Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Waalse Regering van 19 april 2007
gepubliceerd op 02 mei 2007

Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 27 mei 2004 tot benoeming van de voorzitter en de leden van de Raad voor opvoeding, onthaal en huisvesting van het "Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées"

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2007201324
pub.
02/05/2007
prom.
19/04/2007
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 APRIL 2007. - Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 27 mei 2004 tot benoeming van de voorzitter en de leden van de Raad voor opvoeding, onthaal en huisvesting van het "Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées" (Waals agentschap voor de integratie van gehandicapte personen)


De Waalse Regering, Gelet op het decreet van 6 april 1995 betreffende de integratie van gehandicapte personen, inzonderheid op artikel 36, 2°;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 27 mei 2004 tot benoeming van de voorzitter en de leden van de Raad voor opvoeding, onthaal en huisvesting van het "Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées";

Gelet op het voorstel van de "Confédération des Syndicats chrétiens" van 21 februari 2007 om door de heer Etienne Leclercq vertegenwoordigd te worden binnen genoemde Raad, ter vervanging van de heer Guy Crijns;

Op de voordracht van de Minister van Gezondheid, Sociale Actie en Gelijke Kansen, Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Dit besluit regelt overeenkomstig artikel 138 van de Grondwet een materie bedoeld in artikel 128, § 1, van de Grondwet.

Art. 2.In artikel 2 van het besluit van de Waalse Regering van 27 mei 2004 tot benoeming van de voorzitter en de leden van de Raad voor opvoeding, onthaal en huisvesting van het "Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées" wordt de naam "Guy Crijns" vervangen door de naam "Etienne Leclercq".

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 4.De Minister van Gezondheid, Sociale Actie en Gelijke Kansen is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 19 april 2007.

De Minister-President, E. DI RUPO De Minister van Gezondheid, Sociale Actie en Gelijke Kansen, Mevr. Ch. VIENNE

^