Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Waalse Regering van 19 juli 2021
gepubliceerd op 26 juli 2021

Besluit van de Waalse Regering houdende afwijking van het besluit van de Waalse Regering van 6 september 2007 tot organisatie van de verhuur van woningen beheerd door de "Société wallonne du logement" of de openbare huisvestingsmaatschappijen in het kader van de herhuisvesting van de door de overstromingen van juli 2021 getroffen huishoudens

bron
waalse overheidsdienst
numac
2021021591
pub.
26/07/2021
prom.
19/07/2021
ELI
eli/besluit/2021/07/19/2021021591/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

19 JULI 2021. - Besluit van de Waalse Regering houdende afwijking van het besluit van de Waalse Regering van 6 september 2007Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 06/09/2007 pub. 07/11/2007 numac 2007203285 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot organisatie van de verhuur van woningen beheerd door de "Société wallonne du Logement" of de openbare huisvestingsmaatschappijen sluiten tot organisatie van de verhuur van woningen beheerd door de "Société wallonne du logement" (Waalse huisvestingsmaatschappij) of de openbare huisvestingsmaatschappijen in het kader van de herhuisvesting van de door de overstromingen van juli 2021 getroffen huishoudens


De Waalse Regering, Gelet op het Waalse Wetboek van Duurzaam Wonen, artikel 94;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 6 september 2007Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 06/09/2007 pub. 07/11/2007 numac 2007203285 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot organisatie van de verhuur van woningen beheerd door de "Société wallonne du Logement" of de openbare huisvestingsmaatschappijen sluiten tot organisatie van de verhuur van woningen beheerd door de "Société wallonne du logement"(Waalse huisvestingsmaatschappij) of de openbare huisvestingsmaatschappijen;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid gemotiveerd door de noodzaak om de door de overstromingen van juli 2021 getroffen huishoudens snel opnieuw te huisvesten;

Op de voordracht van de Minister van Huisvesting;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In afwijking van de regels voor de toewijzing van openbare woningen die zijn vastgesteld in de artikelen 1 en volgende van het besluit van de Waalse regering van 6 september 2007Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 06/09/2007 pub. 07/11/2007 numac 2007203285 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot organisatie van de verhuur van woningen beheerd door de "Société wallonne du Logement" of de openbare huisvestingsmaatschappijen sluiten tot organisatie van de verhuur van woningen beheerd door de "Société wallonne du logement" (Waalse huisvestingsmaatschappij) of de openbare huisvestingsmaatschappijen, wijzen de openbare huisvestingsmaatschappijen woningen toe aan huishoudens die uit hun woning moesten worden geëvacueerd ten gevolge van de overstromingen die zich tussen 14 juli en de daaropvolgende dagen hebben voorgedaan, volgens de volgende principes: 1° elke tussen de dag van aanneming van dit besluit en 30 september 2021 leegstaande woning wordt door de openbare huisvestingsmaatschappijen bij voorrang toegewezen aan huishoudens die als gevolg van de overstromingen moesten worden geëvacueerd, en wel in onderstaande volgorde van voorrang: a.aan huurders van een woning die is toegewezen op grond van het besluit van de Waalse Regering van 6 september 2007Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 06/09/2007 pub. 07/11/2007 numac 2007203285 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot organisatie van de verhuur van woningen beheerd door de "Société wallonne du Logement" of de openbare huisvestingsmaatschappijen sluiten tot organisatie van de verhuur van woningen beheerd door de "Société wallonne du logement" (Waalse huisvestingsmaatschappij) of de openbare huisvestingsmaatschappijen, en die gelegen is op het grondgebied van de openbare huisvestingsmaatschappij of op het grondgebied van een naburige openbare huisvestingsmaatschappij.

De huurders van een woning van openbaar nut die een huurcontract, zelfs een mondeling huurcontract, hebben krachtens een reglementaire bepaling die dateert van vóór het besluit van de Regering van 6 september 2007, worden gelijkgesteld met de in het vorige lid bedoelde huurders; b. aan huishoudens waarvan de ontruimde woning geen woning van openbaar nut is die is toegewezen op basis van het besluit van de Waalse Regering van 6 september 2007Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 06/09/2007 pub. 07/11/2007 numac 2007203285 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot organisatie van de verhuur van woningen beheerd door de "Société wallonne du Logement" of de openbare huisvestingsmaatschappijen sluiten tot organisatie van de verhuur van woningen beheerd door de "Société wallonne du logement" (Waalse huisvestingsmaatschappij) of de openbare huisvestingsmaatschappijen, waarvan het globaal belastbaar inkomen binnen de categorieën 1 tot 3 valt zoals bepaald door artikel 1, 29° van het Waals Wetboek van Duurzaam Wonen en waarvan de ontruimde woning gelegen is op het grondgebied van de openbare huisvestingsmaatschappij of op het grondgebied van een naburige openbare huisvestingsmaatschappij; 2° in het geval bedoeld in 1°, a., wordt het huishouden gehuisvest in afwachting van zijn terugkeer in de aanvankelijk bewoonde openbare woning. Indien de woning niet kan worden gerenoveerd en moet worden afgebroken of gesloopt, wordt het geëvacueerde huishouden gehuisvest in afwachting van de toewijzing van een nieuwe openbare woning.

De toewijzing van een nieuwe woning aan een huishouden dat is geëvacueerd uit een openbare woning die zal worden afgebroken of gesloopt, gebeurt op basis van voornoemd besluit van de Waalse Regering van 6 september 2007Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 06/09/2007 pub. 07/11/2007 numac 2007203285 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot organisatie van de verhuur van woningen beheerd door de "Société wallonne du Logement" of de openbare huisvestingsmaatschappijen sluiten.

De situatie die voortvloeit uit de evacuatie van een gezin uit een af te breken of te slopen openbare woning wordt beschouwd als een sociale noodsituatie in de zin van artikel 23, 2°, van voornoemd besluit van 6 september 2007. De limiet van 10% van de toewijzingen uitgevoerd in de loop van hetzelfde kalenderjaar in elke gemeente, zoals bepaald in voornoemd artikel 23, 2°, is niet van toepassing voor de uitvoering van dit besluit; 3° in het in 1° bedoelde geval wordt het gezin gehuisvest voor een maximumperiode van 6 maanden.Na verstrijken van die periode mag de maatschappij het gezin, als dat gezin ten gevolge van de ramp nog steeds zonder woning is, een nieuwe bewoningsperiode van maximum zes maanden toekennen. In alle gevallen wordt de overeenkomst voor precaire bewoning maximaal 12 maanden na de ondertekening ervan beëindigd; 4° de betrekking tussen de maatschappij en het huishouden wordt geregeld bij een overeenkomst voor precaire bewoning bepaald in de bijlage bij dit besluit.5° het bedrag van de maandelijkse bewoningsvergoeding wordt berekend volgens de regels bepaald in voornoemd besluit van de Waalse Regering van 6 september 2007Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 06/09/2007 pub. 07/11/2007 numac 2007203285 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot organisatie van de verhuur van woningen beheerd door de "Société wallonne du Logement" of de openbare huisvestingsmaatschappijen sluiten. In het geval bedoeld in 1°, a, mag het berekende huurbedrag niet hoger zijn dan het berekende huurbedrag van de ontruimde woning voor de maand juni 2021.

Art. 2.De Minister van Huisvesting is belast met de uitvoering van dit besluit.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het ondertekend wordt.

Namen, 19 juli 2021.

De Minister-President, E. DI RUPO De Minister van Huisvesting, Plaatselijke Besturen, en Stedenbeleid, Ch. COLLIGNON

Bijlage - Overeenkomst voor de precaire terbeschikkingstelling van woning Deze overeenkomst moet voor de terbeschikkingstelling van de woning gesloten worden.

Deze overeenkomst wordt gesloten voor een maximumduur van zes maanden, die eventueel met zes maanden verlengd kan worden. De openbare huisvestingsmaatschappij moet deze overeenkomst opzeggen, hetzij aan het einde van de eerste bewoningsperiode, hetzij aan het einde van de tweede periode, d.m.v. een aangetekende opzegging van drie maanden die afzonderlijk gericht wordt aan elk van de echtgenoten of partners. De opzegging begint te lopen in de maand die volgt op de kennisgeving ervan. De partijen komen uitdrukkelijk overeen dat deze overeenkomst in geen geval gelijkgesteld kan worden met een huurovereenkomst. Ze maken van die clausule een belangrijk element waarzonder deze overeenkomst niet gesloten zou kunnen worden.

Tussen de ondergetekenden : Enerzijds : (Naam van de openbare huisvestingsmaatschappij) : . . . . . hier vertegenwoordigd door: . . . . ., hierna de "maatschappij" genoemd, en anderzijds, De heer . . . . . en zijn echtgenote, zijn levensgezellin Mevr. . . ., hierna "de bewoner" genoemd, overwegende dat de maatschappij (naam van de instelling)...................................................erkend heeft dat voldaan is aan de gestelde voorwaarden voor het verkrijgen van het voordeel van een woning overeenkomstig het besluit van de Waalse Regering van 19 juli 2021 houdende afwijking van het besluit van de Waalse Regering van 6 september 2007Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 06/09/2007 pub. 07/11/2007 numac 2007203285 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot organisatie van de verhuur van woningen beheerd door de "Société wallonne du Logement" of de openbare huisvestingsmaatschappijen sluiten tot organisatie van de verhuur van woningen beheerd door de "Société wallonne du logement" (Waalse huisvestingsmaatschappij) of de openbare huisvestingsmaatschappijen in het kader van de herhuisvesting van de door de overstromingen van juli 2021 getroffen huishoudens, komen hetgeen volgt overeen:

Artikel 1.Doel Deze overeenkomst beoogt de precaire terbeschikkingstelling van het huis - het appartement - de studio - gelegen...................................................................................................................... . . . . .

Rekening houdend met de bewoonbare oppervlakte van de woning, meer bepaald .............................. m2, kunnen maximum ........................... personen, met name ......................... volwassenen en ....................... kinderen, gehuisvest worden.

Deze woning is gemeubileerd - niet gemeubileerd.

De terbeschikkingstelling heeft uitwerking op................... en loopt tot .... . . . . .

Art. 2.Prijs De prijs van de maandelijkse basisvergoeding verschuldigd door de bewoner wordt vastgelegd op ..... euro/maand.

Het besluit van de Waalse Regering van 19 juli 2021 houdende afwijking van het besluit van de Waalse Regering van 6 september 2007Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 06/09/2007 pub. 07/11/2007 numac 2007203285 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot organisatie van de verhuur van woningen beheerd door de "Société wallonne du Logement" of de openbare huisvestingsmaatschappijen sluiten tot organisatie van de verhuur van woningen beheerd door de "Société wallonne du logement" (Waalse huisvestingsmaatschappij) of de openbare huisvestingsmaatschappijen in het kader van de herhuisvesting van de door de overstromingen van juli 2021 getroffen huishoudens bepaalt dat de aan de bewoners gevraagde maandelijkse bewoningsvergoeding niet meer dan 20% van het inkomen mag bedragen.

In dat bedrag zijn alle lasten vervat, behalve die met betrekking tot water, gas, elektriciteit, verwarming, teledistributie en telefoon.

De inkomsten/middelen van de bewoner(s) bedragen ............................. euro per maand. Bijgevolg bedraagt de verminderde maandelijkse vergoeding voor de duur van de overeenkomst voor precaire bewoning ................................. euro per maand, namelijk van....................................tot de vervaldatum van deze overeenkomst op ...........................................................

De bewoner moet de bewoningsvergoeding regelmatig vooraf betalen tussen de 1ste en de 5de van de lopende maand.

De betalingen van de bewoner worden gestort op het rekeningnummer nr......................................... van.................................... ......

Art. 3.Verzekeringen De maatschappij sluit een verzekering van het type multirisico woning.

De prijs van die verzekering wordt meegerekend in de vergoeding. De bewoner kan de goederen waarvan hij eigenaar is op zijn kosten laten dekken door een verzekeringspolis.

Art. 4.Plaatsbeschrijving Er is een plaatsbeschrijving gemaakt in aanwezigheid der partijen en van de bewoner. Bij gebrek aan plaatsbeschrijving wordt de bewoner verondersteld de woning ontvangen te hebben in dezelfde staat als die waarin ze zich na afloop van de overeenkomst bevindt, behoudens bewijs van het tegenovergestelde, dat door alle rechtsmiddelen geleverd kan worden.

Art. 5.Onderhoud De bewoner verbindt zich ertoe de woning als goede huisvader te onderhouden en ze in een goede staat van netheid te houden.

Tedieneinde verbindt hij zich tot de inachtneming van het huishoudelijk reglement dat dient om het goede gebruik van de plaats te garanderen en tot het behoud van de plaats in de staat waarin hij ze ontvangen heeft, behalve normale slijtage. Het reglement is opgemaakt in twee exemplaren, waarvan één aan de bewoner overgemaakt wordt, en het andere, goedgekeurd door de bewoner, in handen van de beheerder blijft.

Art. 6.Deze overeenkomst is niet overdraagbaar.

De bij of krachtens deze overeenkomst toegekende rechten en voordelen zijn onoverdraagbaar.

Art. 7.Achting voor de buurt De bewoner moet ervoor zorgen dat hij, zijn familieleden of bezoekers op geen enkel ogenblik de rust van het gebouw verstoren.

De bewoner zal elk overmatig geluid binnen het gebouw voorkomen om de rust van de andere bewoners niet te verstoren (radio, tv.,...).

Art. 8.Handel Er mag geen handel in het gebouw gedreven worden.

Art. 9.Dieren De bewoners mogen alleen met de schriftelijke toestemming van de maatschappij dieren houden. De bewoner die die toestemming krijgt, moet elk geluid, elke oorzaak van vuilheid binnen zijn woning en in de gemeenschappelijke ruimtes voorkomen.

Art. 10.Bezoekrecht De maatschappij behoudt zich het recht voor om de gemeenschappelijk ruimtes te bezoeken. Ze kan dat recht elk ogenblik uitoefenen via haar afgevaardigde die met de sociale begeleiding belast is.

Art. 11.Wijziging van de plaats De bewoner mag geen enkele wijziging in de woning aanbrengen zonder de schriftelijke toestemming van de maatschappij.

Art. 12.Informatieplicht van de bewoner Elke schade aan het gebouw alsook elke anomalie vastgesteld door de bewoner moeten zo spoedig mogelijk meegedeeld worden aan de maatschappij.

Elke wijziging in de samenstelling van het gezin alsook van de inkomens en bestaansmiddelen moet aan de maatschappij meegedeeld worden.

Art. 13.Gemeenschappelijke ruimtes De gemeenschappelijke ruimtes moeten altijd vrij gehouden worden.

Art. 14.Zoeken naar een andere woning De bewoner die voor het sluiten van deze overeenkomst geen gebruik heeft gemaakt van een woning van openbaar nut, moet wegens de tijdelijke aard van deze overeenkomst naar een andere woning zoeken, eventueel in een andere gemeente. De weigering om een andere fatsoenlijke woning in huur te nemen rechtvaardigt de opzegging van de bewoningsovereenkomst, met de afschaffing van de verminderde maandelijkse bewoningsvergoeding als rechtstreeks gevolg. In dat geval wordt de maandelijkse basisvergoeding overeenkomstig artikel 2 gevorderd.

Gedaan te . . . ., op . . . . in twee exemplaren, waarvan één aan de bewoner overgemaakt wordt, en het andere in handen van de beheerder blijft.

De bewoner, de Maatschappij, Gezien om te worden gevoegd bij het besluit van de Waalse Regering van 19 juli houdende afwijking van het besluit van de Waalse Regering van 6 september 2007Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 06/09/2007 pub. 07/11/2007 numac 2007203285 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot organisatie van de verhuur van woningen beheerd door de "Société wallonne du Logement" of de openbare huisvestingsmaatschappijen sluiten tot organisatie van de verhuur van woningen beheerd door de "Société wallonne du logement" (Waalse huisvestingsmaatschappij) of de openbare huisvestingsmaatschappijen in het kader van de herhuisvesting van de door de overstromingen van juli 2021 getroffen huishoudens.

Namen, 19 juli 2021.

De Minister-President, E. DI RUPO De Minister van Huisvesting, Plaatselijke Besturen, en Stedenbeleid, Ch. COLLIGNON .

^