Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 27 augustus 2015

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 27/08/2015 pub. 18/09/2015 numac 2015024206 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 juni 2004 houdende benoeming van de leden van het College van geneesheren voor de moeder en pasgeborene type ministerieel besluit prom. 27/08/2015 pub. 28/09/2015 numac 2015024222 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot aanstelling bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu van de vertrouwenspersoon integriteit type ministerieel besluit prom. 27/08/2015 pub. 01/10/2015 numac 2015027189 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 27 augustus 2015 tot vastlegging van de regels betreffende de randvoorwaarden inzake landbouw, tot opheffing van het besluit van de Waalse Regering van 13 juni 2014 tot vaststelling van de eisen en normen van de randvoorwaarden inzake landbouw en tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 12 februari 2015 tot uitvoering van het systeem van de rechtstreekse betalingen ten gunste van de landbouwers type ministerieel besluit prom. 27/08/2015 pub. 07/09/2015 numac 2015204013 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot verlenging van de regeling inzake tegemoetkoming van het Gewest ten gunste van de fokkers voor de verwerking of de afzet van producten uit hun bedrijf en ten gunste van melkproducenten voor de verwerking en de afzet van zuivelproducten

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 27/08/2015 pub. 01/10/2015 numac 2015027188 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering van 27 augustus 2015 tot vastlegging van de regels betreffende de randvoorwaarden inzake landbouw, tot opheffing van het besluit van de Waalse Regering van 13 juni 2014 tot vaststelling van de eisen en normen van de randvoorwaarden inzake landbouw en tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 12 februari 2015 tot uitvoering van het systeem van de rechtstreekse betalingen ten gunste van de landbouwers type besluit van de waalse regering prom. 27/08/2015 pub. 07/09/2015 numac 2015204012 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 14 december 1995 tot vaststelling van de verplichte bijdragen bestemd voor het Bevorderingsfonds "Zuivel" type besluit van de waalse regering prom. 27/08/2015 pub. 04/09/2015 numac 2015204011 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het regelgevende deel van Boek I van het Waalse Milieuwetboek wat betreft de erkenning en de subsidiëring van de milieuverenigingen type besluit van de waalse regering prom. 27/08/2015 pub. 04/09/2015 numac 2015204010 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van verschillende besluiten inzake de subsidiëring met betrekking tot de aangelegenheden leefmilieu, ruimtelijke ordening en mobiliteit type besluit van de waalse regering prom. 27/08/2015 pub. 07/09/2015 numac 2015204014 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 31 januari 2008 tot aanwijzing van de leden van de « Conseil wallon de l'égalité entre hommes et femmes » type besluit van de waalse regering prom. 27/08/2015 pub. 09/09/2015 numac 2015204015 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de "Conseil wallon du bien-être des animaux " ingesteld bij het decreet van 22 januari 2015
^