Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Waalse Regering van 23 juli 2015
gepubliceerd op 10 augustus 2015

Besluit van de Waalse Regering waarbij de "SPAQuE" ermee belast wordt saneringsmaatregelen te nemen op de site "Les Bas-Prés" te Bergen

bron
waalse overheidsdienst
numac
2015027123
pub.
10/08/2015
prom.
23/07/2015
ELI
eli/besluit/2015/07/23/2015027123/staatsblad
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

23 JULI 2015. - Besluit van de Waalse Regering waarbij de "SPAQuE" ermee belast wordt saneringsmaatregelen te nemen op de site "Les Bas-Prés" te Bergen


De Waalse Regering, Gelet op het decreet van 27 juni 1996 betreffende afvalstoffen, inzonderheid op de artikelen 39 en 43;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 22 juli 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 22/07/2014 pub. 20/08/2014 numac 2014204995 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de verdeling van de ministeriële bevoegdheden en tot regeling van de ondertekening van haar akten sluiten tot vastlegging van de verdeling van de ministeriële bevoegdheden en tot regeling van de ondertekening van haar akten;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 24 juli 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 24/07/2014 pub. 20/08/2014 numac 2014204994 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot regeling van de werking van de Regering sluiten tot regeling van de werking van de Waalse Regering;

Gelet op de beslissing van de Waalse Regering van 11 maart 1999 waarbij de specifieke opdrachten van de "SPAQuE" worden bepaald;

Gelet op het beheerscontract gesloten tussen de Waalse Regering en de "SPAQuE" op 13 juli 2007 en verlengd op 5 september 2013;

Gelet op de beslissingen van de Waalse Regering van 23 december 2010 en 29 maart 2012 tot goedkeuring van de selectie van de site "Les Bas Prés" in het kader van het Marshall-Plan 2.groen;

Gelet op de verschillende onderzoeken die de "SPAQuE" op de site heeft gevoerd;

Overwegende dat deze onderzoeken gewezen hebben op een algemene verontreiniging van de ophogingen, baggerspecie inbegrepen, door zware metalen, polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK), benzeen en minerale oliën;

Overwegende dat deze verontreinigingen een impact hebben op de kwaliteit van de natuurlijke gronden die onder de ophogingen liggen;

Overwegende dat de site bijgevolg ernstig verontreinigd is en gevaar inhoudt voor het leefmilieu en/of de gezondheid van de mens, dat hij het voorwerp moet uitmaken van een voorkeursbehandeling;

Overwegende dat het algemene voorzorgsbeginsel een spoedige tussenkomst oplegt om te voorkomen dat de risico's voor het leefmilieu en/of de gezondheid van de mens aanhouden;

Overwegende dat de Waalse Regering krachtens artikel 43, § 1, van het decreet van 27 juni 1996 betreffende de afvalstoffen elke nuttige maatregel moet treffen om gevaar te voorkomen of te verhelpen als de aanwezigheid van afval wel eens een ernstige bedreiging voor de mens of het leefmilieu zou kunnen vormen;

Overwegende dat de Waalse Regering overeenkomstig artikel 43, § 1, derde lid, van het decreet van 27 juni 1996 betreffende de afvalstoffen dan ook van plan is de « SPAQuE » te belasten met een spoedige sanering van de site, Besluit :

Artikel 1.De Waalse Regering belast de "SPAQUE" met het nemen van saneringsmaatregelen op de locatie "Les Bas-Prés" op het grondgebied van de gemeente Bergen, namelijk op de percelen gelegen binnen de rode rand aangegeven op het bij dit besluit gevoegde saneringsplan.

Art. 2.De werken worden uitgevoerd in het kader van de nodige saneringsmaatregelen, met inbegrip van de definitieve herinrichting van de site. Ze worden uitgevoerd in al dan niet opeenvolgende fases naar gelang van het ecologische herstel van de site. Deze werken omvatten o.a. en niet uitsluitend: 1. de werfinstallatie, waarbij de bestaande omheiningen desnoods verwijderd worden;2. de afbakening van de site en van de naburige eigendommen;3. de ontbossing;4. het boren van controleputten om de evolutie van de milieueffecten van de site na de saneringswerken te kunnen nagaan;5. de aanleg van een netwerk voor de opvang van afvloeiend water, alsmede van elk desbetreffend werk;6. de installatie van een systeem om grondwater op te pompen en in de behandeling ervan in een bestaand of te bouwen zuiveringsstation, hetzij op de site, hetzij op een site waarvan het herstel bij besluit van de Waalse Regering aan de "SPAQuE" wordt toevertrouwd;7. de opvang van gassen en het beheer ervan via een behandelingseenheid verbranding en/of valorisering;8. de bouw van elke andere installatie die nuttig is voor de sanering van de site;9. de herprofilering van de bedrijfsruimte, alsmede de inrichting ervan, rekening houdende met de gevolgen daarvan voor het landschap en het milieu en met de goede beginselen van inrichting van het grondgebied met het oog op de vlotte integratie ervan in de al dan niet bebouwde omgeving;10. de bouw van dichte cellen die de afzondering van de stoffen moeten waarborgen;11. de afbraak van alle al dan niet ingegraven structuren, alsook het beheer van afbraakafval in mobiele sorteer- en puinbreekinstallaties op de site.de afvoer van de overige ontmantelingsafval die niet binnen de site gevaloriseerd kan worden; 12. de ontruiming of de afzondering van aanvullingsmaterialen die zich op de site bevinden, alsmede van alle verontreinigde onderliggende gronden;13. de behandeling van de vervuilde grond in de bedrijfsruimte (in site, on site) of de afvoer ervan naar een extern behandelingscentrum, of desgevallend, naar een centrum voor technische ondergraving, of met het oog op een valorisatie;14. het plaatsen van een omheining om de installaties te beschermen;15. het beheer van de installaties gedurende de tijd die nodig is om een einde te maken aan potentiële milieuhinder.

Art. 3.De "SPAQuE" kan een beroep doen op de federale of lokale politie om de met bovenbedoelde opdrachten belaste derden en hun onderaannemers toegang te verlenen tot de in artikel 1 bedoelde site zolang hij niet volledig gesaneerd is en weer geïntegreerd is in zijn al dan niet bebouwde omgeving.

Art. 4.Bij toepassing van artikel 43, § 4, van het decreet van 27 juni 1996 betreffende de afvalstoffen geldt dit besluit als milieuvergunning in de zin van artikel 1, 1°, van het decreet van 11 maart 1999 betreffende de milieuvergunning en als stedenbouwkundige vergunning in de zin van artikel 84, § 1, van het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw, Erfgoed en Energie.

Namen, 23 juli 2015.

De Minister-President, P. MAGNETTE De Minister van Leefmilieu, Ruimtelijke Ordening, Mobiliteit, Vervoer, Luchthavens en Dierenwelzijn, C. DI ANTONIO

Tabel der innemingen Bergen - 6e Afdeling (Cuesmes)

Nr.

Kadaster

Eigenaars

Afd

Nr.


1

E

426A

SPW/DGO2/Directie Waterwegen Namen

2

E

466D

SPW/DGO2/Directie Waterwegen Namen

3

E

469A

Domein van het Waalse Gewest/Directoraat-generaal Autosnelwegen en Wegen

4

E

473/2

SPW/DGO2/Directie Waterwegen Namen

5

E

473/3

Domein van het Waalse Gewest/Directoraat-generaal Autosnelwegen en Wegen

6

E

474/2

Staatsdomein/FOD Financiën


Bergen - 7e Afdeling (Ghlin)

Nr.

Kadaster

Eigenaars

Afd

Nr.


7

F

518E

SPW/DGO2/Directie Waterwegen Namen

8

F

518G

SPW/DGO2/Directie Waterwegen Namen

9

F

544A

SPW/DGO2/Directie Waterwegen Namen

10

F

545A

SPW/DGO2/Directie Waterwegen Namen

11

F

546A

SPW/DGO2/Directie Waterwegen Namen

12

F

547D

SPW/DGO2/Directie Waterwegen Namen

13

F

548A

SPW/DGO2/Directie Waterwegen Namen

14

F

549A

SPW/DGO2/Directie Waterwegen Namen

15

F

550A

SPW/DGO2/Directie Waterwegen Namen

16

F

551A

SPW/DGO2/Directie Waterwegen Namen

17

F

552

SPW/DGO2/Directie Waterwegen Namen

18

F

553

SPW/DGO2/Directie Waterwegen Namen

19

F

555C

SPW/DGO2/Directie Waterwegen Namen

20

F

557C

Demesse Hélène Marie, Demesse Maria Louiza, Pellizari Carlo, Pellizari Piero

21

F

558C

Domein van IDEA

22

F

558D

Domein van IDEA

23

F

590D

Domein van de Jacques Laurent Stichting (goed dat wordt beheerd door de "Commission provinciale des Fondations Debou")

24

F

590E

Demesse Hélène Marie, Demesse Maria Louiza, Pellizari Carlo, Pellizari Piero

25

F

590K

Domein van IDEA

26

F

590H

Domein van IDEA

27

F

590M

Domein van IDEA

28

F

590L

Domein van IDEA

29

F

590P

Domein van IDEA

30

F

590N

Domein van IDEA

31

F

591C/2

Demesse Hélène Marie, Demesse Maria Louiza, Pellizari Carlo, Pellizari Piero

32

F

591D

Demesse Hélène Marie, Demesse Maria Louiza, Pellizari Carlo, Pellizari Piero

33

F

591E

Pacco Yolanda, Santilman Nicole, Verstreken Christine, Verstreken Brigitte

34

F

591A/2

Pacco Yolanda, Santilman Nicole, Verstreken Christine, Verstreken Brigitte

35

F

594

Bellet André

36

F

594/2

Bellet André

37

F

596A

Bellet André

38

F

597A

Bellet André

39

F

598A

Demesse Hélène Marie, Demesse Maria Louiza, Pellizari Carlo, Pellizari Piero

40

F

599C

Pacco Yolanda, Santilman Nicole, Verstreken Christine, Verstreken Brigitte

41

F

599D

Pacco Yolanda, Santilman Nicole, Verstreken Christine, Verstreken Brigitte


Gezien om te worden gevoegd bij het besluit van de Waalse Regering van 23 juli 2015 waarbij de "SPAQuE" ermee belast wordt saneringsmaatregelen te nemen op de site "Les Bas-Prés" te Bergen.

Namen, 23 juli 2015.

De Minister-President, P. MAGNETTE De Minister van Leefmilieu, Ruimtelijke Ordening, Mobiliteit, Vervoer, Luchthavens en Dierenwelzijn, C. DI ANTONIO

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

^