Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Waalse Regering van 24 mei 2018
gepubliceerd op 18 juni 2018

Besluit van de Waalse Regering genomen ter uitvoering van de artikelen 2, 18°, 15, § 1, en 15/6, § 1, derde lid, van het decreet van 12 februari 2004 betreffende het statuut van de overheidsbestuurder en tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 17 maart 2005 tot uitvoering van het decreet van 12 februari 2004 betreffende het statuut van de overheidsbestuurder

bron
waalse overheidsdienst
numac
2018203047
pub.
18/06/2018
prom.
24/05/2018
ELI
eli/besluit/2018/05/24/2018203047/staatsblad
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

24 MEI 2018. - Besluit van de Waalse Regering genomen ter uitvoering van de artikelen 2, 18°, 15, § 1, en 15/6, § 1, derde lid, van het decreet van 12 februari 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 12/02/2004 pub. 22/03/2004 numac 2004200763 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de overheidsbestuurder type decreet prom. 12/02/2004 pub. 30/03/2004 numac 2004200850 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot organisatie van de Waalse provincies sluiten betreffende het statuut van de overheidsbestuurder en tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 17 maart 2005Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 17/03/2005 pub. 13/04/2005 numac 2005200939 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van het decreet van 12 februari 2004 betreffende het statuut van de overheidsbestuurder type besluit van de waalse regering prom. 17/03/2005 pub. 14/04/2005 numac 2005200938 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van het decreet van 12 februari 2004 betreffende het statuut van de overheidsbestuurder voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet sluiten tot uitvoering van het decreet van 12 februari 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 12/02/2004 pub. 22/03/2004 numac 2004200763 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de overheidsbestuurder type decreet prom. 12/02/2004 pub. 30/03/2004 numac 2004200850 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot organisatie van de Waalse provincies sluiten betreffende het statuut van de overheidsbestuurder


De Waalse Regering, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 20;

Gelet op het decreet van 12 februari 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 12/02/2004 pub. 22/03/2004 numac 2004200763 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de overheidsbestuurder type decreet prom. 12/02/2004 pub. 30/03/2004 numac 2004200850 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot organisatie van de Waalse provincies sluiten betreffende het statuut van de overheidsbestuurder, de artikelen 2, 18°, 15, § 1, en 15/6, § 1, derde lid, ingevoegd bij het decreet van 28 maart 2018;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 17 maart 2005Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 17/03/2005 pub. 13/04/2005 numac 2005200939 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van het decreet van 12 februari 2004 betreffende het statuut van de overheidsbestuurder type besluit van de waalse regering prom. 17/03/2005 pub. 14/04/2005 numac 2005200938 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van het decreet van 12 februari 2004 betreffende het statuut van de overheidsbestuurder voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet sluiten tot uitvoering van het decreet van 12 februari 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 12/02/2004 pub. 22/03/2004 numac 2004200763 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de overheidsbestuurder type decreet prom. 12/02/2004 pub. 30/03/2004 numac 2004200850 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot organisatie van de Waalse provincies sluiten betreffende het statuut van de overheidsbestuurder;

Gelet op het rapport opgesteld overeenkomstig artikel 3, 2°, van het decreet van 11 april 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/04/2014 pub. 06/06/2014 numac 2014203532 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende uitvoering van de resoluties van de Vrouwenconferentie van de Verenigde Naties die in september 1995 in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de gewestelijke beleidslijnen sluiten houdende uitvoering van de resoluties van de Vrouwenconferentie van de Verenigde Naties die in september 1995 in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de gewestelijke beleidslijnen;

Gelet op het advies 63.320/4 van de Raad van State, gegeven op 8 mei 2018, overeenkomstig artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister-President;

Na beraadslaging, Besluit : HOOFDSTUK I. - Begripsomschrijvingen

Artikel 1.Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder : 1° het decreet van 12 februari 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 12/02/2004 pub. 22/03/2004 numac 2004200763 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de overheidsbestuurder type decreet prom. 12/02/2004 pub. 30/03/2004 numac 2004200850 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot organisatie van de Waalse provincies sluiten: het decreet van 12 februari 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 12/02/2004 pub. 22/03/2004 numac 2004200763 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de overheidsbestuurder type decreet prom. 12/02/2004 pub. 30/03/2004 numac 2004200850 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot organisatie van de Waalse provincies sluiten betreffende het statuut van de overheidsbestuurder;2° het register: het register van de instellingen bedoeld in artikel 15/6, § 1, eerste lid, van het decreet van 12 februari 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 12/02/2004 pub. 22/03/2004 numac 2004200763 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de overheidsbestuurder type decreet prom. 12/02/2004 pub. 30/03/2004 numac 2004200850 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot organisatie van de Waalse provincies sluiten;3° de aangever: de overheidsbestuurder of de beheerder van een instelling bedoeld in artikel 3 van het decreet van 12 februari 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 12/02/2004 pub. 22/03/2004 numac 2004200763 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de overheidsbestuurder type decreet prom. 12/02/2004 pub. 30/03/2004 numac 2004200850 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot organisatie van de Waalse provincies sluiten. HOOFDSTUK II. - Modaliteiten voor de overmaking van de mandatenaangiften en bezoldigingen en van de in het kader van het register ingezamelde informatie Afdeling 1. - Gemeenschappelijke bepalingen

Art. 2.Als het controleorgaan of de Regering de in artikel 15/1 of 15/6 van het decreet van 12 februari 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 12/02/2004 pub. 22/03/2004 numac 2004200763 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de overheidsbestuurder type decreet prom. 12/02/2004 pub. 30/03/2004 numac 2004200850 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot organisatie van de Waalse provincies sluiten respectievelijk bedoelde gegevens die nodig zijn voor het onderzoek van de dossiers en stukken, bij openbare authentieke bronnen kan verkrijgen, kan het/zij de aanvrager vrijstellen van het verstrekken van deze gegevens. Afdeling 2. - Overmaking van de jaarlijkse aangiften van mandaten,

functies en bezoldiging.

Art. 3.Om ontvankelijk te zijn, moet de in artikel 15/2 van het decreet van 12 februari 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 12/02/2004 pub. 22/03/2004 numac 2004200763 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de overheidsbestuurder type decreet prom. 12/02/2004 pub. 30/03/2004 numac 2004200850 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot organisatie van de Waalse provincies sluiten bedoelde aangifte de authentificatie van de aangever mogelijk maken. Deze authentificatie geschiedt langs elektronische weg aan de hand van de elektronische identiteitskaart van de aangever of op papier via een handtekening.

De aangifte langs elektronische weg die niet aan de hand van de identiteitskaart wordt geauthentificeerd, wordt door een ondertekende zending op papieren drager bevestigd. Deze zending kan uitgevoerd worden op grond van het document ontvangen door de aangever na afloop van de procedure langs elektronische weg.

Art. 4.Indien een aangifte langs beveiligde elektronische weg ingediend wordt, vermeldt de aangever een e-mailadres dat voor de uitwisselingen gebruikt moet worden.

De aangever deelt elke wijziging van dit adres aan het controleorgaan mede.

Er wordt een bericht van ontvangst van de indiening per e-mail aan de aangever gestuurd.

Art. 5.De begindatum van de termijn voor de verificatie van de aangiften bedoeld in artikel 15/3, § 2, zesde lid, van het decreet van 12 februari 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 12/02/2004 pub. 22/03/2004 numac 2004200763 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de overheidsbestuurder type decreet prom. 12/02/2004 pub. 30/03/2004 numac 2004200850 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot organisatie van de Waalse provincies sluiten is de eerste dag volgend op de dag van zending van het ontvangstbericht. Als die dag een zaterdag, zondag of wettelijke feestdag is, wordt de begindatum van deze termijn evenwel uitgesteld tot de eerstvolgende werkdag. Afdeling 3. - Overmaking van de in het kader van het register

ingezamelde informatie

Art. 6.De Minister-President bepaalt de modaliteiten voor de overmaking van de in artikel 15/6, § 2, van het decreet van 12 februari 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 12/02/2004 pub. 22/03/2004 numac 2004200763 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de overheidsbestuurder type decreet prom. 12/02/2004 pub. 30/03/2004 numac 2004200850 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot organisatie van de Waalse provincies sluiten bedoelde gegevens.

Deze modaliteiten voorzien in de mogelijkheid van een zending langs beveiligde elektronische weg, die de voorschriften van artikel 3 naleeft. HOOFDSTUK III. - Wijzigingsbepalingen

Art. 7.In bijlage III bij het besluit van de Waalse Regering van 17 maart 2005Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 17/03/2005 pub. 13/04/2005 numac 2005200939 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van het decreet van 12 februari 2004 betreffende het statuut van de overheidsbestuurder type besluit van de waalse regering prom. 17/03/2005 pub. 14/04/2005 numac 2005200938 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van het decreet van 12 februari 2004 betreffende het statuut van de overheidsbestuurder voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet sluiten tot uitvoering van het decreet van 12 februari 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 12/02/2004 pub. 22/03/2004 numac 2004200763 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de overheidsbestuurder type decreet prom. 12/02/2004 pub. 30/03/2004 numac 2004200850 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot organisatie van de Waalse provincies sluiten betreffende het statuut van de overheidsbestuurder worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in A., wordt punt 3. vervangen als volgt: "3. Inlichtingen betreffende de afgeleide mandaten het afgeleid mandaat is het mandaat of de functie uitgeoefend door de overheidsbestuurder dat/die hem toevertrouwd is door of op de voordracht van de instelling waaronder hij ressorteert.

Naam van het beheersorgaan

Lijst van de afgeleide mandaten

Bruto jaarlijkse bezoldiging terug- betaald aan de instelling

EUR


Commentaren: 2° in B.wordt punt 5. vervangen als volgt: "5. Inlichtingen betreffende de afgeleide mandaten het afgeleid mandaat is het mandaat of de functie uitgeoefend door de beheerder dat/die hem toevertrouwd is door of op de voordracht van de instelling waaronder hij ressorteert.

Naam van het beheersorgaan

Lijst van de afgeleide mandaten

Bruto jaarlijkse bezoldiging terug- betaald aan de instelling

EUR


Commentaren: ". HOOFDSTUK IV. - Inwerkingtreding

Art. 8.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt wordt. HOOFDSTUK V. - Slotbepaling

Art. 9.De Minister-President is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 24 mei 2018.

Voor de Regering : De Minister-President, W. BORSUS

^