Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Waalse Regering van 12 maart 2020
gepubliceerd op 27 maart 2020

Besluit van de Waalse Regering tot invoeging van sommige bepalingen betreffende de erkenningsprocedure van de locoregionale klinische ziekenhuisnetwerken in het reglementair deel van het Waals Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid

bron
waalse overheidsdienst
numac
2020201596
pub.
27/03/2020
prom.
12/03/2020
ELI
eli/besluit/2020/03/12/2020201596/staatsblad
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

12 MAART 2020. - Besluit van de Waalse Regering tot invoeging van sommige bepalingen betreffende de erkenningsprocedure van de locoregionale klinische ziekenhuisnetwerken in het reglementair deel van het Waals Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid


De Waalse Regering, Gelet op het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid, artikel 413bis, ingevoegd bij het decreet van 12 december 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 12/12/2019 pub. 23/12/2019 numac 2019205924 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van de artikelen 411 en 412 van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid, en tot invoeging van een artikel 413bis sluiten;

Gelet op het reglementair deel van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid;

Gelet op het rapport van 28 november 2019, opgesteld overeenkomstig artikel 4, 2°, van het decreet van 3 maart 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 03/03/2016 pub. 14/03/2016 numac 2016201315 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende uitvoering van de resoluties van de Vrouwenconferentie van de Verenigde Naties die in september 1995 in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de gewestelijke beleidslijnen, voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet sluiten houdende uitvoering van de resoluties van de Vrouwenconferentie van de Verenigde Naties die in september 1995 in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de gewestelijke beleidslijnen voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet;

Gelet op het advies van het inter-Franstalig overlegorgaan van 9 december 2019 en het overleg in het intrafranstalige ministerieel comité voor overleg van 16 december 2019;

Gelet op het advies 66.905/4 van de Raad van State, gegeven op 12 februari 2020, overeenkomstig artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Gelet op het advies van de "Commission wallonne de la santé" (Waalse gezondheidscommissie), gegeven op 13 december 2019;

Op de voordracht van de Minister van Gezondheid;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Dit besluit regelt, overeenkomstig artikel 138 van de Grondwet, een materie bedoeld in artikel 128 ervan.

Art. 2.In het reglementair deel van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid, tweede deel, Boek VII, titel I, wordt een hoofdstuk I/1 ingevoegd, dat de artikelen 1528/1 tot 1528/9 omvat, luidend als volgt : "HOOFDSTUK I/ 1. Erkenningsprocedure van de locoregionale klinische ziekenhuisnetwerken Afdeling 1. - Definities

Art. 1528/1.Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt verstaan onder: 1° de beheerder : de beheerder zoals bepaald in artikel 8, 1°, van de gecoördineerde wet van 10 juli 2008Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/07/2008 pub. 31/03/2011 numac 2011000186 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Gecoördineerde wet betreffende de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 10/07/2008 pub. 04/06/2010 numac 2010000299 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen. - Duitse vertaling sluiten op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen;2° het beheersorgaan van het netwerk : het beheersorgaan van het locoregionaal klinisch ziekenhuisnetwerk bedoeld in artikel 17/1 van de gecoördineerde wet van 10 juli 2008Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/07/2008 pub. 31/03/2011 numac 2011000186 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Gecoördineerde wet betreffende de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 10/07/2008 pub. 04/06/2010 numac 2010000299 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen. - Duitse vertaling sluiten op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen. Afdeling 2. - Erkenning van de locoregionale klinische

ziekenhuisnetwerken

Art. 1528/2.De aanvraag tot erkenning van een locoregionaal klinisch ziekenhuisnetwerk wordt ingediend bij het Agentschap per aangetekend schrijven of bij elk middel waarbij een vaste datum aan de zending wordt verleend.

Deze aanvraag wordt ondertekend door alle beheerders van de ziekenhuizen die deel uitmaken van het locoregionaal klinisch ziekenhuisnetwerk en bevat de stukken die bevestigen dat het netwerk voldoet aan alle normen waaraan het is onderworpen.

De Minister kan een lijst opstellen van de stukken die zijn opgenomen in een aanvraag tot erkenning van een locoregionaal klinisch ziekenhuisnetwerk.

Binnen 10 dagen na ontvangst van de aanvraag tot erkenning van een locoregionaal klinisch ziekenhuisnetwerk stuurt het Agentschap de aanvrager een bericht van ontvangst.

Art. 1528/3.De Minister beslist over de erkenningsaanvraag binnen een termijn van twee maanden die ingaat op de datum van ontvangst door het Agentschap.

De erkenning wordt voor een onbepaalde duur verleend.

Art. 1528/4.Het locoregionaal klinisch ziekenhuisnetwerk waarvan de samenstelling wordt gewijzigd als gevolg van het vertrek of de integratie van een of meer partnerziekenhuizen, dient binnen een maand na de beslissing van het beheersorgaan van het netwerk waarin deze wijziging is vastgelegd, bij het Agentschap een aanvraag in voor een actualisering van zijn erkenning.

De Minister kan een lijst opstellen van de stukken die deel uitmaken van de aanvraag tot actualisering bedoeld in het eerste lid.

De aanvraag tot actualisering wordt per aangetekend schrijven of bij ieder ander middel waarbij de zending een vaste datum verleend wordt, bij het Agentschap ingediend.

Het Agentschap stuurt een bericht van ontvangst naar de aanvrager binnen tien dagen na ontvangst van de aanvraag.

De Minister beslist over de aanvraag tot actualisering binnen een termijn van twee maanden die ingaat op de datum van ontvangst door het Agentschap.

Indien de Minister de aanvraag tot actualisering weigert, behoudt het locoregionaal klinisch ziekenhuisnetwerk de samenstelling die het had voordat de aanvraag werd ingediend, evenals de erkenning die het overeenkomstig artikel 1528/3 heeft gekregen.

Art. 1528/5.Het beheersorgaan van het locoregionaal klinisch ziekenhuisnetwerk stelt het Agentschap in kennis van elke wijziging van de gegevens die verstrekt zijn in het kader van zijn aanvraag tot erkenning of voor de actualisering van de erkenning bedoeld in de artikelen 1528/2 en 1528/4, binnen een maand na het plaatsvinden van die wijziging. Afdeling 3. - Intrekking of schorsing van de erkenning

Art. 1528/6.Wanneer een locoregionaal klinisch ziekenhuisnetwerk niet meer voldoet aan alle normen waaraan het onderworpen is, kan het Agentschap een voorstel doen voor opschorting of intrekking van de erkenning.

Het Agentschap stelt het beheersorgaan van het netwerk per aangetekende brief of bij elk middel waarbij een vaste datum aan de zending wordt verleend, hiervan op de hoogte.

Het beheersorgaan van het netwerk beschikt met ingang van de datum van ontvangst van het voorstel tot opschorting of tot intrekking over een termijn van dertig dagen om zijn schriftelijke opmerkingen aan het Agentschap te richten.

Daarna roept het Agentschap het beheersorgaan van het netwerk op bij aangetekend schrijven of bij elk middel waarbij een vaste datum aan de zending wordt verleend, en vermeldt het de plaats, de dag en het uur van de hoorzitting.

De oproeping vermeldt de mogelijkheid om zich door een raadsman te laten bijstaan.

De weigering te verschijnen of zijn verweermiddelen aan te voeren wordt in het proces-verbaal van verhoor geacteerd.

Er wordt een proces-verbaal van de hoorzitting opgesteld, waarbij elk nieuw gegeven wordt gevoegd, en overgemaakt aan het beheersorgaan van het netwerk dat over vijftien dagen beschikt te rekenen van de ontvangst van laatstgenoemde om zijn opmerkingen over te maken.

Na afloop van die termijn wordt het volledige dossier voor beslissing aan de Minister overgemaakt.

Art. 1528/7.De Minister beslist over de schorsing of intrekking van de erkenning binnen drie maanden, te rekenen van de datum van ontvangst van het dossier.

De beslissing tot schorsing of intrekking wordt bij aangetekend schrijven of elk middel waarbij een vaste datum aan de zending wordt verleend, aan het beheersorgaan van het netwerk door het Agentschap medegedeeld.

Art. 1528/8.In de schorsingsbeslissing worden de begindatum, de duur van de schorsing en de voorwaarden voor de opheffing van de schorsing door het beheersorgaan van het netwerk vermeld.

Tijdens de schorsingsperiode mag het beheersorgaan van het netwerk geen beheersbeslissingen nemen die structureel van invloed zijn op de ziekenhuizen die deel uitmaken van het netwerk.

Uiterlijk drie maanden voor het einde van de opschortingsperiode stelt het beheersorgaan van het netwerk het Agentschap per aangetekende brief of bij elk middel waarbij een vaste datum aan de zending wordt verleend, in kennis van de maatregelen die het orgaan heeft genomen om de tekortkomingen te verhelpen.

Na analyse van deze maatregelen stelt het Agentschap een voorstel op tot opheffing van de opschorting of tot intrekking van de erkenning van het locoregionaal klinisch ziekenhuisnetwerk, dat door het Agentschap aan het beheersorgaan van het netwerk wordt meegedeeld.

Laatstgenoemde beschikt over een termijn van vijftien dagen te rekenen van de ontvangst van het voorstel tot opheffing van de schorsing of tot intrekking van de erkenning om zijn schriftelijke opmerkingen te laten gelden voordat het dossier ter beslissing naar de Minister wordt gestuurd.

De Minister neemt zijn beslissing binnen een termijn van vijftien dagen na ontvangst van het dossier.

De beslissing van de Minister wordt bij aangetekend schrijven of elk middel waarbij een vaste datum aan de zending wordt verleend, aan het beheersorgaan van het netwerk door het Agentschap medegedeeld.

Bij gebrek van een beslissing van de Minister dat vóór het einde van de schorsingsperiode wordt meegedeeld, wordt de schorsing geacht te zijn opgeheven.

Art. 1528/9.Ziekenhuizen die lid zijn van een locoregionaal klinisch ziekenhuisnetwerk en die worden getroffen door een beslissing tot intrekking van de erkenning, beschikken over een termijn van zes maanden, te rekenen vanaf de datum van kennisgeving van de beslissing tot intrekking van de erkenning, om ofwel, met inachtneming van de vastgestelde programmeringsregels, een aanvraag in te dienen voor de erkenning van een nieuw locoregionaal klinisch ziekenhuisnetwerk volgens de modaliteiten bedoeld in artikel 1528/2, ofwel zich aan te sluiten bij een erkend locoregionaal klinisch ziekenhuisnetwerk.".

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op 15 december 2019.

Art. 4.De Minister van Gezondheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 12 maart 2020.

Voor de Regering : De Minister-President, E. DI RUPO De Minister van Werk, Vorming, Gezondheid, Sociale Actie, Gelijke Kansen en Vrouwenrechten, Ch. MORREALE

^