Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Waalse Regering van 24 april 2014
gepubliceerd op 11 juni 2014

Besluit van de Waalse Regering houdende oprichting van het domaniale natuurreservaat "La Plaine d'Ychippe" te Leignon

bron
waalse overheidsdienst
numac
2014027168
pub.
11/06/2014
prom.
24/04/2014
ELI
eli/besluit/2014/04/24/2014027168/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

24 APRIL 2014. - Besluit van de Waalse Regering houdende oprichting van het domaniale natuurreservaat "La Plaine d'Ychippe" te Leignon (Ciney)


De Waalse Regering, Gelet op de wet van 12 juli 1973Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op het natuurbehoud Duitse vertaling van de federale versie sluiten op het Natuurbehoud, inzonderheid op artikel 6 gewijzigd bij het decreet van 7 september 1989, artikel 9, artikel 11 gewijzigd bij het decreet van 6 december 2001, alsook op artikel 41 gewijzigd bij de decreten van 7 september 1989 en 6 december 2001;

Gelet op het advies van de "Conseil supérieur wallon de la Conservation de la Nature" (Waalse Hoge Raad voor het Natuurbehoud), gegeven op 27 november 2012;

Gelet op het gunstig advies van de Directie Grondwateren van het Departement Leefmilieu en Water (Operationeel Directoraat-generaal Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu), gegeven op 12 april 2013;

Gelet op het openbaar onderzoek georganiseerd krachtens het Milieuwetboek, dat door de gemeente Ciney is uitgevoerd van 10 september 2013 tot 10 oktober 2013;

Gelet op het gunstig advies van het Provinciecollege van de provincie Namen, gegeven op 20 februari 2014;

Gelet op het bijzonder beheersplan van het domaniale natuurreservaat "La Plaine d'Ychippe" te Leignong (Ciney), opgemaakt door de Minister van Natuur;

Gelet op de overeenkomst van 29 oktober 2012 gesloten tussen de gemeente Ciney en het Waalse Gewest met het oog op de oprichting van het domaniaal natuurreservaat "La Plaine d'Ychippe";

Gelet op de hoge waarde van de locatie die, gelegen in een typische landbouwvlakte van de Condroz, veel opmerkelijke planten- en dierensoorten herbergt, zoals talrijke onkruidplanten, grauwe klauwieren en klapeksters of talrijke zeldzame insecten;

Overwegende dat natuurreservaten soorten herbergen, waarvoor een wetenschappelijke monitoring noodzakelijk is; dat de wetenschappelijke monitoring acties inhoudt, die strijdig zijn met de in natuurreservaten toepasselijke beschermingsmaatregelen, zoals het afnemen van plantenstukken of -individuen of het storen van dierlijke soorten, hun vangst en zelfs het doden ervan;

Dat die handelingen beperkt zijn en verricht worden door personen die bewust zijn van de kwetsbaarheid van de betrokken populaties; dat ze dan ook niet gevaarlijk zijn voor die populaties;

Overwegende dat, in het belang van de bescherming van de wilde fauna en flora alsook van de instandhouding van de natuurlijke habitats van het reservaat, beheers-en inrichtingshandelingen verricht moeten worden zodat de natuurlijke verschijnselen niet in volle vrijheid kunnen evolueren;

Dat die beheers- en inrichtingshandelingen, die de instandhouding of de bevordering van bepaalde kwetsbare soorten beogen ten opzichte van andere niet kwetsbare soorten kunnen inhouden dat bij de wet op het Natuurbehoud verboden handelingen verricht moeten worden terwijl ze voordelig zijn voor de bescherming van de wilde fauna en flora alsook voor de instandhouding van de natuurlijke habitats van het reservaat en dat ze niet schadelijk zijn voor het behoud van de betrokken milieus in een gunstige staat van instandhouding;

Overwegende dat er bijvoorbeeld op niet-limitatieve wijze gewezen kan worden op de aanleg van vijvers die de wijziging van het bodemreliëf als gevolg heeft maar ook op de noodzaak te strijden tegen allesoverwoekerende plantensoorten, wat het wegnemen van struiken en het beschadigen van het plantendek inhoudt; of op de noodzaak om bijzondere gevoelige dieren- of planten soorten te beschermen tegen predatie door gewonere soorten, die bijgevolg gestrikt of verjaagd moeten kunnen worden d.m.v. geschikte technieken;

Overwegende dat het in principe niet mogelijk is om alle gevallen te overwegen waarin afwijkingen aan de beheersautoriteit verleend zouden moeten kunnen worden in het kader van de handelingen inzake de inrichting en het beheer van het reservaat, omdat men niet vooraf kan weten hoe de toestand zal evolueren;

Overwegende dat het dan ook opportuun lijkt om een algemene afwijking toe te kennen voor de verboden bedoeld in de wet op het natuurbehoud wanneer de beheerder van het reservaat handelingen verricht met het oog op de inrichting en het beheer van het reservaat in het belang van de bescherming van de wilde fauna en flora alsook van de instandhouding van de natuurlijke habitats van dit reservaat;

Overwegende dat die afwijking overigens niet inhoudt dat die verbodsbepalingen opgeheven worden voor derden die het reservaat bezoeken;

Overwegende dat die afwijking dan ook gegrond en evenredig is;

Overwegende dat het beheer van de visfauna van de vijver van de "Cresses" nr. 1 onontbeerlijk is;

Op de voordracht van de Minister van Natuur;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.De aan de Gemeente Ciney toebehorende 32 ha 98 a 94 ca grond die kadastraal bekend zijn of waren als volgt, worden opgericht als domaniaal natuurreservaat "La Plaine d'Ychippe" :

Gemeente

Afdeling

Sectie

Veldnaam

Nr. van het perceel

Oppervlakte (ha)

Ciney

Leignon

C

Sur les Sarts

764 x7 pie

0,0749

C

Croix Hubot

764 s7 pie

2,0574

D

Tienne de Vaux

29 b

0,0618

D

Trou Michaux

47 b2 pie

1,1941

D

Tienne du Fond de la Roue

68 n2

0,1684

D

Fond de la Roue

68 a2 pie

0,1769

D

Fond de la Roue

68 f2 pie

0,3486

D

Fond de la Roue

68 h2 pie

1,6726

D

Fond de la Roue

68 k2 pie

0,3964

D

Fond de la Roue

68 l2

0,5632

D

Rabanage

76 a pie

0,1783

D

Fossé Monsieur

77 c pie

1,1629

D

Fossé Monsieur

82 t2 pie

0,5017

D

Etangs Cresses

110 v pie

0,0672

D

Etangs Cresses

116 a pie

1,3586

D

Les Golettes

121 b4 pie

2,1407

D

Etangs Cresses

121 d3

0,4393

D

Rabanage

121 g3 pie

0,3694

D

Al Basse

121 m3 pie

4,9681

D

Sur le Tige

121 z3 pie

2,2804

D

Sur le Tige

121 z3 pie

5,3182

Haversin

B

Forchue Vivier

335 d

1,5120

B

Forchue Vivier

336 l

0,2636

B

Belle Naie

372 e

3,2435

B

Cresses

378 b pie

0,852

Chevetogne

B

Pré Poncia

185 a

0,2981

B

Pré Poncia

186 a

0,4184

B

Poncia

187 b

0,1673

B

Poncia

187 a

0,2400

B

Poncia

188 a

0,4577

B

Poncia

193 pie

0,0377

Totaal :

32,9894


Het domaniaal natuurreservaat staat afgebakend op de in bijlage bij dit besluit opgenomen kaart.

Het bijzonder beheerplan van het reservaat wordt goedgekeurd en ligt ter inzage bij de houtvesterij van het Departement Natuur en Bossen waarop het reservaat zich bevindt.

Art. 2.Het personeelslid van de Waalse Overheidsdienst dat belast is met het beheer van het domaniaal natuurreservaat is de Ingenieur-houtvester van het Departement Natuur en Bossen belast met het grondgebied waarop het reservaat zich bevindt.

Hij wordt bijgestaan door de "Commission consultative de gestion des réserves naturelles domaniales de Dinant" (Adviescommissie inzake het beheer van de domaniale natuurreservaten van Dinant).

Art. 3.In het belang van de wilde fauna en flora alsook van de instandhouding van de natuurlijke habitats van het reservaat kan worden afgeweken van de verbodsbepalingen van artikel 11 van de wet van 12 juli 1973Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op het natuurbehoud Duitse vertaling van de federale versie sluiten voor de uitvoering van de handelingen met het oog op de inrichting en het beheer van het reservaat.

Art. 4.In het belang van de wilde fauna en flora alsook van de instandhouding van de natuurlijke habitats van het reservaat kan de Inspecteur-generaal van het Departement Natuur en Bossen toelaten om van de verbodsbepalingen van artikel 11 van de wet van 12 juli 1973Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op het natuurbehoud Duitse vertaling van de federale versie sluiten af te wijken in het kader van wetenschappelijke onderzoeken en opvolgingen en na advies van de "Conseil supérieur wallon de la Conservation de la Nature.

Art. 5.De toegang van het publiek in het reservaat wordt beperkt tot de behoorlijk bebakende wegen en plaatsen.

Art. 6.In afwijking van artikel 11, eerste lid, van de wet van 12 juli 1973Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op het natuurbehoud Duitse vertaling van de federale versie sluiten, mag het jachtrecht uitgeoefend worden op de als reservaat opgerichte gemeentegronden en ten gunste van de gemeente verhuurd worden.

Die afwijking wordt toegestaan mits inachtneming van de modaliteiten bepaald door het personeelslid bedoeld in artikel 2 en op een wijze die niet in strijd is met de natuurbehouddoelstellingen beoogd bij het oprichten van het domaniale natuurreservaat.

De houder van het jachtrecht staat alleen in voor eventuele vergoedingen te wijten aan wildschade.

Art. 7.In afwijking van artikel 11, eerste lid, van de wet van 12 juli 1973Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op het natuurbehoud Duitse vertaling van de federale versie sluiten, is het vissen toegelaten.

Die afwijking wordt toegestaan mits inachtneming van de modaliteiten bepaald door het personeelslid bedoeld in artikel 2 en op een wijze die niet in strijd is met de natuurbehouddoelstellingen beoogd bij het oprichten van het domaniale natuurreservaat.

Art. 8.De Minister van Natuur is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 24 april 2014.

De Minister-President, R. DEMOTTE De Minister van Openbare Werken, Landbouw, Landelijke Aangelegenheden, Natuur, Bossen en Erfgoed;

C. DI ANTONIO

^