Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Waalse Regering van 21 april 2022
gepubliceerd op 03 mei 2022

Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 9 juli 2020 tot hernieuwing en benoeming van de leden van de Algemene Raad van het "Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles"

bron
waalse overheidsdienst
numac
2022202374
pub.
03/05/2022
prom.
21/04/2022
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 APRIL 2022. - Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 9 juli 2020Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 09/07/2020 pub. 17/07/2020 numac 2020203053 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vernieuwing en benoeming van de leden van de Algemene raad van het "Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles" sluiten tot hernieuwing en benoeming van de leden van de Algemene Raad van het "Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles" (Waals Agentschap voor Gezondheid, Sociale Bescherming, Handicap en Gezinnen)


De Waalse Regering, Gelet op het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid, artikel 4, ingevoegd bij het decreet van 3 december 2015 betreffende het "Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles" (Waals Agentschap voor Gezondheid, Sociale Bescherming, Handicap en Gezinnen);

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 9 juli 2020Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 09/07/2020 pub. 17/07/2020 numac 2020203053 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vernieuwing en benoeming van de leden van de Algemene raad van het "Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles" sluiten tot hernieuwing en benoeming van de leden van de Algemene raad van het "Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles";

Gelet op de aanvraag van de "CSC" van 18 maart 2022;

Op de voordracht van de Minister van Gezondheid en Sociale Actie en van de Minister belast met Kinderbijslag;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In artikel 1, 2°, a), 4de streepje, van het besluit van de Waalse Regering van 9 juli 2020Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 09/07/2020 pub. 17/07/2020 numac 2020203053 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vernieuwing en benoeming van de leden van de Algemene raad van het "Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles" sluiten tot hernieuwing en benoeming van de leden van de Algemene Raad van het "Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles" (Waals Agentschap voor Gezondheid, Sociale Bescherming, Handicap en Gezinnen), zoals gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 8 oktober 2020, worden de woorden "Mevr. Isabelle Meerhaeghe" vervangen door de woorden "Mevr. Bénédicte Canivez".

Art. 2.Overeenkomstig artikel 4, § 3, derde lid, van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid, voleindigt het nieuwe lid het mandaat van zijn voorganger.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het ondertekend wordt.

Art. 4.De Minister van Sociale actie en Gezondheid en de Minister belast met Kinderbijslag zijn belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 21 april 2022.

Voor de Regering : De Minister-President, E. DI RUPO De Minister van Werk, Vorming, Gezondheid, Sociale Actie en Sociale Economie, Gelijke Kansen en Vrouwenrechten, Ch. MORREALE De Minister van Ambtenarenzaken, Informatica, Administratieve Vereenvoudiging, belast met Kinderbijslag, Toerisme, Erfgoed en Verkeersveiligheid, V. DE BUE

^