Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Waalse Regering van 13 december 2001
gepubliceerd op 05 januari 2002

Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 11 mei 1995 betreffende de gesubsidieerde contractuelen aangesteld voor de exploitatie van containerparken

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2001027768
pub.
05/01/2002
prom.
13/12/2001
ELI
eli/besluit/2001/12/13/2001027768/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

13 DECEMBER 2001. - Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 11 mei 1995 betreffende de gesubsidieerde contractuelen aangesteld voor de exploitatie van containerparken


De Waalse Regering, Gelet op het decreet van 6 mei 1999 betreffende de uitoefening door de Duitstalige Gemeenschap van de bevoegdheden van het Waalse Gewest inzake tewerkstelling en opgravingen;

Gelet op het koninklijk besluit nr. 474 van 28 oktober 1986 tot opzetting van een stelsel van door de Staat gesubsidieerde contractuelen bij sommige plaatselijke besturen;

Gelet op het decreet van 27 juni 1996 betreffende de afvalstoffen, gewijzigd bij het programmadecreet van 19 december 1996 houdende verschillende maatregelen inzake financiën, tewerkstelling, milieu, gesubsidieerde werken, huisvesting en sociale actie, bij het decreet van 27 november 1997 tot wijziging van het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium, bij het programmadecreet van 17 december 1997 houdende verschillende maatregelen inzake belastingen, taksen en retributies, huisvesting, onderzoek, milieu, plaatselijke besturen en vervoer, bij het decreet van 11 maart 1999 betreffende de milieuvergunning, bij het decreet van 15 februari 2001, gedeeltelijk vernietigd door het besluit nr. 81/97 van 17 december 1997 van het Arbitragehof;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 30 april 1998 betreffende de verlening van toelagen voor afvalpreventie en -beheer aan de ondergeschikte besturen, gewijzigd bij de besluiten van de Waalse Regering van 20 mei 1999 en 10 mei 2001;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 15 januari 1998 tot goedkeuring van het Waalse afvalplan "Horizon 2010";

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 25 maart 1999 betreffende de verwijdering van polychloorbifenylen en polychloorterfenylen, inzonderheid op artikel 5;

Gelet op het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 13 juni 1991 tot bepaling van de verdeelcriteria voor de toekenning van toelagen aan de plaatselijke besturen waar contractuelen tewerkgesteld zijn, gewijzigd bij de besluiten van 3 december 1992, 3 februari 1994, 6 oktober 1994, 30 maart 1995, 31 oktober 1996 en 27 januari 1998, bij het decreet van 5 februari 1998 en bij de besluiten van 2 april 1998 en 4 maart 1999;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 11 mei 1995 betreffende de gesubsidieerde contractuelen aangesteld voor de exploitatie van containerparken, gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 11 juli 2000, inzonderheid op artikel 12;

Gelet op de beslissing van de Waalse Regering van 19 februari 2001 tot goedkeuring van de overeenkomst betreffende de verplichte overname van afvalstoffen van elektrische en elektronische toestellen;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 13 november 2001;

Gelet op de instemming van de Minister van Begroting, gegeven op 13 december 2001;

Gelet op artikel 3, § 1, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Gelet op de eenheid van de Belgische markt van de elektrische en elektronische toestellen;

Overwegende dat de toegang tot de containerparken uitsluitend aan particulieren voorbehouden is krachtens de artikelen 5, § 1, 3°, en 6, § 1, 4°, van het besluit van de Waalse Regering van 11 mei 1995 betreffende de gesubsidieerde contractuelen aangesteld voor de exploitatie van containerparken;

Gelet op de doelstellingen van het Waalse afvalplan "Horizon 2010", inzonderheid die betreffende het beheer van afval van elektrische en elektronische toestellen;

Overwegende dat het hergebruik en de recycling van afval van elektrische en elektronische toestellen moeten worden bevorderd om het storten en de verbranding ervan drastisch in te perken;

Overwegende dat het Gewest zich krachtens de overeenkomst van 19 februari 2001 ertoe verbindt het principe te steunen waarbij gebruikte elektrische of elektronische toestellen die door eindverkopers naar de containerparken worden aangevoerd, gratis worden overgenomen;

Overwegende dat de bepalingen van dit besluit onmiddellijk in werking moeten treden;

Op de voordracht van de Minister van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Leefmilieu en van de Minister van Tewerkstelling en Vorming, Besluit :

Artikel 1.Artikel 5, § 1, 3°, wordt vervangen als volgt : « 3° De toegang tot de containerparken is uitsluitend aan particulieren voorbehouden. Als de omstandigheden zulks vereisen, mogen de gemeenten, de verenigingen van gemeenten en de eindverkopers van elektrische en elektronische toestellen de afval waarvan sprake in bovenbedoeld besluit van de Waalse Regering van 30 april 1998 naar de containerparken aanvoeren onder de financiële voorwaarden die gelden voor de gewone gebruikers van de installatie. »

Art. 2.Artikel 6, § 1, 4°, wordt vervangen als volgt : « 4° De toegang tot de containerparken is uitsluitend aan particulieren voorbehouden. Als de omstandigheden zulks vereisen, mogen de gemeenten, de verenigingen van gemeenten en de eindverkopers van elektrische en elektronische toestellen de afval waarvan sprake in bovenbedoeld besluit van de Waalse Regering van 30 april 1998 naar de containerparken aanvoeren onder de financiële voorwaarden die gelden voor de gewone gebruikers van de installatie. »

Art. 3.Artikel 12 van bovenvermeld besluit wordt gewijzigd als volgt : 1° in het eerste lid wordt de zin « Het houdt op van kracht te zijn op 31 januari 2000 » geschrapt;2° het tweede en het derde lid worden vervangen als volgt : « Dit besluit houdt op van kracht te zijn op 31 december 2002 wat betreft de bevoegdheden van de Minister belast met Leefmilieu in het Waalse Gewest en wat betreft de bevoegdheden van de Minister belast met Tewerkstelling in het Franstalige taalgebied.»

Art. 4.Bijlage 1 bij het besluit van de Waalse Regering van 11 mei 1995 wordt vervangen door de bijlage bij dit besluit.

Art. 5.De Minister van Tewerkstelling en de Minister van Leefmilieu zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Art. 6.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Namen, 13 december 2001.

De Minister-President, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE De Minister van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Leefmilieu, M. FORET De Minister van Tewerkstelling en Vorming Mevr. M. ARENA

GECO'S VOOR DE EXPLOITATIE VAN CONTAINERPARKEN JAAR : 2000 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om te worden gevoegd bij het besluit van de Waalse Regering van 13 december 2001 tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 11 mei 1995 betreffende de gesubsidieerde contractuelen aangesteld voor de exploitatie van containerparken.

Namen, 13 december 2001.

De Minister-President, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE De Minister van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Leefmilieu, M. FORET De Minister van Tewerkstelling en Vorming, Mevr. M. ARENA

^