Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Waalse Regering van 14 januari 1999
gepubliceerd op 29 januari 1999

Besluit van de Waalse Regering betreffende de tewerkstelling van gehandicapte personen bij de diensten van de Regering en sommige instellingen van openbaar nut

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
1999027043
pub.
29/01/1999
prom.
14/01/1999
ELI
eli/besluit/1999/01/14/1999027043/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

14 JANUARI 1999. - Besluit van de Waalse Regering betreffende de tewerkstelling van gehandicapte personen bij de diensten van de Regering en sommige instellingen van openbaar nut


De Waalse Regering, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 87, § 3, gewijzigd bij de bijzondere wet van 8 augustus 1988;

Gelet op het decreet van 6 april 1995 betreffende de integratie van gehandicapte personen, inzonderheid op artikel 10;

Gelet op het decreet van de Duitstalige Gemeenschap van 19 juni 1990 houdende oprichting van een "Dienststelle der Deutschsprachigen Gemeinschaft für Personen mit einer Behinderung sowie für die besondere soziale Fürsorge" (Dienst van de Duitstalige Gemeenschap voor personen met een handicap alsmede voor bijzondere sociale bijstandsverlening);

Gelet op het decreet van 22 januari 1998 betreffende het statuut van het personeel van sommige instellingen van openbaar nut die onder het Waalse Gewest ressorteren;

Gelet op het advies van het beheerscomité van het "Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées" (Waals Agentschap voor de integratie van gehandicapte personen), gegeven op 23 juli 1998;

Gelet op het advies van de "Conseil consultatif wallon des personnes handicapées" (Waalse Raad van advies voor gehandicapte personen), gegeven op 14 september 1998;

Gelet op het protocol nr. 277 van het sectorcomité nr. XVI, opgesteld op 18 september 1998;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, ingevoegd bij de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat dit besluit maatregelen invoert tot bevordering van de tewerkstelling van gehandicapte personen bij de diensten van de Regering en sommige instellingen van openbaar nut die ervan afhangen;

Overwegende dat dit besluit zo spoedig mogelijk in werking moet treden, zodat de gehandicapte personen onmiddellijk voordeel kunnen halen uit de bedoelde maatregelen;

Op de voordracht van de Minister van Binnenlandse Aangelegenheden en Ambtenarenzaken en van de Minister van Sociale Actie, Huisvesting en Gezondheid, Besluit : HOOFDSTUK I. - Begripsomschrijvingen

Artikel 1.Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder : 1° Agentschap : het "Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées";2° Dienst : de Dienst van de Duitstalige Gemeenschap voor personen met een handicap. HOOFDSTUK II. - Verplichting tot tewerkstelling van gehandicapte personen bij de diensten van de Regering en sommige instellingen van openbaar nut

Art. 2.De diensten van de Regering en de instellingen van openbaar nut waarvan het personeel onderworpen is aan het statuut van de ambtenaren van het Gewest, moeten gedurende een kalenderjaar een aantal gehandicapte personen tewerkstellen dat gelijk is aan 2,5 % van het personeelsbestand.

De gehandicapte personen van wie de graad van zelfredzaamheid op ten minste 12 punten vastgesteld is overeenkomstig de bepalingen van het ministerieel besluit van 30 juli 1987 tot vaststelling van de categorieën en van de handleiding voor de evaluatie van de graad van zelfredzaamheid met het oog op het onderzoek naar het recht op de integratietegemoetkoming, worden gerekend voor 1,5 eenheid. HOOFDSTUK III. - Aanwerving van gehandicapte personen

Art. 3.De betrekkingen die voor gehandicapte personen bestemd zijn, kunnen bekleed worden door kandidaten die bij hun aanwerving ten minste één van de volgende voorwaarden vervullen : 1° ingeschreven zijn bij het Agentschap of de Dienst of het voorwerp hebben uitgemaakt van een beslissing tot tegemoetkoming vanwege het Agentschap of de Dienst en hen in kennis hebben gesteld van elke beslissing betreffende maatregelen inzake hulp of sociale integratie of inschakeling in het arbeidsproces, die door de federale of gemeenschapsoverheid is genomen;2° het slachtoffer zijn geweest van een arbeidsongeval en een attest overleggen van het Fonds voor Arbeidsongevallen of van de Sociaal-Medische Rijksdienst waarbij een ongeschiktheid van ten minste 30 % wordt bevestigd;3° door een beroepsziekte zijn getroffen en een attest overleggen van het Fonds voor Beroepsziekten of van de Sociaal-Medische Rijksdienst waarbij een ongeschiktheid van ten minste 30 % wordt bevestigd;4° het slachtoffer zijn geweest van een gemeenrechtelijk ongeval en een door de griffie van de rechtbank afgegeven afschrift van het vonnis overleggen waarbij een handicap of een ongeschiktheid van ten minste 30 % wordt bevestigd;5° het slachtoffer zijn geweest van een thuisongeval en een afschrift van de beslissing van de verzekeringsinstelling overleggen waarbij een vaste ongeschiktheid van ten minste 30 % wordt bevestigd;6° een inkomensvervangende of integratietegemoetkoming genieten krachtens de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan gehandicapten.

Art. 4.De secretaris-generaal of de ambtenaar van rang A2 die bevoegd is voor personeelsaangelegenheden, of hun afgevaardigde, bezorgen het Agentschap of de Dienst jaarlijks een lijst van de vacante betrekkingen die door een gehandicapte persoon bekleed kunnen worden.

Hij voegt er een afschrift bij van de fiche van de kwalificaties en bekwaamheden.

Art. 5.De bevoegde overheid die een gehandicapte persoon in dienst wil nemen, richt zich tot de Vaste Wervingssecretariaat.

Voor elke betrekking moet de gehandicapte persoon de wervingsvoorwaarden vervullen en slagen voor een wervingsproef die aangepast is aan de uit diens handicap voortvloeiende, dwingende omstandigheden en op grond waarvan kan worden nagegaan of hij bekwaam is om de betrekking te bekleden.

De Vaste Wervingssecretaris wijst de volgens hem meest geschikte kandidaat aan om de betrekking te bekleden.

Bovendien kan de overheid één of meer kandidaten voordragen.

Art. 6.De bevorderingsexamens, de vergelijkende examens voor overgang naar een hoger niveau en de opleidingen ter voorbereiding op bevordering worden aangepast aan de dwingende omstandigheden die uit de handicap voortvloeien.

Art. 7.In geval van mutatie of van overplaatsing kan de bedrijfsarts om advies worden gevraagd om te bevestigen of de gehandicapte persoon bekwaam is om de nieuwe betrekking te bekleden.

Art. 8.De secretaris-generaal organiseert, in samenwerking van het Agentschap of de Dienst, het onthaal van de gehandicapte personen, hun opleiding en hun inschakeling in het arbeidsproces.

In voorkomend geval stelt het Agentschap of de Dienst maatregelen voor om de arbeidspost te kunnen aanpassen.

Art. 9.De secretaris-generaal maakt jaarlijks uiterlijk 30 juni, in samenwerking met het Agentschap of de Dienst, een verslag op over de tewerkstelling van gehandicapte personen binnen het Waalse openbaar ambt.

Het verslag wordt overgemaakt aan de Ministers die respectievelijk bevoegd zijn voor gewestelijke ambtenarenzaken en voor de integratie van gehandicapte personen.

Het verslag wordt ter advies voorgelegd aan de "Conseil consultatif wallon des personnes handicapées", opgericht bij artikel 65 van het decreet van 6 april 1995 betreffende de integratie van gehandicapte personen. HOOFDSTUK IV. - Overgangs- en slotbepalingen

Art. 10.Vijf procent van de wervingen zijn bestemd voor gehandicapte personen zolang het in artikel 2 bedoelde wervingspercentage niet bereikt is.

Art. 11.Opgeheven worden : 1° het koninklijk besluit van 11 augustus 1972 ter bevordering van de tewerkstelling van minder-validen in de Rijksbesturen, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 1 juni 1975, 18 juni 1976, 29 november 1976, 18 november 1982 en 19 juli 1985;2° het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 13 september 1990 tot vaststelling van het aantal betrekkingen voorbehouden aan minder-validen binnen de diensten van de Waalse Gewestexecutieve.

Art. 12.De Minister van Ambtenarenzaken en de Minister van Sociale Actie zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 14 januari 1999.

De Minister-President van de Waalse Regering, belast met Economie, Buitenlandse Handel, K.M.O.'s, Toerisme en Patrimonium, R. COLLIGNON De Minister van Binnenlandse Aangelegenheden en Ambtenarenzaken, B. ANSELME De Minister van Sociale Actie, Huisvesting en Gezondheid, W. TAMINIAUX

^