Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Waalse Regering van 27 maart 2001
gepubliceerd op 24 april 2001

Besluit van de Waalse Regering tot wijzing van het besluit van de Waalse Regering van 25 februari 1999 waarbij de voorwaarden worden bepaald voor de toekenning door het Gewest van een waarborg van honorering voor de terugbetaling van hypotheekleningen bedoeld in artikel 23 van de Waalse Huisvestingscode

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2001027227
pub.
24/04/2001
prom.
27/03/2001
ELI
eli/besluit/2001/03/27/2001027227/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

27 MAART 2001. - Besluit van de Waalse Regering tot wijzing van het besluit van de Waalse Regering van 25 februari 1999 waarbij de voorwaarden worden bepaald voor de toekenning door het Gewest van een waarborg van honorering voor de terugbetaling van hypotheekleningen bedoeld in artikel 23 van de Waalse Huisvestingscode


De Waalse Regering, Gelet op de Waalse Huisvestingscode ingesteld bij decreet van 29 oktober 1998, gewijzigd bij decreet van 18 mei 2000 et bij decreet van 14 december 2000, inzonderheid op artikel 23;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 25 februari 1999 waarbij de voorwaarden worden bepaald voor de toekenning door het Gewest van een waarborg van honorering voor de terugbetaling van hypotheekleningen bedoeld in artikel 23 van de Waalse Huisvestingscode, gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 10 juni 1999 en het besluit van de Waalse Regering van 7 september 2000;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 20 juli 2000 tot bepaling van de voorwaarden waaronder het Gewest een tegemoetkoming verleent aan jongeren die een hypothecaire lening aangaan om eigenaar van een eerste woning te worden, inzonderheid op artikel 10;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 8 maart 2001;

Gelet op de instemming van de Minister van Begroting;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen bij de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat de kredietinstellingen die niet bedoeld zijn in artikel 216, 2°, b, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen sinds de inwerkingtreding op 30 december 2000 van het decreet van 14 december 2000 tot wijziging van de Waalse Huisvestingscode leners in aanmerking kunnen laten komen voor de tegemoetkoming van het Gewest bedoeld in artikel 6 van voornoemd besluit van de Waalse Regering van 20 juli 2000 onder de omstandigheden en voorwaarden waartoe de Regering besloten heeft;

Overwegende dat de Regering bijgevolg dringend die omstandigheden en voorwaarden moet vastleggen zodat de nieuwe decreetsbepalingen werkelijk in werking kunnen treden;

Op de voordracht van de minister van Begroting, Huisvesting, Uitrusting en Openbare Werken;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Artikel 6 van het besluit van de Waalse Regering van 25 februari 1999 waarbij de voorwaarden worden bepaald voor de toekenning door het Gewest van een waarborg van honorering voor de terugbetaling van hypotheekleningen bedoeld in artikel 23 van de Waalse Huisvestingscode wordt vervangen door de volgende tekst : «

Art. 6.De leningen bedoeld in artikel 2 moeten toegekend worden : a) door een sociale kredietvennootschap of een lichaam bedoeld in artikel 216, 2°, b, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen;b) door een hypotheekkantoor bedoeld in de wet van 4 augustus 1992 betreffende het hypothecair krediet indien de lening wordt toegekend in het kader van het besluit van de Waalse Regering van 20 juli 2000 tot bepaling van de voorwaarden waaronder het Gewest een tegemoetkoming verleent aan jongeren die een hypothecaire lening aangaan om eigenaar te worden van een eerste woning.»

Art. 2.Artikel 7, 6°, van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : « 6° een solidariteitsbijdrage van 0,20 % te heffen op het geleende bedrag, en op het solidariteitsfonds bedoeld in artikel 11 te storten binnen de twintig dagen die volgen op het kwartaal waarin de leningsakte verleden werd. Die bijdrage wordt niet geheven op leningen die verwezenlijkt worden in het kader van het besluit van de Waalse Regering van 20 juli 2000 tot bepaling van de voorwaarden waaronder het Gewest een tegemoetkoming verleent aan jongeren die een hypothecaire lening aangaan om eigenaar van een eerste woning te worden. »

Art. 3.Dit besluit heeft uitwerking vanaf 30 december 2000.

Art. 4.De Minister van Begroting, Huisvesting, Uitrusting en Openbare Werken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 27 maart 2001.

De Minister-President, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE De Minister van Begroting, Huisvesting, Uitrusting en Openbare Werken, M. DAERDEN

^