Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Waalse Regering van 13 december 2001
gepubliceerd op 08 januari 2002

Besluit van de Waalse Regering tot invoering van de euro in de besluiten betreffende de stadsvernieuwing

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2001027774
pub.
08/01/2002
prom.
13/12/2001
ELI
eli/besluit/2001/12/13/2001027774/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

13 DECEMBER 2001. - Besluit van de Waalse Regering tot invoering van de euro in de besluiten betreffende de stadsvernieuwing


De Waalse Regering, Gelet op het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium, inzonderheid op artikel 184;

Gelet op het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 6 december 1985 betreffende de toekenning van toelagen door het Gewest voor het uitvoeren van stadsvernieuwingsoperaties, gewijzigd bij de besluiten van de Waalse Gewestexecutieve van 15 januari 1987 en 22 oktober 1987 en bij de besluiten van de Waalse Regering van 4 november 1993 en 7 juli 1994, inzonderheid op artikel 25bis;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 11 mei 1995 tot oprichting van buurtregieën voor stadsvernieuwing, inzonderheid op artikel 7;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 10 juni 1999 tot invoering van een tegemoetkoming voor de renovatie en verfraaiing van de buitenkant van woongebouwen, ter vervanging van het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 23 november 1989, gewijzigd bij het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 10 september 1992 en bij het besluit van de Waalse Regering van 7 juli 1994 waarbij een tegemoetkoming wordt verleend voor de renovatie en de verfraaiing van de buitenkant van woongebouwen, inzonderheid op de artikelen 2 en 5;

Gelet op het advies van de "Conseil supérieur des villes, communes et provinces de la Région wallonne" (Hoge raad van de steden, gemeenten en provincies van het Waalse Gewest), gegeven op 14 november 2001;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 5 oktober 2001;

Gelet op de instemming van de Minister van Begroting, gegeven op 11 oktober 2001;

Gelet op de beraadslaging van de Waalse Regering over het verzoek om adviesverlening door de Raad van State binnen uiterlijk een maand;

Gelet op het advies nr. 32.490/4 van de Raad van State, gegeven op 28 november 2001, overeenkomstig artikel 84, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op de voordracht van de Minister van Huisvesting;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In de hierna vermelde bepaling van het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 6 december 1985 betreffende de toekenning van toelagen door het Gewest voor het uitvoeren van stadsvernieuwingsoperaties, ingevoegd bij het besluit van 4 november 1993, wordt het in franken uitgedrukte bedrag uit de tweede kolom van onderstaande tabel vervangen door het in euro uitgedrukte bedrag uit de derde kolom van dezelfde tabel.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 2.In de hierna vermelde bepaling van het besluit van de Waalse Regering van 11 mei 1995 tot oprichting van buurtregieën voor stadsvernieuwing wordt het in franken uitgedrukte bedrag uit de tweede kolom van onderstaande tabel vervangen door het in euro uitgedrukte bedrag uit de derde kolom van dezelfde tabel.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 3.In de hierna vermelde bepalingen van het besluit van de Waalse Regering van 10 juni 1999 tot invoering van een tegemoetkoming voor de renovatie en verfraaiing van de buitenkant van woongebouwen, ter vervanging van het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 23 november 1989, gewijzigd bij het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 10 september 1992 en bij het besluit van de Waalse Regering van 7 juli 1994 waarbij een tegemoetkoming wordt verleend voor de renovatie en de verfraaiing van de buitenkant van woongebouwen wordt het in franken uitgedrukte bedrag uit de tweede kolom van onderstaande tabel vervangen door het in euro uitgedrukte bedrag uit de derde kolom van dezelfde tabel.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 4.Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2002.

Art. 5.De Minister tot wiens bevoegdheden de Stadsvernieuwing behoort, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 13 december 2001.

De Minister-President, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE De Minister van Begroting, Huisvesting, Uitrusting en Openbare Werken, M. DAERDEN

^