Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Waalse Regering van 16 november 2017
gepubliceerd op 27 november 2017

Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling, in 2017, van een steun ter compensatie van de buitengewone daling van de prijzen van de landbouwproducten in de fokkerijsector

bron
waalse overheidsdienst
numac
2017206030
pub.
27/11/2017
prom.
16/11/2017
ELI
eli/besluit/2017/11/16/2017206030/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

16 NOVEMBER 2017. - Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling, in 2017, van een steun ter compensatie van de buitengewone daling van de prijzen van de landbouwproducten in de fokkerijsector


De Waalse Regering, Gelet op Verordening (EU) nr. 1408/2013 van de Commissie van 18 december 2013 inzake de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de-minimissteun in de landbouwsector;

Gelet op het Waals Landbouwwetboek, artikelen D.4, D.11, D.13, D.14, D.17, D.242, D.243 en D.245, tweede lid;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 17 juli 2017;

Gelet op de instemming van de Minister van Begroting, gegeven op 3 augustus 2017;

Gelet op het overleg gepleegd op 15 september 2016 tussen de Gewestregeringen en de Federale overheid en goedgekeurd op 18 augustus 2017;

Gelet op het rapport van 3 augustus 2017, opgemaakt overeenkomstig artikel 3, 2°, van het decreet van 11 april 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/04/2014 pub. 06/06/2014 numac 2014203532 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende uitvoering van de resoluties van de Vrouwenconferentie van de Verenigde Naties die in september 1995 in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de gewestelijke beleidslijnen sluiten houdende uitvoering van de resoluties van de Vrouwenconferentie van de Verenigde Naties die in september 1995 in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de gewestelijke beleidslijnen;

Gelet op het advies 62.227/4 van de Raad van State, gegeven op 30 oktober 2017, overeenkomstig artikel 84, § 1, eerste lid, 2° van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 12 februari 2015Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 12/02/2015 pub. 10/03/2015 numac 2015201125 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van het systeem van de rechtstreekse betalingen ten gunste van de landbouwers sluiten tot uitvoering van het systeem van de rechtstreekse betalingen ten gunste van de landbouwers;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 3 augustus 2017Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 03/08/2017 pub. 24/08/2017 numac 2017012973 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de ministeriële kabinetten van de Waalse Regering type besluit van de waalse regering prom. 03/08/2017 pub. 24/08/2017 numac 2017012974 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot regeling van de werking van de Regering type besluit van de waalse regering prom. 03/08/2017 pub. 04/09/2017 numac 2017204326 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende sluiting van de gewone zitting 2016-2017 van het Waalse Parlement sluiten tot erkenning van de uitzonderlijke daling in 2017 van de prijzen van de landbouwproducten;

Overwegende dat er reden is om een steunregeling ten gunste van de producenten in te voeren om de thesaurie van de fokbedrijven te ontlasten;

Overwegende dat elke vertraging in de aanneming en de uitvoering van bovenvermelde steunregeling nadelig zou zijn voor het geheel van genoemde sector;

Op de voordracht van de Minister van Landbouw;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Binnen de perken van de beschikbare begrotingskredieten wordt in 2017 een minimis-steun verleend aan de landbouwers: 1° die in aanmerking zijn gekomen voor de basisbetalingsregeling overeenkomstig het besluit van de Waalse Regering van 12 februari 2015Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 12/02/2015 pub. 10/03/2015 numac 2015201125 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van het systeem van de rechtstreekse betalingen ten gunste van de landbouwers sluiten tot uitvoering van het systeem van de rechtstreekse betalingen ten gunste van de landbouwers, hierna "het besluit van de Waalse Regering van 12 februari 2015Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 12/02/2015 pub. 10/03/2015 numac 2015201125 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van het systeem van de rechtstreekse betalingen ten gunste van de landbouwers sluiten" genoemd, en;2° die schapen, runderen of geiten in 2016 hebben gehouden.

Art. 2.Het bedrag per subsidiabele hectare van de in artikel 1 bedoelde steun wordt berekend door een begroting van 6.500.000 euro te delen door het totaalaantal subsidiabele hectaren.

De subsidiabele hectaren worden in bijlage 1 bij dit besluit bepaald.

Per landbouwer mag het totaalbedrag van de in artikel 1 bedoelde steun niet hoger zijn dan 15.000 euro, waarvan het bedrag van elke minimis-steun die verleend werd in de loop van het lopende jaar en van de twee voorafgaande jaren afgetrokken wordt.

Het eventuele deel van de steun dat overeenkomstig het derde lid niet verleend wordt, wordt verdeeld tussen de andere landbouwers die het plafond niet hebben bereikt.

De aanvrager vult in en ondertekent de minimis-verklaring zoals opgenomen in bijlage 2.

Art. 3.Om voor de in artikel 1 bedoelde steun in aanmerking te komen moet de landbouwer aan de volgende voorwaarden voldoen: 1° geïdentificeerd zijn bij het betaalorgaan in het kader van het geïntegreerd beheers- en controlesysteem, overeenkomstig artikel D.22 van het Waalse Landbouwwetboek, hierna het "Wetboek" genoemd; 2° over een productie-eenheid op het grondgebied van het Waalse Gewest beschikken; 3° een actieve landbouwer zijn in de zin van artikel 9 van Verordening (EU) nr.1307/2013 van het Europees Parlement en van de Raad van 17 december 2013 tot vaststelling van voorschriften voor rechtstreekse betalingen aan landbouwers in het kader van de steunregelingen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 637/2008 van de Raad en Verordening (EG) nr. 73/2009 van de Raad, zoals uitgevoerd bij de artikelen 10 tot 12 van het besluit van de Waalse Regering van 12 februari 2015Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 12/02/2015 pub. 10/03/2015 numac 2015201125 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van het systeem van de rechtstreekse betalingen ten gunste van de landbouwers sluiten.

Art. 4.De in artikel 1 bedoelde steun wordt niet toegekend aan een onderneming in moeilijkheden in de zin van artikel 2, 14°, van Verordening (EG) nr.702/2014 van de Commissie van 25 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun in de landbouw- en de bosbouwsector en in plattelandsgebieden op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie met de interne markt verenigbaar worden verklaard.

Art. 5.Het betaalorgaan: 5° is belast met de opvolging van de in artikel 1 bedoelde steun overeenkomstig artikel D.254 van het Wetboek; 2° verleent de in artikel 1 bedoelde steun op basis van de gegevens en documenten waarover het beschikt via de eenmalige aanvraag van de landbouwer bedoeld in artikel 2 van het besluit van de Waalse Regering van 12 februari 2015Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 12/02/2015 pub. 10/03/2015 numac 2015201125 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van het systeem van de rechtstreekse betalingen ten gunste van de landbouwers sluiten. In afwijking van het eerste lid, 2°, stuurt bedoeld orgaan, wanneer het betaalorgaan niet over de gegevens of documenten beschikt waarmee het de steun aan de betrokken landbouwers kan toekennen, een informatieaanvraag aan de landbouwers door elk middel dat een vaste datum verleent in de zin van artikel D.15 van het Wetboek. De landbouwers antwoorden binnen dertig dagen na ontvangst van de informatieaanvraag door elk middel dat een vaste datum verleent aan de verzending in de zin van artikel D.15 van het Wetboek.

Art. 6.Van het de minimis-karakter van de steun wordt in de beslissing tot toekenning van de in artikel 1 bedoelde steun door het betaalorgaan melding gemaakt.

Art. 7.§ 1. De toegekende steun wordt door het betaalorgaan opgeschort indien de verplichtingen bedoeld in artikel 3 niet nagekomen worden.

De opschorting wordt aan de landbouwer meegedeeld. § 2. In geval van niet-verschuldigde betaling wordt de steun ingevorderd overeenkomstig de artikelen D.258 tot D.260 van het Wetboek.

Art. 8.Overeenkomstig artikel D.257, § 1, van het Wetboek beschikt de landbouwer over vijfenveertig dagen om een beroep in te dienen bij de verantwoordelijke van het betaalorgaan tegen elke beslissing genomen krachtens dit besluit. De verantwoordelijke van het betaalorgaan of diens afgevaardigde hoort de verzoeker wanneer laatstgenoemde overeenkomstig artikel 17, § 2, van het Wetboek vraagt om gehoord te worden.

De verantwoordelijke van het betaalorgaan of diens afgevaardigde kan een beslissing tegen het beroep nemen binnen een termijn van drie maanden na de indiening van het beroep.

De beslissing van de verantwoordelijke van het betaalorgaan wordt gelijktijdig meegedeeld aan de overheid die de beslissing heeft genomen en aan de verzoeker.

Er wordt geen enkele nalatigheidsintrest geëist betreffende de betalingen verricht in het kader van dit besluit.

Art. 9.Er wordt geen van de steunbedragen waarin dit besluit voorziet, toegekend aan een landbouwer die kunstmatig de voorwaarden heeft gecreëerd om voor dergelijke steunbedragen in aanmerking te komen die niet in overeenstemming zijn met de doelstellingen van dit besluit.

Art. 10.Dit besluit treedt in werking op de dag volgend op de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.

Art. 11.De Minister van Landbouw is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 16 november 2017.

Voor de Regering: De Minister-President, W. BORSUS De Minister van Landbouw, Natuur, Bossen, Landelijke Aangelegenheden, Toerisme, Erfgoed en afgevaardigd bij de Grote Regio, R. COLLIN

Bijlage 1 - Bepaling van de subsidiabele hectaren De hectaren voederoppervlakten, zoals bepaald door het betaalorgaan op grond van de oppervlakteaangifte 2016 zijn subsidiabel in de volgende categorieën gewassen: 1. voederbiet;2. luzerne;3. vaste weide (dekkingspercentage hoger dan 90 %) die sinds 5 jaar niet in de vruchtwisseling opgenomen wordt;4. vaste weide (dekkingspercentage hoger dan 90 %) met een milieuovereenkomst voor aanvullende steun en die sinds 5 jaar niet in de vruchtwisseling opgenomen wordt;5. vaste weide (dekkingspercentage hoger dan 50 % en kleiner dan of gelijk aan 90 %) die sinds 5 jaar niet in de vruchtwisseling opgenomen wordt;6. vaste weide (dekkingspercentage hoger dan 50 % en kleiner dan of gelijk aan 90 %) met een milieuovereenkomst voor aanvullende steun en die sinds 5 jaar niet in de vruchtwisseling opgenomen wordt;7. tijdelijk weiland;8. weide die vast zal worden voor de percelen betrokken bij een agromilieumaatregel, bij een klimatische maatregel en bij een Natura 2000-locatie;9. klavers;10. andere voedergewassen;11. tuin- en veldbonen (winterrassen);12. tuin- en veldbonen (zomerrassen);13. niet-bittere lupinen;14. mengsel van eiwithoudende gewassen (winterrassen) + granen of andere soorten;15. mengsel van eiwithoudende gewassen (winterrassen) + granen of andere soorten;16. eiwitrijke erwten (winterrassen);17. eiwitrijke erwten (zomerrassen);18. andere eiwithoudende gewassen. De subsidiabiliteit van de hectaren voedergewassen wordt onderworpen aan de aanwezigheid van 2 GVEB/ha. In geval van een dichtheid kleiner dan 2 GVEB/ha wordt de subsidiabele oppervlakte berekend door het totaalaantal GVEB aanwezig in het bedrijf te delen door 2 GVEB /ha.

De GVE is de grootvee-eenheid of referentie-eenheid waarmee een aggregatie van vee van verschillende soorten en leeftijden gemaakt kan worden aan de hand van specifieke coëfficiënten die aanvankelijk opgemaakt zijn op basis van de voedingsbehoeften van elk type dier.

De GVE's worden geboekt op basis van de aanwezigheid van 1 januari 2016 tot 31 december 2016 die in aanmerking wordt genomen in het stalmestkadaster, namelijk: 1° voor de runderen: gemiddelde aanwezigheden berekend per kwartaal;2° voor de schapen en geiten: komen de aanwezigheden uit de jaarlijkse inventaris 2016; 3° de categorieën worden zodanig gewogen dat alle aanwezigheden in GVE worden omgezet volgens de volgende formules: a) mannelijke runderen 00-05 maanden=> 0.4 GVE; b) mannelijke runderen 06-11 maanden=> 0.6 GVE; c) mannelijke runderen 12-23 maanden=> 0.6 GVE; d) mannelijke runderen >= 24 maanden=> 1 GVE; e) vrouwelijke runderen 00-05 maanden=> 0.4 GVE; f) vrouwelijke runderen 06-11 maanden=> 0.6 GVE; g) vaarzen 12-23 maanden=> 0.6 GVE; h) vaarzen >=24 maanden=> 1 GVE;i) melkkoeien => 1 GVE; J ) reformkoeien => 1 GVE; k) vleeskoeien => 1 GVE;l) gemengde koeien => 1 GVE; m) schapen en geiten van minder dan 1 jaar => 0.15 GVE; n) schapen en geiten van meer dan 1 jaar => 0.15 GVE. De subsidiabiliteit van de hectaren voedergewassen wordt beperkt tot 37 ha per landbouwer die in 2016 in aanmerking kwam voor de rechtstreekse steun, zowel voor de landbouwers die als natuurlijke personen uitoefenen als voor de natuurlijke personen die lid zijn van een rechtspersoon of een groepering van natuurlijke of rechtspersonen die voldoen aan de voorwaarden bedoeld in artikel 56, § 2, van het besluit van de Waalse Regering van 12 februari 2015Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 12/02/2015 pub. 10/03/2015 numac 2015201125 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van het systeem van de rechtstreekse betalingen ten gunste van de landbouwers sluiten tot uitvoering van het systeem van de rechtstreekse betalingen ten gunste van de landbouwers, zoals gewijzigd bij het besluit van 17 december 2015.

Gezien om te worden gevoegd bij het besluit van de Waalse Regering van 16 november 2017 tot vaststelling, in 2017, van een steun ter compensatie van de buitengewone daling van de prijzen van de landbouwproducten in de fokkerijsector.

Namen, 16 november 2017.

Voor de Regering: De Minister-President, W. BORSUS De Minister van Landbouw, Natuur, Bossen, Landelijke Aangelegenheden, Toerisme, Erfgoed en afgevaardigd bij de Grote Regio, R. COLLIN

Bijlage 2 - Formulier voor de verklaring op eer over de-minimissteun Hierbij verklaart ondergetekende, dat aan de hierna genoemde onderneming OFWEL * over de periode van 01/01/........... (jaartal twee jaren gelegen vóór de datum van ondertekening van deze verklaring) tot..../....../........... (datum van ondertekening van deze verklaring) eerdere de minimis-steun is toegekend tot een totaal bedrag van......................................................... euro.

Een kopie van gegevens waaruit het verlenen van de-minimissteun blijkt, wordt toegevoegd aan deze verklaring.

OFWEL * over de periode van 01/01/........... (jaartal twee jaren gelegen vóór de datum van ondertekening van deze verklaring) tot..../....../........... (datum van ondertekening van deze verklaring) niet eerder de minimis-steun is verleend.

EN *niet reeds voor dezelfde in aanmerking komende kosten staatssteun is verleend op grond van een groepsvrijstellingsverordening of een besluit van de Europese Commissie, indien door de de-minimissteun het maximum van de uit dien hoofde toegestane steun zou worden overschreden. bedrijfsnaam... landbouwersnummer... naam en functie...

Adres... postcode en plaatsnaam... datum handtekening Gezien om te worden gevoegd bij het besluit van de Waalse Regering van 16 november 2017 tot vaststelling, in 2017, van een steun ter compensatie van de buitengewone daling van de prijzen van de landbouwproducten in de fokkerijsector.

Namen, 16 november 2017 Voor de Regering: De Minister-President, W. BORSUS De Minister van Landbouw, Natuur, Bossen, Landelijke Aangelegenheden, Toerisme, Erfgoed en afgevaardigd bij de Grote Regio, R. COLLIN

^