Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Waalse Regering van 14 januari 1999
gepubliceerd op 06 februari 1999

Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 6 maart 1997 tot aanwijzing van de leden van de beheerscommissie van het natuurpark Hoge Venen-Eifel

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
1999027068
pub.
06/02/1999
prom.
14/01/1999
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

14 JANUARI 1999. - Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 6 maart 1997 tot aanwijzing van de leden van de beheerscommissie van het natuurpark Hoge Venen-Eifel


De Waalse Regering, Gelet op het decreet van 16 juli 1985 betreffende de natuurparken, inzonderheid op artikel 7;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 6 maart 1997 tot aanwijzing van de leden van de beheerscommissie van het natuurpark Hoge Venen-Eifel;

Gelet op het overlijden van de heer Erich Backes, gewoon lid, die de gemeente Sankt Vith vertegenwoordigde bij de beheerscommissie van het natuurpark Hoge Venen-Eifel;

Gelet op het overlijden van de heer Joseph Benker, plaatsvervangend lid die de gemeente Sankt Vith vertegenwoordigde bij de beheerscommissie van het natuurpark Hoge Venen-Eifel;

Gelet op de beraadslaging van de gemeenteraad van Sankt Vith van 21 december 1998;

Overwegende dat nieuwe leden ter vertegenwoording van de gemeente Sankt Vith bij de beheerscommissie onmiddellijk aangewezen moeten worden opdat ze alle daden kan verrichten waarvoor ze bevoegd is, Besluit :

Artikel 1.Artikel 1, 1°, j, van het besluit van de Waalse Regering van 6 maart 1997 tot aanwijzing van de leden van de beheerscommissie van het natuurpark Hoge Venen-Eifel wordt vervangen als volgt : « Voor de gemeente Sankt Vith: - als gewoon lid : de heer H. Felten; - als plaatsvervangend lid : de heer E. Henkens. »

Art. 2.Een copie van dit besluit wordt voor kennisgeving aan de belanghebbenden overgemaakt.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op de dag van zijn bekendmaking in het Belgisch Staatsblad.

Art. 4.De Minister tot wiens bevoegdheden het natuurbehoud behoort, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 14 januari 1999.

De Minister-President van de Waalse Regering, belast met Economie, Buitenlandse Handel, K.M.O.'s, Toerisme en Patrimonium, R. COLLIGNON De Minister van Leefmilieu, Natuurlijke Hulpbronnen en Landbouw, G. LUTGEN

^