Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Waalse Regering van 15 mei 2014
gepubliceerd op 04 augustus 2014

Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van de omtrek en de voorwaarden voor het beheer van het erkende natuurreservaat "La Montagne Saint-Pierre" te Wezet

bron
waalse overheidsdienst
numac
2014027209
pub.
04/08/2014
prom.
15/05/2014
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

15 MEI 2014. - Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van de omtrek en de voorwaarden voor het beheer van het erkende natuurreservaat "La Montagne Saint-Pierre" te Wezet


De Waalse Regering, Gelet op de wet van 12 juli 1973Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op het natuurbehoud Duitse vertaling van de federale versie sluiten op het natuurbehoud, artikel 6, gewijzigd bij het decreet van 7 september 1989, artikel 10, gewijzigd bij het decreet van 11 april 1984, artikel 11, gewijzigd bij het decreet van 6 december 2001, artikel 12, artikel 13, artikel 18, artikel 19, gewijzigd bij het decreet van 6 december 2001, artikel 37, gewijzigd bij de decreten van 11 april 1984 en van 22 mei 2008, en artikel 41, gewijzigd bij de decreten van 7 september 1989 en 6 december 2001;

Gelet op het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 17 juli 1986 betreffende de erkenning van natuurreservaten en de toekenning van subsidies met het oog op de aankoop van door private verenigingen in erkende natuurreservaten op te richten terreinen, artikelen 10 en 11;

Gelet op het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 18 juli 1991 tot erkenning van het natuurreservaat "La Montagne Saint-Pierre" te Wezet;

Gelet op het gunstig advies van de "Conseil supérieur wallon de la Conservation de la Nature" (Waalse Hoge Raad voor Natuurbehoud), gegeven op 24 april 2012;

Gelet op het gunstig advies van het Provinciecollege van Luik, gegeven op 5 juli 2012;

Gelet op de erkenningsaanvraag ingediend door de vzw "Réserves naturelles RNOB" voor de locatie "La Montagne Saint-Pierre" te Wezet;

Gelet op de erkende biologische waarde van de locatie;

Overwegende dat de instandhouding en de verbetering van de biologische kwaliteit van de locatie controle op de plantengroei vorderen;

Overwegende dat het plaatsen van didactische borden en bewegwijzering tot de milieuopvoeding bijdragen;

Overwegende dat de niet-inheemse woekerende dieren- of plantensoorten beheerd moeten worden met het oog op de bescherming van de inlandse fauna en flora van de locatie;

Overwegende dat de wildpopulaties van de categorieën "grof wild" en "overig wild" bedoeld in artikel 1bis van de jachtwet van 28 februari 1882 alsook de Canadese ganzen beheerd moeten worden met het oog op de bescherming van de fauna en flora van de locatie;

Overeenkomstig het tracé van de buitengrenzen van de omtrek van het reservaat, overgebracht op het liggingsplan gevoegd bij dit besluit, waarvan het deel uitmaakt;

Op de voordracht van de Minister van Natuur;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.De uitbreiding van het erkende natuurreservaat "La Montagne Saint-Pierre" beslaat de terreinen die kadastraal bekend zijn of waren als volgt :

Gemeente

Afdeling

Sectie

Nummer

Oppervlakte (ha)

Wezet

5_Lixhe

A

216 L

1,7677

Wezet

5_Lixhe

A

216 K

0,2922

Wezet

5_Lixhe

A

202/02

0,1943

2,2542


waarvan de vereniging "Réserves naturelles - RNOB" eigenaar en enige gebruiker is.

Die gronden staan op bijgaand plan vermeld.

Art. 2.Een verlenging van de erkenning als erkend natuurreservaat "La Montagne Saint-Pierre" wordt verleend voor de gronden die kadastraal bekend zijn of waren als volgt :

Gemeente

Afdeling

Sectie

Nummer

Oppervlakte (ha)

Wezet

Lanaye

A

1293

0,8580

Wezet

Lanaye

A

1306B

6,6358

Wezet

Lanaye

A

1310A

2,9818

Wezet

Lanaye

A

1294

0,0650

Wezet

Lanaye

A

1295

0,0860

Wezet

Lanaye

A

1296

0,0450

Wezet

Lanaye

A

1297

0,1020

Wezet

Lanaye

A

1298

0,0430

Wezet

Lanaye

A

1299

0,1100

Wezet

Lanaye

A

1300

0,2520

Wezet

Lanaye

A

1301

0,4480

Wezet

Lanaye

A

1309

0,1490

Wezet

Lanaye

A

1314C

2,6339

Wezet

Lanaye

A

1308

0,0410

Wezet

Lanaye

A

1302

0,0770

Wezet

Lanaye

A

1304

0,0890

Wezet

Lanaye

A

1305

0,0550

Wezet

Lanaye

A

1307

0,0390

Wezet

Lanaye

A

1303

0,0780

Wezet

Lanaye

A

785B

2,0100

Wezet

Lanaye

A

786

0,0590

Wezet

Lanaye

A

788

0,1110

Wezet

Lanaye

A

789

0,1250

Wezet

Lanaye

A

791

0,1300

Wezet

Lanaye

A

793

0,0340

Wezet

Lanaye

A

794

0,0470

Wezet

Lanaye

A

796

0,1440

Wezet

Lanaye

A

797C

3,0059

Wezet

Lanaye

A

799B

0,2322

Wezet

Lanaye

A

815

0,2500

Wezet

Lanaye

A

60

0,1650

Wezet

Lanaye

A

61

0,2070

Wezet

Lixhe

A

202

0,3052

Wezet

Lixhe

A

216/03A

3,9500

Wezet

Lixhe

A

216/02C

10,4200

Wezet

Lixhe

A

216/02D

0,0970

Wezet

Lixhe

A

211/02A

0,1760

Wezet

Lixhe

A

213A

0,1030

Wezet

Lixhe

A

206/02A

0,1650

Wezet

Lixhe

A

207/02A

0,1200

Wezet

Lixhe

A

210/02A

0,0230

TOTAAL

36,6678


waarvan de vzw "Réserves naturelles - RNOB" eigenaar en enige gebruiker is.

Die gronden staan op bijgaand plan vermeld.

Art. 3.De ambtenaar van het Departement Natuur en Bossen belast met het toezicht op het erkende natuurreservaat "La Montagne Saint-Pierre" is de houtvester belast met het grondgebied waarop het reservaat zich bevindt.

Art. 4.In afwijking van artikel 11 van de wet van 12 juli 1973Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op het natuurbehoud Duitse vertaling van de federale versie sluiten hebben de gebruiker of zijn afgevaardigden toestemming om de volgende handelingen te verrichten daar ze absoluut noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het beheersplan : 1° bomen en struiken wegnemen, kappen, ontwortelen of verminken en het plantendek vernietigen of beschadigen;2° omheiningen voor het vee plaatsen;3° huisdieren laten grazen;4° didactische borden plaatsen;5° plantaardig afval verbranden;6° stenen uitgraven of verplaatsen;7° maatregelen nemen ter beperking, en zelfs verwijdering van niet-inheemse woekerende dieren- of plantensoorten;8° indien nodig, de wildpopulaties van de categorieën "grof wild" en "overig wild" bedoeld in artikel 1bis van de jachtwet van 28 februari 1882 alsook de Canadese ganzen reguleren, na advies van de ambtenaar aangewezen in artikel 3.

Art. 5.De delegaties bedoeld in artikel 4 staan vermeld in een door de gebruiker en zijn afgevaardigden gedateerd en getekend schrijven Ze zijn persoonlijk en moeten ieder ogenblik aan de toezichthoudende ambtenaren getoond kunnen worden. Ze mogen niet langer duren dan één jaar. De gebruiker is gehouden binnen 24 uur een afschrift ervan over te maken aan de toezichthoudend ambtenaar bedoeld in artikel 3.

Art. 6.De artikelen 3, 4 en 5 zijn van toepassing op het geheel van de percelen bedoeld in de artikelen 1 en 2. De artikelen 2, 3, 4 en 5 van het besluit van de Waalse Regering van 18 juni 1991 tot erkenning van het natuurreservaat "La Montagne Saint-Pierre" te Wezet worden opgeheven.

Art. 7.De erkenning wordt verleend tot 31 december 2042.

Art. 8.De Minister bevoegd voor het Natuurbeleid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 15 mei 2014.

De Minister-President, R. DEMOTTE De Minister van Openbare Werken, Landbouw, Landelijke Aangelegenheden, Natuur, Bossen en Erfgoed, C. DI ANTONIO

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

^