Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Waalse Regering van 23 april 2009
gepubliceerd op 18 mei 2009

Besluit van de Waalse Regering waarbij de intercommunale ALG als aardgasdistributienetbeheerder voor het grondgebied van de gemeente Waimes aangewezen wordt

bron
waalse overheidsdienst
numac
2009202104
pub.
18/05/2009
prom.
23/04/2009
ELI
eli/besluit/2009/04/23/2009202104/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 APRIL 2009. - Besluit van de Waalse Regering waarbij de intercommunale ALG als aardgasdistributienetbeheerder voor het grondgebied van de gemeente Waimes aangewezen wordt


De Waalse Regering, Gelet op het decreet van 19 december 2002 betreffende de organisatie van de gewestelijke gasmarkt, zoals gewijzigd bij het decreet van 18 december 2003, bij het programmadecreet van 3 februari 2005 en bij het decreet van 17 juli 2008;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 16 oktober 2003 betreffende de gasnetbeheerders;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 14 oktober 2004 waarbij de intercommunale ALG als gasdistributienetbeheerder voor het grondgebied van de stad Verviers aangewezen wordt;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 14 oktober 2004 waarbij de intercommunale ALG als gasdistributienetbeheerder aangewezen wordt;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 22 december 2005 tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 14 oktober 2004 waarbij de intercommunale ALG als gasdistributienetbeheerder aangewezen wordt;

Gelet op de beraadslaging van de gemeenteraad van Waimes van 23 december 2008 betreffende zijn toetreding tot de intercommunale ALG;

Gelet op de beraadslaging van de raad van bestuur van ALG van 9 februari 2009 waarbij de gemeente Waimes als vennoot binnen ALG toegelaten wordt;

Gelet op het gunstig advies van de CWaPE CD-9c30-CWaPE-229 van 24 februari 2009 over de aanwijzing van de intercommunale ALG als gasdistributienetbeheerder voor het grondgebied van de gemeente Waimes;

Overwegende dat de gemeente Waimes nog niet bediend wordt door een gasdistributienet;

Overwegende dat ALG de enige gasdistributienetbeheerder is op de aangrenzende grondgebieden van de gemeente Waimes en dat er geen geografische overlapping met een ander gasdistributienet bestaat voor de toegevoegde grondgebieden;

Op de voordracht van de Minister van Huisvesting, Vervoer en Ruimtelijke Ontwikkeling, Besluit :

Artikel 1.De zuivere intercommunale ALG, gevestigd rue Sainte-Marie 11, te 4000 Liège, wordt vanaf de inwerkingtreding van dit besluit voor de duur van twintig jaar als aardgasdistributienetbeheerder aangewezen voor het grondgebied van de gemeente Waimes.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt wordt.

Art. 3.De Minister van Energie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 23 april 2009.

De Minister-President, R. DEMOTTE De Minister van Huisvesting, Vervoer en Ruimtelijke Ontwikkeling, A. ANTOINE

^