Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Waalse Regering van 14 juli 2021
gepubliceerd op 30 juli 2021

Besluit van de **** **** betreffende de delegaties van bevoegdheden aan de leidend ambtenaren van het "**** **** **** ****'**** et **** **** ****"

bron
waalse overheidsdienst
numac
2021021614
pub.
30/07/2021
prom.
14/07/2021
ELI
eli/besluit/2021/07/14/2021021614/staatsblad
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

14 JULI 2021. - **** van de **** **** betreffende de delegaties van bevoegdheden aan de leidend ambtenaren van het "**** **** **** ****'**** et **** **** ****" (**** **** voor **** en Buitenlandse ****)


**** **** ****, Gelet op het decreet van 2 april 1998 houdende oprichting van het "**** **** **** ****'**** et **** **** ****" (**** **** voor uitvoer en Buitenlandse ****) en de latere wijzigingen ervan;

Gelet op het besluit van de **** **** van 7 januari 1999 betreffende de overdracht van bevoegdheden aan de ambtenaren van het "**** **** **** ****'****" (**** ****);

Gelet op het besluit van de **** **** van 10 juni 1999 houdende administratieve en **** toepasselijk op de economische en handelsattachés van het "**** **** **** ****'****";

Gelet op het besluit van de **** **** van 18 december 2003 houdende de **** ****, met inbegrip van de wijzigingen ervan;

Gelet op het besluit van de **** **** van 29 oktober 2015 betreffende de steun voor internationalisering van de ondernemingen;

Gelet op het besluit van de **** **** van 29 juni 2017 tot vaststelling van de personeelsformatie van het "**** **** **** ****'**** et **** **** ****" (**** agentschap voor uitvoer en buitenlandse investeringen);

Gelet op het decreet van 21 december 2016 houdende de toekenning van steun via een in het **** **** geïntegreerd **** aan **** en kleine en middelgrote ondernemingen, ter bevordering van het ondernemerschap of de groei, en strekkende de oprichting van een databank van authentieke bronnen die verbonden is met die geïntegreerde portefeuille;

Gelet op het besluit van de **** **** van 23 februari 2017, gewijzigd bij het besluit van de **** **** van 4 april 2019, houdende uitvoering van de hoofdstukken 1, 3 en 4 van het decreet van 21 december 2016 houdende de toekenning van steun via een in het **** **** geïntegreerd **** aan **** en kleine en middelgrote ondernemingen, ter bevordering van het ondernemerschap of de groei, en strekkende de oprichting van een databank van authentieke bronnen die verbonden is met die geïntegreerde portefeuille;

Gelet op het ministerieel besluit van 4 april 2019 houdende gedeeltelijke uitvoering, inzake internationalisering van de ondernemingen, van het besluit van de **** **** van 23 februari 2017 houdende uitvoering van de hoofdstukken 1, 3 en 4 van het decreet van 21 december 2016 houdende de toekenning van steun via een in het **** **** geïntegreerd **** aan **** en kleine en middelgrote ondernemingen, ter vergoeding van de diensten ter bevordering van het ondernemerschap of de groei, en strekkende tot de oprichting van een databank van authentieke bronnen die verbonden is met die geïntegreerde portfolio;

Gelet op het decreet van 15 december 2011 houdende organisatie van de begroting van de boekhouding en de rapportage van de **** ****;

**** dat het decreet van 2 april 1988 houdende oprichting van het "**** **** **** ****'**** et **** **** ****" (**** **** voor **** en Buitenlandse ****) in de artikelen 7, § 1, 4°, en 11, vierde lid preciseert dat de **** bepaalt welke bevoegdheden aan de leidend ambtenaren worden toegekend, onverminderd de aan de raad van bestuur voorbehouden bevoegdheden;

Gelet op de beraadslaging van de raad van bestuur van het "**** **** **** ****'**** et **** **** ****" van 17 juni 2020;

**** de voordracht van de **** van **** en Buitenlandse handel;

**** beraadslaging, Besluit : HOOFDSTUK ****. - **** bepalingen Afdeling 1. - **** en beginselen

Artikel 1.**** de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder: 1° decreet: het decreet van 2 april 1998 houdende oprichting van het "**** **** **** ****'**** et **** **** ****";2° "Agentschap": het "**** **** **** ****'**** et **** **** ****" (**** **** voor **** en Buitenlandse ****);3° "administrateur-generaal" : de administrateur-generaal of de administratrice-generaal van het ****;4° "leidend ambtenaren": de administrateur-generaal, de adjunct-administrateur-generaal, de directeurs-generaal, de inspecteurs-generaal;5° "personeelsleden": de statutaire of contractuele personeelsleden, met uitzondering van de stagiairs.

Art. 2.**** de beslissingsbevoegdheid voor bepaalde materies expliciet bij dit besluit overgedragen wordt, heeft de delegatie van bevoegdheden betrekking op : 1° de beslissingen die genomen moeten worden in het kader van de voorbereiding en de tenuitvoerlegging van de betrokken materies;2° de beslissingen van secundair belang of van bijkomende aard die vereist worden voor de uitoefening van de bevoegdheid of die er noodzakelijk deel van uitmaken;3° het sluiten van nodige overeenkomsten.

Art. 3.**** in dit besluit bedoelde bedragen dekken het geheel van de uitgave en luiden exclusief ****. **** er een abonnement genomen op een tijdschrift, een periodiek of een databank of wordt er een voorwerp gehuurd (ongeacht de vorm), dekken de uitgaven de jaarlijkse kosten van het abonnement of van de huur. Afdeling 2. - **** van de delegaties

Art. 4.**** afwezigheid of verhindering van de administrateur-generaal of van de titularissen van de volgende functies, worden de delegaties waarmee ze zijn belast, bij gebreke van **** **** bepalingen of bijzondere schikkingen die door de titularis van de functie zijn getroffen, in de onderstaande volgorde toegekend, naar gelang van de afwezigheid of de verhindering van de titularis van de functie: 1° de adjunct administrateur-generaal;2° de directeurs-generaal volgens de betrokken materies;3° de inspecteurs-generaal betrokken bij bedoelde materie.

Art. 5.De hiërarchische meerderen van een personeelslid aan wie delegatie is verleend, mogen, om welke reden ook, de hem bij dit besluit verleende delegaties uitoefenen.

**** administrateur-generaal kan op gezette tijden verzoeken om een verslag over de uitoefening van de bij dit besluit verleende delegaties. HOOFDSTUK ****. - **** delegaties van de administrateur-generaal, de adjunct-administrateur-generaal, de directeurs-generaal, de inspecteurs-generaal Afdeling 1. - **** delegaties

****. Algemene regels

Art. 6.§ 1. **** de specifieke bepalingen van dit besluit wordt delegatie verleend aan de directeur om elke uitgave, tot een maximum van 200 000 ****, die door een **** van het **** wordt gedekt, vast te leggen, goed te keuren en te vereffenen. Hij kan binnen deze grens elke betalingsopdracht of elk ander document voor alle uitgaven betreffende de taken van het **** ondertekenen. **** administrateur-generaal is tevens gemachtigd alle financiële, boekhoudkundige en budgettaire handelingen te verrichten die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de aan het **** toevertrouwde taken, onverminderd evenwel de bevoegdheden die bij het decreet aan de ****, respectievelijk aan de raad van bestuur van het **** zijn toegekend.

**** administrateur-generaal vertegenwoordigt het **** bij de financiële instellingen. **** delegeert bevoegdheden in bankzaken in **** en in het buitenland volgens de procedures die hij vaststelt. § 2. **** de specifieke bepalingen van dit besluit wordt aan de titularissen van de volgende functies, ten **** van de bedragen die naast hun graad worden vermeld, delegatie verleend om in het kader van hun respectieve activiteiten, elke uitgave die toerekenbaar is op de begroting van het ****, vast te leggen, goed te keuren en te vereffenen: - Adjunct-administrateur-generaal . . . . . 150.000 **** - ****-generaal . . . . . 100.000 **** - ****-generaal . . . . . 75.000 **** ****. **** van rechten ten laste van derden en betalingsopdrachten

Art. 7.De houders van de in dit besluit bedoelde delegaties kunnen, binnen de grenzen van de verleende delegaties, de rechten van derden vaststellen en de betaling van uitgaven ten laste van in de begroting van het **** opgenomen kredieten gelasten. Afdeling 2. - **** betreffende de "economische en commerciële

vertegenwoordigingen in het buitenland"

Art. 8.**** titularissen van de volgende functies krijgen in het kader van hun respectieve activiteiten en ten **** van de bedragen die dat naast hun graad worden vermeld, delegatie om elke uitgave vast te leggen, goed te keuren en te vereffenen, die toerekenbaar is op de begroting van het **** en die betrekking heeft op de werking van de "economische en commerciële vertegenwoordigingen in het buitenland": - Administrateur-generaal . . . . . 200.000 **** - ****-administrateur-generaal . . . . . 150.000 **** - ****-generaal . . . . . 150.000 **** - ****-generaal . . . . . 120.000 **** Afdeling 3. - **** inzake subsidies

Art. 9.**** door het **** beheerde subsidies worden door de functioneel bevoegde **** of door de administrateur-generaal toegekend overeenkomstig de desbetreffende wettelijke, reglementaire of administratieve procedures en bepalingen.

**** wordt verleend aan de administrateur-generaal om beslissingen te nemen over de vastlegging, goedkeuring en vereffening van subsidies.

**** de toekenning van de subsidie door de functioneel bevoegde **** wordt beslist, wordt de betrokken onderneming daarvan door het **** in kennis gesteld, met vermelding van de door de **** verleende delegatie.

**** wordt verleend aan de administrateur-generaal, aan de adjunct-administrateur-generaal en aan de betrokken directeur-generaal om de terugbetaling van de subsidie te vorderen indien de **** niet worden nageleefd. Afdeling 4. - **** voor de uitschrijving, de gunning en de

uitvoering van **** voor werken, leveringen en diensten

Art. 10.**** betreft de **** waarvoor het **** de **** overheid is, wordt delegatie verleend aan elk personeelslid dat een van de hierna genoemde functies uitoefent, ten **** van de bedragen die naast zijn graad worden vermeld en naar gelang van de materies die hem betreffen om: 1° de wijze van aanbesteding van de opdracht te kiezen;2° de regels inzake bekendmaking toe te passen en de verschillende aankondigingen van opdrachten goed te keuren;3° het bijzonder bestek (met inbegrip van alle bijlagen) of het daarvoor in de plaats komende document goed te keuren en de procedure in te leiden;4° de kandidaten voor een opdracht te selecteren;5° de uitgave vast te leggen, goed te keuren en te vereffenen, die toerekenbaar is op de begroting van het ****;6° de opdracht te gunnen (geheel of gedeeltelijk in geval van gezamenlijke opdrachten of opdrachten die verschillende percelen omvatten);7° handelingen en formaliteiten te verrichten in verband met de uitvoering van de opdracht, onverminderd de bevoegdheden die overeenkomstig de bepalingen van de regelgeving inzake **** met betrekking tot de uitvoering zijn toegekend aan de in het bestek aangewezen leidend ambtenaar;8° overeenkomstig de toepasselijke reglementering, de aanvullende of bijkomende werken, diensten of leveringen en elke andere wijziging van de voorwaarden van een opdracht waarvoor het **** de **** dienst is, goed te keuren; 9° af te zien van de aanbesteding van de opdracht overeenkomstig de regelgeving inzake ****

**** aanbesteding **** aanbesteding **** dialoog, "in house-overeenkomsten", niet geïnstitutionaliseerde horizontale samenwerking

**** van gunning door onderhandelingen, rechtstreekse-**** met voorafgaande bekendmaking

**** zonder **** bekendmaking

Diensten


Administrateur generaal ****-administrateur generaal

221.000 ****

200.000 ****

150.000 ****

Directeur-generaal

150.000 ****

130.000 ****

115.000 ****

Inspecteur-generaal

90.000 ****

85.000 ****

75.000 ****

Leveringen


Administrateur-generaal ****-administrateur generaal

221.000 ****

200.000 ****

150.000 ****

Directeur-generaal

150.000 ****

130.000 ****

115.000 ****

Inspecteur-generaal

90.000 ****

85.000 ****

75.000 ****

Werken


Administrateur-generaal ****-administrateur generaal

221.000 ****

200.000 ****

150.000 ****

Directeur-generaal

150.000 ****

130.000 ****

115.000 ****

Inspecteur-generaal

90.000 ****

85.000 ****

75.000 ****


**** bedragen gelden ook voor de gezamenlijke **** van het ****.

Overeenkomstig het decreet is, voor **** waarvoor het **** de **** dienst is, de voorafgaande toestemming van de raad van bestuur vereist voor het inleiden van de procedure, de gunning en de uitvoering van de opdracht indien de geraamde kosten daarvan hoger zijn dan de **** van de delegatie waarin is voorzien in elk van de procedures voor de administrateur-generaal en de adjunct-administrateur-generaal van het **** voor de aanbesteding van **** voor diensten, leveringen en werken van het ****.

**** administrateur-generaal legt aan iedere raad van bestuur een verslag voor over de aanbesteding van ****. Afdeling 5. - **** betreffende het personeel

Art. 11.**** wordt verleend aan de administrateur-generaal om de **** betreffende de bezoldiging en de vergoedingen van het personeel van het **** te ondertekenen en de **** en andere **** ten laste van de begroting van het **** vast te leggen, goed te keuren en te vereffenen.

Art. 12.§ 1. **** van toepassing op het hele personeel **** basis van een voorafgaand advies van de directeur **** krijgt de administrateur-generaal delegatie om : 1° algemene of individuele beslissingen te nemen met betrekking tot jaarlijks ****, buitengewoon verlof, verlof om bijzondere redenen en verlof voor filantropische doeleinden;2° vrijstellingen van dienst wegens overmacht toe te staan;3° vaderschapsverlof, ouderschapsverlof, verlof om dwingende redenen van familiale aard, verlof wegens onderbreking van de ****, verlof om redenen van burgerschap, verlof wegens adoptie of wegens **** voogdij, verlof om zich kandidaat te stellen voor verkiezingen van bepaalde vergaderingen, verlof om cursussen bij te wonen aan de school van de burgerlijke bescherming, om dienstplicht te vervullen in vredestijd toe te kennen;4° beslissingen te nemen met betrekking tot de **** **** bedoeld in hoofdstuk **** van het besluit van de **** **** van 18 december 2003 houdende de **** ****;5° een terbeschikkingstelling of de schorsing van de arbeidsovereenkomst om persoonlijke redenen toe te kennen;6° beslissingen te nemen in verband met **** en beroepsziekten;7° beslissingen te nemen met betrekking tot de vaststelling van de administratieve woonplaats van de personeelsleden;8° over te gaan tot de aanstelling van de personeelsleden onverminderd de bevoegdheid van de raad van bestuur om economische en handelsattachés aan te wijzen en te benoemen;9° beslissingen te nemen betreffende het verrichten van een stage of een proeftijd bij een openbare dienst of het stellen van een kandidatuur voor de ****- of ****, voor verminderde prestaties wegens ziekte of gebrekkigheid, terbeschikkingstelling van de ****, opdracht, verminderde prestaties gewettigd door sociale of familiale redenen of wegens persoonlijke aangelegenheid, of voor elk ander geval voorzien in het besluit van de **** **** van 18 december 2003 houdende de **** ****;10° beslissingen te nemen met betrekking tot politiek verlof;11° beslissingen te nemen met betrekking tot de vaststelling en de betaling van de wedden van het personeel van het ****, met inbegrip van de uitzonderlijke vergoedingen en premies, de **** en de vergoeding voor het uitoefenen van hogere functies, alsook de betaling van onregelmatige en/of uitzonderlijke voordelen; § 2. **** die alleen van toepassing is op het statutair personeel **** basis van een voorafgaand advies van de directeur **** krijgt de administrateur-generaal delegatie om : 1° de door de **** **** (****) aangeduide geslaagde kandidaten van de niveaus ****, ****, **** en **** tot de stage toe te laten;2° de eed af te nemen van de personeelsleden van de niveaus ****, **** en ****;3° de personeelsleden van de niveaus ****, **** en **** in vast verband te benoemen; 4° beslissingen te nemen ****.****.****. de mutaties op verzoek van de ambtenaar en met de mutaties van **** van ambtenaren tot de graden van rang ****5; 5° in het kader van de door de raad van beroep onderzochte zaken, de ambtenaar aan te wijzen die het betwiste voorstel moet verdedigen;6° de terbeschikkingstelling wegens ziekte of gebrekkigheid uit te spreken die niet een definitieve **** tot gevolg heeft, maar **** die langer zijn dan het verlof wegens ziekte of gebrekkigheid;7° de terbeschikkingstelling wegens **** in het belang van de dienst uit te spreken;8° beslissingen te nemen in verband met **** of vervroegde pensionering van personeelsleden; 9° beslissingen te nemen ****.****.****. het verlof wegens ziekte of gebrekkigheid, behalve de gevolgen te geven aan de beslissingen die door de **** **** worden genomen ****.****.****. lichamelijke ongeschiktheid; 10° beslissingen te nemen ****.****.****. de vaststelling van de administratieve anciënniteit. § 2. **** die alleen van toepassing is op het contractueel personeel **** wordt verleend aan de administrateur-generaal om, ter uitvoering van de beslissingen van de raad van bestuur, de arbeidsovereenkomsten van het personeel te ondertekenen.

**** basis van een voorafgaand advies van de directeur **** krijgt de administrateur-generaal delegatie om: 1° beslissingen te nemen met betrekking tot de wijziging bij overeenkomst, voor een **** periode van maximum twaalf maanden, van de arbeidscontracten wat de duur van de prestaties betreft;2° beslissingen te nemen met betrekking tot de conventionele schorsing van de uitvoering van arbeidsovereenkomsten;3° in toepassing van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, beslissingen te nemen betreffende het ontslag van contractuele personeelsleden en de raad van bestuur daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte te brengen.

Art. 13.**** de bepalingen van het besluit van de **** **** van 18 december 2003 betreffende de voorwaarden voor de indienstneming en de administratieve en geldelijke toestand van de contractuele personeelsleden beslist de raad van bestuur over de indienstneming van contractuele personeelsleden in België.

**** afwijking van het vorige lid kan de administrateur-generaal voorzien in de vervanging van het personeel dat tijdelijk afwezig is.

**** dat geval mag het contract niet langer dan één jaar lopen.

Art. 14.**** administrateur-generaal deelt op elke vergadering van de raad van bestuur het aantal personeelsleden van het **** mee. Afdeling 6. - **** betreffende de opdrachten in het buitenland

Art. 15.**** betrekking tot de detachering van personeelsleden in het buitenland voor opdrachten van korte duur wordt delegatie verleend aan de administrateur-generaal ten aanzien van alle personeelsleden van het ****. Afdeling 7. - **** betreffende de ****

Art. 16.**** wordt verleend aan de administrateur-generaal voor de uitvoering van de twee jaarlijkse **** (binnenlands en internationaal publiek) die door de raad van bestuur zijn goedgekeurd. Afdeling 8. - **** inzake ****, beheer van roerende

goederen en dienstverlening ****. ****

Art. 17.**** artikel 10 van dit besluit krijgt de administrateur-generaal, binnen de grenzen van de aan het **** toegekende ****, delegatie voor het sluiten van huurcontracten en voor de inrichting en de bewaring van de gebouwen of gedeelten van gebouwen die in **** door het **** als eigenaar, erfpachter of huurder worden gebruikt.

****. **** van roerende goederen en dienstverlening

Art. 18.**** de in dit besluit genoemde delegaties, met name op het gebied van ****, wordt aan de directeur-generaal een delegatie verleend voor : 1° de huur, de verwerving en de leasing van roerende goederen die noodzakelijk zijn voor de dagelijkse werking van de diensten van het ****;2° de onderhoudscontracten en in het algemeen alle contracten voor het behoud en de bescherming van het patrimonium van het ****, van zijn activiteiten en van de veiligheid van zijn personeel; 3° benodigdheden, ****.****.****. uitrusting, meubilair, machines, kantoorbenodigdheden; 4° energieverbruik;5° telefonie en telecommunicatie;6° de aankoop van software en **** alsook de ontwikkeling en het **** onderhoud van ****;7° verzekeringscontracten;8° raadpleging van deskundigen op alle gebieden en over elke vraag betreffende de opdrachten van het ****. Afdeling 9. - **** inzake ****

Art. 19.**** wordt verleend aan de administrateur-generaal om de overeenkomsten te ondertekenen die nodig zijn voor de uitvoering van het **** en de door de raad van bestuur goedgekeurde doelstellingen.

**** administrateur-generaal brengt jaarlijks aan de raad van bestuur verslag uit over de uitoefening van deze delegatie. HOOFDSTUK ****. - Slotbepalingen

Art. 20.**** besluit van de **** **** van 7 januari 1999 betreffende de overdracht van bevoegdheden aan de ambtenaren van het "**** **** **** ****'****" (**** ****) opgeheven.

Art. 21.De **** van **** en Buitenlandse **** is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 14 juli 2021.

De ****-****, ****. **** **** **** **** van Economie, **** Handel, ****, Innovatie, **** Technologieën, Ruimtelijke ****, Landbouw, het "****", en de ****, ****. ****

^