Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 29 januari 1999

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 29/01/1999 numac 1998031541 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluiten betreffende de stad en de gemeenten BRUSSEL. - Bij besluit van 8 oktober 1998 wordt vernietigd, omdat het de wet schendt en het algemeen belang schaadt, het gedeelte van de beslissing van het college van de Stad Brussel van 11 juni 199 BRUSSEL. - Bij besluit van 27 oktober 1998 wordt goedgekeurd de gemeenteraadsbeslissing van de (...) type wet prom. 15/12/1998 pub. 29/01/1999 numac 1999002006 bron ministerie van ambtenarenzaken Wet tot wijziging van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel en van de wet van 1 september 1980 betreffende de toekenning en de uitbetaling van een vakbondspremie aan sommige personeelsleden van de overheidssector en aan de in die sector tewerkgestelde werklozen

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 23/09/1998 pub. 29/01/1999 numac 1998000587 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 26 juni 1963 tot instelling van een Orde van architecten en van wettelijke en reglementaire bepalingen tot wijziging van bovengenoemde wet van 26 juni 1963 type koninklijk besluit prom. 08/12/1998 pub. 29/01/1999 numac 1998000754 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 31 augustus 1963 tot regeling van de toepassing van de wet van 26 juni 1963 tot instelling van een Orde van architecten en van reglementaire bepalingen tot wijziging van bovengenoemd koninklijk besluit van 31 augustus 1963 type koninklijk besluit prom. 30/10/1998 pub. 29/01/1999 numac 1998014318 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit betreffende de aanstelling van bijzitters bij de Onderzoeksraad voor de Zeevaart type koninklijk besluit prom. 13/01/1999 pub. 29/01/1999 numac 1999003010 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot bepaling van de vormen van openbare loterijen georganiseerd door de Nationale Loterij type koninklijk besluit prom. 10/01/1999 pub. 29/01/1999 numac 1999003012 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging het koninklijk besluit van 8 december 1997 betreffende de dekking van de werkingskosten van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen type koninklijk besluit prom. 10/01/1999 pub. 29/01/1999 numac 1999003013 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot goedkeuring van de wijziging van de statuten van de Nationale Bank van België type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/01/1999 numac 1999003023 bron ministerie van financien Amortisatiefonds van de leningen voor de sociale huisvesting Mandaat Bij koninklijk besluit van 9 december 1998 wordt een einde gesteld aan het mandaat van de heer Anselot, Philippe, als leidend ambtenaar a.i. van het Amortisatiefonds van de Bij hetzelfde besluit wordt de heer Belot, Jean, directeur bij het Ministerie van het Waalse Gewest(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/01/1999 numac 1999009101 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 14 januari 1999 is de heer Heremans, M., vrederechter van het eerste kanton Anderlecht, in ruste gesteld op datum van 20 februari 1999. Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is h Hij is, op zijn verzoek, gemachtigd om zijn ambt uit te oefenen tot dat er voorzien is in de plaats(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/01/1999 numac 1999016013 bron ministerie van middenstand en landbouw Personeel. - Pensionering Bij koninklijk besluit van 17 december 1998 wordt met ingang van 1 juni 1999, op eigen verzoek, eervol ontslag uit zijn functies van vertaler-directeur verleend aan de heer Antoine Schepe(...) Bij hetzelfde besluit wordt de betrokkene ertoe gemachtigd de eretitel van zijn ambt te voeren en d(...) type koninklijk besluit prom. 22/01/1999 pub. 29/01/1999 numac 1999022069 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 september 1980 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering tegemoetkomt in de kosten van de farmaceutische specialiteiten en daarmee gelijkgestelde produkten

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 29/01/1999 numac 1999012027 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming Afbreken en verwijderen van asbest Erkenningen Bij ministerieel besluit van 8 januari 1999 is de B.V. Donders Demontage Meerkerk (D.D.M.), Willeskop 94, te 3417 (...) Bij ministerieel besluit van 8 januari 1999 is de B.V.B.A. Ongena & zonen, Affligemdreef 3,(...) type ministerieel besluit prom. 18/12/1998 pub. 29/01/1999 numac 1999022054 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van een plaatsvervangend lid van het Comité voor het toekennen van het Europese milieukeurmerk type ministerieel besluit prom. -- pub. 29/01/1999 numac 1999027038 bron ministerie van het waalse gewest Sociale actie Bij ministerieel besluit van 19 oktober 1998 wordt het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Le Roeulx vanaf 29 oktober 1998 voor zes jaar als schuldbemiddelaar erkend, overeenkomstig het decreet van 7 juli 1994 betreff Dit uittreksel vervangt het uittreksel dat bekendgemaakt werd op blz. 39621 van het Belgisch Staats(...)

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 29/01/1999 numac 1998021529 bron arbitragehof Arrest nr. 108/98 van 21 oktober 1998 Rolnummers 1166, 1173, 1174 en 1283 In zake : de prejudiciële vragen over artikel 57, § 2, van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, zoals, ene Het Arbitragehof, samengesteld uit de voorzitters L. De Grève en M. Melchior, en de rechters H. (...)

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 29/01/1999 numac 1998029520 bron ministerie van de franse gemeenschap Benoemingen Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 8 oktober 1998 wordt Mevr. Brigitte Heurion op 15 september 1991 tot bestuurssecretaris benoemd. Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 14 oktober Dit besluit treedt in werking de dag waarop het wordt ondertekend. Bij besluit van de Regeri(...) type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 29/01/1999 numac 1998029546 bron ministerie van de franse gemeenschap Inrustestellingen Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 27 mei 1998 wordt op 1 december 1998 eervol ontslag verleend uit zijn ambt aan de heer Joseph Gathoye, attaché. Vanaf deze datum wordt de betrokkene ertoe gemachtigd Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 15 juni 1998 wordt op 1 december 1998(...) type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 29/01/1999 numac 1998029563 bron ministerie van de franse gemeenschap Begeleidingscommissies. - Vervanging van leden Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 5 november 1998, in artikel 1, 1° van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 26 november 1997 houdende aanstelling van d In artikel 1, 5° van hetzelfde besluit, worden de woorden « De heer André-Marie Lambert », vervange(...) type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 29/01/1999 numac 1998029592 bron ministerie van de franse gemeenschap Hoge Raad voor Gezondheidspromotie van de Franse Gemeenschap Vervanging Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 8 december 1998 wordt Mej. E. Caspers tot plaatsvervangend lid van de Hoge Raad voor Gezondheidspromotie van de (...)

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 19/11/1998 pub. 29/01/1999 numac 1998031517 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering inzake de bescherming van het water tegen de verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 19/01/1999 pub. 29/01/1999 numac 1998036468 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de voorwaarden en de regels inzake de toekenning van subsidies voor exportbevorderende activiteiten

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 14/01/1999 pub. 29/01/1999 numac 1999027042 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de hogere functies type besluit van de waalse regering prom. 14/01/1999 pub. 29/01/1999 numac 1999027043 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de tewerkstelling van gehandicapte personen bij de diensten van de Regering en sommige instellingen van openbaar nut

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/12/1998 pub. 29/01/1999 numac 1999029019 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de lijst van de bijkomende en specifieke opdrachten van het "Commissariat général aux Relations internationales" type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/12/1998 pub. 29/01/1999 numac 1999029020 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de personeelsformatie van het « Commissariat général aux Relations internationales »

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 08/12/1998 pub. 29/01/1999 numac 1999035028 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot aanduiding van de oppervlaktewateren bestemd voor de productie van drinkwater categorie A1, A2 en A3, zwemwater, viswater en schelpdierwater

omzendbrief

type omzendbrief prom. 10/12/1998 pub. 29/01/1999 numac 1999009017 bron ministerie van binnenlandse zaken en ministerie van justitie Interministeriële omzendbrief over de gevolgen van de Schengen-overeenkomst in het domein van de grenscontrole en de politiële en gerechtelijke samenwerking

bericht

type bericht prom. -- pub. 29/01/1999 numac 1999021019 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij vonnis van 24 november 1998 in zake het openbaar ministerie en F. Delhaye, M. Lemaire en P & V Verzekeringen tegen A. Lona, en in aanwezig « Schenden de artikelen 80, § 1, 2°, en 80, § 1, derde lid, van de wet van 9 juli 1975 be(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 29/01/1999 numac 1999041801 bron ministerie van financien, ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu en ministerie van tewerkstelling en arbeid Lijst van de geregistreerde aannemers

overhandiging van geloofsbrieven

type overhandiging van geloofsbrieven prom. -- pub. 29/01/1999 numac 1998015201 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Overhandiging van geloofsbrieven Op 16 december 1998 hebben H.E. de heer Leonel TELLER-SANCHEZ, de heer Akmetzhan YESIMOV en de heer Sompradith VORASANE de eer gehad aan de Koning, in officiële audiëntie, de geloofsbrieven te overhandigen die H Begeleid door een detachement ruiterij, werden H.E. in de automobielen van het Hof naar het Paleis (...)

erratum

type erratum prom. 14/07/1998 pub. 29/01/1999 numac 1999035114 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende diverse maatregelen met betrekking tot het secundair onderwijs en tot wijziging van het decreet van 25 februari 1997 betreffende het basisonderwijs. - Erratum

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 29/01/1999 numac 1999009099 bron ministerie van justitie Hoofdbestuur. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 20 januari 1999 wordt de heer Frederik Decruyenaere, met ingang van 1 november 1998, in vast verband benoemd in hoedanigheid van adjunct-adviseur in het Nederlandse taalkader van het Hoofdbest (...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 29/01/1999 numac 1999009102 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Hoei : 1 ; - toegevoegd rechter in de vredegerechten van de kantons Jette, Ukkel en Sint-Pieters-Woluwe(...) De kandidaturen voor een benoeming in de Rechterlijke Orde moeten bij een ter post aangetekend schr(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 29/01/1999 numac 1999009104 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen. - Erratum In het Belgisch Staatsblad nr. 198 van 14 oktober 1998, bl. 34224, gelieve te lezen : « - secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te : (...) type vacante bettreking prom. -- pub. 29/01/1999 numac 1999012053 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties van werknemers. - Openstaande plaats van een werkend raadsheer in sociale zaken, als werknemer-arbeider, van het Nederlandse taalstelsel, bij het arbeidshof te Brussel, ter vervanging De betrokken organisaties worden verzocht de kandidaturen voor te dragen overeenkomstig de artikele(...)

document

type document prom. -- pub. 29/01/1999 numac 1999009096 bron ministerie van justitie Inrichting van een examen voor de kandidaten-opsteller voor de griffies en de parketten 1. In de loop van het tweede kwartaal van 1999, zal de Minister van Justitie de eerste proef van het examen voor kandidaten-opsteller voor de griffies en de 2. Tot dit examen worden toegelaten de vastbenoemde beambten, houders van een diploma of studiegetu(...)
^