Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Waalse Regering van 27 maart 2001
gepubliceerd op 12 april 2001

Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de leden van de raad van beroep van de psychiatrische ziekenhuizen die onder het Waalse Gewest ressorteren

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2001027212
pub.
12/04/2001
prom.
27/03/2001
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

27 MAART 2001. - Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de leden van de raad van beroep van de psychiatrische ziekenhuizen die onder het Waalse Gewest ressorteren


De Waalse Regering, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 87, § 3, gewijzigd bij de bijzondere wetten van 8 augustus 1988 en 16 juli 1993;

Gelet op het decreet van 22 januari 1998 betreffende het statuut van het personeel van sommige instellingen van openbaar nut die onder het Waalse Gewest ressorteren, herhaaldelijk gewijzigd, voor het laatst bij het decreet van 1 april 1999 houdende oprichting van de autonome haven "du Centre et de l'Ouest";

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 17 november 1994 houdende het statuut van de ambtenaren van het Gewest, inzonderheid op artikel 81;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 18 januari 1996 tot vaststelling van het statuut van de ambtenaren van de psychiatrische ziekenhuizen die onder het Waalse Gewest ressorteren, inzonderheid op de artikelen 25 en 72;

Gelet op het koninklijk besluit van 22 december 2000 tot bepaling van de algemene principes van het administratief en geldelijk statuut van de rijksambtenaren die van toepassing zijn op het personeel van de diensten van de Gemeenschaps- en Gewestregeringen en van de Colleges van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en van de Franse Gemeenschapscommissie, alsook op de publiekrechtelijke rechtspersonen die ervan afhangen, inzonderheid op artikel 14;

Op de voordracht van de Minister van Binnenlandse Aangelegenheden en Ambtenarenzaken;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.De heer Michel Gouy, erekamervoorzitter bij het arbeidshof van Bergen, wordt benoemd tot gewone voorzitter van de raad van beroep van de psychiatrische ziekenhuizen die onder het Waalse Gewest ressorteren.

Art. 2.De heer Joseph Gillain, eerste erevoorzitter bij het arbeidshof van Bergen, wordt benoemd tot plaatsvervangende voorzitter van de raad van beroep van de psychiatrische ziekenhuizen die onder het Waalse Gewest ressorteren.

Art. 3.De volgende personen worden aangewezen als gewone assessoren ter vertegenwoordiging van de overheid : 1° Mevr.Bernadette Debetencourt; 2° de heer Jean-Luc Hoebanx;3° de heer Guy Foucart;4° de heer Alain Weyers;5° Mevr.Véronique Bauffe; 6° Mevr.Maryline Dufrane.

De volgende personen worden aangewezen als plaatsvervangende assessoren ter vertegenwoordiging van de overheid : 1° de heer Bernard Collet;2° de heer Maurice Delmotte;3° Mevr.Nicole Dewez; 4° Mevr.Hélène de Brouckere; 5° de heer Baudoin Binon;6° Mevr.Dominique Voituron.

Art. 4.De volgende personen worden aangewezen als gewone assessoren ter vertegenwoordiging van de representatieve vakverenigingen : 1° voor de « C.G.S.P. » : de heer Serge Renaut; 2° voor de « C.G.S.P. » : de heer Lucien D'helin; 3° voor de « C.C.S.P. » : Mevr. Laurence Mayeur; 4° voor de « C.C.S.P. » : de heer Jean-Luc Carlier; 5° voor de « S.L.F.P. » : Mevr. Catherine Wlomainck; 6° voor de « S.L.F.P. » : de heer Luc Daumerie.

De volgende personen worden aangewezen als plaatsvervangende assessoren ter vertegenwoordiging van de representatieve vakverenigingen : 1° voor de « C.G.S.P. » : de heer Joël Leersnijder; 2° voor de « C.G.S.P. » : de heer Yvan Groult; 3° voor de « C.C.S.P. » : Mevr. Mireille Duhin-Dufour; 4° voor de « C.C.S.P. » : de heer Bernard Collet; 5° voor de « S.L.F.P. » : de heer Freddy Henneton; 6° voor de « S.L.F.P. » : de heer Jean-Luc Generet.

Art. 5.De heer Guy Goetgebuer wordt aangewezen als gewone griffier-verslaggever. Mevr. Jeanine Peters wordt aangewezen als plaatsvervangende griffier-verslaggeefster.

Art. 6.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 7.De Minister van Ambtenarenzaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 27 maart 2001.

De Minister-President, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE De Minister van Binnenlandse Aangelegenheden en Ambtenarenzaken, Ch. MICHEL

^