Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 25 februari 2019

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 25/02/2019 numac 2019010913 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 25 januari 2019 is machtiging verleend aan mevrouw **** **** **** ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te ***** (****(...) Bij koninklijk besluit van 25 januari 2019 is machtiging verleend aan de heer **** ****, (...) type wet prom. -- pub. 25/02/2019 numac 2019040324 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987. - betreffende de namen en voornamen. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 25 januari 2019 is machtiging verleend aan de heer **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, ****(...) Bij koninklijk besluit van 25 januari 2019 is machtiging verleend aan de heer **** **** ****(...) type wet prom. 11/02/2019 pub. 25/02/2019 numac 2019040430 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van de wet van 21 februari 2003 tot oprichting van een dienst voor alimentatievorderingen bij de FOD Financiën wat de automatisering van de uitvoerbare titel betreft

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 02/12/2018 pub. 25/02/2019 numac 2018015641 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van de centrale diensten van de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/02/2019 numac 2019010704 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht Aanstelling van een kandidaat-reserveofficier Bij koninklijk besluit ****. 2607 van 21 december 2018, wordt kandidaat-reserveofficier S. ****, op 1 juli 2018 aangesteld in de graad van vaandrig-ter-zee tweede klasse in het **** type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/02/2019 numac 2019010767 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Overgang van het kader van de beroepsofficieren naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 2610 van 21 december 2018, wordt het ontslag uit het ambt dat hij in de categorie van de beroepsofficieren v Hij gaat op deze datum, met zijn graad en zijn anciënniteit, over naar de categorie van de reserveo(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/02/2019 numac 2019010766 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Overgang van het kader van de beroepsofficieren naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 2609 van 21 december 2018, wordt het ontslag uit het ambt dat hij in de categorie van de beroepsofficieren v Hij gaat op deze datum, met zijn graad en zijn anciënniteit, over naar de categorie van de reserveo(...) type koninklijk besluit prom. 18/01/2019 pub. 25/02/2019 numac 2019010824 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van diverse bepalingen betreffende het geldelijk statuut van de militairen type koninklijk besluit prom. 30/01/2019 pub. 25/02/2019 numac 2019040318 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende ontslagen en benoemingen van een lid van de Federale Raad voor Verpleegkunde type koninklijk besluit prom. 25/01/2019 pub. 25/02/2019 numac 2019040320 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van artikel 25, § 1, van de gecoördineerde wet van 10 mei 2015 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, voor het beroep van klinisch psycholoog type koninklijk besluit prom. 25/01/2019 pub. 25/02/2019 numac 2019040321 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van artikel 25, § 1, van de gecoördineerde wet van 10 mei 2015 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, voor het beroep van klinisch orthopedagoog type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/02/2019 numac 2019040413 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse carrière. - Aanstelling Bij koninklijk besluit van 17 augustus 2018 wordt Mevrouw Karina TUYTSCHAEVER aangesteld als Consul-Generaal bij het Consulaat-Generaal van België te Parijs, met als ressort : Ain, Aisne, Allier, Ardennes, Au Ter beschikking Z.M. Koning Filip Bij ministerieel besluit van 2 augustus 2018 wordt Mevrouw Ann(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/02/2019 numac 2019040431 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse Carrière. - Oppensioenstelling Bij koninklijk besluit van 28 januari 2019 wordt de heer Oswald GANTOIS met ingang van 1 januari 2019 toegelaten zijn rechten te doen gelden op een rustpensioen. type koninklijk besluit prom. 07/02/2019 pub. 25/02/2019 numac 2019040455 bron federale raad voor duurzame ontwikkeling Koninklijk besluit houdende vervanging van een lid van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/02/2019 numac 2019040460 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel - Bevordering Bij koninklijk besluit van 17 augustus 2018, wordt de heer Philippe MAUROY, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A4, met de titel van adviseur bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Midde Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/02/2019 numac 2019200161 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 11 februari 2019, wordt aan de heer LAINERI Mattéo op het einde van de maand december 2018, de maand van de zevenenzestigste verjaardag van voornoemde, eervol ontslag verleend uit het ambt v type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/02/2019 numac 2019200314 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 11 februari 2019, wordt aan mevrouw TAVERNIER Hedwige, op haar verzoek, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend rechter in sociale zaken, als werkgever, bij de Arbeidsrechtbank van

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 29/01/2019 pub. 25/02/2019 numac 2019030113 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit houdende aanduiding van de afgevaardigde van de Minister van Defensie bij de raad van bestuur van het Koninklijk Hoger Instituut voor Defensie type ministerieel besluit prom. 24/01/2019 pub. 25/02/2019 numac 2019040212 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van een effectief lid en een plaatsvervangend lid van het Comité voor het toekennen van het Europese milieukeurmerk type ministerieel besluit prom. 07/02/2019 pub. 25/02/2019 numac 2019040361 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van de ministerieel besluit van 28 maart 2018 houdende de benoeming van de leden van het wetenschappelijk comité voor het opstellen van het federale milieurapport type ministerieel besluit prom. -- pub. 25/02/2019 numac 2019200652 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen Verlenging van het mandaat van adjunct-administrateur-generaal Bij ministerieel besluit van 25 januari 2019 wordt, met ingang van 22 janvier 2019, het mandaat verlengd van de heer Luc MEERKENS als titularis Een beroep tot nietigverklaring tegen de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdel(...) type ministerieel besluit prom. 04/12/2018 pub. 25/02/2019 numac 2019200791 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 01, 02, 03 en 04 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2018 type ministerieel besluit prom. 04/12/2018 pub. 25/02/2019 numac 2019200792 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 02, 03 en 04 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2018 type ministerieel besluit prom. 04/12/2018 pub. 25/02/2019 numac 2019200793 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 04 van organisatieafdeling 09 en programma 02 van organisatieafdeling 17 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2018 type ministerieel besluit prom. 07/12/2018 pub. 25/02/2019 numac 2019200795 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 03 en 11 van organisatieafdeling 14 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2018 type ministerieel besluit prom. 07/12/2018 pub. 25/02/2019 numac 2019200794 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 13, programma 11 van organisatieafdeling 14 en programma 02 van organisatieafdeling 16 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2018

decreet

type decreet prom. 20/12/2018 pub. 25/02/2019 numac 2019200778 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Regering tot uitvoering van het decreet van 26 april 2018 tot wijziging van het Wetboek der Successierechten en van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten met het oog op het vrijstellen van de als monument beschermde onroerende goederen van verdeelrechten, schenkbelastingen en successierechten

beschikking van de arbeidsrechtbank

type beschikking van de arbeidsrechtbank prom. -- pub. 25/02/2019 numac 2019200711 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht Arbeidsrechtbank van Luik arrondissement Luik Bij beschikking van 18 december 2018 werd de heer LAINERI Mattéo, rechter in sociale zaken als werknemer-arbeider bij de Arbeidsrechtbank van Luik arrondissement Luik door de Vo type beschikking van de arbeidsrechtbank prom. -- pub. 25/02/2019 numac 2019200832 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Arbeidsrechtbank Luik. - Beschikking Bij beschikking van 18 december 2018 werd mevrouw Anne-Marie BIATOUR, rechter in sociale zaken, als zelfstandige, bij de Arbeidsrechtbank Luik, door de Voorzitter van deze Rechtbank aangewezen om het ambt van

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 17/01/2019 pub. 25/02/2019 numac 2019010508 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering aanwijzing als erkend natuurreservaat van een gedeelte van het Rietveld te Neerpede, Anderlecht type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 17/01/2019 pub. 25/02/2019 numac 2019010509 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering aanwijzing als erkend natuurreservaat van een deel van het Koevijverdal te Anderlecht

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 11/01/2019 pub. 25/02/2019 numac 2019040425 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering inzake de herziening of de opheffing van stedenbouwkundige voorschriften van algemene en bijzondere plannen van aanleg en gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen, met toepassing van artikel 7.4.4/1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 17/01/2019 pub. 25/02/2019 numac 2019040432 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2018/221 van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit van de Franse Gemeenschapscommissie van 13 april 1995 houdende het statuut van de ambtenaren van de diensten van het College van de Franse Gemeenschapscommissie en het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 4 maart 1999 met betrekking tot de loopbaan van de ambtenaren en het personeelsreglement van de diensten van het College van de Franse Gemeenschapscommissie

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 17/01/2019 pub. 25/02/2019 numac 2019200780 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering ter uitvoering van het decreet van 22 november 2018 betreffende de onteigeningsprocedure type besluit van de waalse regering prom. 31/01/2019 pub. 25/02/2019 numac 2019200805 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de programmering en de territoriale verdeling van de opvangtehuizen en gemeenschapshuizen type besluit van de waalse regering prom. 17/01/2019 pub. 25/02/2019 numac 2019200802 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 23 oktober 2008 tot bepaling van de financiële tegemoetkomingen van het " Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises " type besluit van de waalse regering prom. 24/01/2019 pub. 25/02/2019 numac 2019200807 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de lijst van wijzigingen van een gemeenteweg die niet aan de voorafgaande toestemming van de gemeenteraad onderworpen zijn

besluiten betreffende de leden van de paritaire comites

type besluiten betreffende de leden van de paritaire comites prom. -- pub. 25/02/2019 numac 2019200861 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen Besluiten betreffende de leden van de paritaire comités Paritair Comité voor de openbare kredietinstellingen. Bij besluit van de Directeur-generaal van 5 februari 2019, dat uitwerking heeft wordt mevrouw Sarah NDAYIRUKIYE, te Vorst, als vertegenwoordigster van de werkgeversorganisatie, to(...) type besluiten betreffende de leden van de paritaire comites prom. -- pub. 25/02/2019 numac 2019200860 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen Besluiten betreffende de leden van de paritaire comités Aanvullend Paritair Comité voor de werklieden. Bij besluit van de Directeur-generaal van 15 februari 2019, dat in werking treedt op 1 wordt mevrouw Aurélie CARETTE, te Ukkel, als vertegenwoordigster van een werknemersorganisatie, tot(...)

bericht

type bericht prom. -- pub. 25/02/2019 numac 2019040434 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 6 van het koninklijk besluit van 8 maart 2007 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling administratie van de Raad van State, in geval van beroep voorzien door de artikelen 18quater en 21ter van de wet van Politieraadsverkiezingen van de politiezone Lanaken-Maasmechelen. Bij de Raad van State is beroe(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 25/02/2019 numac 2019200772 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van geregistreerde entiteiten waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de annulatie van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42, paragraaf 1, 1ste alinea, 4° van het Wetboek van economisch Als u vragen hebt, kunt u de website van de FOD Economie (www.economie.fgov.be) raadplegen of de he(...) type lijst prom. -- pub. 25/02/2019 numac 2019200771 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van geregistreerde entiteiten waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de intrekking van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42 van het Wetboek van economisch recht Als u vragen hebt, ku Ond. Nr. 0443.478.654 ATTITUDE, COMMUNICATION, EFFICIENCY AND SKILLS intrekking van de ambtsh(...) type lijst prom. -- pub. 25/02/2019 numac 2019200770 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Experten Klimaatbeleid A2 (niveau A2) voor de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. - Selectienummer : ANG19039 Solliciteren kan tot 11/03/2019 via www.selor.be (...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. De lijst van geslaag(...) type lijst prom. -- pub. 25/02/2019 numac 2019200773 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van de vennootschappen, verenigingen zonder winstoogmerk, stichtingen, Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen waarvan de administratieve adreswijziging in de Kruispuntbank van Ondernemingen, overeenkomstig artikel III.4 Ond. Nr. 0460.063.278 AKWABA Ond. Nr. 0502.861.460 ALINEA-STUDIO Ond. Nr. 0552.606.228(...) type lijst prom. -- pub. 25/02/2019 numac 2019200903 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Experten Klimaatbeleid A2 (niveau A2) voor de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. - Selectienummer: AFG19062 Solliciteren kan tot 11/03/2019 via www.selor.be De ged(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. De lijst van geslaag(...) type lijst prom. -- pub. 25/02/2019 numac 2019200925 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Experten in werving (niveau A1) voor het RIZIV. - Selectienummer: ANG19058 Solliciteren kan tot 16/03/2019 via www.selor.be. De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoor(...) Na de selectie wordt een lijst van geslaagden aangelegd, die 1 jaar geldig blijft. Naast deze li(...)

samenstelling wervingsreserve

type samenstelling wervingsreserve prom. -- pub. 25/02/2019 numac 2019200901 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Wervingsreserve voor Bachelors (niveau B) voor de federale gezondheidsadministraties. - Selectienummer: ANG19050 Solliciteren kan tot 11/03/2019 via www.selor.be De gedetailleerde functiebes(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type samenstelling wervingsreserve prom. -- pub. 25/02/2019 numac 2019200902 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Wervingsreserve voor wetenschappelijke Masters (niveau A1) voor de federale gezondheidsadministraties. - Selectienummer : ANG19051 Solliciteren kan tot 11/03/2019 via www.selor.be De gedetai(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 25/02/2019 numac 2019010764 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Onderwijzend militair personeel Benoemingen. - Ontslagen uit het ambt Bij koninklijk besluit ****. 2608 van 21 december 2018: Wordt majoor ingenieur van het militair materieel ****. **** ontslagen uit het ambt van militaire do Wordt majoor ingenieur van het militair materieel ****. **** benoemd in het ambt van militaire hoog(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 25/02/2019 numac 2019040439 bron federale overheidsdienst justitie Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 19 december 2018 wordt mevrouw Bieke Van den Bon tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A1 met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Justitie, in een betrekking van het Nederlands Bij koninklijk besluit van 9 januari 2019 wordt de heer Stef Claes tot rijksambtenaar benoemd i(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 25/02/2019 numac 2019200179 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 11 februari 2019, is de heer PASTORELLI David benoemd tot werkend raadsheer in sociale zaken, als werknemer-arbeider, behorend tot het Franse taalstelsel, bij het Arbeidshof van Brussel te type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 25/02/2019 numac 2019200286 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 11 februari 2019, is de heer MOUNTASIR Az-Dine benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-arbeider bij de Arbeidsrechtbank van Waals-Brabant ter vervanging van de heer MAR type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 25/02/2019 numac 2019200353 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 11 februari 2019, is mevrouw DERBAUDRENGHIEN Colette benoemd tot werkend raadsheer in sociale zaken, als werknemer-bediende, behorend tot het Franse taalstelsel, bij het Arbeidshof van Lui

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 25/02/2019 numac 2019010947 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Directoraat-generaal Organisatie Gezondheidsvoorzieningen Coördinatie Organen, Embryo's en Bio-ethiek. - Federale Commissie voor medisch en wetenschappelijk onderzoek op Embryo's in vitro . - Oproep tot kandidaten voor de mandaten voor Plaa(...) 1. Oproep tot kandidaten voor de mandaten voor Plaatsvervangend lid van de Commissie voor medisch e(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 25/02/2019 numac 2019200162 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-arbeider bij de Arbeidsrechtbank van Luik arrondissement Luik ter vervanging van de heer Mattéo LAINERI type vacante bettreking prom. -- pub. 25/02/2019 numac 2019200315 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken, als werkgever bij de Arbeidsrechtbank van Henegouwen ter vervanging van mevrouw Hedwige TAVERNIER De betrokken organi De voordrachten van de kandidaten moeten worden gericht aan de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Socia(...)

document

type document prom. -- pub. 25/02/2019 numac 2019200833 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende Nederlandstalige selecties voor bevordering naar niveau A voor de FOD Justitie : Attachés managementondersteuning (m/v/x) - BNG19013 - Teamcoördinatoren PersoPoint (m/v/x) - BNG19011 - Attachés boekhouding (m/v/x) - BNG19018(...) De medewerkers die voldoen aan de deelnemingsvoorwaarden om te solliciteren worden door hun persone(...) type document prom. -- pub. 25/02/2019 numac 2019200835 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau C voor de FOD Justitie : Administratief assistenten (m/v/x). - Selectienummer : BNG19003 De medewerkers die voldoen aan de deelnemingsvoorwaarden om te sol(...) Solliciteren kan tot 13/03/2019. Voor alle bijkomende inlichtingen, kunnen de kandidaten zich ri(...) type document prom. -- pub. 25/02/2019 numac 2019200834 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende Nederlandstalige selecties voor bevordering naar niveau B voor de FOD Justitie : Technisch experten (elektriciteit) (m/v/x). - Selectienummer : BNG19015 - Experten technisch dossierbeheer (m/v/x). - Selectienummer(...) De medewerkers die voldoen aan de deelnemingsvoorwaarden om te solliciteren worden door hun persone(...) type document prom. -- pub. 25/02/2019 numac 2019200836 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Dossierbeheerders personeels- en loonadministratie (niveau B) voor de FOD Beleid en Ondersteuning. - Selectienummer : ANG19006 Solliciteren kan tot 11/03/2019 via www.selor.be De gedetaillee(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 25/02/2019 numac 2019200864 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau C voor de Veiligheid van de Staat : Veiligheidsassistenten (m/v/x). - Selectienummer : BNG19005 De medewerkers die voldoen aan de deelnemingsvoorwaarden om(...) Solliciteren kan tot en met 13 maart 2019. Voor alle bijkomende inlichtingen, kunnen de kandidat(...) type document prom. -- pub. 25/02/2019 numac 2019200863 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau A voor de Veiligheid van de Staat : Attachés analisten (m/v/x). - Selectuenummer : BNG19004 De medewerkers die voldoen aan de deelnemingsvoorwaarden om te sollicitere(...) Solliciteren kan tot en met 13 maart 2019. Voor alle bijkomende inlichtingen, kunnen de kandidat(...) type document prom. -- pub. 25/02/2019 numac 2019200881 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige bibliothecarissen (niveau A1) voor het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen. - Selectienummer : BNG19019 Solliciteren kan tot 11/03/2019 via www.selor.be De gedetailleerde (...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 25/02/2019 numac 2019200883 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige JAVA Ontwikkelaars (niveau B) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectienummer : AFG18297 Deze selectie werd afgesloten op 18/02/2019. Er is 1 laureaat. (...) type document prom. -- pub. 25/02/2019 numac 2019200886 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Hr-medewerkers (niveau B) voor Brussel Openbaar Ambt. - Selectienummer: ANB19003 Solliciteren kan tot 11/03/2019 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelneming(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 25/02/2019 numac 2019200910 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige preventieadviseurs-arbeidsgeneesheren (niveau A3) voor de FOD Beleid en Ondersteuning (Empreva). - Selectienummer: ANG18310 Deze selectie werd afgesloten op 11/02/2019. Er z(...) type document prom. -- pub. 25/02/2019 numac 2019200932 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige dossierbeheerders uitgaven (niveau C) voor de FOD Mobiliteit en Vervoer. - Selectienummer: MNG19002 Deze selectie werd afgesloten op 20/02/2019. Er zijn 2 laureaten. De l(...)
^