Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 6 februari 1999

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 06/02/1999 numac 1999003053 bron ministerie van financien Administratie der douane en accijnzen Toepasselijke tarieven voor de accijnsproducten in euro Inzake de al dan niet communautaire accijns, evenals inzake de andere belastingen geheven door de accijnsdiensten, zijn de voor de verschillende p 1° voor de minerale oliën, artikel 7 van de wet van 22 oktober 1997 betreffende de structuur en de (...) type wet prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 bron diensten van de eerste minister Wet houdende sociale bepalingen

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 06/02/1999 numac 1999053763 bron ministerie van financien Administratie van de ****, registratie en domeinen Bekendmakingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk **** **** nalatenschap van Mevr. ****, **** Mevr. ****, **** **** ****, geboren te Sint-**** op 3 juli Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de ****, registratie en domeinen, namen(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 17/12/1998 pub. 06/02/1999 numac 1998002140 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit ter uitvoering van artikel 14 van de wet van 10 april 1995 betreffende de herverdeling van de arbeid in de openbare sector type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/02/1999 numac 1999002012 bron ministerie van ambtenarenzaken Nationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden, Oud-strijders en Oorlogsslachtoffers. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 18 januari 1999 wordt, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend aan de heer G. De Ridder, als ondervoorzitter en lid van de Ra (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/02/1999 numac 1999003065 bron ministerie van financien Nationale Bank van België. - Mandaten Bij koninklijk besluit van 29 januari 1999, verlenging van zijn mandaat van Gouverneur van de Nationale Bank van België wordt aan de heer Alfons Verplaetse toegestaan vanaf 19 februari 1999 tot en met 28 fe Bij hetzelfde besluit is de heer Verplaetse vanaf 1 maart 1999 gemachtigd de eretitel van zijn ambt(...) type koninklijk besluit prom. 28/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999009075 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit houdende de bezoldingsregeling voor de assessoren van de commissies voor de voorwaardelijke invrijheidstelling en tot vaststelling van de vergoedingen toegekend aan de leden van de commissies, aan hun plaatsvervangers en aan de leden van het selectiecomité type koninklijk besluit prom. 28/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999009076 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit houdende het administratief statuut van de assessoren van de commissies voor de voorwaardelijke invrijheidstelling type koninklijk besluit prom. 28/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999009080 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van artikel 17 van de wet van 18 maart 1998 tot instelling van de commissies voor de voorwaardelijke invrijheidstelling type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/02/1999 numac 1999009143 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 21 december 1998 is de aanwijzing van de heer Van Den Steen, G., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Gent, tot het ambt van jeugdrechter in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van vijf Bij koninklijk besluit van 26 januari 1999 is de heer Staudt, E., substituut-procureur des Koni(...) type koninklijk besluit prom. 29/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999022088 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 06/02/1999 numac 1998031527 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Uitzendbureaus. - Voorafgaande toelating Bij ministerieel besluit van 20 november 1998, wordt de voorafgaande toelating om de activiteit als uitzendbureau uit te oefenen in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest toegekend aan de N.V. Plus Uitzendk Die toelating is geldig met ingang van 1 december 1998 voor de geldigheidsduur van het koninklijk b(...) type ministerieel besluit prom. 26/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999003044 bron ministerie van financien Ministerieel besluit betreffende de aan de ambtenaren van de Administratie der Thesaurie alsook aan de personeelsleden van het Agentschap van de schuld toe te kennen delegaties inzake de machtiging voor het aangaan van leningen of voor het beheer van de Staatsschuld type ministerieel besluit prom. -- pub. 06/02/1999 numac 1999011030 bron ministerie van economische zaken Prijzen van de elektrische energie voor de maand januari 1999 De parameters N c en N E voorzien bij de ministeriële besluiten van 16 mei 1977 en 6 september 1994 houdende reglementering van respectievelijk de prijzen van ele N c = 0,8789 N E = 1,2243 type ministerieel besluit prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999011037 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit houdende de benoeming van de voorzitter, de leden, de secretaris en de adjunct-secretaris van de Indexcommissie type ministerieel besluit prom. 03/02/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999016032 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 december 1998 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 06/02/1999 numac 1999021030 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij arrest van 22 december 1998 in zake het openbaar ministerie en G. Bouckaert tegen onbekende, waarvan de expeditie ter griffie van het Arbitrag « Schendt artikel 248 van het Wetboek van Strafvordering de artikelen 10 tot 12 van de Grondwet, in(...) type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 06/02/1999 numac 1999021029 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij arrest van 24 december 1998 in zake de b.v.b.a. Depuydt-Mahieu tegen de Belgische Staat, waarvan de expeditie ter griffie van het Arbitragehof « Houdt artikel 126, derde lid, littera c, van het Wetboek van Inkomstenbelastingen, zoals het werd(...)

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 17/12/1998 pub. 06/02/1999 numac 1998031579 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de directeur-generaal van het Bestuur Lokale Besturen van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest als gemachtigde ordonnateur van de gewestelijke dienst voor de financiering van de gemeentelijke investeringen

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 23/12/1998 pub. 06/02/1999 numac 1999027066 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot aanvulling van het besluit van de Waalse Regering van 9 april 1998 tot vaststelling van de bijdragen voor het gebruik van de vliegvelden die onder het Waalse Gewest ressorteren type besluit van de waalse regering prom. 14/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999027068 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 6 maart 1997 tot aanwijzing van de leden van de beheerscommissie van het natuurpark Hoge Venen-Eifel type besluit van de waalse regering prom. 14/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999027067 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering houdende overplaatsing van personeelsleden van het Ministerie van het Waalse Gewest naar het « Agence wallonne à l'Exportation » type besluit van de waalse regering prom. 21/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999027069 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 30 december 1981 betreffende de Kabinetten van de Ministers, Leden van de Waalse Gewestexecutieve

vaststelling van de prijzen

type vaststelling van de prijzen prom. -- pub. 06/02/1999 numac 1999011045 bron ministerie van economische zaken Prijzen van het aardgas voor de maand februari 1999 De parameters Iga en Igd voorzien bij het ministerieel besluit van 6 september 1994 houdende reglementering van de prijzen voor aardgas zijn voor de maand februari 1999 respectievelijk vastges Iga = 0,4697 Igd = 1,3141

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 06/02/1999 numac 1999009144 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - rechter in de politierechtbank te Luik : 1 ; - plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Sint-Kwintens-Lennik : 1. De kandidaturen voor een benoeming in de Rec(...) Voor elke kandidatuur dient een afzonderlijk schrijven te worden gericht; - griffier bij de rec(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 06/02/1999 numac 1999009148 bron ministerie van justitie Vacante betrekkingen. - Erratum In het Belgisch Staatsblad nr. 20 van 29 januari 1999, blz. 2751, 4e en 5e lijn, dienen de woorden « Jette, Ukkel en Sint-Pieters-Woluwe » te worden vervangen door de woorden « Ukkel en Sint-Pieters-Woluwe ».

document

type document prom. -- pub. 06/02/1999 numac 1998031465 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Effectenstudies Bij besluit van 15 oktober 1998 van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijke Gewest wordt de n.v. CSD Enviro Consult erkend als opdrachthouder voor effectenstudies, voor een periode van 15 jaar, met ingang op datum van de ke Bij besluit van 26 november 1998 van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt d(...) type document prom. -- pub. 06/02/1999 numac 1999003030 bron ministerie van financien Administratie der douane en accijnzen Mutatie Bij besluit van de directeur-generaal van 10 december 1997, gewijzigd bij dat van 1 juli 1998, wordt de heer Arnould, Bernard C.P.J., eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur, met ingang va (...)
^