Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 18 juni 2018

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 03/06/2018 pub. 18/06/2018 numac 2018012750 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 21 december 1998 betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 03/06/2018 pub. 18/06/2018 numac 2018012187 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 oktober 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de exploitatie van bioscoopzalen, betreffende de arbeids- en loonvoorwaarden type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/06/2018 numac 2018012272 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Marine Pensionering wegens leeftijdsgrens van een officier Bij koninklijk besluit nr. 2230 van 22 februari 2018, wordt luitenant-ter-zee eerste klasse L. Clijsters op pensioen gesteld op 1 juni 2018 in toepassing van de samengeordend type koninklijk besluit prom. 23/05/2018 pub. 18/06/2018 numac 2018012476 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de vereisten inzake beroepsopleiding, -ervaring en -bekwaamheid en inzake het psychotechnisch onderzoek voor het uitoefenen van een leidinggevende, uitvoerende of commerciële functie in een bewakingsonderneming, interne bewakingsdienst of opleidingsinstelling en de organisatie ervan type koninklijk besluit prom. 23/05/2018 pub. 18/06/2018 numac 2018012587 bron federale overheidsdienst justitie, federale overheidsdienst binnenlandse zaken en ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van de commissie bedoeld in artikel 10, § 1, eerste lid, van de wet van 12 januari 1970 betreffende de toekenning van een bijzondere vergoeding in geval van luchtvaartongeval in vredestijd type koninklijk besluit prom. 04/06/2018 pub. 18/06/2018 numac 2018012596 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 oktober 1996 tot aanwijzing van de federale wetenschappelijke instellingen type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/06/2018 numac 2018012663 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal wetgeving, fundamentele rechten en vrijheden. - Katholieke eredienst. - Landen. - Omvorming van plaatsen van kerkbedienaar in plaatsen van onderpastoor Bij koninklijk besluit van 25 mei 2018, in artikel 1, wordt de plaats va Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 10 april 2018. (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/06/2018 numac 2018012645 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 25 mei 2018 wordt mevrouw Marie-France EVRARD, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O, Middenstand en Energie in een betr Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/06/2018 numac 2018012646 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 25 mei 2018 wordt mevrouw Yolande DE CEUSTER, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O, Middenstand en Energie in een betre Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. 06/06/2018 pub. 18/06/2018 numac 2018012667 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit houdende vernieuwing en benoeming van adviseurs in economische diplomatie type koninklijk besluit prom. 04/05/2018 pub. 18/06/2018 numac 2018012679 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot toekenning van subsidies door het Federaal Agentschap voor de opvang van Asielzoekers in kader van een project of activiteit type koninklijk besluit prom. 23/05/2018 pub. 18/06/2018 numac 2018012696 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 oktober 1975 houdende oprichting van een Commissie voor boekhoudkundige normen type koninklijk besluit prom. 18/02/2018 pub. 18/06/2018 numac 2018030600 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 maart 2016 tot vaststelling van de douaneregelingen en de modaliteiten waaronder de directe en indirecte vertegenwoordiging kunnen worden toegepast, van het koninklijk besluit van 13 maart 2016 tot vaststelling van de voorwaarden voor het bijhouden van het stamregister van de douanevertegenwoordigers, van het bewijs van voldoende kennis van de douane-, BTW en accijnsreglementering en van de beroepsmatigheid van de uitoefening van de douanevertegenwoordiging en van het koninklijk besluit van 18 maart 2016 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de in het stamregister van de douane-expediteurs ingeschreven personen mogen worden ingeschreven in het stamregister van de douanevertegenwoordigers type koninklijk besluit prom. 03/06/2018 pub. 18/06/2018 numac 2018202048 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 oktober 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de exploitatie van bioscoopzalen, betreffende het stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbanen type koninklijk besluit prom. 03/06/2018 pub. 18/06/2018 numac 2018202052 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 oktober 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest en van de Duitstalige Gemeenschap, betreffende het tijdskrediet type koninklijk besluit prom. 03/06/2018 pub. 18/06/2018 numac 2018202114 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 december 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de pensioenpremie voor de uitzendkrachten in de sector van de scheikundige nijverheid type koninklijk besluit prom. 03/06/2018 pub. 18/06/2018 numac 2018202120 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 januari 2018, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest en van de Duitstalige Gemeenschap, betreffende het stelsel van werkloosheid op 62 jaar met toeslag van het FBZ ETAW in het Waalse Gewest type koninklijk besluit prom. 03/06/2018 pub. 18/06/2018 numac 2018202117 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 januari 2018, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap, tot vaststelling van het percentage van de bijdragen voor het jaar 2018 voor het fonds voor bestaanszekerheid genaamd "Sociaal Fonds 318.02 tot financiering tweede pensioenpijler" en tot bepaling van de datum van aanvraag tot vrijstelling van de bijdragen voor het jaar 2018 type koninklijk besluit prom. 03/06/2018 pub. 18/06/2018 numac 2018202124 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 december 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de pensioenpremie voor de uitzendkrachten in de sector voor het tuinbouwbedrijf type koninklijk besluit prom. 03/06/2018 pub. 18/06/2018 numac 2018202154 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 december 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het vermakelijkheidsbedrijf, betreffende de invoering van een systeem van werkloosheid met bedrijfstoeslag type koninklijk besluit prom. 03/06/2018 pub. 18/06/2018 numac 2018202156 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 december 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de pensioenpremie voor de uitzendkrachten in de sector van de bedienden der metaalfabrikatennijverheid type koninklijk besluit prom. 03/06/2018 pub. 18/06/2018 numac 2018202355 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 oktober 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de socio-culturele sector, betreffende de vaststelling van de door de werkgevers in 2018 en 2019 te betalen bijdrage ter financiering van het outplacement type koninklijk besluit prom. 29/05/2018 pub. 18/06/2018 numac 2018203036 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federaal agentschap voor nucleaire controle Koninklijk besluit tot aanvulling van het koninklijk besluit van 30 november 2011 houdende veiligheidsvoorschriften voor de kerninstallaties voor wat betreft de opslaginstallaties van verbruikte kernbrandstof en van colli met radioactief afval type koninklijk besluit prom. 29/05/2018 pub. 18/06/2018 numac 2018203035 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federaal agentschap voor nucleaire controle Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen en strekkende tot het vermijden van situaties die tot een potentieel passief aan radioactief afval en aan te ontmantelen installaties aanleiding kunnen geven

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 18/06/2018 numac 2018011831 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Gasvervoersleidingen Vervoersvergunning A323-4212 Bij ministerieel besluit van 20 april 2018, wordt een vervoersvergunning voor vervoer van aardgas door middel van leidingen verleend aan de nv Fluxys Belgium voor de aanleg en exploitatie van Betrokken gasvervoerinstallatie : Dendermonde (Oudegem Paalstraat) Station type ministerieel besluit prom. 11/06/2018 pub. 18/06/2018 numac 2018012701 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 februari 2018 tot vaststelling van de praktische organisatie van de medische verkiezingen zoals bedoeld in artikel 211, § 1, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type ministerieel besluit prom. 20/02/2018 pub. 18/06/2018 numac 2018030601 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 2016 tot vaststelling van de modaliteiten voor het bijhouden van het repertorium van de douanevertegenwoordigers, van de afrekening en in verband met de werking van de douanevertegenwoordiging

arrest

type arrest prom. -- pub. 18/06/2018 numac 2018201410 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 29/2018 van 15 maart 2018 Rolnummer 6552 In zake : het beroep tot gedeeltelijke vernietiging van de wet van 13 mei 2016 « tot wijziging van de programmawet van 29 maart 2012 betreffende de controle op het misbrui(...) Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters A. Alen en J. Spreutels, de rechters L. (...) type arrest prom. -- pub. 18/06/2018 numac 2018202551 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 47/2018 van 29 maart 2018 Rolnummers 6644 en 6645 In zake : de prejudiciële vraag betreffende de artikelen 148, 153 en 163 van de wet van 5 februari 2016 tot wijziging van het strafrecht en de strafvordering en houde Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters J. Spreutels en A. Alen, en de rechters (...)

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 04/05/2018 pub. 18/06/2018 numac 2018012518 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het opleidingsaanbod, de structuur, organisatie en financiering van de Koninklijke Beiaardschool Jef Denyn in Mechelen type besluit van de vlaamse regering prom. 20/04/2018 pub. 18/06/2018 numac 2018012610 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de herverdeling van begrotingsartikelen van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2018 type besluit van de vlaamse regering prom. 25/05/2018 pub. 18/06/2018 numac 2018012601 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 18 van het ministerieel besluit van 6 november 2003 tot vaststelling van het bedrag en de voorwaarden voor de toekenning van de tegemoetkoming, bedoeld in artikel 37, § 12, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, in de rust- en verzorgingstehuizen en in de rustoorden voor bejaarden

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 23/03/2017 pub. 18/06/2018 numac 2018012743 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de toewijzing van het mandaat van Adjunct directeur-generaal van het Brussels Hoofdstedelijk Parkeeragentschap

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 24/05/2018 pub. 18/06/2018 numac 2018203051 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering genomen ter uitvoering van artikel 2, 12°, van het decreet van 12 februari 2004 betreffende de Regeringscommissarissen en de controleopdrachten van de revisoren binnen de instellingen van openbaar nut type besluit van de waalse regering prom. 24/05/2018 pub. 18/06/2018 numac 2018203052 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering genomen ter uitvoering van artikel 2, 12°, van het decreet van 12 februari 2004 betreffende de Regeringscommissarissen en de controleopdrachten van de revisoren binnen de instellingen van openbaar nut voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet type besluit van de waalse regering prom. 31/05/2018 pub. 18/06/2018 numac 2018203054 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering genomen ter uitvoering van de artikelen 96/2, 96/3 en 96/8 van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn type besluit van de waalse regering prom. 31/05/2018 pub. 18/06/2018 numac 2018203053 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering genomen ter uitvoering van de artikelen L1123-15, L2212-45, L6411-1, L6421-1 en L6451-1 van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie type besluit van de waalse regering prom. 24/05/2018 pub. 18/06/2018 numac 2018203047 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering genomen ter uitvoering van de artikelen 2, 18°, 15, § 1, en 15/6, § 1, derde lid, van het decreet van 12 februari 2004 betreffende het statuut van de overheidsbestuurder en tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 17 maart 2005 tot uitvoering van het decreet van 12 februari 2004 betreffende het statuut van de overheidsbestuurder type besluit van de waalse regering prom. 24/05/2018 pub. 18/06/2018 numac 2018203048 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering genomen ter uitvoering van de artikelen 2, 18°, 15, § 1, en 15/6, § 1, derde lid, van het decreet van 12 februari 2004 betreffende het statuut van de overheidsbestuurder voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet en tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 17 maart 2005 tot uitvoering van het decreet van 12 februari 2004 betreffende het statuut van de overheidsbestuurder voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet

document

type document prom. -- pub. 18/06/2018 numac 2018012661 bron federale overheidsdienst financien Algemene administratie van de fiscaliteit. - Inkomstenbelastingen - Directe belastingen. - Voorafbetalingen. - Regeling waardoor zelfstandigen en vennootschappen een belastingvermeerdering kunnen vermijden en bepaalde belastingplichtigen De tweede kwartaalbetaling waarvan sprake in het stelsel van de voorafbetalingen van belasting, moe(...)

samenwerkingsakkoord

type samenwerkingsakkoord prom. 30/05/2018 pub. 18/06/2018 numac 2018012678 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Samenwerkingsakkoord tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de verdeling van de reserves van de krachtens de AKBW erkende vrije fondsen op het moment van de overname van het beheer en van de betaling van de kinderbijslag door een deelentiteit type samenwerkingsakkoord prom. 30/05/2018 pub. 18/06/2018 numac 2018012677 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Samenwerkingsakkoord tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Gemeenschap houdende omzetting in de gezinsbijslagwetgeving van de Richtlijn 2009/50/EG van de Raad van 25 mei 2009 betreffende de voorwaarden voor toegang en verblijf van onderdanen van derde landen met het oog op een hooggekwalificeerde baan, van de Richtlijn 2014/66/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 betreffende de voorwaarden voor toegang en verblijf van onderdanen van derde landen in het kader van een overplaatsing binnen een onderneming en van de Richtlijn 2016/801 van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2016 betreffende de voorwaarden voor toegang en verblijf van derdelanders met het oog op onderzoek, studie, stages, vrijwilligerswerk, scholierenuitwisseling, educatieve projecten of au-pairactiviteiten

erratum

type erratum prom. 03/05/2018 pub. 18/06/2018 numac 2018012729 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Executieve van 29 juni 1992 betreffende de overlegcommissies. - Erratum type erratum prom. 03/05/2018 pub. 18/06/2018 numac 2018012730 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 3 mei 2018 tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Executieve van 29 juni 1992 betreffende de overlegcommissies. - Erratum

document

type document prom. -- pub. 18/06/2018 numac 2018012767 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Helpdesk operatoren (niveau C) voor de FOD Justitie. - Selectienummer : ANG18012 Deze selectie werd afgesloten op 11/06/2018. Er zijn 14 laureaten. De lijst is 1 jaar gel(...) type document prom. -- pub. 18/06/2018 numac 2018203145 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Economische controleurs voor de controle van zonnecentra voor de Algemene Directie Economische Inspectie (niveau B) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectienummer: ANG18115(...) Solliciteren kan tot 2/07/2018 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud(...) type document prom. -- pub. 18/06/2018 numac 2018203209 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige servicedesk medewerkers (niveau B), voor de FOD Beleid en ondersteuning. - Selectienummer: AFG18102 Solliciteren kan tot 2/07/2018 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhou(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 18/06/2018 numac 2018203219 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige adjuncten van de directeur voor de gesloten centra (niveau A), voor de FOD Binnenlandse Zaken. - Selectienummer : MNG18014 Deze selectie werd afgesloten op 16/04/2018. Er zi(...) De lijst is 1 jaar geldig. Er werd ook een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een ha(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 18/06/2018 numac 2018012286 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Benoeming van kandidaat-beroepsofficieren van niveau **** **** koninklijk besluit ****. 2231 van 22 februari 2018: Landmacht Wordt kandidaat-beroepsofficier van niveau ****, ****. ****, op 26 december 2017 benoemd in de graad van **** **** Wordt kandidaat-beroepsofficier van niveau ****, ****. ****, op 26 december 2017 ****(...)

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 18/06/2018 numac 2018012629 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Personeel. - Benoeming in vast dienstverband Bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, wordt in vast dienstverband benoemd, in de klasse A1 : Bij ministerieel besluit van 4 juni 2018 : Met ingang van 1 april 2018 - De heer COLPAERT, Bert, bij de buitendiensten; Een beroep tot nietigverklaring van de voormeld(...)
^