Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Waalse Regering van 23 juni 2016
gepubliceerd op 05 juli 2016

Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van Deel VIII van Boek I van het Milieuwetboek, wat betreft de aanwijzing van personeelsleden vaststellers inzake bodems, pesticiden, landbouw en riviervisserij

bron
waalse overheidsdienst
numac
2016203462
pub.
05/07/2016
prom.
23/06/2016
ELI
eli/besluit/2016/06/23/2016203462/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

23 JUNI 2016. - Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van Deel VIII van Boek I van het Milieuwetboek, wat betreft de aanwijzing van personeelsleden vaststellers inzake bodems, pesticiden, landbouw en riviervisserij


De Waalse Regering, Gelet op boek I van het Milieuwetboek, artikelen D.139, 4°, D.140, §§ 1 en 2, tweede lid, 3°, en D.159, § 1, vierde lid;

Gelet op het regelgevend deel van Boek I van het Milieuwetboek;

Gelet op het rapport opgesteld overeenkomstig artikel 3, 2°, van het decreet van 11 april 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/04/2014 pub. 06/06/2014 numac 2014203532 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende uitvoering van de resoluties van de Vrouwenconferentie van de Verenigde Naties die in september 1995 in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de gewestelijke beleidslijnen sluiten houdende uitvoering van de resoluties van de Vrouwenconferentie van de Verenigde Naties die in september 1995 in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de gewestelijke beleidslijnen op 17 juni 2015;

Gelet op het overleg tussen de Gewestelijke regeringen en de Federale overheid, gepleegd op 15 juli 2015;

Gelet op het advies nr. 59.274/4 van de Raad van State, gegeven op 12 mei 2016, overeenkomstig artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 17 juni 2016;

Gelet op de instemming van de Minister van Begroting, gegeven op 23 juni 2016;

Gelet op het Waalse landbouwwetboek, artikelen D.390, D.396 tot D.398;

Overwegende dat de bevoegdheden van sommige personeelsleden van het Directoraat-generaal Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu aangevuld moeten worden i.v.m. de opsporing en de vaststelling van overtredingen van de bepalingen van het decreet van 5 december 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 05/12/2008 pub. 18/02/2009 numac 2009200642 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende het bodembeheer sluiten betreffende het bodembeheer en de desbetreffende uitvoeringsbesluiten;

Overwegende dat het decreet van 27 maart 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 27/03/2014 pub. 04/06/2014 numac 2014203411 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de riviervisserij, het visbeleid en de visserijstructuren sluiten betreffende de riviervisserij, het visbeleid en de visserijstructuren in werking is getreden op 1 januari 2016; dat dat decreet het repressieve kader inzake visserij gedeeltelijk heeft gewijzigd; dat, om elke discussie te voorkomen inzake de bevoegdheid van de personeelsleden van het Departement Natuur en Bossen en van de personeelsleden van het Departement Politie en Controles, het noodzakelijk is te bevestigen dat ze bevoegd zijn om op te treden in de hoedanigheid van officier van de gerechtelijke politie wat die aangelegenheid betreft; dat die bevestiging zo snel mogelijk moet geschieden om elke juridische onzekerheid te voorkomen en om een eventueel gebrek aan vervolgingen op dat vlak te verhelpen;

Overwegende voor het overige dat het met het oog op de vereenvoudiging van de procedures past om die hoedanigheid van officier van de gerechtelijke politie uit te breiden tot alle aangelegenheden waarvoor ze bevoegd zijn;

Overwegende dat hun bevoegdheid ook bevestigd moet worden wat betreft de regelgeving op de pesticiden, waarvoor ze al bevoegd zijn overeenkomstig de wet op het natuurbehoud;

Overwegende, tot slot, dat ze ertoe gemachtigd moeten worden bankkosten te innen i.v.m. de transactie wanneer de overtreder kiest voor de elektronische betaalwijze voor de onmiddellijke inning;

Op de voordracht van de Minister van Leefmilieu en van de Minister van Landbouw, Natuur en Landelijke Aangelegenheden;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In artikel R.87 van het regelgevend deel van Boek I van het Milieuwetboek, ingevoegd bij het besluit van de Waalse Regering van 5 december 2008Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 05/12/2008 pub. 12/02/2009 numac 2009027023 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van het administratieve en bezoldigingsstatuut van het personeel van « Wallonie-Bruxelles international » type besluit van de waalse regering prom. 05/12/2008 pub. 12/12/2008 numac 2008204500 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 1 februari 2007 betreffende de organieke personeelsformaties van het Ministerie van het Waalse Gewest en van het Waals Ministerie van Uitrusting en Vervoer type besluit van de waalse regering prom. 05/12/2008 pub. 27/01/2009 numac 2009027017 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot invoeging van een deel VIII in het regelgevende deel van Boek I van het Milieuwetboek sluiten en gewijzigd bij de besluiten van de Waalse Regering van 9 februari 2012, 24 oktober 2013 en 5 februari 2015, worden de volgende wijzigingen aangebracht : a) punt 9° wordt opgeheven; b) onder punt 13° worden de woorden "inzake de bescherming en het welzijn der dieren" vervangen door de worden "inzake leefmilieu, wat betreft de bepalingen bedoeld bij of krachtens artikel D.155bis, inzake de bescherming en het welzijn der dieren en inzake landbouw"; c) punt 14° wordt vervangen als volgt : « 14° het decreet van 5 december 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 05/12/2008 pub. 18/02/2009 numac 2009200642 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende het bodembeheer sluiten betreffende het bodembeheer;»; d) het wordt aangevuld met de punten 15°, 16° en 17°, luidend als volgt : « 15° het Waalse landbouwwetboek;16° het decreet van 10 juli 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 10/07/2013 pub. 05/09/2013 numac 2013204849 bron waalse overheidsdienst Decreet tot vaststelling van een kader ter verwezenlijking van een duurzaam gebruik van pesticiden en tot wijziging van Boek I van het Milieuwetboek, Boek II van het Milieuwetboek, dat het Waterwetboek inhoudt, de wet van 28 december 1967 betreffende de onbevaarbare waterlopen en het decreet van 12 juli 2001 betreffende de beroepsopleiding in de landbouw sluiten tot invoering van een kader om te komen tot een pesticidengebruik dat verenigbaar is met duurzame ontwikkeling en tot wijziging van Boek I van het Milieuwetboek, Boek II van het Milieuwetboek, dat het Waterwetboek inhoudt, de wet van 28 december 1967Relevante gevonden documenten type wet prom. 28/12/1967 pub. 17/08/2007 numac 2007000737 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de onbevaarbare waterlopen sluiten betreffende de onbevaarbare waterlopen en het decreet van 12 juli 2001 betreffende de beroepsopleiding in de landbouw;17° de besluiten tot uitvoering van de wetten en decreten bedoeld onder de punten 1° tot 10°, 12°, 14°, 15° en 16° voor zover de materies waarop ze betrekking hebben onder de bevoegdheid van het Gewest vallen.»

Art. 2.Artikel R.88 van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij het besluit van de Waalse Regering van 5 december 2008Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 05/12/2008 pub. 12/02/2009 numac 2009027023 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van het administratieve en bezoldigingsstatuut van het personeel van « Wallonie-Bruxelles international » type besluit van de waalse regering prom. 05/12/2008 pub. 12/12/2008 numac 2008204500 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 1 februari 2007 betreffende de organieke personeelsformaties van het Ministerie van het Waalse Gewest en van het Waals Ministerie van Uitrusting en Vervoer type besluit van de waalse regering prom. 05/12/2008 pub. 27/01/2009 numac 2009027017 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot invoeging van een deel VIII in het regelgevende deel van Boek I van het Milieuwetboek sluiten, wordt vervangen als volgt : « Art. R.88. De personeelsleden van het Operationeel directoraat-generaal Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu die onder het Departement Landelijke Aangelegenheden en Waterlopen ressorteren, worden belast met de opsporing en de vaststelling van overtedingen van : 1° de wet van 28 december 1967Relevante gevonden documenten type wet prom. 28/12/1967 pub. 17/08/2007 numac 2007000737 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de onbevaarbare waterlopen sluiten betreffende de onbevaarbare waterlopen;2° bedoeld in artikel D.397, § 4, van het Waalse landbouwwetboek; 3° de besluiten tot uitvoering van de wet en van het artikel bedoeld onder 1° en 2°.».

Art. 3.Artikel R.89 van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij het besluit van de Waalse Regering van 5 december 2008Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 05/12/2008 pub. 12/02/2009 numac 2009027023 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van het administratieve en bezoldigingsstatuut van het personeel van « Wallonie-Bruxelles international » type besluit van de waalse regering prom. 05/12/2008 pub. 12/12/2008 numac 2008204500 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 1 februari 2007 betreffende de organieke personeelsformaties van het Ministerie van het Waalse Gewest en van het Waals Ministerie van Uitrusting en Vervoer type besluit van de waalse regering prom. 05/12/2008 pub. 27/01/2009 numac 2009027017 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot invoeging van een deel VIII in het regelgevende deel van Boek I van het Milieuwetboek sluiten, wordt vervangen als volgt : « Art. R.89. De bosbeambten en -aangestelden, bedoeld in artikel 2, §§ 1 en 2, van het besluit van de Waalse Regering van 17 september 2015Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 17/09/2015 pub. 07/10/2015 numac 2015204493 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de specifieke bepalingen die van toepassing zijn op het Departement Natuur en Bossen sluiten betreffende de specifieke bepalingen die van toepassing zijn op het Departement Natuur en Bossen alsook de personeelsleden van de Directie stroperijbestrijding en verontreinigingsbestraffing van het Departement Politie en Controles, worden belast met de opsporing en de vaststelling van overtedingen van : 1° de wet van van 12 juli 1973 op het natuurbehoud;2° het decreet van 27 maart 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 27/03/2014 pub. 04/06/2014 numac 2014203411 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de riviervisserij, het visbeleid en de visserijstructuren sluiten betreffende de riviervisserij, het visbeleid en de visserijstructure;3° de besluiten tot uitvoering van de wet en van het decreet bedoeld onder 1° en 2°.»

Art. 4.In Deel VIII, Hoofdstuk I, van hetzelfde Wetboek wordt een artikel R.89bis ingevoegd, luidend als volgt : « Art. R.89bis. Het statutaire of contractuele personeel van de diensten van de Waalse Regering dat de hoedanigheid van boswachter heeft overeenkomstig artikel 56 van het Boswetboek van 15 juli 2008, is, als officier van de gerechtelijke politie, bevoegd voor de opsporing en de vaststelling van het geheel van de overtredingen die het kan opsporen en vaststellen krachtens artikel D.140, § 1, van Boek I van het Milieuwetboek, het Boswetboek en de jachtwet van 28 februari 1882. » Art.5. Artikel R.90 van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij het besluit van de Waalse Regering van 5 december 2008Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 05/12/2008 pub. 12/02/2009 numac 2009027023 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van het administratieve en bezoldigingsstatuut van het personeel van « Wallonie-Bruxelles international » type besluit van de waalse regering prom. 05/12/2008 pub. 12/12/2008 numac 2008204500 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 1 februari 2007 betreffende de organieke personeelsformaties van het Ministerie van het Waalse Gewest en van het Waals Ministerie van Uitrusting en Vervoer type besluit van de waalse regering prom. 05/12/2008 pub. 27/01/2009 numac 2009027017 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot invoeging van een deel VIII in het regelgevende deel van Boek I van het Milieuwetboek sluiten, wordt vervangen als volgt : « Art. R.90. De bosbeambten en -aangestelden, bedoeld in artikel 2, §§ 1 en 2, van het besluit van de Waalse Regering van 17 september 2015Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 17/09/2015 pub. 07/10/2015 numac 2015204493 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de specifieke bepalingen die van toepassing zijn op het Departement Natuur en Bossen sluiten betreffende de specifieke bepalingen die toepasselijk zijn op het Departement Natuur en Bossen, worden belast met de opsporing en de vaststelling van overtedingen van : 1° de wet van 28 december 1967Relevante gevonden documenten type wet prom. 28/12/1967 pub. 17/08/2007 numac 2007000737 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de onbevaarbare waterlopen sluiten betreffende de onbevaarbare waterlopen;2° de wet van 18 juli 1973Relevante gevonden documenten type wet prom. 18/07/1973 pub. 25/06/2013 numac 2013000403 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de bestrijding van de geluidshinder sluiten betreffende de bestrijding van de geluidshinder;3° artikel 7, § 1, van het decreet van 27 juni 1996 betreffende de afvalstoffen, in gebieden die niet voor bebouwing bestemd zijn in de zin van artikel 25, tweede lid, van het Waalse wetboek van ruimtelijke ordening, stedenbouw, erfgoed en energie;4° het decreet van 11 maart 1999Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/03/1999 pub. 08/06/1999 numac 1999027439 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de milieuvergunning sluiten betreffende de milieuvergunning;5° het Milieuwetboek, met inbegrip van dit Boek en van Boek II van het Milieuwetboek, dat het Waterwetboek inhoudt;6° het decreet van 10 juli 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 10/07/2013 pub. 05/09/2013 numac 2013204849 bron waalse overheidsdienst Decreet tot vaststelling van een kader ter verwezenlijking van een duurzaam gebruik van pesticiden en tot wijziging van Boek I van het Milieuwetboek, Boek II van het Milieuwetboek, dat het Waterwetboek inhoudt, de wet van 28 december 1967 betreffende de onbevaarbare waterlopen en het decreet van 12 juli 2001 betreffende de beroepsopleiding in de landbouw sluiten tot invoering van een kader om te komen tot een pesticidengebruik dat verenigbaar is met duurzame ontwikkeling en tot wijziging van Boek I van het Milieuwetboek, Boek II van het Milieuwetboek, dat het Waterwetboek inhoudt, de wet van 28 december 1967Relevante gevonden documenten type wet prom. 28/12/1967 pub. 17/08/2007 numac 2007000737 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de onbevaarbare waterlopen sluiten betreffende de onbevaarbare waterlopen en het decreet van 12 juli 2001 betreffende de beroepsopleiding in de landbouw;7° de besluiten tot uitvoering van de wetten, decreten en wetboeken bedoeld onder de punten 1° tot 6°.»

Art. 6.Artikel R.93ter van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij het besluit van de Waalse Regering van 5 februari 2015Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 05/02/2015 pub. 11/02/2015 numac 2015027024 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het regelgevende deel van Boek I van het Milieuwetboek met betrekking tot het onderzoek en de vaststelling van overtredingen type besluit van de waalse regering prom. 05/02/2015 pub. 16/02/2015 numac 2015200726 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 5 december 2008 tot vaststelling van het administratieve en geldelijke statuut van het personeel van "Wallonie-Bruxelles International" sluiten, wordt aangevuld met volgend lid : « De personeelsleden bedoeld in het eerste lid worden belast met de opsporing en de vaststelling van overtredingen van de bepalingen waarin de artikelen D.396, 1° en 2°, D.397 en D.398 van het Waalse landbouwwetboek voorzien. »

Art. 7.In Deel VIII, Hoofdstuk I, van hetzelfde Wetboek wordt een artikel R.93quater ingevoegd, luidend als volgt : « Art. R.93quater. De personeelsleden van het Operationeel directoraat-generaal Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu die onder het Departement Steun en onder het Departement Landbouw ressorteren, worden belast met de opsporing en de vaststelling van overtedingen van artikel D.396, 3°, van het Waalse landbouwwetboek. »

Art. 8.In artikel R.94 van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij het besluit van de Waalse Regering van 5 december 2008Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 05/12/2008 pub. 12/02/2009 numac 2009027023 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van het administratieve en bezoldigingsstatuut van het personeel van « Wallonie-Bruxelles international » type besluit van de waalse regering prom. 05/12/2008 pub. 12/12/2008 numac 2008204500 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 1 februari 2007 betreffende de organieke personeelsformaties van het Ministerie van het Waalse Gewest en van het Waals Ministerie van Uitrusting en Vervoer type besluit van de waalse regering prom. 05/12/2008 pub. 27/01/2009 numac 2009027017 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot invoeging van een deel VIII in het regelgevende deel van Boek I van het Milieuwetboek sluiten en gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 5 februari 2015Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 05/02/2015 pub. 11/02/2015 numac 2015027024 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het regelgevende deel van Boek I van het Milieuwetboek met betrekking tot het onderzoek en de vaststelling van overtredingen type besluit van de waalse regering prom. 05/02/2015 pub. 16/02/2015 numac 2015200726 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 5 december 2008 tot vaststelling van het administratieve en geldelijke statuut van het personeel van "Wallonie-Bruxelles International" sluiten, wordt het tweede lid aangevuld als volgt : « - de landbouwwetgeving. »

Art. 9.In artikel R.110, 6°, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij het besluit van de Waalse Regering van 5 december 2008Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 05/12/2008 pub. 12/02/2009 numac 2009027023 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van het administratieve en bezoldigingsstatuut van het personeel van « Wallonie-Bruxelles international » type besluit van de waalse regering prom. 05/12/2008 pub. 12/12/2008 numac 2008204500 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 1 februari 2007 betreffende de organieke personeelsformaties van het Ministerie van het Waalse Gewest en van het Waals Ministerie van Uitrusting en Vervoer type besluit van de waalse regering prom. 05/12/2008 pub. 27/01/2009 numac 2009027017 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot invoeging van een deel VIII in het regelgevende deel van Boek I van het Milieuwetboek sluiten en gewijzigd bij de besluiten van de Waalse Regering van 27 mei 2009 en 17 december 2015, worden de woorden "van de wet van 1 juli 1954 op de riviervisserij" vervangen door de woorden "van het decreet van 27 maart 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 27/03/2014 pub. 04/06/2014 numac 2014203411 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de riviervisserij, het visbeleid en de visserijstructuren sluiten betreffende de riviervisserij, het visbeleid en de visserijstructuren".

Art. 10.In Deel VIII, Hoofdstuk IV, van hetzelfde Wetboek wordt een artikel R.112bis ingevoegd, luidend als volgt : « Art. R.112bis. Aan elke persoon kan voorgesteld worden om langs de elektronische weg te betalen. In geval van betaling per kredietkaart, worden de bijkomende bankkosten voor de transactie door de overtreder gedragen. »

Art. 11.In artikel R.87 van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij het besluit van de Waalse Regering van 5 december 2008Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 05/12/2008 pub. 12/02/2009 numac 2009027023 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van het administratieve en bezoldigingsstatuut van het personeel van « Wallonie-Bruxelles international » type besluit van de waalse regering prom. 05/12/2008 pub. 12/12/2008 numac 2008204500 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 1 februari 2007 betreffende de organieke personeelsformaties van het Ministerie van het Waalse Gewest en van het Waals Ministerie van Uitrusting en Vervoer type besluit van de waalse regering prom. 05/12/2008 pub. 27/01/2009 numac 2009027017 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot invoeging van een deel VIII in het regelgevende deel van Boek I van het Milieuwetboek sluiten en gewijzigd bij de besluiten van de Waalse Regering van 27 mei 2009 en 5 februari 2015, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° na het eerste streepje worden de woorden "en R.93ter" vervangen door de woorden ", R.93ter en R.93quater"; 2° na het tweede streepje worden de woorden "en R.93ter" vervangen door de woorden ", R.93ter en R.93quater";

Art. 12.Artikel 3 van het besluit van de Waalse Regering van 5 december 2008Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 05/12/2008 pub. 12/02/2009 numac 2009027023 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van het administratieve en bezoldigingsstatuut van het personeel van « Wallonie-Bruxelles international » type besluit van de waalse regering prom. 05/12/2008 pub. 12/12/2008 numac 2008204500 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 1 februari 2007 betreffende de organieke personeelsformaties van het Ministerie van het Waalse Gewest en van het Waals Ministerie van Uitrusting en Vervoer type besluit van de waalse regering prom. 05/12/2008 pub. 27/01/2009 numac 2009027017 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot invoeging van een deel VIII in het regelgevende deel van Boek I van het Milieuwetboek sluiten tot invoeging van een deel VIII in het regelgevende deel van Boek I van het Milieuwetboek wordt opgeheven.

Art. 13.De Minister van Leefmilieu en de Minister van Landbouw, Natuur en Landelijke Aangelegenheden zijn belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 23 juni 2016.

De Minister-President, P. MAGNETTE De Minister van Leefmilieu, Ruimtelijke Ordening, Mobiliteit, Vervoer en Dierenwelzijn, C. DI ANTONIO De Minister van Landbouw, Natuur, Landelijke Aangelegenheden, Toerisme en Luchthavens, afgevaardigde voor de Vertegenwoordiging bij de Grote Regio, R. COLLIN

^