Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Waalse Regering van 22 september 2016
gepubliceerd op 06 oktober 2016

Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van het decreet van 28 april 2016 betreffende de Lening "Coup de Pouce"

bron
waalse overheidsdienst
numac
2016027279
pub.
06/10/2016
prom.
22/09/2016
ELI
eli/besluit/2016/09/22/2016027279/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

22 SEPTEMBER 2016. - Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van het decreet van 28 april 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/04/2016 pub. 10/05/2016 numac 2016202432 bron waalse overheidsdienst Decreet. - Lening "Coup de Pouce" sluiten betreffende de Lening "Coup de Pouce"


De Waalse Regering, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 20;

Gelet op het decreet van 28 april 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/04/2016 pub. 10/05/2016 numac 2016202432 bron waalse overheidsdienst Decreet. - Lening "Coup de Pouce" sluiten betreffende de Lening "Coup de Pouce", artikelen 5, 7 en 10;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 3 juni 2016;

Gelet op de instemming van de Minister van Begroting, gegeven op 22 september 2016;

Gelet op het advies 59.597/2 van de Raad van State, gegeven op 11 juli 2016, overeenkomstig artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Economie;

Na beraadslaging, Besluit : HOOFDSTUK I. - Begripsomschrijving

Artikel 1.Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder : 1° het decreet : het decreet van 28 april 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/04/2016 pub. 10/05/2016 numac 2016202432 bron waalse overheidsdienst Decreet. - Lening "Coup de Pouce" sluiten betreffende de Lening "Coup de Pouce"; 2° de "S.A. SOWALFIN" : de "Société wallonne de financement et de garantie des petites et moyennes entreprises" (Waalse maatschappij voor de financiering en de waarborg van de kleine en middelgrote ondernemingen) opgericht bij notariële akte op 23 september 1985, voorheen "Financière Wallonne des P.M.I" genoemd, opgenomen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0227.842.904 en waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd in 4000 Liège (Luik), avenue Maurice Destenay 13; 3° de Lening "Coup de Pouce" : de overeenkomst voor een lening in de zin van artikel 2 van het decreet van 28 april 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/04/2016 pub. 10/05/2016 numac 2016202432 bron waalse overheidsdienst Decreet. - Lening "Coup de Pouce" sluiten;4° het Directoraat-generaal : het Operationele directoraat-generaal Fiscaliteit van de Waalse Overheidsdienst. HOOFDSTUK II. - Sluiting en procedure voor de registratie van de Lening "Coup de Pouce"

Art. 2.§ 1. De Lening "Coup de Pouce" wordt opgesteld aan de hand van het model opgenomen in bijlage I ingevuld per e-mail vanaf de website www.pretcoupdepouce.be.

Onverminderd artikel 5 kan het model bedoeld in het eerste lid niet door de partijen worden gewijzigd zowel tijdens het sluiten van de overeenkomst als tijdens de uitvoering ervan. § 2. De Lening "Coup de Pouce" wordt in drie originele documenten opgemaakt, voorzien van de schriftelijke handtekening van beide partijen, waarvan één bestemd is voor elke partij en één aan de SOWALFIN wordt overgemaakt. § 3. De kredietgever richt aan de SOWALFIN een aanvraag tot registratie van de Lening "Coup de Pouce" aan de hand van het model opgenomen in bijlage II, ingevuld en ondertekend, binnen de drie maanden die volgen op de datum dat de geldmiddelen ter beschikking worden gesteld of op de inwerkingtreding van dit besluit, bij aangetekend schrijven met ontvangstbericht. De verzending van de aanvraag tot registratie mag in ieder geval niet later zijn dan 31 december 2017.

De kredietgever voegt het volgende bij aan de aanvraag tot registratie van de Lening "Coup de Pouce" : 1° een origineel exemplaar van de overeenkomst, ingevuld en ondertekend door beide partijen;2° een afschrift van het uittreksel van de bankrekening betreffende de uitbetaling van het geleende bedrag en waarvan de som in de overeenkomst wordt vermeld;3° een attest op erewoord, opgesteld overeenkomstig het model opgenomen in bijlage III, waarin de kredietgever de naleving bevestigt, op de datum van de sluiting van de lening, van het geheel van de voorwaarden bedoeld in de artikelen 3 en 4, § 1, van het decreet van 28 april 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/04/2016 pub. 10/05/2016 numac 2016202432 bron waalse overheidsdienst Decreet. - Lening "Coup de Pouce" sluiten alsook bij zijn uitvoeringsbesluit en waarbij hij de verbintenis aangaat om de SOWALFIN in kennis te stellen, overeenkomstig artikel 5, §§ 3 en 4, van het decreet van 28 april 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/04/2016 pub. 10/05/2016 numac 2016202432 bron waalse overheidsdienst Decreet. - Lening "Coup de Pouce" sluiten, van elke toestand bedoeld in deze laatste bepalingen;4° een uittreksel van de Kruispuntbank van Ondernemingen ter bevestiging van het bestaan van de kredietnemer en waarin het volgende wordt vermeld : zijn handelsnaam, zijn maatschappelijke zetel, zijn oprichtingsdatum, zijn ondernemingsnummer, zijn rechtsvorm, zijn bedrijfszetel(s) in het Waalse Gewest en de aard van zijn activiteiten;5° indien de kredietnemer een rechtspersoon is, het afschrift van het of de document(en) bekendgemaakt in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad waarbij bewezen wordt dat de ondertekenaar van de overeenkomst effectief gerechtigd is, desgevallend binnen verschillende opeenvolgende structuren, om in naam van deze op te treden. § 4. De SOWALFIN richt de aanvraag uitgebracht overeenkomstig paragraag 3 en zijn bijlagen aan het Directoraat-generaal binnen tien werkdagen na ontvangst van de aanvraag.

Het Directoraat-generaal gaat over tot de verificatie en de controle van het geheel van de voorwaarden gesteld door het decreet van 28 april 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/04/2016 pub. 10/05/2016 numac 2016202432 bron waalse overheidsdienst Decreet. - Lening "Coup de Pouce" sluiten binnen de maand die volgt op de verzending bedoeld in het vorig lid.

Art. 3.§ 1. De leningen waarvan de registratieaanvraag wordt teruggezonden binnen de termijn bedoeld in artikel 2, § 3, eerste lid, en waaraan de bijlagen bedoeld in artikel 2, § 3, tweede lid worden toegevoegd, zijn, behoudens andersluidend advies van het Directoraat-generaal gericht aan de SOWALFIN vóór het verstrijken van de termijn bedoeld in artikel 2, § 4, tweede lid, geregistreerd door laatstgenoemde binnen de twee maanden die volgen op de ontvangst van de registratieaanvraag.

De registratie bestaat uit de toekenning aan de Lening "Coup de Pouce" van een registratiereferentie bestaande uit een sequentiëel en individueel identificatienummer alsook uit een registratiedatum. § 2. De SOWALFIN geeft kennis van de registratiereferentie aan de kredietgever en aan het Directoraat-generaal bij aangetekend schrijven met ontvangstbericht of aan de hand van een e-mail.

De kennisgeving bedoeld in het eerste lid wordt uitgevoerd aan het postadres of het e-mail adres van de kredietgever, vermeld in de registratieaanvraag, of, in het geval van adresverandering, op het nieuwe adres dat de kredietgever vooraf meegedeeld heeft aan de SOWALFIN bij aangetekend schrijven met ontvangstbericht. § 3. Wanneer de registratie niet wordt toegekend, brengt de SOWALFIN de kredietgever en het Directoraat-generaal daarvan op de hoogte, binnen de termijn bedoeld in paragraaf 1 en volgens de modaliteiten bedoeld in paragraaf 2. In het geval van andersluidend advies van het Directoraat-generaal wordt een afschrift van dit advies toegevoegd bij deze kennisgeving.

Art. 4.De partijen bij de Lening "Coup de Pouce" informeren de SOWALFIN, bij aangetekend schrijven met ontvangstbericht, over elke wijziging van postadres, e-mail adres, of bankgegevens binnen drie maanden na de wijziging. HOOFDSTUK III. - Vervroegde opeisbaarheid van de lening "Coup de Pouce"

Art. 5.§ 1. In de gevallen bedoeld in artikel 4, § 2, van het decreet van 28 april 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/04/2016 pub. 10/05/2016 numac 2016202432 bron waalse overheidsdienst Decreet. - Lening "Coup de Pouce" sluiten, stelt de kredietgever de lening vervroegd opeisbaar door de kredietnemer te informeren bij aangetekend schrijven met ontvangstbericht. § 2. Wanneer de lening vervroegd opeisbaar wordt gesteld overeenkomstig artikel 4, § 2, van het decreet van 28 april 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/04/2016 pub. 10/05/2016 numac 2016202432 bron waalse overheidsdienst Decreet. - Lening "Coup de Pouce" sluiten, stelt de kredietgever de SOWALFIN in kennis daarvan, bij aangetekend schrijven met ontvangstbericht, binnen drie maanden van het voorkomen van het evenement dat daarvan aan de basis ligt. Deze kennisgeving vermeldt de referentie van de registratie van de lening.

De SOWALFIN bericht ontvangst daarvan t.o.v. de kredietgever, binnen de maand te rekenen van de ontvangst van deze kennisgeving, per brief of aan de hand van een e-mail die de referentie van de registratie vermeldt, en brengt gelijktijdig het Directoraat-generaal daarvan op de hoogte volgens dezelfde modaliteiten en binnen de dezelfde termijn. HOOFDSTUK IV. - Niet-naleving van de voorwaarden betreffende de Lening "Coup de Pouce"

Art. 6.Wanneer hij één van de voorwaarden bedoeld in de artikelen 3 en 4, § 1, van het decreet van 28 april 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/04/2016 pub. 10/05/2016 numac 2016202432 bron waalse overheidsdienst Decreet. - Lening "Coup de Pouce" sluiten, niet meer vervult, geeft de kredietgever de SOWALFIN kennis daarvan, bij aangetekend schrijven met ontvangstbericht, binnen drie maanden na het voorkomen van het evenement dat aan de basis ligt van de niet-naleving van de voorwaarde. Deze kennisgeving vermeldt de referentie van de registratie van de lening.

De SOWALFIN bericht ontvangst daarvan t.o.v. de kredietgever, binnen de maand van de ontvangst van de kennisgeving, per brief of aan de hand van een e-mail die de referentie van de registratie vermeldt, en brengt gelijktijdig het Directoraat-generaal daarvan op de hoogte volgens dezelfde modaliteiten en binnen de dezelfde termijn. HOOFDSTUK V. - Jaarlijkse bewijslevering en controle

Art. 7.Voor elk jaar waarin hij het voordeel van het belastingkrediet eist, vermeldt de kredietgever in het daarvoor voorziene vak in zijn belastingsaangifte de bedragen uitgeleend krachtens één of meerdere geregistreerde Leningen "Coup de Pouce", na aftrek van de eventuele vroegtijdige terugbetalingen verricht in één van de hypothesen bedoeld in artikel 4, § 2, van het decreet van 28 april 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/04/2016 pub. 10/05/2016 numac 2016202432 bron waalse overheidsdienst Decreet. - Lening "Coup de Pouce" sluiten tijdens dit belastbare tijdperk, alsook de datum waarop de geldmiddelen van de Lening(en) "Coup de Pouce" ter beschikking worden gesteld.

Daarnaast houdt de kredietgever voor elk jaar waarin hij het voordeel van het belastingskrediet eist, de volgende stukken ter beschikking van de Federale Overheidsdienst Financiën : 1° de aanvraag tot registratie en de bijlagen bedoeld in artikel 2, § 3, alsook de kennisgeving bedoeld in artikel 3, § 2;2° het uittreksel van de bankrekening waarbij de jaarlijkse betaling van de rente van de lening, door de kredietnemer aan de kredietgever, wordt bewezen;3° een attest op erewoord, jaarlijks uitgegeven door de kredietnemer, opgesteld overeenkomstig het model opgenomen in bijlage IV, waarin de kredietnemer de uitbetaling van de jaarlijkse rente van de lening, en het bedrag ervan, bevestigt zoals vermeld in het bankuittreksel bedoeld in 2°, alsook de naleving, tijdens het betrokken jaar, van het geheel van de voorwaarden bedoeld in de artikel 3 en 4, § 1, van het decreet van 28 april 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/04/2016 pub. 10/05/2016 numac 2016202432 bron waalse overheidsdienst Decreet. - Lening "Coup de Pouce" sluiten, alsook door zijn uitvoeringsbesluit;4° vanaf het jaar waarin de Lening "Coup de Pouce" vervroegd opeisbaar werd gesteld overeenkomstig artikel 4, § 2, van het decreet van 28 april 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/04/2016 pub. 10/05/2016 numac 2016202432 bron waalse overheidsdienst Decreet. - Lening "Coup de Pouce" sluiten, het afschrift van het aangetekend schrijven bedoeld in artikel 5, § 1, waaraan het verzendingsbewijs of het ontvangstbewijs wordt toegevoegd. Wat punt 2° betreft, is het uittreksel van de bankrekening niet vereist, indien, tijdens het bedoelde jaar, geen enkele rente effectief werd uitbetaald aan de kredietgever.

Wat punt 3° betreft, is het attest niet vereist indien, tijdens het bedoelde jaar, de kredietnemer zich in één van de in artikel 4, § 2, van het decreet van 28 april 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/04/2016 pub. 10/05/2016 numac 2016202432 bron waalse overheidsdienst Decreet. - Lening "Coup de Pouce" sluiten bedoelde toestanden heeft bevonden of wanneer hij niet meer over zijn maatschappelijke zetel, noch over een bedrijfszetel op het grondgebied van het Waalse Gewest beschikt.

Art. 8.§ 1. Op elke vordering van de personeelsleden bedoeld in paragraaf 2, binnen de maand te rekenen van de derde werkdag die volgt op de verzending van de aanvraag, delen de partijen schriftelijk alle inlichtingen mee en, zonder verplaatsing, alle documenten die bevestigen dat de voorwaarden voor de toekenning en het behoud van het belastingkrediet bedoeld in artikel 8 van het decreet van 28 april 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/04/2016 pub. 10/05/2016 numac 2016202432 bron waalse overheidsdienst Decreet. - Lening "Coup de Pouce" sluiten zijn vervuld.

De termijn bedoeld in het eerste lid kan om wettige redenen worden verlengd. § 2. De inspecteur-generaal van het Departement Algemene Fiscaliteit van het Directoraat-generaal of de door hem afgevaardigde ambtenaar kan van de partijen de inlichtingen en documenten bedoeld in paragraaf 1 vorderen.

Hij kan deze bevoegdheden aan andere ambtenaren van de administratie overdragen. § 3. Bij afwezigheid van de inspecteur-generaal van het Departement Algemene Fiscaliteit van het Directoraat-generaal of van de ambtenaar die deze functie uitoefent, en van de eventueel door hem afgevaardigde ambtenaar om de bevoegdheden van paragraaf 1 uit te oefenen, wordt de afwezige ambtenaar vervangen door de ambtenaar aangewezen : 1° hetzij door de directeur-generaal van het Directoraat-generaal of de ambtenaar die deze functie uitoefent;2° hetzij, bij afwezigheid van de ambtenaar bedoeld in punt 1°, door één van de andere inspecteuren-generaal van het Directoraat-generaal of de ambtenaar die deze functie uitoefent, in onderstaande volgorde : a) hetzij de inspecteur-generaal van het Departement Invordering van het Directoraat-generaal of de ambtenaar die deze functie uitoefent;b) hetzij de inspecteur-generaal van het Departement Voertuigenfiscaliteit van het Directoraat-generaal of de ambtenaar die deze functie uitoefent;3° hetzij, in het geval van afwezigheid van de ambtenaren bedoeld in de bovenstaande punten 1° en 2°, door de Minister die Financiën in zijn bevoegdheid heeft. HOOFDSTUK VI. - Slotbepalingen

Art. 9.Treden in werking op 30 september 2016 : 1° het decreet van 28 april 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/04/2016 pub. 10/05/2016 numac 2016202432 bron waalse overheidsdienst Decreet. - Lening "Coup de Pouce" sluiten betreffende de Lening "Coup de Pouce";2° dit besluit.

Art. 10.De Minister van Economie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 22 september 2016.

De Minister-President, P. MAGNETTE De Minister van Economie, Industrie, Innovatie en Digitale Technologieën, J-C. MARCOURT

BIJLAGE I - VERPLICHT MODEL VOOR DE OVEREENKOMST LENING « COUP DE POUCE »

Art. 2, § 1, lid 1, van het besluit van de Waalse Regering van 22 september 2016

OVEREENKOMST VOOR EEN LENING « COUP DE POUCE » ( Decreet van 28 april 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/04/2016 pub. 10/05/2016 numac 2016202432 bron waalse overheidsdienst Decreet. - Lening "Coup de Pouce" sluiten)

Deze overeenkomst vormt het model, vastgesteld krachtens het Waals decreet van 28 april 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/04/2016 pub. 10/05/2016 numac 2016202432 bron waalse overheidsdienst Decreet. - Lening "Coup de Pouce" sluiten en van het besluit van de Waalse Regering van 22 februari 2016.

Met het oog op de toekenning van de fiscale maatregel bedoeld bij dit decreet kan geen enkele partij deze overeenkomst wijzigen of een ander model gebruiken.

TUSSEN ENERZIJDS : De kredietgever (1) : .......................................... .......................................... .......................................... [voor een kredietgever : naam, voornaam, straat en nummer, postcode en gemeente, rijksregisternummer, e-mailadres] hierna de « kredietgever » genoemd EN, ANDERZIJDS : De kredietnemer (2) : .......................................... .......................................... .......................................... [voor een kredietnemer die zelfstandige is : naam, voornaam, straat en nummer, postcode en gemeente, Rijksregisternummer, e-mailadres, adres van de bedrijfszetel in Wallonië en registratienummer bij de Kruispuntbank van Ondernemingen] [voor een kredietnemer die een rechtspersoon is : naam van de rechtspersoon, rechtsvorm en adres van maatschappelijke en bedrijfszetel in Wallonië, e-mailadres, registratienummer bij de Kruispuntbank van Ondernemingen gevolgd door de naam, voornaam, straat en nummer, postcode en gemeente, Rijksregisternummer en hoedanigheid van de personen die de rechtspersoon vertegenwoordigen bij het sluiten van de overeenkomst « Prêt Coup de Pouce ».] (3) hierna « de kredietnemer » genoemd Samen « partijen » genoemd, individueel « de partij » genoemd;

WORDT EEN KREDIETOVEREENKOMST GESLOTEN ONDER VOLGENDE VOORWAARDEN : Artikel 1 - Voorwerp van de overeenkomst De kredietgever kent de kredietnemer, die aanvaardt, een lening toe met een bedrag in hoofdsom van............................................................ euro (4) (............................... €) (5), overeenkomstig de nadere regels bepaald in deze overeenkomst, onverminderd de voorwaarden van het decreet van 28 april 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/04/2016 pub. 10/05/2016 numac 2016202432 bron waalse overheidsdienst Decreet. - Lening "Coup de Pouce" sluiten en van het besluit van de Waalse Regering van 22 september 2016.

N.B. : Het bedrag van de Lening « Coup de Pouce » (6), evenals het samengeteld bedrag van meerdere overeenkomsten Lening « Coup de Pouce », mogen niet meer bedragen dan 50.000 EUR per kredietgever.

Het bedrag van de Lening « Coup de Pouce », evenals het samengeteld bedrag van meerdere overeenkomsten Lening « Coup de Pouce », mogen niet meer bedragen dan 100.000 EUR per kredietnemer.

Artikel 2 - Aanwending van het krediet Deze lening wordt aangewend om ... .......................................... .......................................... ..........................................

N.B. : Bij artikel 6 van het decreet van 28 april 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/04/2016 pub. 10/05/2016 numac 2016202432 bron waalse overheidsdienst Decreet. - Lening "Coup de Pouce" sluiten wordt gesteld dat de kredietnemer de in het kader van de lening geleende of ter beschikking gestelde middelen uitsluitend aanwendt voor ondernemingsdoeleinden, onder uitsluiting van elke aanwending voor privé-doeleinden.

De kredietnemer leent de geleende geldmiddelen niet aan een bestaande of op te richten rechtspersoon waarvan hijzelf, zijn echtgenoot/ote of wettelijk samenwonende partner, venoot, aandeelhouder, bestuurder, zaakvoerder, verantwoordelijke voor het dagelijkse beheer of houder van een vergelijkbaar mandaat binnen die rechtspersoon is.

De kredietnemer investeert de geleende geldmiddelen niet in het kapitaal van een bestaande of op te richten rechtspersoon waarvan hijzelf, zijn echtgenoot/ote of wettelijk samenwonende partner, vennoot, aandeelhouder, bestuurder, zaakvoerder, verantwoordelijke voor het dagelijkse beheer of houder van een vergelijkbaar mandaat binnen die rechtspersoon is.

De kredietnemer gebruikt niet de geleende geldmiddelen voor een verdeling van dividenden of voor de aankoop van acties of aandelen, noch voor het toestaan van een lening.

Artikel 3 - Vrijgave van gelden De kredietgever bevestigt dat hij het in hoofdsom geleende bedrag heeft gestort aan de kredietnemer, die zulks erkent. Daartoe wordt een afschrift van een rekeningsuitreksel ter staving bij de registratie-aanvraag gevoegd.

Indien dit bewijsstuk ontbreekt, wordt het voordeel van de fiscale maatregel waarin het decreet voorziet, aan de kredietnemer ontzegd.

Artikel 4 - Inwerkingtreding en duur De datum waarop deze lening gesloten wordt, is de datum waarop het in hoofdsom geleende bedrag zoals uit het bankrekeninguittreksel blijkt door de kredietgever aan de kredietnemer gestort wordt.

De duur van de lening wordt vastgesteld op 4 (vier) jaar / 6 (zes) jaar / 8 (acht) jaar (7) te rekenen van de datum van sluiting ervan.

Artikel 5 - Rentevoet Deze lening brengt een jaarlijkse vaste rentevoet van ... percent (...%) op.

N.B. : Die rentevoet mag niet hoger zijn dan de wettelijke rentevoet die van kracht is op de datum waarop de lening gesloten wordt, en mag niet lager zijn dan de helft van dezelfde wettelijke rentevoet.

De kredietnemer moet wettelijk de roerende voorheffing, verschuldigd op het bedrag van de aan de kredietgever gestorte rente, ervan aftrekken om die som rechtstreeks te sorten aan FOD - FINANCI"N. De rente wordt jaarlijks op de datum waarop het sluiten van de lening verjaart, door de kredietnemer aan de kredietgever gestort middels een bankoverschrijving.

Artikel 6 - Terugbetaling van de lening De kredietnemer verbindt zich ertoe het in hoofdsom geleende bedrag in één keer, op de vervaldatum ervan, zoals bepaald in artikel 4, terug te betalen.

Er wordt geen enkele gehele noch gedeeltelijke vervroegde terugbetaling toegelaten, tenzij dit gebeurt mits de strikte inachtneming van de gevallen bedoeld in artikel 4, § 2, van het decreet van 28 april 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/04/2016 pub. 10/05/2016 numac 2016202432 bron waalse overheidsdienst Decreet. - Lening "Coup de Pouce" sluiten.

Wanneer de kredietgever in de gevallen vermeld in artikel 4, § 2, van het decreet van 28 april 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/04/2016 pub. 10/05/2016 numac 2016202432 bron waalse overheidsdienst Decreet. - Lening "Coup de Pouce" sluiten de lening vervroegd opeisbaar wil maken, licht hij de kredietnemer daar bij ter Post aangetekend schrijven met bericht van ontvangst over in. De kredietgever licht daar vervolgens SOWALFIN bij aangetekende zending met bericht van ontvangst binnen de drie maanden van het voorvallen van de gebeurtenis die aan de oorsprong van de opzegging van de lening ligt, over in.

Artikel 7 - Stortingen Elke storting die krachtens deze overeenkomst ten bate van de kredietgever dient te worden gedaan, wordt uitgevoerd op de bankrekening door laatstgenoemde geopend op IBAN-nummer .................... bij de bank . . . . .

Elke storting die krachtens deze overeenkomst ten bate van de kredietnemer dient te worden gedaan, wordt uitgevoerd op de bankrekening door laatstgenoemde geopend op IBAN-nummer .................... bij de bank ...................

Artikel 8 - Rangorde Deze lening is in rangorde ondergeschikt aan zowel de schulden die de kredietnemer reeds op het ogenblik van sluiten van eerstgenoemde verschuldigd is als zijn toekomstige schulden (8).

Artikel 9 - Gemeenschappelijke verklaringen - Bijzondere verbintenis van de kredietnemer Partijen verklaren dat de bewoordingen van deze overeenkomst oprecht, waar en volledig zijn.

De kredietgever en de kredietnemer verklaren elk wat hem betreft dat ze kennis hebben van de gezamenlijke voorwaarden gesteld bij het decreet van 28 april 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/04/2016 pub. 10/05/2016 numac 2016202432 bron waalse overheidsdienst Decreet. - Lening "Coup de Pouce" sluiten en het besluit van de Waalse Regering van 22 september 2016, dat ze deze vervullen en dat ze deze zullen blijven vervullen tijdens de gehele duur van deze lening.

In dat verband verbindt de kredietnemer zich ertoe, de kredietgever uiterlijk jaarlijks op 31 januari een attest te laten geworden waarin hij bevestigt dat hij in het afgelopen jaar de gezamenlijke voorwaarden waarvan hierboven sprake vervulde. Dit attest, uitgaande van de kredietnemer, dient eveneens melding te maken van het bedrag van de rente door de kredietgever tijdens het afgelopen jaar aan de kredietnemer gestort.

Artikel 10 - Compensatie Partijen zien af van elke aanspraak op het voordeel van enigerlei compensatie wat betreft de juridische relatie ontstaan uit deze lening.

Artikel 11 - Volledigheid Deze overeenkomst vormt de totaliteit van de akkoorden die partijen hebben gesloten betreffende de inhoud van deze. Deze overeenkomst vervangt en heft elk vroeger akkoord, schriftelijk dan wel mondeling, op die partijen over hetzelfde voorwerp zou binden.

Artikel 12 - Onmogelijkheid tot afstand Onverminderd de gevallen voorbehouden bij het decreet van 28 april 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/04/2016 pub. 10/05/2016 numac 2016202432 bron waalse overheidsdienst Decreet. - Lening "Coup de Pouce" sluiten betreffende de Lening « Coup de Pouce » en zijn uitvoeringbesluiten kunnen noch deze leningovereenkomst noch de eraan gekoppelde rechten en plichten noch geheel noch gedeeltelijk aan derden worden afgestaan.

Artikel 13 - Handelingsbevoegdheid van partijen Partijen verklaren en waarborgen dat ze bevoegd en gemachtigd zijn om deze overeenkomst te sluiten en alle daaruit voortvloeiende verplichtingen uit te voeren.

Artikel 14 - Kennisgevingen Ten behoeve van deze overeenkomst doet elke partij woonstkeuze in haar statutaire bedrijfszetel of in haar wettelijke woonst zoals aangegeven als hoofding boven deze overeenkomst.

Artikel 15 - Bevoegde rechtbanken Welk geschil dan ook over de interpretatie, de uitvoering en de geldigheid van deze overeenkomst valt onder de bevoegdheid van het arrondissement van de woonst van de kredietnemer.

Artikel 16 - Geldend recht Deze leningovereenkomst valt onder Belgisch recht.

Opgemaakt te ................................................. op .................................... in drie originele exemplaren, waarvan één voor elke partij en één voor de bij besluit van de Waalse Regering aangewezen instantie met het oog op de registratie-aanvraag met betrekking tot de « Prêt Coup de Pouce ».

Handtekeningen : Voor de kredietgever Voor de kredietnemer _______ Nota (1) In de zin van de artikelen 2 en 3 van het decreet van 28 april 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/04/2016 pub. 10/05/2016 numac 2016202432 bron waalse overheidsdienst Decreet. - Lening "Coup de Pouce" sluiten.(2) In de zin van de artikelen 2 en 3 van het decreet van 28 april 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/04/2016 pub. 10/05/2016 numac 2016202432 bron waalse overheidsdienst Decreet. - Lening "Coup de Pouce" sluiten.(3) Een afschrift van het uittreksel van inschrijving bij de KBO dient op straffe van verlies van de fiscale maatregel toegekend bij het decreet, bij de aanvraag tot registratie van de lening worden gevoegd.(4) Bedrag van lening in volle letters.(5) Bedrag van lening in cijfers.(6) In de zin van het decreet van 28 april 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/04/2016 pub. 10/05/2016 numac 2016202432 bron waalse overheidsdienst Decreet. - Lening "Coup de Pouce" sluiten.(7) Le choix de la durée doit être opéré en biffant les mentions inutiles.(8) Zo wordt de schuldvordering van de kredietgever bij samenloop tussen de schuldeisers van de kredietnemer voor het einde van de duur van de lening enkel ingelost na betaling van de schuldvordering van de andere schuldeisers.Hij wordt enkel op gelijke voet met de andere ondergeschikte schuldeisers behandeld, indien ze bestaan en meer bepaald zonder er beperkt te zijn, met alle andere schuldeisers die een Lening « Coup de Pouce » gesloten hebben, ongeacht of hun lening ontstond voor of na het sluiten van huidige lening. Het ondergeschikte karakter betreft enkel het bedrag in hoofdsom en niet de interest.

Bijlage II - REGISTRATIE-AANVRAAG

Art. 2, § 3, lid 1, van het besluit van de Waalse Regering van 22 september 2016

SOWALFIN SA

Avenue Maurice Destenay, 13

B - 4000 LUIK

België


Aangetekend met bericht van ontvangst


Geachte mevrouw, geachte heer, Betreft : Lening « Coup de Pouce » ( Decreet van 28 april 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/04/2016 pub. 10/05/2016 numac 2016202432 bron waalse overheidsdienst Decreet. - Lening "Coup de Pouce" sluiten) - Registratie-aanvraag Hierbij wordt de registratie-aanvraag voor de Lening « Coup de Pouce » behoorlijk ingevuld en ondertekend gevoegd, zoals opgesteld krachtens artikel 5, § 2, van het decreet van 28 april 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/04/2016 pub. 10/05/2016 numac 2016202432 bron waalse overheidsdienst Decreet. - Lening "Coup de Pouce" sluiten en artikel 2, § 3, van het besluit van de Waalse Regering van 22 september 2016, samen met volgende bijlagen : - één van de drie originele exemplaren van de leningsovereenkomst, opgesteld volgens het model bepaald bij het besluit van de Waalse Regering van 22 september 2016, ingevuld en ondertekend door beide partijen; - een afschrift van het rekeningsuittreksel waarop de storting is afgedrukt van de geleende som waarvan het bedrag in de leningsovereenkomst opgegeven is; - een attest op erewoord van de kredietgever, volgens het model bepaald bij het besluit van de Waalse Regering van 22 september 2016 waarin bevestigd wordt dat de gezamenlijke voorwaarden bedoeld in artikelen 3 en 4, § 1, van het decreet van 28 april 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/04/2016 pub. 10/05/2016 numac 2016202432 bron waalse overheidsdienst Decreet. - Lening "Coup de Pouce" sluiten en het uitvoeringsbesluit ervan op datum van het sluiten van de lening in acht genomen zijn, en waarbij bedoelde kredietgever zich ertoe verbindt SOWALFIN overeenkomstig artikel 5, §§ 3 en 4, van het decreet van 28 april 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/04/2016 pub. 10/05/2016 numac 2016202432 bron waalse overheidsdienst Decreet. - Lening "Coup de Pouce" sluiten in te lichten over elke toestand beoogd bij laatstgenoemde bepalingen; - een uittreksel van de Kruispuntbank der Ondernemingen waaruit het bestaan van de kredietnemer blijkt en waarin zijn handelsnaam, zijn bedrijfszetel, de oprichtingsdatum, zijn bedrijfsnummer, zijn rechtsvorm, zijn vestigingsplaats(en) in het Waalse Gewest en de aard van zijn activiteiten vermeld zijn; - wanneer de kredietnemer een rechtspersoon is, het afschrift van het (de) document(en) bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad waaruit blijkt dat de ondertekenaar van de overeenkomst er daadwerkelijk toe gemachtigd is, deze in voorkomend geval via opeenvolgende structuren te binden.

Elke briefwisseling in verband met deze aanvraag wordt door overeenkomstsluitende partijen beschouwd als rechtsgeldig uitgevoerd op volgende adressen.

Voor de kredietnemer : - postadres : (voornaam, naam, straat, nummer, postcode, plaats) - geldig e-mailadres : Voor de kredietgever : - postadres : (voornaam, naam, straat, nummer, postcode, plaats) - geldig e-mailadres : Hoogachtend Opgemaakt te . . . . . op . . . . .

Voornaam, Naam, Wettelijk adres woonst, Rijksregisternummer kredietgever, Handtekening kredietgever

Bijlage III - ATTEST OP EREWOORD VAN DE KREDIETGEVER

Art. 2, § 3, lid 2, 3°, van het besluit van de Waalse Regering van 22 september 2016

Ik, ondergetekende, (naam, voornaam) met als Rijksregisternummer........................., gedomicilieerd in...................

Verklaar op erewoord dat ik op de datum van het sluiten van de leningovereenkomst toegekend aan . . . . . . . . . . . . . . . (naam, voornaam, woonst en Rijksregisternummer voor een natuurlijke persoon; handelsnaam, maatschappelijke zetel en KBO-nummer voor een rechtspersoon) en waaraan dit attest wordt toegevoegd, de gezamenlijke voorwaarden naleef zoals gesteld in de artikelen 3 en 4, § 1, van het decreet van 28 april 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/04/2016 pub. 10/05/2016 numac 2016202432 bron waalse overheidsdienst Decreet. - Lening "Coup de Pouce" sluiten en uitvoeringsbesluiten ervan.

Ik verbind me ertoe SOWALFIN overeenkomstig artikel 5, §§ 3 en 4, van het decreet van 28 april 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/04/2016 pub. 10/05/2016 numac 2016202432 bron waalse overheidsdienst Decreet. - Lening "Coup de Pouce" sluiten over elke toestand bedoeld in laatstgenoemde bepalingen daarover in te lichten.

Opgemaakt te . . . . . op . . . . .

De kredietgever : Mevrouw/De heer ........................................... (handtekening)

Bijlage IV - JAARLIJKSE VERKLARING OP EREWOORD VAN DE KREDIETNEMER

Art. 7, lid 2, 3°, van het besluit van de Waalse Regering van 22 september 2016

Ik, ondergetekende, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (naam, voornaam, woonst en Rijksregisternummer voor een natuurlijke persoon; handelsnaam, maatschappelijke zetel en KBO-nummer voor een rechtspersoon en identiteit van de persoon die rechtsgeldig de kredietnemer vertegenwoordigt voor een rechtspersoon).

Verklaar op erewoord : - Een leningovereenkomst gesloten te hebben in de hoedanigheid van kredietnemer met ... (naam, voornaam en Rijksregisternummer), kredietgever, op ... (datum van overdracht van de middelen), waarbij deze lening geregistreerd werd onder het nummer ...; - Daadwerkelijk de jaarlijkse intrest betaald te hebben, ten bedrage van ... euro tijdens het jaar ...; - In de loop van hetzelfde jaar de gezamenlijke voorwaarden gesteld in de artikelen 3 en 4, § 1, van het decreet van 28 april 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/04/2016 pub. 10/05/2016 numac 2016202432 bron waalse overheidsdienst Decreet. - Lening "Coup de Pouce" sluiten en uitvoeringsbesluiten ervan te hebben nageleefd;

Opgemaakt te . . . . . op . . . . .

De kredietnemer Mevrouw/De heer .......................................... (handtekening)

^