Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Waalse Regering van 21 april 2022
gepubliceerd op 02 mei 2022

Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 1 oktober 2020 tot benoeming van de leden van het Comité "Welzijn en Gezondheid" van het "Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles"

bron
waalse overheidsdienst
numac
2022031911
pub.
02/05/2022
prom.
21/04/2022
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 APRIL 2022. - Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 1 oktober 2020Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 01/10/2020 pub. 21/10/2020 numac 2020204214 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 11 december 2014 tot omzetting van de graden van de federale ambtenaren die naar de diensten van de Waalse Regering overgeplaatst worden type besluit van de waalse regering prom. 01/10/2020 pub. 23/10/2020 numac 2020204244 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse regering tot vaststelling van de voorwaarden voor de toekenning van een subsidie aan de werkgevers voor de aankoop van een dienstfiets type besluit van de waalse regering prom. 01/10/2020 pub. 12/10/2020 numac 2020031492 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot versoepeling van de bepalingen inzake verloven om dwingende redenen in de context van van de COVID 19-pandemie en de stapsgewijze heropbouw van de activiteiten sluiten tot benoeming van de leden van het Comité "Welzijn en Gezondheid" van het "Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles" (Waals Agentschap voor Gezondheid, Sociale Bescherming, Handicap en Gezinnen)


De Waalse Regering, Gelet op het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid, inzonderheid op de artikelen 10 en 11, ingevoegd bij het decreet van 3 december 2015;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 1 oktober 2020Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 01/10/2020 pub. 21/10/2020 numac 2020204214 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 11 december 2014 tot omzetting van de graden van de federale ambtenaren die naar de diensten van de Waalse Regering overgeplaatst worden type besluit van de waalse regering prom. 01/10/2020 pub. 23/10/2020 numac 2020204244 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse regering tot vaststelling van de voorwaarden voor de toekenning van een subsidie aan de werkgevers voor de aankoop van een dienstfiets type besluit van de waalse regering prom. 01/10/2020 pub. 12/10/2020 numac 2020031492 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot versoepeling van de bepalingen inzake verloven om dwingende redenen in de context van van de COVID 19-pandemie en de stapsgewijze heropbouw van de activiteiten sluiten tot benoeming van de leden van het Comité "Welzijn en Gezondheid" van het "Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles" (Waals Agentschap voor Gezondheid, Sociale Bescherming, Handicap en Gezinnen);

Gelet op de e-mail van 8 maart 2022 gericht door SOLIDARIS;

Op de voordracht van de Minister van Gezondheid en Sociale Actie;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In artikel 1, 2°, punt b), 2de streepje, van het besluit van de Waalse Regering van 1 oktober 2020Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 01/10/2020 pub. 21/10/2020 numac 2020204214 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 11 december 2014 tot omzetting van de graden van de federale ambtenaren die naar de diensten van de Waalse Regering overgeplaatst worden type besluit van de waalse regering prom. 01/10/2020 pub. 23/10/2020 numac 2020204244 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse regering tot vaststelling van de voorwaarden voor de toekenning van een subsidie aan de werkgevers voor de aankoop van een dienstfiets type besluit van de waalse regering prom. 01/10/2020 pub. 12/10/2020 numac 2020031492 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot versoepeling van de bepalingen inzake verloven om dwingende redenen in de context van van de COVID 19-pandemie en de stapsgewijze heropbouw van de activiteiten sluiten tot benoeming van de leden van het Comité "Welzijn en Gezondheid" van het "Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles" (Waals Agentschap voor Gezondheid, Sociale Bescherming, Handicap en Gezinnen), zoals gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 25 maart 2021 en bij het besluit van de Waalse Regering van 17 februari 2022, worden de woorden "de heer Eric Wilmet" vervangen door de woorden "mevr. Joy Müller".

Art. 2.Overeenkomstig artikel 11, § 3, tweede lid, van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid, voleindigt het nieuwe lid het mandaat van zijn voorganger.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het ondertekend wordt.

Art. 4.De Minister van Gezondheid en Sociale Actie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 21 april 2022.

Voor de Regering: De Minister-President, E. DI RUPO De Minister van Werk, Vorming, Gezondheid, Sociale Actie en Sociale Economie, Gelijke Kansen en Vrouwenrechten, Ch. MORREALE

^