Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Waalse Regering van 24 april 2014
gepubliceerd op 11 juni 2014

Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 22 november 2001 tot oprichting van het domaniaal natuurreservaat "Le Pachis des Chevaux" te Ciney

bron
waalse overheidsdienst
numac
2014027166
pub.
11/06/2014
prom.
24/04/2014
ELI
eli/besluit/2014/04/24/2014027166/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

24 APRIL 2014. - Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 22 november 2001Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 22/11/2001 pub. 14/12/2001 numac 2001027720 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende oprichting van het domaniaal natuurreservaat "Pachis des Chevaux" te Ciney sluiten tot oprichting van het domaniaal natuurreservaat "Le Pachis des Chevaux" te Ciney


De Waalse Regering, Gelet op de wet van 12 juli 1973Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op het natuurbehoud Duitse vertaling van de federale versie sluiten op het Natuurbehoud, inzonderheid op artikel 6 gewijzigd bij het decreet van 7 september 1989, artikel 9, artikel 11 gewijzigd bij het decreet van 6 december 2001, alsook op artikel 41 gewijzigd bij de decreten van 7 september 1989 en 6 december 2001;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 22 november 2001Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 22/11/2001 pub. 14/12/2001 numac 2001027720 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende oprichting van het domaniaal natuurreservaat "Pachis des Chevaux" te Ciney sluiten tot oprichting van het domaniaal natuurreservaat "Le Pachis des Chevaux" te Ciney;

Gelet op het gunstig advies van de "Conseil supérieur wallon de la Conservation de la Nature" (Waalse Hoge Raad voor Natuurbehoud), gegeven op 28 augustus 2012;

Gelet op het gunstig advies van de Directie Grondwateren van het Departement Leefmilieu en Water (Operationeel Directoraat-generaal Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu), gegeven op 12 april 2013;

Gelet op het openbaar onderzoek georganiseerd krachtens het Milieuwetboek, dat door de gemeente Ciney is uitgevoerd van 10 september 2013 tot 10 oktober 2013;

Gelet op het gunstig advies van het Provinciecollege van de Provincie Namen, gegeven op 20 februari 2014;

Gelet op het bijzonder beheerplan van de uitbreiding van het domaniale natuurreservaat "Le Pachis des Chevaux" te Ciney, opgemaakt door de Minister van Natuur;

Gelet op de diversiteit en de rijkdom van de flora van de locatie, met name de aanwezigheid van de adderwortel, erg zeldzaam, en die in de Condroz leeft;

Gelet op het belang van de locatie voor avifauna;

Overwegende dat natuurreservaten soorten herbergen, waarvoor een wetenschappelijke monitoring noodzakelijk is; dat de wetenschappelijke monitoring acties inhoudt, die strijdig zijn met de in natuurreservaten toepasselijke beschermingsmaatregelen, zoals het afnemen van plantenstukken of -individuen of het storen van dierlijke soorten, hun vangst en zelfs het doden ervan;

Dat die handelingen beperkt zijn en verricht worden door personen die bewust zijn van de kwetsbaarheid van de betrokken populaties; dat ze dan ook niet gevaarlijk zijn voor die populaties;

Overwegende dat, in het belang van de bescherming van de wilde fauna en flora alsook van de instandhouding van de natuurlijke habitats van het reservaat, beheers-en inrichtingshandelingen verricht moeten worden zodat de natuurlijke verschijnselen niet in volle vrijheid kunnen evolueren;

Dat die beheers- en inrichtingshandelingen, die de instandhouding of de bevordering van bepaalde kwetsbare soorten beogen ten opzichte van andere niet kwetsbare soorten kunnen inhouden dat bij de wet op het Natuurbehoud verboden handelingen verricht moeten worden terwijl ze voordelig zijn voor de bescherming van de wilde fauna en flora alsook voor de instandhouding van de natuurlijke habitats van het reservaat en dat ze niet schadelijk zijn voor het behoud van de betrokken milieus in een gunstige staat van instandhouding;

Overwegende dat er bijvoorbeeld op niet-limitatieve wijze gewezen kan worden op de aanleg van vijvers die de wijziging van het bodemreliëf als gevolg heeft maar ook op de noodzaak te strijden tegen allesoverwoekerende plantensoorten, wat het wegnemen van struiken en het beschadigen van het plantendek inhoudt; of op de noodzaak om bijzondere gevoelige dieren- of planten soorten te beschermen tegen predatie door gewonere soorten, die bijgevolg gestrikt of verjaagd moeten kunnen worden d.m.v. geschikte technieken;

Overwegende dat het in principe niet mogelijk is om alle gevallen te overwegen waarin afwijkingen aan de beheersautoriteit verleend zouden moeten kunnen worden in het kader van de handelingen inzake de inrichting en het beheer van het reservaat, omdat men niet vooraf kan weten hoe de toestand zal evolueren;

Overwegende dat het dan ook opportuun lijkt om een algemene afwijking toe te kennen voor de verboden bedoeld in de wet op het natuurbehoud wanneer de beheerder van het reservaat handelingen verricht met het oog op de inrichting en het beheer van het reservaat in het belang van de bescherming van de wilde fauna en flora alsook van de instandhouding van de natuurlijke habitats van dit reservaat;

Overwegende dat die afwijking overigens niet inhoudt dat die verbodsbepalingen opgeheven worden voor derden die het reservaat bezoeken;

Overwegende dat die afwijking dan ook gegrond en evenredig is;

Op de voordracht van de Minister van Natuur;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Artikel 1 van het besluit van de Waalse Regering van 22 november 2001Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 22/11/2001 pub. 14/12/2001 numac 2001027720 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende oprichting van het domaniaal natuurreservaat "Pachis des Chevaux" te Ciney sluiten tot oprichting van het domaniaal natuurreservaat "Le Pachis des Chevaux" te Ciney wordt aangevuld met een lid, luidend als volgt : "De aan het Waalse Gewest toebehorende 4 ha 43a 16 ca grond die kadastraal bekend zijn of waren als volgt, worden opgericht als uitbreiding van het domaniaal natuurreservaat "Le Pachis des Chevaux" :

Gemeente

Afdeling

Sectie

Plaatsnaam

nr. perceel

Oppervlakte (ha)

Ciney

1

D

Bacene

313/2 B

0,0600

Ciney

1

D

Bacene

310 D

0,3960

Ciney

1

D

Bacene

307 H

1,6716

Ciney

1

D

Agaise

306 F

0,8220

Ciney

1

D

Barcennes

309

0,0510

Ciney

1

D

Pré devant Layette

289 E

1,4310

Totaal :

4,4316


De uitbreiding van het domaniaal natuurreservaat staat in het grijs afgebakend op de in bijlage 2 bij dit besluit opgenomen kaart.

De totale oppervlakte van het reservaat bedraagt op die manier 6 ha 07 a 88 ca.

Het bijzonder beheerplan van de uitbreiding van het reservaat wordt goedgekeurd en ligt ter inzage bij de houtvesterij van het Departement Natuur en Bossen waarop het reservaat zich bevindt.".

Art. 2.Artikel 3 van hetzelfde besluit wordt aangevuld met volgend lid : "Hij wordt bijgestaan door de "Commission consultative de gestion des réserves naturelles domaniales de Dinant" (Adviescommissie inzake het beheer van de domaniale natuurreservaten van Dinant).".

Art. 3.Artikel 4 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : "In het belang van de wilde fauna en flora alsook van de instandhouding van de natuurlijke habitats van het reservaat kan worden afgeweken van de verbodsbepalingen van artikel 11 van de wet van 12 juli 1973Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op het natuurbehoud Duitse vertaling van de federale versie sluiten voor de uitvoering van de handelingen met het oog op de inrichting en het beheer van het reservaat.".

Art. 4.Artikel 5 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : "In het belang van de wilde fauna en flora alsook van de instandhouding van de natuurlijke habitats van het reservaat kan de Inspecteur-generaal van het Departement Natuur en Bossen toelaten om van de verbodsbepalingen van artikel 11 van de wet van 12 juli 1973Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op het natuurbehoud Duitse vertaling van de federale versie sluiten af te wijken in het kader van wetenschappelijke onderzoeken en opvolgingen en na advies van de "Conseil supérieur wallon de la Conservation de la Nature.".

Art. 5.Hetzelfde besluit wordt aangevuld met een artikel 6, luidend als volgt : "De toegang van het publiek in het reservaat wordt beperkt tot de behoorlijk bebakende wegen en plaatsen.".

Art. 6.In hetzelfde besluit wordt een artikel 7 ingevoegd, luidend als volgt : "De Minister van Natuur is belast met de uitvoering van dit besluit.".

Namen, 24 april 2014.

De Minister-President, R. DEMOTTE De Minister van Openbare Werken, Landbouw, Landelijke Aangelegenheden, Natuur, Bossen en Erfgoed;

C. DI ANTONIO

^