Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 24 april 2001

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 23/11/2000 pub. 24/04/2001 numac 2000012895 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 april 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de landbouw, betreffende de betaling van een carensdag type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/04/2001 numac 2001009356 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 2 april 2001 is de heer Bouilliez, L., gerechtelijk stagiair bij het parket van de rechtbank van eerste aanleg te Charleroi, benoemd tot substituut-procureur des Konings bij deze rechtbank. Het be (...) type koninklijk besluit prom. 03/04/2001 pub. 24/04/2001 numac 2001012233 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 september 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers, betreffende de afrondingsregels in BEF van de baremalonen tijdens de jaren 1999 tot 2001 en hun omzetting in EUR type koninklijk besluit prom. 02/04/2001 pub. 24/04/2001 numac 2001012283 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de steenbakkerij betreffende de tewerkstelling, de vorming en de arbeidsomstandigheden in de sector van de steenbakkerijen type koninklijk besluit prom. 02/04/2001 pub. 24/04/2001 numac 2001012286 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 september 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers, betreffende de collectieve toekenning van twee aanvullende vakantiedagen type koninklijk besluit prom. 13/03/2001 pub. 24/04/2001 numac 2001014068 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 oktober 1999 houdende de werking en de procedure voor de Kamer voor interconnectie, huurlijnen, bijzondere toegang en gedeeld gebruik type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/04/2001 numac 2001016130 bron ministerie van middenstand en landbouw Sociale verzekeringsfondsen voor zelfstandigen Statutenwijzigingen Bij koninklijk besluit van 20 maart 2001 zijn de wijzigingen aan de statuten waartoe op 20 februari 2001 werd beslist door de buitengewone algemene vergadering van de v.z.w. Vanaf 1 april 2001 is de benaming van het fonds : « Groep S - Sociale Verzekeringskas voor Zelfstan(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 01/03/2001 pub. 24/04/2001 numac 2001002019 bron ministerie van ambtenarenzaken Ministerieel besluit tot vaststelling van de Interparastatale Stagecommissie type ministerieel besluit prom. 17/04/2001 pub. 24/04/2001 numac 2001022286 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 12 januari 2001 houdende vaststelling, voor het dienstjaar 2001, van de specifieke voorwaarden en regelen die gelden voor de vaststelling van de prijs per verpleegdag, het budget van financiële middelen en het quotum van verpleegdagen voor de ziekenhuizen en ziekenhuisdiensten type ministerieel besluit prom. 17/04/2001 pub. 24/04/2001 numac 2001022285 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 2 augustus 1986 houdende bepaling van de voorwaarden en regelen voor de vaststelling van de verpleegdagprijs, van het budget en de onderscheidene bestanddelen ervan, alsmede van de regelen voor de vergelijking van de kosten en voor de vaststelling van het quotum van verpleegdagen voor de ziekenhuizen en ziekenhuisdiensten

arrest

type arrest prom. -- pub. 24/04/2001 numac 2001021232 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 17/2001 van 14 februari 2001 Rolnummers 1878 en 1927 In zake : de prejudiciële vragen over artikel 57, § 2, van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, geste Het Arbitragehof, samengesteld uit de voorzitters M. Melchior en G. De Baets, en de rechters L. (...)

besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen

type besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen prom. 20/02/2001 pub. 24/04/2001 numac 2001003183 bron commissie voor het bank- en financiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen met betrekking tot de lijst van de beleggingsondernemingen die ressorteren onder het recht van Staten die geen lid zijn van de Europese Gemeenschap die het voornemen hebben meegedeeld om in België beleggingsdiensten in vrij verkeer te verrichten

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 27/03/2001 pub. 24/04/2001 numac 2001027227 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijzing van het besluit van de Waalse Regering van 25 februari 1999 waarbij de voorwaarden worden bepaald voor de toekenning door het Gewest van een waarborg van honorering voor de terugbetaling van hypotheekleningen bedoeld in artikel 23 van de Waalse Huisvestingscode

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 09/03/2001 pub. 24/04/2001 numac 2001035406 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 8 juni 1999 houdende de procedureregels inzake de infrastructuur voor persoonsgebonden aangelegenheden

bericht

type bericht prom. -- pub. 24/04/2001 numac 2001003210 bron ministerie van financien Administratie der directe belastingen I. Bericht aan de werkgevers en aan de andere schuldenaars van aan de bedrijfsvoorheffing onderworpen inkomsten II. Bericht aan de schuldenaars van sommige lijfrenten of tijdelijke renten. - Erratum In he « De aandacht wordt erop gevestigd dat de uiterste datum voor indiening van de individuele fiches n(...)

erratum

type erratum prom. -- pub. 24/04/2001 numac 2001016109 bron ministerie van middenstand en landbouw Nationale Orden. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 3 juni 2000 dient gelezen te worden op bladzijde 19197 dat « de heer BOUCKAERT, Francis » in plaats van « de heer BOUCKAERT, François » bij koninklijk besluit van 10 april 2000 benoemd wo (...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 24/04/2001 numac 2001012371 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Vacante betrekking van beambte bij de griffie van het arbeidshof te Gent De kandidaten worden verzocht hun aanvraag te richten tot Mevr. de Minister van Werkgelegenheid, Administratie van de individuele arbeids(...) Voorwaarden : 1° volle achttien jaar oud zijn; 2° geslaagd zijn voor een vergelijkend examen (...)
^