Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 5 januari 2002

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 05/01/2002 numac 2001041312 bron ministerie van economische zaken Rentenfonds Hypothecaire kredieten. - Veranderlijkheid der rentevoeten. Referte-indexen. - Artikel 9, § 1, van de wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet. - Bericht De lijst der referte-indexen van de maand december 2001 is s Index A (schatkistcertificaten 12 maanden) : 3,139 Index B (lineaire obligaties 2 jaren) : 3(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/01/2002 numac 2001010114 bron ministerie van justitie Besluiten betreffende de internationale verenigingen en de instellingen van openbaar nut Bij koninklijk besluit van 12 december 2001 : 1) worden de nieuwe statuten goedgekeurd van de internationale vereniging « Association européenne des Voi 2) worden de statuten van deze vereniging goedgekeurd. Bij koninklijk besluit van 12 decemb(...) type koninklijk besluit prom. 17/10/2001 pub. 05/01/2002 numac 2001014248 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 maart 2000 houdende uitgifte van speciale postwaarden in de loop van het jaar 2001 type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/01/2002 numac 2002009000 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 18 december 2001 is de aanwijzing van Mevr. Konsek, T., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Eupen, tot de functie van beslagrechter in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van vijf jaar

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 19/12/2001 pub. 05/01/2002 numac 2001001339 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot bepaling van de tarieven voor uitzonderlijke opdrachten van bestuurlijke politie in het kader van het beveiligd waardevervoer type ministerieel besluit prom. -- pub. 05/01/2002 numac 2001027757 bron ministerie van het waalse gewest Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 12 november 2001 wordt de « s.a. Cimenteries CBR » met ingang van 12 november 2001 voor een termijn van vijf jaar erkend als exploitant van installaties voor de nuttige toepassing van gevaarlijke afvalstof Bij ministerieel besluit van 13 november 2001 wordt de « s.a. Lamesch » van 13 november 2001 to(...)

arrest

type arrest prom. 20/11/2001 pub. 05/01/2002 numac 2001027756 bron ministerie van het waalse gewest Besluit nr. H/186.2/23/DOTTENIJS/EX waarbij beslist wordt de werken uit te voeren voor de verbetering van de waterloop nr. 92.02, de "Grote Spierebeek" op het grondgebied van de gemeente Moeskroen, deelgemeente Dottenijs en tot onteigening van de percelen nodig voor de uitvoering van deze werken

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 13/12/2001 pub. 05/01/2002 numac 2001027768 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 11 mei 1995 betreffende de gesubsidieerde contractuelen aangesteld voor de exploitatie van containerparken

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 23/11/2001 pub. 05/01/2002 numac 2001036433 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende de toekenning van een eenmalige forfaitaire subsidie, toegekend als tegemoetkoming van de Vlaamse regering in de gederfde indexaanpassingen op de werkingskosten

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 05/01/2002 numac 2001013272 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Algemeen reglement voor de Arbeidsbescherming Erkenning van laboratoria Koninklijk besluit van 31 maart 1992 Bij ministerieel besluit van 14 december 2001 is het laboratorium van de N.V. SGS Depauw & Stokoe , H(...) Meten van de luchtverontreiniging in de werkplaatsen/meten van de asbestvezelconcentratie in lucht (...)
^