Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Waalse Regering van 27 augustus 2015
gepubliceerd op 04 september 2015

Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het regelgevende deel van Boek I van het Waalse Milieuwetboek wat betreft de erkenning en de subsidiëring van de milieuverenigingen

bron
waalse overheidsdienst
numac
2015204011
pub.
04/09/2015
prom.
27/08/2015
ELI
eli/besluit/2015/08/27/2015204011/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

27 AUGUSTUS 2015. - Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het regelgevende deel van Boek I van het Waalse Milieuwetboek wat betreft de erkenning en de subsidiëring van de milieuverenigingen


De Waalse Regering, Gelet op het decretale gedeelte van Boek I van het Waalse Milieuwetboek, artikel D.28-9;

Gelet op het regelgevende deel van Boek I van het Waalse Milieuwetboek, artikel R.40-24;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, artikel 3, § 1;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid ingegeven door het feit dat Boek I van het Waalse Milieuwetboek in artikel R.40-3, § 4, voorziet dat de Regering haar beslissing stuurt aan de verenigingen die een aanvraag tot erkenning hebben ingediend, binnen een termijn van honderd vijfendertig dagen te rekenen van de dag volgend op de dag van zending van de beslissing waarbij de volledigheid en ontvankelijkheid van de aanvraag wordt bevestigd; dat deze termijn een uiterste termijn is aangezien er in paragraaf 5 voorzien is dat indien de beslissing niet binnen de voorziene termijn aan de verenigingen wordt gestuurd, de erkenning geacht wordt geweigerd te zijn;

Overwegende dat de Regering geacht heeft, bij de inwerkingtreding van deze bepalingen van het Waalse Milieuwetboek, dat het noodzakelijk was, voor het eerste jaar van de uitvoering van dit systeem van erkenning van de milieuverenigingen, om deze termijn van honderd vijfendertig dagen naar een termijn van honderd tachtig dagen te brengen, en dit, in afwachting van de oprichting van het eenheidsloket; dat zij er dan ook van bewust was dat een langere termijn noodzakelijk was voor het eerste uitvoeringsjaar rekening houdend met het groot aantal erkenningsaanvragen;

Overwegende dat een belangrijk aantal van erkenningsaanvragen effectief is ingediend tijdens het eerste kwartaal van het jaar 2015, aangezien het hier gaat om het eerste jaar van uitvoering van dit systeem van erkenning van de milieuverenigingen; dat blijkt, rekening houdend met het volume ingediende aanvragen, dat de bijkomende termijn toegekend door de Regering in het kader van de overgangsregeling onvoldoende is om zich uit te spreken over elke erkenningsaanvraag binnen de uiterste termijn; dat er dan ook een risico bestaat dat de ingediende aanvragen als geweigerd worden geacht en dat er dan een toevloed van beroepen ontstaat;

Overwegende dat het dan noodzakelijk is om de termijn waarover de Regering beschikt om zich uit te spreken over deze erkenningsaanvragen te verlengen in het kader van de overgangsregeling bepaald in artikel R.40-24;

Overwegende dat de dringende noodzakelijkheid vereist dat dit besluit zo spoedig mogelijk in werking moet treden en dit, vóór de vervaldatum vastgesteld om te beslissen over de eerste erkenningsaanvraag;

Op de voordracht van de Minister van Leefmilieu;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In paragraaf 2 van artikel R.40-24 van het regelgevende deel van Boek I van het Waalse Milieuwetboek wordt de tweede zin vervangen als volgt: "De termijn van honderd vijfendertig dagen bedoeld in artikel R.40-3, § 4, wordt op tweehonderd dertig dagen gebracht. "De termijn van honderd vijfendertig dagen bedoeld in artikel R.40-10, § 4, wordt op honderd tachtig dagen gebracht.".

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt wordt.

Art. 3.De Minister van Leefmilieu is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 27 augustus 2015.

De Minister-President, P. MAGNETTE De Minister van Leefmilieu, Ruimtelijke Ordening, Mobiliteit, Vervoer, Luchthavens en Dierenwelzijn, C. DI ANTONIO

^