Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Waalse Regering van 14 januari 2016
gepubliceerd op 25 januari 2016

Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 6 mei 2004 tot uitvoering van het decreet van 11 maart 2004 betreffende de gewestelijke incentives ten gunste van de kleine en middelgrote ondernemingen

bron
waalse overheidsdienst
numac
2016200240
pub.
25/01/2016
prom.
14/01/2016
ELI
eli/besluit/2016/01/14/2016200240/staatsblad
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

14 JANUARI 2016. - Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 6 mei 2004Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 06/05/2004 pub. 24/06/2004 numac 2004201954 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van het decreet van 11 maart 2004 betreffende de gewestelijke incentives ten gunste van kleine en middelgrote ondernemingen type besluit van de waalse regering prom. 06/05/2004 pub. 24/06/2004 numac 2004201950 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van het decreet van 11 maart 2004 betreffende de gewestelijke incentives ten gunste van grote ondernemingen sluiten tot uitvoering van het decreet van 11 maart 2004 betreffende de gewestelijke incentives ten gunste van de kleine en middelgrote ondernemingen


De Waalse Regering, Gelet op het decreet van 11 maart 2004 betreffende de gewestelijke incentives ten gunste van kleine en middelgrote ondernemingen, artikelen 4, vierde lid, 7 en 19, eerste lid;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 6 mei 2004Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 06/05/2004 pub. 24/06/2004 numac 2004201954 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van het decreet van 11 maart 2004 betreffende de gewestelijke incentives ten gunste van kleine en middelgrote ondernemingen type besluit van de waalse regering prom. 06/05/2004 pub. 24/06/2004 numac 2004201950 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van het decreet van 11 maart 2004 betreffende de gewestelijke incentives ten gunste van grote ondernemingen sluiten tot uitvoering van het decreet van 11 maart 2004 betreffende de gewestelijke incentives ten gunste van kleine en middelgrote ondernemingen;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 16 juli 2015;

Gelet op het akkoord van de Minister van Begroting, gegeven op 23 juli 2015;

Gelet op het verslag van 4 november 2015 opgesteld overeenkomstig artikel 3, 2°, van het decreet van 11 april 2014 houdende uitvoering van de resoluties van de Vrouwenconferentie van de Verenigde Naties die in september 1995 in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de gewestelijke beleidslijnen;

Gelet op advies nr. 58.561/2 van de Raad van State, gegeven op 21 december 2015, overeenkomstig artikel 84, § 1, eerste lid, 2° van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Economie;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In artikel 20, eerste lid, van het besluit van de Waalse Regering van 6 mei 2004Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 06/05/2004 pub. 24/06/2004 numac 2004201954 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van het decreet van 11 maart 2004 betreffende de gewestelijke incentives ten gunste van kleine en middelgrote ondernemingen type besluit van de waalse regering prom. 06/05/2004 pub. 24/06/2004 numac 2004201950 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van het decreet van 11 maart 2004 betreffende de gewestelijke incentives ten gunste van grote ondernemingen sluiten tot uitvoering van het decreet van 11 maart 2004 betreffende de gewestelijke incentives ten gunste van kleine en middelgrote ondernemingen, gewijzigd bij de besluiten van de Waalse Regering van 9 februari 2006, 6 december 2007, 12 december 2008 en 26 februari 2015, worden de volgende wijzigingen aangebracht : a) punt 2° wordt vervangen als volgt : " 2° waarvan de activiteiten niet onder uitgesloten sectoren of sectordelen zoals nader bepaald in artikel 4, 1° tot en met 4°, 9° tot en met 13°, 22°, 24° tot en met 30° en 33° tot en met 35° vallen, alsook sectoren of sectordelen opgenomen in de afdelingen 70 tot en met 74 van de NACE-BEL-code;"; b) punt 5° wordt opgeheven.

Art. 2.Artikel 21 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : " Art 21. Het bedrag van de werkgelegenheidspremie wordt vastgesteld op 3.250 euro per tot stand gekomen betrekking of op 5.000 euro voor de eerste werknemer, namelijk de persoon die in dienst is genomen met een arbeidsovereenkomst die hem aan de zeer kleine onderneming verbindt, berekend als werkeenheid.

De werkgelegenheidspremie voor de eerste werknemer wordt teruggebracht op 2.000 euro als de zeer kleine onderneming geen voltijdse werkeenheid oplevert en voor zover er minstens 0,6 werkeenheid wordt opgericht.

Het gemiddelde van het personeel dat in voltijds equivalent door de zeer kleine onderneming wordt tewerkgesteld na elke jobcreatie is minstens gelijk aan het aantal werkgelegenheidspremies verkregen tijdens de laatste vijf jaren.

De zeer kleine onderneming komt, over een periode van vijf jaar, in aanmerking voor maximum vijf werkgelegenheidspremies, met een maximum van één premie per jobcreatie ».

Art. 3.Artikel 24 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 6 december 2007, wordt aangevuld met een lid, luidend als volgt : "De werkgelegenheidspremie wordt alleen uitbetaald als de zeer kleine onderneming bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid wordt geïdentificeerd op het ogenblik van de indiening van de aanvraag en op het ogenblik van de uitbetaling van de werkgelegenheidspremie.".

Art. 4.In hetzelfde besluit wordt een artikel 24bis ingevoegd, luidend als volgt : "Art 24bis. In het geval van fusie of splitsing van ondernemingen, inbreng van een algemeenheid of bedrijfstak, afstand van algemeenheid of bedrijfstak, bedoeld in boek XI van het Wetboek van vennootschappen, evenals in geval van gerechtelijke reorganisatie van de onderneming bij een overdracht onder gerechtelijk gezag bedoeld in hoofdstuk IV, van titel 4, van de wet van 31 januari 2009Relevante gevonden documenten type wet prom. 31/01/2009 pub. 09/02/2009 numac 2009009047 bron federale overheidsdienst justitie Wet betreffende de continuïteit van de ondernemingen sluiten betreffende de continuïteit van de ondernemingen, wordt de werkgelegenheidspremie aan de nieuwe juridische constructie toegekend onder de volgende voorwaarden : 1° de economische bedrijvigheid van de onderneming wordt in het Waalse Gewest voortgezet;2° de gesubsidieerde betrekkingen worden overgedragen aan de nieuwe juridische constructie; 3° de nieuwe juridische constructie is een zeer kleine onderneming tijdens het referentiekwartaal.".

Art. 5.Artikel 26bis van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Waalse Regering van 6 december 2007, wordt opgeheven.

Art. 6.Dit besluit is van toepassing op de aanvragen om werkgelegenheidspremies betreffende de jobcreatie vanaf het eerste kwartaal 2014.

Art. 7.De Minister van Economie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 14 januari 2016.

De Minister-President, P. MAGNETTE De Minister van Economie, Industrie, Innovatie en Digitale Technologieën, J.-Cl. MARCOURT

^