt Mevr. Guerreiro Ramalheira, Mélanie , geboren op 9 augustus 1979, attaché van de klasse 1 bij de FOD Economie, K.M.O., Midden(...) Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...) type koninklijk besluit prom. 25/10/2016 pub. 18/11/2016 numac 2016203608 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 juni 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de maatschappijen voor hypothecaire leningen, sparen en kapitalisatie, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 24/10/2016 pub. 18/11/2016 numac 2016018342 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 29 juli 2013 houdende benoeming van de leden van de Commissie van Toezicht op de reclame voor Geneesmiddelen voor menselijk gebruik type ministerieel besluit prom. 16/11/2016 pub. 18/11/2016 numac 2016022442 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 22 mei 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van radiofarmaceutische producten type ministerieel besluit prom. 16/11/2016 pub. 18/11/2016 numac 2016022441 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 16/11/2016 pub. 18/11/2016 numac 2016022444 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 16/11/2016 pub. 18/11/2016 numac 2016022443 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 19/10/2016 pub. 18/11/2016 numac 2016031748 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende delegatie van bevoegdheden aan de leidende ambtenaren van Brussel - Preventie & Veiligheid

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 30/09/2016 pub. 18/11/2016 numac 2016036527 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de wijziging van steunontvanger van Vlaams Instituut voor de Mobiliteit door Antwerp Management School voor de uitvoering van de basiswerking en de individuele projecten type besluit van de vlaamse regering prom. 16/09/2016 pub. 18/11/2016 numac 2016036531 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 27 april 2007 betreffende het hergebruik van overheidsinformatie en tot bepaling van de kosteloze uitwisseling van bestuursdocumenten tussen instanties, vermeld in artikel 7/1 van het decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer type besluit van de vlaamse regering prom. 30/09/2016 pub. 18/11/2016 numac 2016036543 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende gedeeltelijke herverdeling van de provisie CB0 -1CB-B-2-AB -PR van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2016

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 27/10/2016 pub. 18/11/2016 numac 2016205724 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot afwijking van het besluit van de Waalse Regering van 3 september 2015 betreffende agromilieu- en klimaatsteun type besluit van de waalse regering prom. 27/10/2016 pub. 18/11/2016 numac 2016205723 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 15 juli 2010 betreffende de beoordeling en het beheer van de luchtkwaliteit

bericht

type bericht prom. -- pub. 18/11/2016 numac 2016018343 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Henricus Florent GINS heeft op 11 augustus 2016 de nietigv Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 29 december 1994. Deze zaak is inges(...) type bericht prom. -- pub. 18/11/2016 numac 2016018359 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 De NV BELVU, Steven RONSMANS, Erlijn VAN HOVE, Frédérique LIPPENS, Rudy MASSCHELIN en Frieda LAFORC(...) type bericht prom. -- pub. 18/11/2016 numac 2016041311 bron federale overheidsdienst financien Rentenfonds Hypothecaire kredieten. - Veranderlijkheid der rentevoeten. Referte-indexen. - Artikel VII.128 van het boek VII « Betalings- en Kredietdiensten » van het wetboek van economische recht. - Bericht De lijst der referte-indexen van de Index A (schatkistcertificaten 12 maanden) : - 0,672 Index B (lineaire obligaties 2 jaren) : (...) type bericht prom. -- pub. 18/11/2016 numac 2016042011 bron federale overheidsdienst financien OFFICIELE BERICHTEN PRIJSCOURANT OPGEMAAKT DOOR DE ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE PATRIMONIUMDOCUMENTATIE, OVEREENKOMSTIG DE KONINKLIJKE BESLUITEN VAN 16 DECEMBER 1926 EN 31 MAART 1936, OM DE WAARDE VAST TE STELLEN DER OPENBARE EFFECTEN, AANDE DE PRIJSCOURANT WORDT MAANDELIJKS GEPUBLICEERD; HIJ WORDT OPGEMAAKT VOLGENS DE KOERSEN DIE WERDEN T(...)

samenstelling

type samenstelling prom. -- pub. 18/11/2016 numac 2016009549 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Samenstelling van het evaluatiecollege van korpschefs. - Leden aangeduid in hun hoedanigheid van magistraat in de advies- en onderzoekscommissie van de Hoge Raad voor de Justitie Nederlandstalige vertegenwoordigers : - va M. Carl Bergen M. Bruno Lietaert - plaatsvervangers : Mevr. Kristine Hänsch M. Christia(...)

erratum

type erratum prom. 23/07/2012 pub. 18/11/2016 numac 2016205634 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering in het kader van de versterkte degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen en tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 december 2011 tot wijziging van de artikelen 27, 36, 36ter, 36quater, 36sexies, 40, 59quinquies, 59sexies, 63, 79, 92, 93, 94, 97, 124 en 131septies van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering. - Erratum

document

type document prom. -- pub. 18/11/2016 numac 2016205710 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Macht Hof van beroep te Luik Het hof, verenigd in algemene vergadering op 14 september 2016 heeft Mevr. Lange, M.-A., raadsheer in het hof van beroep te Luik, aangewezen tot kamervoorzitter in dit hof, voor een termijn van drie j
^