Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Waalse Regering van 17 januari 2019
gepubliceerd op 25 februari 2019

Besluit van de Waalse Regering ter uitvoering van het decreet van 22 november 2018 betreffende de onteigeningsprocedure

bron
waalse overheidsdienst
numac
2019200780
pub.
25/02/2019
prom.
17/01/2019
ELI
eli/besluit/2019/01/17/2019200780/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

17 JANUARI 2019. - Besluit van de Waalse Regering ter uitvoering van het decreet van 22 november 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 22/11/2018 pub. 18/12/2018 numac 2018206236 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de onteigeningsprocedure sluiten betreffende de onteigeningsprocedure


De Waalse Regering, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 20;

Gelet op het decreet van 4 juli 2002Relevante gevonden documenten type decreet prom. 04/07/2002 pub. 09/08/2002 numac 2002027680 bron ministerie van het waalse gewest Decreet op de groeven en houdende wijziging van sommige bepalingen van het decreet van 11 maart 1999 betreffende de milieuvergunning sluiten op de groeven en houdende wijziging van sommige bepalingen van het decreet van 11 maart 1999 betreffende de milieuvergunningen, artikel 6, gewijzigd bij het decreet van 31 mei 2007 en bij het decreet van 22 november 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 22/11/2018 pub. 18/12/2018 numac 2018206236 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de onteigeningsprocedure sluiten betreffende de onteigeningsprocedure;

Gelet op het decreet van 2 februari 2017Relevante gevonden documenten type decreet prom. 02/02/2017 pub. 28/03/2017 numac 2017201598 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de ontwikkeling van bedrijfsparken sluiten betreffende de ontwikkeling van bedrijfsparken, artikel 38, tweede lid;

Gelet op het decreet van 22 november 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 22/11/2018 pub. 18/12/2018 numac 2018206236 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de onteigeningsprocedure sluiten betreffende de onteigeningsprocedure, de artikelen 1, 5°; 7, § 3; 9, § 4; 63, tweede lid; 64, tweede lid; 93 tot 95 en 106, eerste lid;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 2 oktober 2003Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 02/10/2003 pub. 24/10/2003 numac 2003201550 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van het decreet van 4 juli 2002 op de groeven en houdende wijziging van sommige bepalingen van het decreet van 11 maart 1999 betreffende de milieuvergunning sluiten tot uitvoering van het decreet van 4 juli 2002Relevante gevonden documenten type decreet prom. 04/07/2002 pub. 09/08/2002 numac 2002027680 bron ministerie van het waalse gewest Decreet op de groeven en houdende wijziging van sommige bepalingen van het decreet van 11 maart 1999 betreffende de milieuvergunning sluiten op de groeven en tot wijziging van sommige bepalingen van het decreet van 11 maart 1999 betreffende de milieuvergunningen;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 11 mei 2017Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 11/05/2017 pub. 14/06/2017 numac 2017070106 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van het decreet van 2 februari 2017 betreffende de ontwikkeling van bedrijfsparken sluiten tot uitvoering van het decreet van 2 februari 2017Relevante gevonden documenten type decreet prom. 02/02/2017 pub. 28/03/2017 numac 2017201598 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de ontwikkeling van bedrijfsparken sluiten betreffende de ontwikkeling van bedrijfsparken;

Gelet op het rapport van 24 juli 2018 opgesteld overeenkomstig artikel 3, 2° van het decreet van 11 april 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/04/2014 pub. 06/06/2014 numac 2014203532 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende uitvoering van de resoluties van de Vrouwenconferentie van de Verenigde Naties die in september 1995 in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de gewestelijke beleidslijnen sluiten houdende uitvoering van de resoluties van de Vrouwenconferentie van de Verenigde Naties die in september 1995 in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de gewestelijke beleidslijnen;

Gelet op het advies 64.810/4 van de Raad van State, gegeven op 17 december 2018, overeenkomstig artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Ambtenarenzaken en de Minister van Openbare Werken;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In de zin van dit besluit wordt verstaan onder: 1° het decreet van 22 november 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 22/11/2018 pub. 18/12/2018 numac 2018206236 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de onteigeningsprocedure sluiten: het decreet van 22 november 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 22/11/2018 pub. 18/12/2018 numac 2018206236 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de onteigeningsprocedure sluiten betreffende de onteigeningsprocedure;2° de Minister: de Minister bevoegd voor de gerechtelijke procedure die specifiek van toepassing is in geval van onteigening ten algemene nutte.

Art. 2.De administratie bedoeld in artikel 1, 5°, van het decreet van 22 november 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 22/11/2018 pub. 18/12/2018 numac 2018206236 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de onteigeningsprocedure sluiten is het Directoraat-generaal van de Waalse Overheidsdienst bevoegd voor de aangelegenheid betrokken bij het doel van algemeen nut in het geding.

Art. 3.Het onteigeningsdossier wordt in zeven exemplaren ingediend.

Bijkomende exemplaren kunnen te allen tijde door de administratie worden aangevraagd.

Hoewel dit niet kan worden beschouwd als een voorwaarde voor ontvankelijkheid, wordt er ook een exemplaar in PDF-formaat elektronisch naar de administratie gestuurd.

Art. 4.De toelichting die het algemeen nut rechtvaardigt, bedoeld in artikel 7, § 1, 1°, van het decreet van 22 november 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 22/11/2018 pub. 18/12/2018 numac 2018206236 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de onteigeningsprocedure sluiten, bevat minstens: 1° een omschrijving van het nagestreefde doel van algemeen nut;2° een beschrijving van de effecten en gevolgen die van de verwezenlijking van dit doel kunnen worden verwacht;3° een analyse van de mogelijke alternatieven en, voor elk daarvan, de redenen waarom er niet voor is gekozen Art.5. Het onteigeningsplan bedoeld in artikel 7, § 1, 2°, van het decreet van 22 november 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 22/11/2018 pub. 18/12/2018 numac 2018206236 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de onteigeningsprocedure sluiten, de indicatieve beschrijving van de te verrichten handelingen en werken en het tracé van de wegen die afgedankt zouden worden alsook de eventuele overwogen compensatiemaatregelen ten gevolge van de afdanking van de wegen, bedoeld in artikel 7, § 2, 1° en 4°, van het decreet van 22 november 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 22/11/2018 pub. 18/12/2018 numac 2018206236 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de onteigeningsprocedure sluiten, worden op een schaal van 1/500e of 1/200e gemaakt.

Indien deze schalen ontoereikend zijn, mogen documenten opgesteld op een andere schaal worden overgelegd, op voorwaarde dat de onteigenaar daartoe door de administratie is gemachtigd.

Art. 6.De indicatieve beschrijving van de te verrichten handelingen en werken, bedoeld in artikel 7, § 2, 1°, van het decreet van 22 november 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 22/11/2018 pub. 18/12/2018 numac 2018206236 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de onteigeningsprocedure sluiten, bevat: 1° een plattegrond, met ingeschreven maten, met de geplande handelingen en werken en de hoogtelijnen van het terrein 2° de afmetingen, met ingeschreven maten, van de geplande bouwwerken;3° de bestemming van de geplande bouwwerken;4° de inrichtingsbeginselen van de onbebouwde ruimtes. Met betrekking tot punt 2°,, tonen de afmetingen niet de details van hun architectuur als het om gebouwen gaat.

Art. 7.Het onteigeningsdossier bevat ook : 1° een fotoreportage van het betrokken onroerend goed en de onmiddellijke omgeving ervan, met de aanduiding op een plan van de locatie van elk fotografisch opnamepunt;2° een luchtfoto van het betrokken onroerend goed en de omgeving ervan binnen een straal van vijfhonderd meter van de grenzen ervan, met als overdruk de eventuele bouwwerken die sinds de opname zijn gebouwd of afgebroken.

Art. 8.Er wordt een overeenkomst gesloten tussen het Waalse Gewest en de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat die met inachtneming van de wetgeving over de overheidsopdrachten met name de selectieprocedure, de wijze van aanwijzing van de notarissen en, in voorkomend geval, volgens een evenwichtige geografische verdeling, het tarief op grond waarvan de operator het college van notarissen bezoldigt en de wijzen van geschillenbeslechting bepaalt. De selectie van de notarissen berust met name op de bijzondere bevoegdheid om die taak te vervullen.

De overeenkomst bedoeld in het eerste lid wordt ter goedkeuring aan de Regering voorgelegd.

In de zin van het decreet van 22 november 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 22/11/2018 pub. 18/12/2018 numac 2018206236 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de onteigeningsprocedure sluiten en dit besluit wordt het aankoopcomité omschreven als het comité vallend onder het Departement Aankoopcomités van het Overkoepelend Directoraat-generaal Begroting, Logistiek en Informatie- en Communicatietechnologieën van de Waalse Overheidsdienst.

Art. 9.De Minister organiseert een gespecialiseerde opleiding voor gerechtelijke deskundigen op het gebied van onteigening, die aan de volgende modaliteiten voldoet: 1° ze is toegankelijk voor de beëdigde gerechtelijke deskundigen;2° het wordt gegeven door docenten die lesgeven aan een universiteit of een hogeschool en een ervaring hebben met onteigeningszaken;3° de onderwezen vakken zijn ten minste de volgende: a) de gerechtelijke onteigeningsprocedure;b) de beginselen voor de vaststelling van een billijke vergoeding c) de inhoud van de concepten die gewoonlijk op dit gebied worden gebruikt;d) de evaluatiemethoden;e) de vergoeding van de landbouwgoederen;4° ze duurt maximaal vijftien uur, gespreid over een periode van maximaal een kwartaal;5° zij wordt aangerekend ter dekking van de kosten gemaakt voor de organisatie;6° ze wordt bekrachtigd door een proef waarvan de persoon die ten minste vier vijfde van de opleidingsuren heeft afgelegd en de helft van de punten heeft behaald, geacht wordt te zijn opgeleid.

Art. 10.Artikel 19 van het besluit van de Waalse Regering van 2 oktober 2003Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 02/10/2003 pub. 24/10/2003 numac 2003201550 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van het decreet van 4 juli 2002 op de groeven en houdende wijziging van sommige bepalingen van het decreet van 11 maart 1999 betreffende de milieuvergunning sluiten tot uitvoering van het decreet van 4 juli 2002Relevante gevonden documenten type decreet prom. 04/07/2002 pub. 09/08/2002 numac 2002027680 bron ministerie van het waalse gewest Decreet op de groeven en houdende wijziging van sommige bepalingen van het decreet van 11 maart 1999 betreffende de milieuvergunning sluiten op de groeven en tot wijziging van sommige bepalingen van het decreet van 11 maart 1999 betreffende de milieuvergunningen wordt opgeheven.

Art. 11.In titel 3 van het besluit van de Waalse Regering van 11 mei 2017Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 11/05/2017 pub. 14/06/2017 numac 2017070106 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van het decreet van 2 februari 2017 betreffende de ontwikkeling van bedrijfsparken sluiten tot uitvoering van het decreet van 2 februari 2017Relevante gevonden documenten type decreet prom. 02/02/2017 pub. 28/03/2017 numac 2017201598 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de ontwikkeling van bedrijfsparken sluiten betreffende de ontwikkeling van bedrijfsparken, worden de afdelingen 1 en 2, die de artikelen 16 tot 19 omvatten, opgeheven.

Art. 12.In artikel 20 van hetzelfde besluit, wordt het eerste lid opgeheven.

Art. 13.Treden in werking op 1 juli 2019: 1° het decreet van 22 november 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 22/11/2018 pub. 18/12/2018 numac 2018206236 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de onteigeningsprocedure sluiten betreffende de onteigeningsprocedure;2° dit besluit.

Art. 14.De Minister bevoegd voor de gerechtelijke procedure die specifiek van toepassing is in geval van onteigening ten algemene nutte is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 17 januari 2019.

Voor de Regering : De Minister-President, W. BORSUS De Minister van Sociale Actie, Gezondheid, Gelijke Kansen, Ambtenarenzaken en Administratieve vereenvoudiging, A. GREOLI De Minister van Leefmilieu, Ecologische Overgang, Ruimtelijke Ordening, Openbare Werken, Mobiliteit, Vervoer, Dierenwelzijn en Industriezones, C. DI ANTONIO

^