Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Waalse Regering van 18 juli 2019
gepubliceerd op 10 september 2019

Besluit van de Waalse Regering houdende goedkeuring van de wijzigingen in het type-bestek inzake vervoer van leerlingen die onderwijsinrichtingen bezoeken, ingericht of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap op het grondgebied van het Franstalige taalgebied, goedgekeurd bij besluit van de Waalse Regering van 27 april 1995

bron
waalse overheidsdienst
numac
2019204033
pub.
10/09/2019
prom.
18/07/2019
ELI
eli/besluit/2019/07/18/2019204033/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

18 JULI 2019. - Besluit van de Waalse Regering houdende goedkeuring van de wijzigingen in het type-bestek inzake vervoer van leerlingen die onderwijsinrichtingen bezoeken, ingericht of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap op het grondgebied van het Franstalige taalgebied, goedgekeurd bij besluit van de Waalse Regering van 27 april 1995


De Waalse Regering, Gelet op het decreet II van 19 juli 1993 tot toekenning van de uitoefening van sommige bevoegdheden van de Franse Gemeenschap aan het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie, inzonderheid op artikel 3, 5°;

Gelet op het decreet II van 22 juli 1993 tot toekenning van de uitoefening van sommige bevoegdheden van de Franse Gemeenschap aan het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie, inzonderheid op artikel 3, 5°;

Gelet op het decreet van 1 april 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 01/04/2004 pub. 07/05/2004 numac 2004201265 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende het schoolvervoer en de plannen inzake schoolverplaatsingen sluiten betreffende het schoolvervoer en de plannen inzake schoolverplaatsingen;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 27 april 1995 houdende goedkeuring van de wijzigingen in het type-bestek inzake vervoer van leerlingen die onderwijsinrichtingen bezoeken, ingericht of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap op het grondgebied van het Franstalige taalgebied;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 1 april 1999Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 01/04/1999 pub. 25/06/1999 numac 1999027485 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van de wijzigingen aangebracht in het typebestek voor het vervoer van leerlingen die de door de Franse Gemeenschap op het grondgebied van het Franse taalgebied georganiseerde of gesubsidieerde onderwijsinstellingen bezoeken, goedgekeurd bij het besluit van 27 april 1995 sluiten houdende goedkeuring van de wijzigingen in het type-bestek inzake vervoer van leerlingen die onderwijsinrichtingen bezoeken, ingericht of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap op het grondgebied van het Franstalige taalgebied, goedgekeurd bij besluit van 27 april 1995;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 4 september 2003Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 04/09/2003 pub. 22/07/2004 numac 2004202427 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van de wijzigingen aangebracht in het typebestek voor het vervoer van leerlingen die de door de Franse Gemeenschap op het grondgebied van het Franse taalgebied georganiseerde of gesubsidieerde onderwijsinstellingen bezoeken, goedgekeurd bij de besluiten van 27 april 1995 en 1 april 1999 sluiten houdende goedkeuring van de wijzigingen in het type-bestek inzake vervoer van leerlingen die onderwijsinrichtingen bezoeken, ingericht of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap op het grondgebied van het Franstalige taalgebied, goedgekeurd bij besluit van 27 april 1995;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 24 april 2019;

Gelet op de instemming van de Minister van Begroting, gegeven op 18 juli 2019;

Gelet op de noodzakelijkheid om de gelijkwaardigheidstabel aan te passen voor het vervoer van niet-opvouwbare rolstoelen;

Op de voordracht van de Minister van Mobiliteit en Vervoer;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Dit besluit regelt overeenkomstig artikel 138 van de Grondwet een aangelegenheid bedoeld in artikel 127, § 1, van de Grondwet.

Het is van toepassing op het grondgebied van het Frans taalgebied.

Art. 2.Goedgekeurd worden, de wijzigingen als bijlage gevoegd bij het type bestek inzake vervoer van leerlingen die onderwijsinrichtingen bezoeken, ingericht of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap op het grondgebied van het Franstalige taalgebied, goedgekeurd bij besluit van 27 april 1995, zoals gewijzigd bij de besluiten van 1 april 1999 en 4 september 2003.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op 1 september 2019.

Art. 4.De Minister van Vervoer is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 18 juli 2019.

Voor de Regering: De Minister-President, W. BORSUS De Minister van Leefmilieu, Ecologische Overgang, Ruimtelijke Ordening, Openbare Werken, Mobiliteit, Vervoer, Dierenwelzijn en Industriezones, C. DI ANTONIO

BIJLAGE Wijzigingen in het type-bestek inzake vervoer van leerlingen die onderwijsinrichtingen bezoeken, ingericht of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap op het grondgebied van het Franstalige taalgebied In artikel 6, § 4, wordt punt 2° vervangen als volgt: "2° Kinderen, in een rolstoel vervoerd Het kind dat in een rolstoel wordt vervoerd, wordt verondersteld meerdere zitplaatsen in te nemen.

De capaciteitsberekening gebeurt volgens deze tabel:

Aantal niet opvouwbare rolstoelen -

Aantal ingenomen plaatsen -

1

6

2

10

3

13

4

17

5

20

6

24

7

27

8

30

9

34

10

37

11

40

12

44

13

47

14

50


Een opgevouwde rolstoel telt voor twee zitplaatsen voor zover hij in de passagiersruimte van het voertuig wordt vervoerd.

De vervoerder laat één enkel apparaat toe per leerling dat een mechanische ondersteuning biedt voor zelfstandige verplaatsing, van het type looprek, behalve als eerstgenoemde bijzondere ruimte beschikbaar heeft. Dit sluit een rolstoel uit, al dan niet opgevouwd.

Hij telt voor één enkele zitplaats voor zover hij in de passagiersruimte van het voertuig wordt vervoerd.".

Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Waalse Regering van 18 juli 2019 houdende goedkeuring van de wijzigingen in het type-bestek inzake vervoer van leerlingen die onderwijsinrichtingen bezoeken, ingericht of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap op het grondgebied van het Franstalige taalgebied, goedgekeurd bij besluit van 27 april 1995.

^